Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 304 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingová komunikace fitness centra Nolimits
Jahelková, Kristýna ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
v českém jazyce: Název: Marketingová komunikace fitness centra Nolimits Cíle: Cílem práce je analýza a zhodnocení současné marketingové komunikace fitness centra Nolimits a vytvořit návrh na její zlepšení. Metody: V práci jsem použila kvalitativní výzkum ve formě polo-strukturovaného rozhovoru, strukturovaného rozhovoru s dotazníkovým archem, monitoringu sociálních sítí a analýzy interních dokumentů Výsledky: Závěrem této práce je, že marketingová komunikace fitness centra Nolimits naplňuje svůj účel, ale je zde prostor pro její zefektivnění. Výstupem je zlepšení stávajících a návrh nových komunikačních nástrojů. Zejména se jedná o lepší využití sociálních sítí a internetových stránek. Dále návrh obsahuje zlepšení ve školení zaměstnanců a s ním související osobní prodej, návrh nové brožury, přepracování videoklipu a využití guerilla marketingu a event. marketigu. Klíčová slova: Fitness, sport, propagace, milon circle, osobní prodej
Marketingová strategie projektu Radegast Index
Loudová, Kristýna ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Marketingová strategie projektu Radegast Index Cíle: Tato diplomová práce se zabývá výzkumem projektu Radegast Index, který je již pátým rokem oficiální statistikou nejvyšší české hokejové soutěže. Práce byla doplněna odbornými studiemi, které se týkají daného tématu. Hlavním úkolem práce bylo zjistit povědomí o projektu Radegast Index a spojení piva Radegast s hokejem vůbec. Následně navrhnout strategická řešení, která vyplynula z výsledků dotazníků, rozhovoru a SWOT analýzy a mohou sloužit ke zlepšení samotného projektu. Metody: Výzkum povědomí o projektu Radegast Index a spojení piva Radegast s hokejem byl proveden pomocí dotazníku. Dalšími důležitými metodami výzkumu byl i rozhovor s brand specialistou pivovaru Radegast, a zpracování SWOT analýzy projektu. Výsledky: Výsledkem této diplomové práce jsou marketingové strategie, které jsem navrhla pro zvýšení povědomí o spojení pivovaru Radegast s extraligovým hokejem a projektu Radegast Index. Tyto strategie jsou navrhnuty tak, aby korespondovaly s výsledky z marketingového výzkumu. Klíčová slova: Hokej, Radegast, strategická řešení, SWOT analýza
Vliv MS v ragby a LOH na povědomí studentů FTVS o ragby
Kadavá, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Vliv MS v ragby a LOH na povědomí studentů FTVS o ragby Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zjištění, zda měli velké světové ragbyové události konané v roce 2015 a 2016 vliv na povědomí studentů FTVS o ragby. Konkrétně, zda se zvýšily znalosti studentů FTVS nejen o konání Mistrovství světa v ragby a ragbyového olympijského turnaje, ale také jejich znalosti o pravidlech ragby, světovém ragby, českém ragby atd. Metody: V diplomové práci jsem využila metody kvantitativního výzkumu. Pomocí serveru Vyplnto.cz jsem vytvořila dva elektronické dotazníky, z nichž jeden jsem distribuovala v roce 2015 před konáním MS v ragby a druhý v roce 2016 po skončení Letních olympijských her. Výsledky: Výsledky výzkumu prokázaly vliv světových událostí na povědomí studentů FTVS o ragby. Jejich základní znalosti o světovém ragby a pravidlech se prokazatelně zvýšily. Dále se ale také ukázalo, že znalosti a zájem studentů o české ragby se nijak neprohloubil. Klíčová slova: mistrovství světa v ragby, letní olympijské hry, ragby, povědomí
Efektivnost reklamy na stadionech Extraligy ledního hokeje v ČR pro firmy sponzorující sport
