Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení společně zpracovaných pomocných látek určených pro formulaci orálně dispergovatelných tablet
Vondrušková, Hana ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Společně zpracované pomocné látky (CPE) jsou definovány jako kombinace dvou či více látek, které jsou fyzikálně upraveny během vhodného výrobního procesu (například sprejovým sušením). Tyto pomocné látky jsou v současné době stále častěji využívány pro výrobu tablet přímým lisováním. Díky dostupnosti široké škály výchozích pomocných látek máme možnost získat množství kombinací s lepšími vlastnostmi než prosté fyzikální směsi. Ačkoli složení CPE může být velmi podobné, i malé změny parametrů jednotlivých směsí mohou způsobit odlišné chování těchto látek po tabletování. Cílem této práce bylo srovnání lisovatelnosti (užitím záznamu síla-dráha) CPE (Starlac®, Combilac®, Cellactose 80®, DisintequikTM ODT® obsahujících laktosu a Ludiflash®, SmartEx QD 50®, SmartEx QD 100® obsahujících mannitol) a vlastností z nich získaných tablet (radiální pevnost tablet, oděr tablet, rozpad tablet a nasákavost tablet) vylisovaných tlaky 78, 130, 182 MPa. CPE obsahující laktosu měly ve srovnání s tabletami obsahujícími mannitol nižší hodnoty plasticity, ale vyšší hodnoty uvolněné elastické energie. V této studii jsou také znázorněny hodnoty radiální pevnosti, které byly nejvyšší u Ludiflash® a naopak nejnižší pro Starlac®. CPE obsahující mannitol vykazovaly...
Studium lisovatelnosti směsí Neusilinu US2 s proměnným zastoupením propylenglykolu.
Kotrbatý, Pavel ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Holas, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Student: Pavel Kotrbatý Školitel: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium lisovatelnosti směsí Neusilinu® US2 s proměnným zastoupením propylenglykolu Příprava systémů kapalina v pevné fázi je moderní metoda, která umožňuje převedení léčiva v kapalné podobě do suchého volně tekoucího prášku vhodného pro lisování tablet. Tato metoda zvyšuje biologickou dostupnost ve vodě špatně rozpustných léčiv. Cílem této diplomové práce bylo studium vlivu množství propylenglykolu na lisovatelnost liquisolid směsí a vlastnosti připravených tablet. Viskoelastické vlastnosti (E1 - energie spotřebovaná na tření, E2 - energie akumulovaná tabletou po vylisování, E3 - energie uvolněná během dekomprese, E - celková energie a Pl - plasticita) se stanovily pomocí záznamu síla-dráha. Tablety získané z 13 různých tabletovin lišících se obsahem propylenglykolu a vylisované silou 1,5 kN se poté podrobily lékopisným a dalším zkouškám (hmotnostní stejnoměrnost, pyknometrická hustota, výška a průměr, pevnost v tahu a oděr tablet a stanovila se doba jejich rozpadu). Jelikož tablety vykazovaly nízkou pevnost (max. 0,6583 ± 0,0438 MPa), nevyhovující dobu rozpadu (více než 1 hodina) a s výjimkou tablet...
Příprava polymerních farmaceutických nanočástic: optimalizace procesu
Bárta, Michal ; Holas, Ondřej (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Michal Bárta Název diplomové práce: Příprava farmaceutických nanočástic: optimalizece procesu Farmaceutické, polymerní nanočástice fungují mimo jiné jako nosiče léčiv. Unikátní jsou nejen díky subcelulární velikosti, ale také protože jsou biodegradabilní a biokompatibilní. Výhodou je možnost připravy selektivních částic, které jsou schopny kontrolovaně a dlouhodobě uvolňovat léčivo. K tvorbě polymerních nanočástic se používají metody přípravy z hotových polymerů nebo polymerací z monomerů. Cílem této práce byla optimalizace procesu tvorby polymerních nanočástic a studování vlivu použitého rozpouštědla. Využívalo se metody odpařování rozpouštědla a nanoprecipitace. Sledovanými parametry byla velikost výsledných částic, jejich polydisperzita a zeta potenciál. Granulometrické a elektrické vlastnosti částic byly měřeny na přístroji Zetasizer ZS 90. Měření dokázalo, že pro přípravu malých nanočástic s nízkou polydisperzitou a dostatečnou stabilitou je vhodnější použít metodu nanoprecipitace. Z výsledků granulometrické analýzy nanočástic připravených metodou odpařování je zjevné, že menší částice poskytují převážně větvené polymery . Jako nejlepší rozpouštědlo se...
