Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza svahových pohybů v severozápadní části Příhrazské plošiny a vyhodnocení vlastností pískovce vzhledem ke stabilitní situaci
Vorlíček, Petr ; Blahůt, Jan (vedoucí práce) ; Vařilová, Zuzana (oponent)
Severozápadní část Příhrazské vrchoviny je známá výskytem svahových pohybů, první vědecky popsaný pohyb se zde odehrál v roce 1926 a měl katastrofické následky. Tato práce se zabývá vyhodnocením pokračujících vybraných svahových pohybů v severozápadní části Příhrazské vrchoviny a navazuje na předchozí měření. Naměřené pohyby porovnává s meteorologickými daty, daty s okolních hydrogeologických vrtů a v neposlední řadě porovnává pohyby ze dvou sledovaných míst vůči sobě. Ve druhé části se práce soustřeďuje na objasnění problému zvýšené náchylnosti monitorované skalní věže ke zvětrávání a porovnání vlastností pískovcového materiálu z této věže s okolními pískovci na sledované i jiných lokalitách. Pozornost je věnována zejména vlivu biologických skalních kůr, jejichž významný vliv potvrzuje. Pro objasnění využívá terénní i laboratorní metody v kombinaci s využitím počítačových programů.
Vrtné technologie v hydrogeologickém průzkumu
Vorlíček, Petr ; Datel, Josef (vedoucí práce) ; Pastuszek, František (oponent)
Tato práce se zabývá vrtnými technologiemi používanými v hydrogeologii. Hlavním cílem práce je zmapovat typy vrtných technologií používaných při vrtání hydrogeologických vrtů, ale i moderních technologií, které by v hydrogeologickém průzkumu potencionálně mohly být v budoucnosti využívány. Dále je v práci shrnut postup vrtných procesů, historický vývoj vrtné techniky, data získávaná z hydrogeologických vrtů a typy používaných vrtných výplachů.
Inkvizitoři v Českých zemích v době předhusitské
Vorlíček, Petr ; Foltýn, Dušan (vedoucí práce) ; Sládková, Kateřina (oponent)
Cílem této bakalářské práce bylo pomocí sběru informací ze starší a aktualizované literatury vytvořit celistvý obraz inkvizitora na území Čech v letech 1315-1415 a to v podobě medailonku. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které se v zásadě kryjí s vládou Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. V závěru se nachází tabulka s přehledem zpracovanými inkvizitorů. Klíčová slova  Inkvizice  Hereze  Středověk  Církevní dějiny  Husitství

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.