Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Study of consolidation behaviour of lactose and its blends
Bérešová, Michaela ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Poslucháč: Michaela Bérešová Názov diplomovej práce: Štúdium konsolidačného chovania laktosy a jej zmesí Sypné chovanie a konsolidačné vlastnosti sú významnou charakteristikou práškových látok. Cieľom práce bolo hodnotenie týchto vlastností u štyroch druhov laktos s rozdielnymi veľkosťami častíc a zmesí dvoch laktos s odlišnými sypnými vlastnosťami. Bola študovaná hustota a porozita práškovej vrstvy a ich zmeny behom konsolidácie gravitačným sklepávaním. K popisu priebehu konsolidácie vzoriek bola použitá rovnica nelineárnej regresie a parameter N½, ktorý vyjadruje počet sklepaní potrebných pre polovičnú redukciu vrstvy prášku. Hodnota N½ sa zvyšovala so znižujúcou sa veľkosťou častíc hodnotenej látky.
Vliv teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy
Slezáčková, Jana ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Jana Slezáčková Název diplomové práce: Vliv teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy Cílem této práce bylo zjistit vliv vstupní teploty na vlastnosti sprejově sušené laktosy. 10% roztok laktosy byl připraven rozpuštěním monohydrátu D-laktosy v destilované vodě a následně sušen v laboratorní sprejové sušárně při vstupní teplotě 130 řC - 200 řC. Vlastnosti takto získaných částic laktosy byly zkoumány pomocí optické mikroskopie a diferenční skenovací kalorimetrie. Výsledky prokázaly vliv vstupní teploty na tvar a velikost částic a na tepelné charakteristiky sušeného materiálu. Částice, získané sprejovým sušením při vyšší vstupní teplotě, vykazovaly vyšší tendenci ke kulovitosti. Velikost většiny částic se pohybovala v rozmezí 2,5 - 7,5 μm. Při vstupní teplotě 150 řC - 200 řC se neobjevily částice větší než 20 μm. U vzorků sušených teplotou nad 150 řC byl zaznamenán skelný přechod. Teplota skelného přechodu se pohybovala v rozmezí 24,8 řC - 63,5 řC. Bylo pozorováno, že vyšší teplota sušení vedla k vyšším hodnotám teploty skelného přechodu. Teplota tání se v závislosti na rostoucí vstupní teplotě výrazně neměnila až do vstupní teploty 180 řC, kdy...
Stanovení kritické micelární koncentrace kationtových povrchově aktivních látek v acetátovém pufru
Krchovová, Tereza ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Posluchač: Krchovová Tereza Název diplomové práce: Stanovení kritické micelární koncentrace kationtových povrchově aktivních látek v acetátovém pufru Teoretická část diplomové práce je zaměřena na charakteristiky tenzidů a jejich rozdělení dle hydrofilní části molekuly. Dále jsou v práci popisovány možnosti využití tenzidů zejména ve farmaceutické technologii (např. jako látky používané pro zprostředkované rozpouštění), ale i v jiných oblastech, např. jako selektory pro micelární elektrokinetickou chromatografii. Experimentální část se zabývá stanovením hodnoty kritické micelární koncentrace nově syntetizovaných kationtových tenzidů (ILA-1 a ILA-2), které mohou potenciálně sloužit jako chirální selektory v kapilární elektroforéze. Pro srovnání byla stanovována i hodnota kritické micelární koncentrace v současnosti používaného kationtového chirálního selektoru cetyltrimethylamonia bromidu (CTAB). Ke stanovení kritické micelární koncentrace byla použita du Noüyho kroužková metoda měření povrchového napětí. Hodnoty kritické micelární koncentrace byly měřeny v acetátovém pufru o pH 5,5. Hodnota kritické micelární koncentrace pro ILA-1 byla stanovena jako 0,01747 g/l...
