National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Subjectively perceived symptomatology of depression at czech adult population-usage of Beck depression inventory
Vraná, Klára ; Preiss, Marek (referee) ; Niederlová, Markéta (referee)
A certain level of depressive symptoms also occurs at healthy individuals and their groups still not tell the nature of depressive illness. This thesis deals with the most detailed mapping of subjectively perceived symptoms of depression in a non-clinical part of the Czech adult population using the latest version of the Beck Depression Inventory BDI-II. Selfassesment/referal questionnaire BDI-II offers several options for exploring of depressive symptoms which in this work are all used and analyzed in a view of the sex and age of the respondents. Research set consists of persons aged 20 to 84 years and is further divided into 5 subgroups that represent developmental stages from young adulthood to the right age-elderness bounded according Příhoda (1971). The aim here is not only to determine the overall level of depressive symptoms at examined people but also the intensity, type and characteristic representation of the symptoms of depression according to BDI-II in the research file, including a comparison of the differences between men and women and age subgroups of the above mentioned aspects together. The work does not attempt to explain observed phenomena, because the presence or development of certain symptoms of depression or mental discomfort experiences in the population isinfluenced by many factors....
Nonverbal factors in psychotherapy of adolescents
Vraná, Klára ; Morávková Krejčová, Lenka (referee) ; Šturma, Jaroslav (advisor)
The thesis deals with one of the areas of children's psychology - psychotherapy of adolescents. The study mainly focuses on different non-verbal moments, or factors, occurring at psychotherapeutic sessions held with adolescent patients, and it outlines the possibilities of application of these factors in the psychotherapeutic process. The objective of the thesis is to show that sometimes seemingly insignificant non-verbal moments may play an important role, especially in therapeutic work with adolescents, and therefore therapists should pay increased attention to these symptoms. This also applies in case that a patient was originally indicated a psychotherapy, the main medical treatment medium of which is predominately an interview (for example a family therapy). The thesis is based on one of the assumptions that in general non-verbal methods, in this case at least some of their elements, may work as facilitators of an interview, for example if the patient fails to express certain personal experience of his or her, his/her feeling or emotion with the help of words, or when a therapist fails to enter into verbal communication with the patient.
Assessment of vulnerability of water reservoirs to sediment loads and eutrophication caused by soil erosion
Krása, J. ; Rosendorf, P. ; Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub ; Dostál, T. ; David, V. ; Ansorge, L. ; Duras, J. ; Janotová, B. ; Bauer, M. ; Devátý, J. ; Strouhal, L. ; Vrána, K. ; Fiala, D.
This methodology has the following aims: Allow any investigator to evaluate the erosion and transport of sediment phosphorus in large river basins. Allow investigators to estimate the importance of erosion for the eutrophication of the target reservoir. Allow investigators to estimate the importance of other sources of phosphorus in the watershed. Allow investigators to estimate the behavior of the other tanks in the current state of phosphorus loads from the watershed. The methodology is focused on solutions in large river basins.
Vstupní analýza k návrhu revitalizačních opatření v povodí Botiče od pramene po nádrž Hostivař
KV + MV AQUA spol. s r.o., Praha ; Vejvalková, Michaela ; Vrána, Karel
Studie má za cíl analyzovat v co nejširším záběru současný stav povodí VN Hostivař jako mimořádně významné rekreační oblasti pro obyvatele jihovýchodu hlavního města Prahy a v jejím povodí nalézt problematické oblasti a lokality z řady různých hledisek. Předkládaný materiál se zabývá především následujícími problémovými okruhy: Ekologická stabilita krajiny, Stav vodotečí a vodních nádrží, Odtokové poměry území, Kvalita vody, Vodní eroze a transport sedimentu, Větrná eroze, Doprava, Bydlení a socio-ekonomická sféra – celkový rozvoj regionu, Odpadové hospodářství, Mikroklima. Předkládaná studie je studií vyhledávací, která by měla zhodnotit stávající stav, směry vývoje a definovat hlavní problémy celého území jak v současnosti, tak z hlediska nedaleké budoucnosti. Do definovaných oblastí by se pak měly zaměřit konkrétní podrobné práce, zaměření na jednotlivé problémy a lokality.