The utilization of the surface tension measurement for the evaluation of the critical micelle concentration
Hirčáková, Michaela ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Šnejdrová, Eva (oponent)
1 ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školiteľ: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Posluchač: Michaela Hirčáková Názov diplomovej práce: Využitie merania povrchového napatia pre stanovenie kritickej micelárnej koncentrácie Teoretická časť diplomovej práce je zameraná na základné charakteristiky tenzidov, ich rozdelenie na základe hodnoty hydrofilno-lipofilnej rovnováhy a podľa schopnosti sa disociovať vo vode. Práca ďalej vysvetľuje pojem kritická micelárna koncentrácia, s ktorou úzko súvisí tvorba micel a v neposlednom rade sa venuje povrchovému napätiu a metódam jeho merania. Experimentálna časť sa zaoberá stanovením hodnoty kritickej micelárnej koncentrácie pre tri rôzne tenzidy, a to cetyltrimethylamonium bromid, natrium- -lauryl-sulfát a polysorbát 80 v ultračistej vode. K stanoveniu bola použitá duNoüyho krúžková metóda, Wilhelmyho doštičková metóda a stalagmometrická metóda, pričom hodnoty získané z prvých dvoch metód majú porovnateľné hodnoty, narozdiel od stalagmometrie, ktorá sa vyznačuje nižšou citlivosťou, a tým pádom rozdielnymi výsledkami. V rámci jednotlivých meraní vykazuje najvyššiu hodnotu kritickej micelárnej koncentrácie katiónaktívny tenzid natrium-lauryl-sulfát, druhý v poradí je aniónaktívny cetyltrimethylamonium bromid...
Compressibility evaluation of liquisolid powders containing varying amount of coating material
Nemcová, Lucia ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
7 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutickej technológie Kandidát: Lucia Nemcová Školiteľ: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium lisovateľnosti liquisolid práškov s premenným zastúpením obaľovacieho materiálu Príprava systémov kvapalina v pevnej fáze spočíva v naviazaní liečiva v kvapalnej podobe na porézny materiál za vzniku suchého prášku s dobrými tokovými vlastnosťami. Táto výsledná formulácia má potom predpoklad k dosiahnutiu zvýšenej biologickej dostupnosti liečiv zle rozpustných vo vode. Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie tokových a viskoelastických vlastností liquisolid práškov a akostných parametrov následne vzniknutých tabliet s premenným zastúpením obaľovacieho materiálu (Aerosilu® 200 a Aeroperlu® 300 Pharma), ktorých základ tvoril Neusilin® US2 ako nosič a makrogol 400 ako rozpúšťadlo. Zo získaných výsledkov je možné konštatovať, že liquisolid zmesi s obsahom Aeroperlu® 300 Pharma majú lepšie tokové vlastnosti a nižšie hodnoty energií lisovania, ktoré sa získali pomocou záznamu sila - dráha. Pri použití Aerosilu® 200 vykazovali tablety vyššiu mechanickú odolnosť. Ako najvýhodnejší pomer nosiča a obaľovacieho materiálu (R) sa pre zmes Neusilinu® US2, makrogolu 400 a Aerosilu® 200 javí hodnota 40, zatiaľ...
Hodnocení společně zpracovaných pomocných látek určených pro formulaci orálně dispergovatelných tablet
Vondrušková, Hana ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Společně zpracované pomocné látky (CPE) jsou definovány jako kombinace dvou či více látek, které jsou fyzikálně upraveny během vhodného výrobního procesu (například sprejovým sušením). Tyto pomocné látky jsou v současné době stále častěji využívány pro výrobu tablet přímým lisováním. Díky dostupnosti široké škály výchozích pomocných látek máme možnost získat množství kombinací s lepšími vlastnostmi než prosté fyzikální směsi. Ačkoli složení CPE může být velmi podobné, i malé změny parametrů jednotlivých směsí mohou způsobit odlišné chování těchto látek po tabletování. Cílem této práce bylo srovnání lisovatelnosti (užitím záznamu síla-dráha) CPE (Starlac®, Combilac®, Cellactose 80®, DisintequikTM ODT® obsahujících laktosu a Ludiflash®, SmartEx QD 50®, SmartEx QD 100® obsahujících mannitol) a vlastností z nich získaných tablet (radiální pevnost tablet, oděr tablet, rozpad tablet a nasákavost tablet) vylisovaných tlaky 78, 130, 182 MPa. CPE obsahující laktosu měly ve srovnání s tabletami obsahujícími mannitol nižší hodnoty plasticity, ale vyšší hodnoty uvolněné elastické energie. V této studii jsou také znázorněny hodnoty radiální pevnosti, které byly nejvyšší u Ludiflash® a naopak nejnižší pro Starlac®. CPE obsahující mannitol vykazovaly...
