Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 255 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza hospodářské krize Ruské federace v letech 2014 - 2016
Šmilňák, Richard ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Následující práce se zabývá analýzou krize ekonomiky Ruské federace z let 2014 až 2016. Mimo nastínění vývoje předcházejícího krizovým rokům je cílem analýza reakční hospodářské politiky a míra závislosti ekonomiky na nerostných surovinách. Důraz je kladen především na rozbor kroků Centrální banky a rovněž úprav rozpočtového nastavení právě v kontrastu závislosti na težbě a vývozu ropy a zemního plynu na pozadí probíhající krize. Výsledný obraz nabízí komplexní pohled na součinnost monetární a fiskální politiky v procesu odvrácení fiskálního kolapsu.
Konvergenční proces České Republiky ke Spolkové republice Německo v letech 1993- 2015
Křížek, David ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Ševčíková, Michaela (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku konvergence České republiky ke Spolkové republice Německo. Zkoumána je jak nominální, tak i reálná konvergence na vybraných ukazatelích za období od roku 1993 do roku 2015. Úvodní část je věnována problematice konvergence, jejímu teoretické ukotvení a konceptům, které lze při zkoumání tohoto procesu využívat. Jsou uvedeny potřebné politické, historické a hospodářské souvislosti, které umožňují zařadit pozici České republiky vzhledem ke Spolkové republice Německo. Následně se práce již věnuje přímo analýze časových řad. Nominální konvergence je posuzována na základě Maastrichtských kritérií, konkrétně je používán harmonizovaný index spotřebitelských cen a hodnota dlouhodobých úrokových sazeb. Reálná konvergence je analyzována pomocí ukazatele HDP. Poslední část této práce je zaměřena na testování hypotézy beta a sigma konvergence. Je tak dokázáno, že konvergence České republiky ke Spolkové republice probíhá, ovšem je velmi ovlivněna hospodářskými cykly a dalšími šoky do národního hospodářství.
Model ekonomického dopadu hypotetického zavedení garantovaného příjmu v České republice na základě dat z roku 2015.
Busta, David ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Kovanda, Lukáš (oponent)
Práce se zabývá komparací modelů sociálních systémů založených na základním příjmu a záporné dani se současným systémem. Prvním modelem je současný systém. Dva modely vycházejí z koncepce základního příjmu. Jeden je financován prostřednictvím daně z přidané hodnoty, druhý pak z daně z příjmu fyzických osob. Poslední model pracuje se zápornou daní. Modely jsou poplatné prvotní myšlence, kdy základní příjem respektive záporná daň mají zcela nahradit sociální příjmy obyvatel. Výstupem je porovnání na základě absolutních rozdílů, daňového zatížení i změn příjmové nerovnosti ve společnosti, které modeluje Lorenzova křivka či Giniho koeficent. Výsledky ukazují, že zavedení nových systémů by bylo poměrně nákladné a nejvíce by profitovaly nejnižší příjmové skupiny.
Aplikace Leniency programu v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2013 do 2016
Szewczyková, Julie ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Pekárek, Štěpán (oponent)
V roce 2013 byl zakotven §22ba o přímé aplikovatelnosti leniency programu v zákoně o ochraně hospodářské soutěže. V návaznosti na změnu vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže novou verzi programu shovívavosti. Bakalářská práce se zaměřuje na hlubší analýzu historického vývoje programu v evropském a českém prostředí. Hlavním východiskem práce je analýza změn, které vedly k úspěšnějšímu uplatnění programu shovívavosti v řízení před Úřadem. Úřad od roku 2013 zaznamenal dvojnásobné zvýšení podaných žádostí o upuštění nebo snížení pokuty vyplývající z lepší právní jistoty žadatelů. Úřad při své činnosti systematicky porušuje správní řád, neefektivně prodlužuje řízení a v některých případech i mnohonásobně překračuje vymezenou lhůtu určenou k vydání rozhodnutí. Na konkrétních judikátech práce představuje aplikaci leniency žádostí.
Dlouhodobá nezaměstnanost v Praze v roce 2017
Helekal, Michal ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Barák, Vladimír (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na dlouhodobou nezaměstnanost v Praze. Zkoumá aktuální situaci dlouhodobě nezaměstnaných v Praze a jejich přístup k hledání práce. Přístupem se rozumí ochota dlouhodobě nezaměstnaných k návratu na trh práce, jejich povědomí o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti a stav jejich pracovní mobility. Podstatou praktické části je dotazníkové šetření, realizované na pravidelných schůzkách s dlouhodobě nezaměstnanými na úřadu práce. Dlouhodobě nezaměstnaní v Praze jsou motivováni k hledání práce a nečiní jim problém za prací dojíždět. Přesto se objevuje vážný problém ve strnulé pracovní mobilitě. Informovanost ohledně nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti není dokonalá, existuje prostor pro její zlepšení. V rámci praktické části jsou uváděna doporučení, která mohou pomoci při snižování dlouhodobé nezaměstnanosti.