Využití průtokové disoluční metody u léčivých přípravků s řízeným uvolňováním
Milerová, Romana ; Rabišková, Miloslava (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. Posluchač: Romana Milerová Název diplomové práce: Využití průtokové disoluční metody u léčivých přípravků s řízeným uvolňováním Disoluční studie jsou velmi účinným nástrojem pro snadné a efektivní získávání informací o chování léčivých přípravků v lidském organismu. Po celá desetiletí jsou úspěšně využívána při vývoji lékových forem a při kontrole kvality šarží během rutinní výroby. In vitro testování disoluce se stalo ještě důležitějším z toho důvodu, že se na základě jejich výsledků stanovuje korelace in vitro/ in vivo. Tato diplomová práce se zabývá využitím průtokové disoluční metody u léčivých přípravků s řízeným uvolňováním. Práce obahuje jak konkrétní popis metody s průtokovou celou, tak zkušební metody uvedené v Českém lékopise, které ji využívají. Následuje rozdělení podle lékových forem spolu s popisem modifikací metod s průtokovou celou. Jelikož byl přístroj s průtokovou celou původně navržen pro perorální lékové formy s řízeným uvolňováním léčiva, je nejrozsáhlejší část práce zaměřena právě na tuto cestu podání. V posledních letech však dochází k nárůstu parenterálních léčivých přípravků s řízeným uvolňováním, a proto je část práce věnována i...
Stanovení tokového retenčního potenciálu nových pomocných látek pro liquisolid systémy
Koktavá, Silvie ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Posluchač: Silvie Koktavá Název diplomové práce: Stanovení tokového retenčního potenciálu nových pomocných látek pro liquisolid systémy Příprava systémů kapalina v pevné fázi spočívá v navázání léčiva v kapalné podobě na porézní materiál za vzniku suchého a volně tekoucího prášku. Tato výsledná formulace umožní rychlejší uvolňování účinné látky z lékové formy, čímž je možné dosáhnout zvýšené biologické dostupnosti léčiv špatně rozpustných ve vodě. Cílem této diplomové práce bylo stanovit maximální množství makrogolu 200, které jsou schopny nové pomocné látky (Veegum® HS, Veegum® F a Syloid® 244 FP) absorbovat a adsorbovat při zachování vhodných tokových vlastností výsledné směsi prášek/kapalina (tzv. tokový retenční potenciál). Jako hlavní parametr hodnotící tokové vlastnosti liquisolid práškových směsí byl použit úhel skluzu, jehož hodnota by měla v ideálním případě dosahovat 33 ř. Z hodnocených látek dosáhla požadovaného úhlu skluzu 33 ř pouze látka Veegum® F, jehož tokový retenční potenciál byl stanoven jako 0,16. U ostatních dvou prášků se nepodařilo dosáhnou požadované hodnoty, tudíž byl ke stanovení tokového retenčního potenciálu použit úhel, který se...
Stanovení retenčního potenciálu Aeroperlu® pro tři hydrofilní rozpouštědla
Macharová, Květa ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Školová, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Květa Macharová Školitel: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení retenčního potenciálu Aeroperlu ® pro tři hydrofilní rozpouštědla Systémy kapalina v pevné fázi jsou moderní přípravky schopné zvyšovat biologickou dostupnost léčiv špatně rozpustných ve vodě. Hlavním principem jejich přípravy je převedení léčiva v kapalné podobě do formy suchého nepřilnavého prášku s vlastnostmi vhodnými pro další zpracování. Každý prášek je však schopen zadržet jen určité množství kapaliny za současného zachování vhodných tokových vlastností a lisovatelnosti. Cílem této diplomové práce bylo stanovit maximální množství kapaliny (makrogolu 200, makrogolu 400 nebo propylenglykolu), které je Aeroperl® 300 schopen zadržet, a přitom si zachovat přijatelné tokové vlastnosti (tzv. hodnotu tokového retenčního potenciálu). Ze všech hodnocených rozpouštědel vykazoval Aeroperl® 300 nejvyšší hodnotu tokového retenčního potenciálu pro propylenglykol a to 0,5. Hodnota tokového retenčního potenciálu Aeroperlu® 300 pro makrogol 400 byla stanovena jako 0,44, zatímco pro makrogol 200 byla rovna 0,36.
Jílové minerály jako stabilizátory léčiv
Markytánová, Petra ; Rabišková, Miloslava (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. Posluchač: Petra Markytánová Název diplomové práce: Jílové minerály jako stabilizátory léčiv Tato diplomová práce se zabývá jílovými minerály jako stabilizátory léčiv. Cílem je představení fylosilikátů, kaolinitu, mastku, smektitů a vláknitých jílů, které patří k nejvýznamnějším minerálům. Zmíněné jílové minerály se široce používají jako léčivé látky nebo pomocné látky v pevných, kapalných a polotuhých lékových formách. Stručně je zmíněna struktura, klasifikace a užitečné vlastnosti, které přímo souvisejí s jejich koloidní velikostí a strukturou. Jílové minerály mají vynikající vlastnosti, jako je vysoká adsorpční kapacita, schopnost bobtnat, nízká nebo nulová toxicita, dobrá biokompatibilita a příslib pro řízené uvolňování, a tím vedou k neustálému zájmu jejich rozvoje pro biologické účely. Důležitou kapitolou jsou současné trendy ve farmaceutickém využití. Kromě klasického využití ve farmacii lze jíly použít v lékových formách s řízeným uvolňováním léčiv. Velmi zajímavou možností je využití polymerních kompozitů s jílovými minerály, které se dají použít k přípravě nanočástic, filmů, hydrogelů nebo matric. Nejrozsáhlejší část práce je zaměřena na...