Hodnocení sypných a konsolidačních vlastností magnesium aluminometasilikátu
Dzámová, Pavlína ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph. D. Posluchač: Mgr. Pavlína Dzámová Název rigorózní práce: Hodnocení sypných a konsolidačních vlastností magnesium aluminometasilikátu Aluminometasilikáty patří k moderním pomocným látkám využitelným v lékových formách, v poslední době pro svou velkou adsorpční kapacitu také jako nosiče léčiv. V této práci jsou hodnoceny sypné a konsolidační vlastnosti Neusilinu US2. Kromě tradičních metod hodnocení sypnosti, např. sypná a setřesná hustota, sypný úhel a rychlost vytekání otvorem násypky, byla hodnocena také pravá hustota pomocí heliové pyknometrie, z níž byla následně určena porozita Neusilinu US2. K určení tokové funkce a úhlu vnitřního tření byl využit translační smykový tester Jenike. Částice Neusilinu US2 jsou velmi porézní (porozita více než 90%), s nízkou sypnou hustotou. Jsou charakterizovány tokem dobrým až excelentním.
Study of consolidation behaviour of lactose and its blends
Bérešová, Michaela ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Poslucháč: Michaela Bérešová Názov diplomovej práce: Štúdium konsolidačného chovania laktosy a jej zmesí Sypné chovanie a konsolidačné vlastnosti sú významnou charakteristikou práškových látok. Cieľom práce bolo hodnotenie týchto vlastností u štyroch druhov laktos s rozdielnymi veľkosťami častíc a zmesí dvoch laktos s odlišnými sypnými vlastnosťami. Bola študovaná hustota a porozita práškovej vrstvy a ich zmeny behom konsolidácie gravitačným sklepávaním. K popisu priebehu konsolidácie vzoriek bola použitá rovnica nelineárnej regresie a parameter N½, ktorý vyjadruje počet sklepaní potrebných pre polovičnú redukciu vrstvy prášku. Hodnota N½ sa zvyšovala so znižujúcou sa veľkosťou častíc hodnotenej látky.
Vliv teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy
Slezáčková, Jana ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Jana Slezáčková Název diplomové práce: Vliv teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy Cílem této práce bylo zjistit vliv vstupní teploty na vlastnosti sprejově sušené laktosy. 10% roztok laktosy byl připraven rozpuštěním monohydrátu D-laktosy v destilované vodě a následně sušen v laboratorní sprejové sušárně při vstupní teplotě 130 řC - 200 řC. Vlastnosti takto získaných částic laktosy byly zkoumány pomocí optické mikroskopie a diferenční skenovací kalorimetrie. Výsledky prokázaly vliv vstupní teploty na tvar a velikost částic a na tepelné charakteristiky sušeného materiálu. Částice, získané sprejovým sušením při vyšší vstupní teplotě, vykazovaly vyšší tendenci ke kulovitosti. Velikost většiny částic se pohybovala v rozmezí 2,5 - 7,5 μm. Při vstupní teplotě 150 řC - 200 řC se neobjevily částice větší než 20 μm. U vzorků sušených teplotou nad 150 řC byl zaznamenán skelný přechod. Teplota skelného přechodu se pohybovala v rozmezí 24,8 řC - 63,5 řC. Bylo pozorováno, že vyšší teplota sušení vedla k vyšším hodnotám teploty skelného přechodu. Teplota tání se v závislosti na rostoucí vstupní teplotě výrazně neměnila až do vstupní teploty 180 řC, kdy...
Stanovení kritické micelární koncentrace kationtových povrchově aktivních látek v acetátovém pufru
Krchovová, Tereza ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Posluchač: Krchovová Tereza Název diplomové práce: Stanovení kritické micelární koncentrace kationtových povrchově aktivních látek v acetátovém pufru Teoretická část diplomové práce je zaměřena na charakteristiky tenzidů a jejich rozdělení dle hydrofilní části molekuly. Dále jsou v práci popisovány možnosti využití tenzidů zejména ve farmaceutické technologii (např. jako látky používané pro zprostředkované rozpouštění), ale i v jiných oblastech, např. jako selektory pro micelární elektrokinetickou chromatografii. Experimentální část se zabývá stanovením hodnoty kritické micelární koncentrace nově syntetizovaných kationtových tenzidů (ILA-1 a ILA-2), které mohou potenciálně sloužit jako chirální selektory v kapilární elektroforéze. Pro srovnání byla stanovována i hodnota kritické micelární koncentrace v současnosti používaného kationtového chirálního selektoru cetyltrimethylamonia bromidu (CTAB). Ke stanovení kritické micelární koncentrace byla použita du Noüyho kroužková metoda měření povrchového napětí. Hodnoty kritické micelární koncentrace byly měřeny v acetátovém pufru o pH 5,5. Hodnota kritické micelární koncentrace pro ILA-1 byla stanovena jako 0,01747 g/l...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.