Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 313 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vhodnost využití reklam na ČT sport vzhledem k televizní sledovanosti vybraných sportů
Matoušková, Veronika ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Vhodnost využití reklam na ČT sport vzhledem k televizní sledovanosti vybraných sportů Cíle: Cílem této práce je vytvořit doporučení, jaké reklamy je vhodné pouštět ke sportovním přenosům fotbalu, hokej, biatlonu, atletiky, tenisu a lyžování, vzhledem k diváckým skupinám, které tyto přenosy sledují. Zároveň také zanalyzujeme reklamy, které se u daných sportů pouští s ohledem na diváky sledující tyto sportovní přenosy. Metody: Teoretická část práce vychází z analýzy dokumentů. Data, se kterými jsme pracovali v praktické části, byla zjištěna pomocí panelového šetření, konkrétně panelu televizních diváků. Tato data se získávají pomocí tzv. peoplemetrů. Další metodou využitou v praktické části je metoda pozorování. Pozorovali jsme, jaké reklamy jsou pouštěny u přenosů vybraných sportů. Výsledky: Výsledkem práce je doporučení, jaké reklamy je vhodné u každého sportu zařadit s ohledem na diváky, kteří daný přenos sledují a také analýza současných reklam a určení vhodnosti jejich zařazení k danému sportovnímu přenosu. V analýze jsme zjistili, že nejčastějšími diváky televizních přenosů vybraných sportů jsou diváci věkové kategorie 60 +. Sport, který je nejvíce sledovaný ženským publikem, je biatlon. V doporučení se na tyto kategorie zaměřujeme, například u fotbalu doporučujeme reklamy na noviny a...
Povědomí české populace o aktivitách Emirates Airline ve sportu
Jiřičná, Vladimíra ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Povědomí české populace o aktivitách Emirates Airline ve sportu Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit povědomí české populace o aktivitách Emirates Airline ve sportu. Dalším cílem bylo nasbírané informace vyhodnotit. Metody: V diplomové práci byla využita metoda kvantitativní metoda, elektronické dotazování. Pro výzkum byl sestaven dotazník, který byl distribuován elektronicky pomocí sociálních sítí a emailové databáze. Šetření probíhalo tři týdny a výsledky byly zpracovány pomocí výpočetní počítačové techniky v programu MS Excel. Výsledky: Občané České republiky mají povědomí o aktivitách společnosti Emirates Airline ve sportu, a to především ve fotbale, tenisu a Formuli 1. Největší zájem mají respodenti o návštěvu závodu Formule 1. Respondenti doporučují společnosti Emirates Airline rozšířit své působení v oblasti zimních sportů, a to především v ledním hokeji a v běžeckých závodech. V České republice vidí respodenti velký potenciál pro tuto společnosti předvším ve fotbale, ledním hokeji a tenise. Respondenti se domnívají, že by společsnot Emirates Ailine mohla navázat spolupráci s úspěšnými českými sportovci jako jsou Petra Kvitová, Tomáš Berdych, Gabriela Koukalová a Ester Ledecká. Klíčová slova: marketingový výzkum, společnost Emirates Airline, dotazování, sport
Úloha značky v brandingu mistrovství světa v ledním hokeji
Krejčová, Andrea ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Úloha značky v brandingu mistrovství světa v ledním hokeji Cíle: Cílem práce je navržení archetypu značky pro mistrovství světa v ledním hokeji, který bude vycházet především z kvalitativního výzkumu zaměřeného na vnímání značek hokejových mistrovství světa z let 2007-2017. Metody: Důležitou součástí diplomové práce byl marketingový výzkum vnímání značek hokejových mistrovství světa, při kterém bylo využito elektronické a písemné dotazování. Teoretická část vychází především z analýzy dokumentů (teoretická reflexe). V analytické části jsem využila také popisnou analýzu. Výsledky: V diplomové práci byl navržen archetyp značky pro mistrovství světa v ledním hokeji. Archetyp byl pojmenován Férový chlap a nese v sobě některé základní hodnoty typické pro hokejové prostředí (například fair play, přátelství či respekt). Klíčová slova: archetyp, logo, maskot
