Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 297 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cestovní ruch se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji
Kučerová, Lenka ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Cestovní ruch se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je na základě zhodnocení celkového potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji vytvořit soubor obecných doporučení a vlastních návrhů, díky kterým by v budoucnu mohlo dojít k navýšení stávajícího potenciálu, akceleraci návštěvnosti a dynamickému rozvoji území. Metody: V rámci této práce byly využity dvě samostatné metody sběru dat a jedna vlastní metoda hodnocení. Stěžejní metodou sběru dat se stalo zkoumání dokumentů, a to zejména úředních dokumentů, archivních dat a virtuálních dat. Druhá metoda sběru dat nabyla konkrétní podoby dvou polostrukturovaných rozhovorů s experty na oblast cestovního ruchu. Vytvořena a následně aplikována na zkoumané území byla i vlastní metoda hodnocení potenciálu. Výsledky: Pardubický kraj disponuje dobrým a rozmanitým přirozeným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu, který se opírá zejména o vhodné přírodní předpoklady, prozatím je ale nedostatečně rozvinut. V regionu převažují sportovní a rekreační turismus s letní turistickou sezónou. V rámci aktivní dovolené turisté vyhledávají nejčastěji cykloturistiku, pěší turistiku, koupání a v zimě lyžování. Celkový potenciál cestovního ruchu se sportovním zaměřením je velmi vysoký a...
Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha
Voráček, Josef ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Tomek, Gustav (oponent)
Název: Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha Cíl: Hlavním cílem disertační práce je prostřednictvím marketingového výzkumu zjistit, zda a jaký efekt má využití sportovních osobností v marketingové komunikaci firem jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace, tzv. generace Y, v regionu Praha. Metody: V disertační práci je využito dotazníkového šetření a následných skupinových diskusí. Pro tvorbu dotazníku slouží jako podklad americká verze původního dotazníku autorů BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Dotazník nejdříve podstupuje proces transkulturního převodu, při kterém je využito metody modifikovaného přímého překladu a dále konfirmatorní faktorové analýzy. Toto šetření zahrnuje vzorek 416 respondentů, kteří jsou studenty pražských středních a vysokých škol. Skupinové diskuse jsou provedeny se čtyřmi skupinami čítajícími celkem 41 respondentů. Výsledky: Výsledky výzkumu ukazují, že využití sportovních osobností v marketingové komunikaci u generace Y nemá prokazatelný efekt na pozitivní ústní komunikaci ("word-of-mouth") a na tendenci k přechodu ke konkurenci, střídání značek, chování při nespokojenosti se značkou (firmou). Na loajalitu ke značce může mít tento komunikační nástroj nepřímý pozitivní efekt ve formě...
Systém sponzorování a návrhy na využití sponzorovaných sportovců v marketingové komunikaci společnosti General Sport s.r.o.
Procházková, Barbora ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Systém sponzorování a návrhy na využití sponzorovaných sportovc v marketingové komunikaci spole nosti General Sport s.r.o. Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvo ení návrh pro lepší využití sponzorovaných sportovc v marketingové komunikaci, které budou vytvo eny na základ celkové analýzy problematiky sponzorování spole nosti General Sport s.r.o. Návrhy budou op eny o interní informace a data spole nosti a budou tak lépe realizovatelné v praxi. Metody: V této práci byla využita zejména metoda dotazování písemného a ústního. Ke zhodnocení celkového vztahu ke sponzoringu a využívání sponzorovaných subjekt byla dále použita metoda hloubkového interview, která pomohla získat informace hlubšího významu. Základní fakta o spole nosti byla zjiš ována v pr b hu práce osobními rozhovory s jednateli firmy. Kombinace t chto metod dotazování byla zvolena pro sv j dopl ující charakter a kvalitn jší získání informací. Výsledky: Výsledky celé práce vycházející, jak z informací získané od sponzora, tak z informací od sponzorovaných, ukazují, že systém sponzorování spole nosti GS je nedostate n propracovaný. Zcela mu chybí jasná struktura, jasn daná pravidla, která nejsou dodržována ani jednou stranou. Nejd ležit jším doporu ením pro spole nost GS je p edání kompetencí jedné osob , která se bude...