Vliv teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy
Slezáčková, Jana ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Jana Slezáčková Název diplomové práce: Vliv teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy Cílem této práce bylo zjistit vliv vstupní teploty na vlastnosti sprejově sušené laktosy. 10% roztok laktosy byl připraven rozpuštěním monohydrátu D-laktosy v destilované vodě a následně sušen v laboratorní sprejové sušárně při vstupní teplotě 130 řC - 200 řC. Vlastnosti takto získaných částic laktosy byly zkoumány pomocí optické mikroskopie a diferenční skenovací kalorimetrie. Výsledky prokázaly vliv vstupní teploty na tvar a velikost částic a na tepelné charakteristiky sušeného materiálu. Částice, získané sprejovým sušením při vyšší vstupní teplotě, vykazovaly vyšší tendenci ke kulovitosti. Velikost většiny částic se pohybovala v rozmezí 2,5 - 7,5 μm. Při vstupní teplotě 150 řC - 200 řC se neobjevily částice větší než 20 μm. U vzorků sušených teplotou nad 150 řC byl zaznamenán skelný přechod. Teplota skelného přechodu se pohybovala v rozmezí 24,8 řC - 63,5 řC. Bylo pozorováno, že vyšší teplota sušení vedla k vyšším hodnotám teploty skelného přechodu. Teplota tání se v závislosti na rostoucí vstupní teplotě výrazně neměnila až do vstupní teploty 180 řC, kdy...
Využití měření povrchového napětí pro stanovení kritické micelární koncentrace kationtových tenzidů.
Oláhová, Kristýna ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Posluchač: Oláhová Kristýna Název diplomové práce: Využití měření povrchového napětí pro stanovení kritické micelární koncentrace kationtových tenzidů Teoretická část této diplomové práce je věnována vlastnostem tenzidů a jejich rozdělení na základě schopnosti se disociovat a hodnoty hydrofilně-lipofilní rovnováhy. Práce dále popisuje metody stanovování kritické micelární koncentrace, jako je např. měření povrchového napětí nebo molární vodivosti, a faktory, které ji mohou ovlivnit. Experimentální část se zabývá stanovením hodnoty kritické micelární koncentrace nově syntetizovaného kationtového tenzidu (ILA-3) s potencionálním využitím jako chirální selektor v kapilární elektroforéze. K hodnocení kritické micelární koncentrace se využilo měření povrchového napětí du Noüyho kroužkovou metodou. Hodnota kritické micelární koncentrace byla měřena v ultračisté vodě a v acetátovém pufru o pH 5,5. Naměřené hodnoty kritické micelární koncentrace ILA-3 byly stanoveny jako 118,37 mg/l (0,32 mM) v ultračisté vodě a 12,73 mg/l (0,04 mM) v acetátovém pufru. Pro porovnání se určila také kritická micelární koncentrace používaného chirálního selektoru a zároveň kationtového...
Study of consolidation behaviour of lactose and its blends
Bérešová, Michaela ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Poslucháč: Michaela Bérešová Názov diplomovej práce: Štúdium konsolidačného chovania laktosy a jej zmesí Sypné chovanie a konsolidačné vlastnosti sú významnou charakteristikou práškových látok. Cieľom práce bolo hodnotenie týchto vlastností u štyroch druhov laktos s rozdielnymi veľkosťami častíc a zmesí dvoch laktos s odlišnými sypnými vlastnosťami. Bola študovaná hustota a porozita práškovej vrstvy a ich zmeny behom konsolidácie gravitačným sklepávaním. K popisu priebehu konsolidácie vzoriek bola použitá rovnica nelineárnej regresie a parameter N½, ktorý vyjadruje počet sklepaní potrebných pre polovičnú redukciu vrstvy prášku. Hodnota N½ sa zvyšovala so znižujúcou sa veľkosťou častíc hodnotenej látky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.