Marketingová komunikace SK Slavia Praha
Hančl, Josef ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Marketingová komunikace SK Slavia Praha Cíle Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové komunikace klubu SK Slavia Praha s fanoušky. Její celkové zhodnocení a následné podání návrhů na její zlepšení. Metody: V této práci byly užity kvalitativní metody. Jednalo se o analýzu textů, dokumentů, webových stránek a sociálních sítí. Následně o provedení strukturovaného rozhovoru s členkou marketingového oddělení klubu a polo strukturovaných rozhovorů s třemi fanoušky klub. Výsledky: Při analýze bylo zjištěno, že klub nevyužívá všechny komunikační nástroje tak efektivně, jak by mohl a některé nástroje nevyužívá v současné chvíli vůbec. Výsledkem práce je návrh možných zlepšení, která by zlepšila celkovou marketingovou komunikaci mezi klubem a fanoušky. Klíčová slova: Komunikační mix, fotbal, fanoušci, public relations
Efektivita komunikační kampaně PumaONE tour
Komárková, Monika ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Efektivita komunikační kampaně PumaOne tour Cíle: Cílem mé bakalářské práce je navrhnout doporučení pro rozvoj komunikační kampaně PumaFuture tour pro rok 2018, a to prostřednictvím vyhodnocení efektivity komunikační kampaně PumaOne tour 2017. PumaFuture tour je navazující akcí na PumaOne tour 2017. Metody: V bakalářské práci byly použity speciální metody kvalitativního výzkumu. Analýza kampaně byla vypracována metodou případové studie, zúč astně ného pozorování a metodou analýzy dokumentů . Sbě r dat probíhal pomocí polo-strukturovaného rozhovoru s pracovnicí marketingového oddě lení společ nosti Puma Č R. Výsledky: V závě ru bakalářské práce bylo provedeno hodnocení komunikač ní kampaně , vyhodnocení její výsledné efektivity a zároveň byly vytvořeny návrhy na její zlepšení. Zmiň ovanými návrhy byla především změna rozložení nákladů pro firmu Puma a obchodního partnera, která umožní investovat více finančních prostředků do hodnotnějších cen, atraktivnějších aktivit a mediálních nosičů. Klíčová slova: marketingová komunikace, komunikační kampaň, efektivita, kvalitativní výzkum, Puma
Strategie budování značky vyrábějící surfová prkna
Veselka, Dominik ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Strategie budování značky vyrábějící surfová prkna Cíle: Cílem této bakalářské práce je vyhledání "bílého místa" na trhu se surfovými prkny a vytvoření produktu, respektive značky, která by toto místo mohla zaplnit. Dalším úkolem práce je realizování strategických kroků řízení a budování značky. Tyto kroky budou vedeny od samotného počátku vytvoření produktu a značky, přes budování hodnoty a image této značky pomocí vhodně zvolených prvků značky až po další rozvoj značky a inovační aktivity Metody: Tato práce analyzuje sekundární data získaná z výsledků průzkumů trhu provedených v oblasti průmyslu výroby surfových prken během roku 2017 a 2018. Získaná data byla dále zpracována pro analýzu konkurence a vytvoření poziční mapy. Pomocí těchto metod byla stanovena pozice nové značky na trhu surfových prken. Výsledky: Podařilo se objevit prázdné místo na trhu, které je pokryté poptávkou a není zde realizována nabídka. Toto místo bylo vyplněno novým produktem, jehož vlastnosti byly určeny na základě analýzy konkurence a konstrukci poziční mapy. Byla stanovena strategie budování hodnoty a image značky, vybrány nejdůležitější prvky značky, vytvořena podznačka podporující image a uvedená další možnost rozvoje značky. Klíčová slova: strategie budování značky, značka, založení značky, poziční mapa ,...