Leadership v neziskových sportovních organizacích
Říhová, Michaela ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Leadership v neziskových sportovních organizacích Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem probíhá managementship a leadership v neziskových sportovních organizacích na území České republice. Problematika managementshipu je zaměřena na specifické požadavky zaměstnavatelů na pracovníky, jejich kvalifikaci, znalosti a dovednosti. Dále pak na motivaci zaměstnanců, včetně hodnocení a odměňování pracovníků, nefinanční stimuly a jejich příležitosti k dalšímu osobnímu růstu. Problematika leadershipu je zaměřena na charakteristické rysy manažera, jeho styl vedení a role v organizaci. Dále pak na situační podmínky úspěchu a neúspěchu. Metody: Výzkum problematiky managementshipu je proveden pomocí dotazníku. Další použitou metodou je rozhovor, který je zaměřen na problematiku leadershipu. Rozhovory budou probíhat s manažery ve funkci vedení neziskových organizací ve sportu. Výsledky: Na základě výsledků dotazníkového výzkumu bylo zjištěno, že podstata managementshipu v neziskových organizacích se nijak zásadně neliší od obecných zásad. Rozhovory prokázaly, že neziskové organizace ve sportu vyhledávají podobné typy osobností, upřednostňují stejný styl vedení a potýkají se s obdobnými problémy. Klíčová slova: leadership, styly vedení lidí, neziskové sportovní organizace
Efektivita fotbalových klubů v Premier League
Topinka, Jiří ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Efektivita fotbalových klubů v Premier League Cíle: Cílem diplomové práce je zkoumat produktivní efektivitu fotbalových klubů z Premier League v sezóně 2015/2016 pomocí metody umožňující vícekriteriální rozhodování. Následně vyhodnotit, které kluby si při transformaci vstupů ve sledovaném období vedly efektivně, a které kluby měly v pozorovaných oblastech rezervy. Metody: Efektivita jednotlivých klubů Premier League je v diplomové práci zkoumána prostřednictví analýzy obalu dat (DEA). Měření jsou provedena pomocí vstupově orientovaného modelu CCR, který předpokládá konstantní výnosy z rozsahu a pomocí modelu BCC, který uvažuje variabilní výnosy z rozsahu. Výsledky: Ve výsledkové části je vyhodnocena produktivní efektivita jednotlivých klubů Premier League za sezónu 2015/2016. Maximální efektivity v obou sledovaných modelech CCR a BCC dosáhlo osm klubů. To značí, že soutěž jako celek dosahuje velmi vysoké efektivity. Klíčová slova: Premier League, hodnocení efektivity, analýza obalu dat, CCR, BCC
Koncepce interního PR v taneční škole Easy Dance 2000
Knytlová, Radka ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Koncepce interního PR v taneční škole Easy Dance 2000 Cíle: Vytvoření koncepce interního PR v taneční škole Easy Dance 2000 pro školní rok 2017/2018 na základě provedených analýz v taneční škole a s vybranými zájmovými skupinami taneční školy. Metody: Pro výběr zájmových skupin byla v práci použita analýza zájmových skupin. Pro další analýzy zkoumající současnou situaci a současné vztahy se zájmovými skupinami byly použity kvalitativní metody výzkumu, konkrétně zúčastněné pozorování, hloubkové rozhovory a ohnisková skupina. Výsledky: Z provedeného výzkumu vyplývá, že zaměstnanci i členové mají k taneční škole pozitivní vztah, vzájemně si důvěřují i kladně popisují celkovou atmosféru školy. Problémy se vyskytují v informovanosti, ve vztazích členů mezi skupinami a mezi tanečními styly, či v malých možnostech projevování členství. Vytvořená koncepce obsahuje konkrétní rozvržení nástrojů do jednotlivých měsíců pro školní rok 2017/2018. Pro zajištění informovanosti to jsou informační porady se zaměstnanci, informační a seznamovací první taneční lekce a také vytvoření časopisu ED News. K vytvoření dlouhodobých vztahů je to vytvoření schránky přání a pomoci, či pravidelné povídací pětiminutovky zaměřené na osobní životy členů. Pro vybudování přátelských vztahů mezi všemi členy a skupinami taneční...