Vilímovská, Barbora ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Efektivnost reklamy na stadionech hokejové extraligy v ČR pro firmy sponzorující sport. Cíl: Vyjádření a vyhodnocení efektivnosti reklamy na stadionech hokejové extraligy v ČR. Metody: Kvantitativní výzkum spočívající v získání specifických dat z českých extraligových stadionů a jejich následné porovnání v rámci určených oblastních celků. Použity jsou zejména metody popisné analýzy, kvantitativního dotazování, obsahové analýzy, výpočtu vybraných mediálních ukazatelů a komparace. Výsledky: Výpočtem indexů efektivnosti ze získaných dat, byla číselně vyjádřena efektivnost reklamy na stadionech ELH. Data byla následně statisticky a graficky zpracována. Byly vyhodnoceny a porovnány efektivnosti inzerce v rámci stadionů i jednotlivých typů reklamních ploch. Díky nízkému počtu respondentů byly určeny pouze demonstrativně nejefektivnější a nejméně efektivní způsoby inzerce na určitých stadionech. Klíčová slova: efektivnost, efektivnost reklamy, sportovní reklama, sponzoring sportu
Srovnání kvality značkových prodejen z pohledu zákazníka u firem Nike a Adidas
Šrámek, Martin ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Srovnání kvality značkových prodejen firem adidas a Nike z pohledu zákazníka. Cíle: Pomocí tzv. Mystery Shoppingu zhodnotit kvalitu značkových prodejen firem adidas a Nike z pohledu zákazníka, vybrané prodejny mezi sebou následně porovnat a navrhnout případná zlepšení. Metody: Mystery Shopping - dotazník se zaměřením na retail- maloobchod. Výsledky: Z hlediska exteriéru a interiéru prodejen obou značek má navrch americká Nike, pro kterou je vzbuzení pozitivního dojmu po stránce vizuální typické. V kvalitě poskytovaného servisu je zase lepší německá adidas, mezi jejímiž prodejci, jež jsou pokornější a ve snaze prodat produkt aktivnější, panuje větší pořádek a disciplína. To samé lze z pohledu adidas prohlásit o celkovém chodu prodejen, který je na o něco vyšší úrovni, než jaký je u Nike. Při srovnání prodejen obou značek s těmi z ostatních světových měst (Amsterdam, Berlín, Glasgow, Londýn, New York a Tokio) Praha zaostává, a to jak v sortimentu a vybavení prodejen, tak i v (prodejci) poskytovaném servisu. Klíčová slova: Marketingový mix, retail, Mystery Shopping, adidas, Nike.
Public relations společnosti SportFotbal
Kvasnička, Tomáš ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Public relations společnosti SportFotbal Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat současný stav public relations (PR) aktivit společnosti SportFotbal směrem k cílové veřejnosti a představit návrhy pro zlepšení. Metody: K získání základních informací o společnosti byly využity interní dokumenty společnosti SportFotbal. Další použitou metodou bylo interview s marketingovým a obchodním manažerem, na základě kterého byl sestaven souhrn využívaných nástrojů a aktivit společnosti směrem k zájmovým skupinám. Prostřednictvím neformálních rozhovorů s vedením společnosti došlo k hlubší analýze zjištěných informací. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je vypracovaná analýza aktivit public relations společnosti SportFotbal s klíčovou veřejností v roce 2017. Z výsledků hloubkového interview, analýzy textů a dokumentů vyplývá, že aktivity public relations se nevyužívají dostatečně. Na základě těchto zjištění byly vypracovány návrhy pro využití nástrojů public relations pro rok 2018. Vytvořená koncepce představuje plán pořádání událostí pro jednotlivé zájmové skupiny. Další návrhy jsou vytvořeny pro komunikaci firmy směrem k zájmovým skupinám prostřednictvím online komunikačních kanálů. Důležitou složkou koncepce je i plán, pro školení zaměstnanců jednotlivých oddělení. Pro měření úspěšnosti PR...