Rozpočet České softballové asociace se zaměřením na dílčí rozpočty jednotlivých reprezentačních celků a jejich plnění
Pecková, Veronika ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Rozpočet České softballové asociace se zaměřením na dílčí rozpočty jednotlivých reprezentačních celků a jejich plnění Cíle: Hlavním cílem této práce je určení velikosti příjmů a výdajů České softballové asociace v čase, respektive od roku 2010 do roku 2017, a identifikace trendů v rozdělování rozpočtu mezi jednotlivé reprezentace. Prioritou je pak zodpovězení otázek zadaných předsedou ČSA Gabrielem Waage. Metody: V této práci byla použita metoda komparace při porovnávání sekundárních dat z jednotlivých anuitních rozpočtů. Po získání a analýze výsledných hodnot proběhlo strukturované interview s předsedou ČSA. Získané poznatky jsou pak důkladněji rozebrány v diskuzi. Výsledky: Vzhledem k výsledkům analýzy a informacím, které jsem získala z rozhovoru s předsedou ČSA, jsem v této práci navrhla několik doporučení, nad kterými by se mohl předseda ČSA zamyslet před tvorbou budoucích rozpočtů. Zejména jsem řešila koncept spravedlnosti v rozdělování peněžních prostředků mezi reprezentace a adekvátnost cílů, které jsou na reprezentační celky kladeny. Klíčová slova: náklady, příjmy, spravedlnost, reprezentace, softball
Marketingová komunikace FK Dukla Praha ženy
Košatková, Zuzana ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název práce: Cíl: Metody: Výsledky: Klíčová slova: Marketingová komunikace FK Dukla Praha ženy Cílem práce je na základě analýzy současné marketingové komunikace klubu a výsledků provedeného výzkumu předložit návrhy na zlepšení marketingové komunikace FK Dukla Praha ženy směrem k potenciálním rodičům budoucích hráček. Pro sběr dat byly využity metody kvantitativního výzkumu a analýzy interních dokumentů. Bylo zjištěno, že rodiče hráček, v době zápisu svých dcer do klubu, využili většinu nástrojů marketingové komunikace klubu. Součástí práce jsou tak návrhy na další konkrétní nástroje, které klub může využít pro rozšiřování své členské základny. fotbalový klub, komunikační mix, rodiče, nábor členů
Plán podpory rozvoje marketingových aktivit vodácké půjčovny ve Znojmě
Horáková, Jana ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šrámek, Martin (oponent)
Název: Plán podpory rozvoje marketingových aktivit vodácké půjčovny ve Znojmě. Cíle: Cílem práce je analýza marketingových aktivit (včetně SWOT analýzy) vodácké Půjčovny lodí Dyje ve Znojmě a na základě těchto zjištění navržení plánu jejich rozvoje, podpůrných činností a doplňujících aktivit. Pozitivně tak přispět k propagaci půjčovny, nejen ve Znojmě, ale i v celém Jihomoravském kraji. Výsledkem práce bude navržení konkrétních technických i kreativních kroků k doplnění stávajících, ale i nových marketingových aktivit pro rok 2018. Metody: Data byla získána na základě dokumentů a informací poskytnutých přímo Půjčovnou lodí Dyje. Následně byla využita při analýze marketingového prostředí, ve kterém se organizace nachází. Pro zjištění slabých a silných stránek, které byly při propagaci vyzdvihnuty, byla sestrojena SWOT analýza podniku. Výsledky: Půjčovna lodí Dyje má nedostatky v oblasti propagace a nástrojů nepřímé komunikace se zákazníky. Na základě tohoto poznatku byl vytvořen plán na podporu rozvoje stávajících a zcela nových marketingových aktivit, které osloví širší veřejnost a potenciální zákazníky Půjčovny lodí Dyje. Klíčová slova: nezisková organizace, spolek, služby, marketingové aktivity, marketingové prostředí, SWOT analýza, plán rozvoje
Marketingová komunikace fitness centra Nolimits
Jahelková, Kristýna ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
v českém jazyce: Název: Marketingová komunikace fitness centra Nolimits Cíle: Cílem práce je analýza a zhodnocení současné marketingové komunikace fitness centra Nolimits a vytvořit návrh na její zlepšení. Metody: V práci jsem použila kvalitativní výzkum ve formě polo-strukturovaného rozhovoru, strukturovaného rozhovoru s dotazníkovým archem, monitoringu sociálních sítí a analýzy interních dokumentů Výsledky: Závěrem této práce je, že marketingová komunikace fitness centra Nolimits naplňuje svůj účel, ale je zde prostor pro její zefektivnění. Výstupem je zlepšení stávajících a návrh nových komunikačních nástrojů. Zejména se jedná o lepší využití sociálních sítí a internetových stránek. Dále návrh obsahuje zlepšení ve školení zaměstnanců a s ním související osobní prodej, návrh nové brožury, přepracování videoklipu a využití guerilla marketingu a event. marketigu. Klíčová slova: Fitness, sport, propagace, milon circle, osobní prodej

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 313 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Voráček, Jakub
1 Voráček, Jan
2 Voráček, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.