Studie Revitalizace říčního systému levostranných přítoků Chumavy mezi Hostomicemi a Radouší
KV + MV AQUA spol. s r.o., Praha ; Vejvalková, Michaela ; Vrána, Karel
Studie Revitalizace říčního systému Touškovského potoka, okres Plzeň – sever, Plzeň – jih a okres Tachov, Plzeňský kraj jako součást obnovy ekologické stability krajiny řeší komplexně řadu problémů: posouzení erozní náchylnosti zemědělských pozemků k vodní erozi, návrh protierozních opatření v povodí jako ochranu proti vodní erozi, zásady revitalizace jednotlivých toků, návrh umístění nádrží se stálým nadržením, případně suchých nádrží, tůní a mokřadů, návrh rekonstrukce hlavních a vedlejších polních cest, včetně ozelenění. Jednotlivá opatření jsou navržena tak, aby vzájemně podporovala svoji účinnost. Všechna navržená opatření není nutno realizovat současně, avšak v určitém časovém horizontu je třeba komplex opatření dokončit tak, aby jejich společné působení obnovu ekologické stability zajistilo.
Sborník z mezinárodní konference Krajinné inženýrství 2004 Českrajina - střecha Evropy
Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, Pardubice ; Vrána, Karel
Zpracování sborníku z mezinárodní konference Krajinné inženýrství 2004 - střecha Evropy, konané dne 7. a 8.10.2004 pod záštitou ministra životního prostředí ČR, ministra zemědělství ČR a rektora Univerzity Pardubice. Obsah sborníku roje rozdělen podle sekcí: Legislativní a ekonomické nástroje v oblasti ochrany a tvorby krajiny. Vodní hospodářství a krajinné inženýrství. Stavby pro plnění funkcí lesa. Krajinné plánování. Pozemkové úpravy.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Tvorba krajiny povodí Ohře a Bíliny - Chabařovicko
Hydroprojekt a.s., Praha ; Vokurka, Adam ; Paříková, Pavla ; Jakubíková, Alena ; Dostál, Tomáš ; Dočkal, Martin ; Vrána, Karel
Účelem projektu bylo speciální ekologické posouzení funkčnosti budoucího jezera Chabařovice a navrženého zapojení okolních výsypek do okolní krajiny. Zpráva přínáší podrobné výsledky terénního průzkumu zájmové lokality a návrhy revitalizačních opatření pro drobné vodní toky oblasti.
Vodohospodářská revitalizace a ochrana před povodněmi
Ekologické služby, s.r.o., Hořovice ; Vrána, Karel ; Uhlířová, Kateřina ; Nováková, Hana ; Matoušek, Václav ; Koudelka, Petr ; Dostál, Tomáš ; David, Václav ; Hošek, Jan
Projekt řeší problematiku provádění protipovodňové ochrany prostřednictvím komplexní vodohospodářské revitalizace území. V roce 2005 se řešitelský kolektiv soustředil na řešení následujících hlavních problémových okruhů: výběr experimentálních povodí, podrobný průzkum vybraných experimentálních povodí, výběr vhodného matematického nástroje pro hodnocení srážko-odtokových vztahů v povodí, výběr vhodného matematického nástroje pro popis proudění v toku a nivě, příprava GIS nástrojů pro vybrané matematické modely, posouzení vlivu revitalizace na průtokové poměry v toku a údolní nivě, sestavení katalogu retenčních prvků v povodí, poznatky ze zahraniční exkurze na realizované revitalizační stavby, dokončení publikace Vodohospodářské revitalizace a předání do tisku a zpracování scénáře pro instruktážní film.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 VRANÁ, Kateřina
3 Vraná, Kateřina
2 Vraná, Klára
1 Vraná, Kristýna
9 Vrána, Karel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.