Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Riziko osteoporózy u přeživších karcinom prsu: nutriční aspekty
Vorudová, Jana ; Zikán, Vít (vedoucí práce) ; Matoulek, Martin (oponent)
Úvod: Osteoporóza se řadí mezi multifaktoriální metabolická onemocnění skeletu. Karcinom prsu je nejčastější malignitou u žen ve světě (kromě kožních nádorů). Postmenopauzální ženy s nemetastazujícím karcinomem prsu léčené inhibitory aromatázy (AI) jsou rizikové z hlediska vzniku osteoporózy. U nich je nutno zjišťovat ovlivnitelné faktory vzniku osteoporózy, a působit tak protektivně na kostní metabolismus, aby se předešlo vzniku závažných nízkotraumatických zlomenin. Cíl: Cílem této diplomové práce je zhodnotit stav výživy v kontextu s rizikovými faktory osteoporózy a zlomenin u postmenopauzálních žen s nemetastazujícím karcinomem prsu, které jsou dlouhodobě léčeny AI. Dalším cílem u této skupiny žen je zhodnotit změny denzity kostního minerálu (BMD) a vybraných parametrů tělesného složení při dlouhodobé léčbě AI. Metody: Podkladem pro zjišťování stavu výživy byl dotazník s tabulkou pro zápis třídenního jídelníčku, ze kterého se následně zjišťoval celkový energetický příjem, příjem bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny a vápníku. Stav zásobení organismu vitamínem D se získal ze sérových koncentrací kalcidiolu. BMD a parametry tělesného složení (tuková a beztuková hmota) byly měřeny pomocí dvouenergiové rentgenové absorpciometrie (DXA). Rizikové faktory zlomenin byly hodnoceny pomocí nástroje FRAX....
Výběr bariatrických výkonů a jejich efekt na změnu hmotnosti obézních pacientů
Vorudová, Jana ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Hvižď, Robert (oponent)
Úvod: Bariatrická chirurgie je jednou z metod léčby vyšších stupňů obezity. Pomáhá pacientům redukovat hmotnost, pokud konzervativní léčba není účinná, nebo je-li ještě potřeba prohloubit její efekt. Bariatrické výkony se dělí podle způsobu provedení na výkony restrikční, malabsorpční a kombinované. Cíl: Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, kdo dal pacientům prvotní podnět k podstoupení bariatrického výkonu, kde získali další informace a kolikrát se jim v době před operací podařilo zhubnout. Dále byly získány informace o subjektivní spokojenosti pacientů s výsledky operace a následně byly zjišťovány a porovnávány hmotnostní úbytky a změny BMI po bariatrické operaci. Metody: Pomocí anonymního dotazníku byla shromážděna potřebná data od 39 pacientů po různých bariatrických operacích. Tato data byla následně vyhodnocena a zpracována pro lepší přehlednost prostřednictvím grafů a tabulek. Výsledky: Bylo zjištěno, že lékař byl ten, kdo dal prvotní podnět k podstoupení bariatrického výkonu u 79 % pacientů. Potvrdilo se také, že 80 % pacientů redukovalo svoji hmotnost alespoň o 5 kg před operací opakovaně, tedy více jak dvakrát. Subjektivní spokojenost pacientů s výsledky operace nad 90 % byla zjištěna u 56 % dotazovaných. Nejnižší spokojenost byla prokázána u pacientů po bandáži žaludku. Nejvyšší...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.