Vztah mezi zákonnou minimální mzdou a mírou nezaměstnanosti u vybraných skupin nezaměstnaných v letech 1998-2016
Beneš, Martin ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Bartůsková, Lucia (oponent)
Cílem této práce je analyzovat, zda existuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti vybraných skupin ohrožených osob na trhu práce a výší zákonné minimální mzdy. Teoretická část pojednává o základních modelech vlivu minimální mzdy na nezaměstnanost a představuje několik výzkumů s podobným cílem. V analytické části je pak pomocí grafické a korelační analýzy zkoumán vliv zákonné minimální mzdy na míru nezaměstnanosti ohrožených skupin osob. Výzkum byl prováděn na datech z let 1998-2016. Na základě výsledků těchto metod je verifikována hypotéza, znějící: "Mezi mírou nezaměstnanosti a zákonnou minimální mzdou existuje určitý vztah". Tato hypotéza je potvrzena konkrétně u třech skupin ohrožených osob ze šesti (OZP, osoby mladší 19 let a osoby starší 50 let)
Problematika dostupnosti předškolního a základního vzdělání na Praze západ 2015 - 2016
Jarolímek, Roman ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Bartůsková, Lucia (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem a současnou situací na trhu předškolní péče a základního vzdělání v okrese Praha-západ. Práce řeší, zda se jedná o celorepublikový nebo regionální problém. Pro další zkoumání je vybrán okres Praha-západ, ve kterém je zkoumáno, zda zde existuje problém nedostatečné kapacity ve vzdělávacích zařízeních. Pomocí analýzy demografického vývoje, vývoje předškolních a školních kapacit, současné situace společně se strukturovanými rozhovory se zaměstnanci obecních a městských úřadů a dotazníkovým šetřením obyvatel žijících v tomto regionu se práci daří tento problém prokázat. Na závěr práce je poskytnuto několik návrhů řešení, které jsou inspirovány konkrétními obcemi či městy tohoto okresu.
Komparace rodinné politiky České republiky a Belgie v letech 1995 – 2016 - harmonizace rodinného a pracovního života
Buchtová, Pavla ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Bartůsková, Lucia (oponent)
Harmonizace rodinného a pracovního života se v důsledku nízké porodnosti a stále více diskutované rovnosti mužů a žen dostává do popředí nejen politický debat. Diplomová práce se zabývá komparací rodinné politiky v České republice a v Belgii a následným zhodnocením, zda dané politiky umožňují slučitelnost rodinného a pracovního života. Zatímco Belgie patří mezi země s nadprůměrnou porodností a zároveň mezi země s vysokou mírou zaměstnanosti matek v rámci Evropské unie, v případě České republiky je tomu naopak. Belgie vytváří ucelený systém podpory rodin s propracovaným institucionálním zabezpečením péče o děti a rovněž nabízí možnosti úpravy pracovní doby pro rodiče tak, že lze sloučit kariéru s péčí o rodinu. Mohla by se tak stát inspirací pro Českou republiku, která prozatím v tomto směru zaostává.
Chudoba ve vybraných rozvojových zemích v letech 1996 - 2016 – daří se problémy řešit?
Peterka, Šimon ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Bartůsková, Lucia (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem chudoby v rozvojových zemích subsaharské Afriky. Cílem práce je identifikovat faktory chudoby v tomto regionu a navrhnout, jak je možné situaci zlepšit. Za hlavní příčiny strádání států v subsaharské Africe jsou označeny systém vládnutí, válečné konflikty, závislost na přírodních zdrojích a nedostatečně diverzifikovaná ekonomika. Všechny tyto faktory jsou v práci aplikovány na příkladu Nigérie, Kamerunu, Demokratické republiky Kongo a Gabonu. Pro zefektivnění pomoci ze strany vyspělejších států je navrženo se spíše podílet na řešení konfliktů jako prostředník při vyjednávání, než se snažit rozvojové země politicky reformovat.
Uplatnění absolventů soukromých a veřejnoprávních vysokých škol ekonomického zaměření v ČR na trhu práce v letech 2015-2016
Zápalová, Michaela ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Bartůsková, Lucia (oponent)
Práce se zaměřuje na rozdíly kvantitativního a především kvalitativního charakteru mezi absolventy soukromých a veřejných ekonomických vysokých škol a na vnímání těchto rozdílů z pohledu zaměstnavatelů. Popsán je vztah lidského kapitálu a vzdělávání i vývoj vysokého školství v České republice za poslední desetiletí. Pomocí metody dotazníkového šetření je potvrzena hlavní hypotéza práce, že absolventi veřejných vysokých škol ekonomického zaměření jsou z pohledu zaměstnavatelů považováni za "kvalitnější" než absolventi soukromých VŠ stejného směru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 255 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Vostrovská, Zdeňka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.