Personální management sportovního klubu HC Škoda Plzeň
Baborová, Klára ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Personální management sportovního klubu HC Škoda Plzeň. Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy prvků personálního managementu a z té zjištěných nedostatků, jejich odstranění a následné vytvoření návrhů a jejich použití k zdokonalení personálního managementu uvnitř sportovního klubu HC Škoda Plzeň. Metody: V práci byla použita metoda kvalitativního nestrukturovaného rozhovoru se sportovním manažerem Tomášem Vlasákem, metoda polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci klubu a metoda analýzy dokumentů. Výsledky: V bakalářské práci byla vyhodnocena nynější situace klubu HC Škoda Plzeň a následně navrhnuta opatření na zlepšení v oblasti personálního plánování a vzdělávání zaměstnanců. Klíčová slova: lidské zdroje, sportovní klub, personální činnosti, zaměstnanci
Cestovní ruch se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji
Kučerová, Lenka ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Cestovní ruch se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je na základě zhodnocení celkového potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji vytvořit soubor obecných doporučení a vlastních návrhů, díky kterým by v budoucnu mohlo dojít k navýšení stávajícího potenciálu, akceleraci návštěvnosti a dynamickému rozvoji území. Metody: V rámci této práce byly využity dvě samostatné metody sběru dat a jedna vlastní metoda hodnocení. Stěžejní metodou sběru dat se stalo zkoumání dokumentů, a to zejména úředních dokumentů, archivních dat a virtuálních dat. Druhá metoda sběru dat nabyla konkrétní podoby dvou polostrukturovaných rozhovorů s experty na oblast cestovního ruchu. Vytvořena a následně aplikována na zkoumané území byla i vlastní metoda hodnocení potenciálu. Výsledky: Pardubický kraj disponuje dobrým a rozmanitým přirozeným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu, který se opírá zejména o vhodné přírodní předpoklady, prozatím je ale nedostatečně rozvinut. V regionu převažují sportovní a rekreační turismus s letní turistickou sezónou. V rámci aktivní dovolené turisté vyhledávají nejčastěji cykloturistiku, pěší turistiku, koupání a v zimě lyžování. Celkový potenciál cestovního ruchu se sportovním zaměřením je velmi vysoký a...
Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha
Voráček, Josef ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Tomek, Gustav (oponent)
Název: Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha Cíl: Hlavním cílem disertační práce je prostřednictvím marketingového výzkumu zjistit, zda a jaký efekt má využití sportovních osobností v marketingové komunikaci firem jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace, tzv. generace Y, v regionu Praha. Metody: V disertační práci je využito dotazníkového šetření a následných skupinových diskusí. Pro tvorbu dotazníku slouží jako podklad americká verze původního dotazníku autorů BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Dotazník nejdříve podstupuje proces transkulturního převodu, při kterém je využito metody modifikovaného přímého překladu a dále konfirmatorní faktorové analýzy. Toto šetření zahrnuje vzorek 416 respondentů, kteří jsou studenty pražských středních a vysokých škol. Skupinové diskuse jsou provedeny se čtyřmi skupinami čítajícími celkem 41 respondentů. Výsledky: Výsledky výzkumu ukazují, že využití sportovních osobností v marketingové komunikaci u generace Y nemá prokazatelný efekt na pozitivní ústní komunikaci ("word-of-mouth") a na tendenci k přechodu ke konkurenci, střídání značek, chování při nespokojenosti se značkou (firmou). Na loajalitu ke značce může mít tento komunikační nástroj nepřímý pozitivní efekt ve formě...
Systém sponzorování a návrhy na využití sponzorovaných sportovců v marketingové komunikaci společnosti General Sport s.r.o.
Procházková, Barbora ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Systém sponzorování a návrhy na využití sponzorovaných sportovc v marketingové komunikaci spole nosti General Sport s.r.o. Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvo ení návrh pro lepší využití sponzorovaných sportovc v marketingové komunikaci, které budou vytvo eny na základ celkové analýzy problematiky sponzorování spole nosti General Sport s.r.o. Návrhy budou op eny o interní informace a data spole nosti a budou tak lépe realizovatelné v praxi. Metody: V této práci byla využita zejména metoda dotazování písemného a ústního. Ke zhodnocení celkového vztahu ke sponzoringu a využívání sponzorovaných subjekt byla dále použita metoda hloubkového interview, která pomohla získat informace hlubšího významu. Základní fakta o spole nosti byla zjiš ována v pr b hu práce osobními rozhovory s jednateli firmy. Kombinace t chto metod dotazování byla zvolena pro sv j dopl ující charakter a kvalitn jší získání informací. Výsledky: Výsledky celé práce vycházející, jak z informací získané od sponzora, tak z informací od sponzorovaných, ukazují, že systém sponzorování spole nosti GS je nedostate n propracovaný. Zcela mu chybí jasná struktura, jasn daná pravidla, která nejsou dodržována ani jednou stranou. Nejd ležit jším doporu ením pro spole nost GS je p edání kompetencí jedné osob , která se bude...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 304 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Voráček, Jakub
1 Voráček, Jan
2 Voráček, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.