Projekt dětského členství v AC Sparta Praha
Pašková, Barbora ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Křivda, Tomáš (oponent)
Název: Projekt dětského členství v AC Sparta Praha Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je návrh na zlepšení projektu dětského členství Kids Club a Teens Club v AC Sparta Praha, jež bude vycházet ze současného stavu projektu a výsledků marketingového výzkumu. Metody: Hlavními metodami sběru dat a informací využitými v této diplomové práci byly marketingový výzkum zaměřený na spokojenost registrovaných členů a hloubkový rozhovor s manažerem projektu dětského členství. K popisu projektu bylo využito analýzy dokumentů. Výsledky: Na základě provedeného popisu a zpětné vazby od stávajících členů lze Kids Club a Teens Club označit za úspěšný projekt spadající do celkové koncepce AC Sparta Praha a i celkovou koncepci projektu dětského členství lze považovat za správně nastavenou. Velmi pozitivně lze hodnotit zvolený způsob registrace a samotný registrační formulář, nedostatkem je však rychlost celého procesu registrace. Z celkového počtu registrovaných členů pochází většina z Hlavního města Prahy a blízkého okolí a většina registrovaných je mužského pohlaví. Registrovaní jsou spokojeni s nabídkou členství a se stávajícími akcemi, ale přivítali by více akcí s hráči. Nedostatkem projektu je jeho marketingová komunikace, která se projevuje nízkou informovaností stávajících členů. Její zlepšení by zvýšilo i...
Reklamní kampaň náborové akce Týden hokeje na Facebooku
Veselá, Anna ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Švábová, Hana (oponent)
Název: Reklamní kampaň náborové akce Týden hokeje na Facebooku Cíle: Hlavním cílem práce je příprava, realizace a analýza výsledků reklamní kampaně na Facebooku určena akci Týden hokeje, která se koná v rámci čtyřletého projektu Českého svazu ledního hokeje Pojď hrát hokej. Metody: Metody této diplomové práce se týkají dvou oblastí, a to reklamy na Facebooku a kvalitativního výzkumu. Kvůli specifickému odvětví reklamy na Facebooku byl v této diplomové práci vytvořen návod postupu tvorby reklamní kampaně na sociální síti Facebook, při kterém bylo využito nástroje pro reklamu Power Editor. Pro vyhodnocení reklamní kampaně bylo využito výsledků výkonnostních metrik plynoucích z analytického nástroje Power Editor, jejichž výčet byl definován na základě výzkumných otázek. Data metrik byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel. Pro shrnutí všech kanálů marketingové komunikace projektu a začlenění reklamní kampaně na Facebooku do jejich výčtu byl proveden kvalitativní výzkum v podobě neformálního rozhovoru s manažerem projektu. Výsledky: Výsledkem této práce je vytvoření základního stavebního kamene pro tvorbu reklamních kampaní na Facebooku pro další náborové akce Týden hokeje, vytvoření návodu na tvorbu reklamní kampaně na Facebooku a předložení zpětné vazby a detailní analýzy výsledků první...
Marketingová komunikace Pražského rally sprintu
Šenkýřová, Michaela ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Marketingová komunikace Pražského Rallysprintu Cíle: Hlavním cílem práce je popsat a zjistit současný stav marketingové komunikace a na základě získaných dat zhodnotit stávající marketingovou komunikaci, případně navrhnout její zlepšení. Metody: V práci jsou použity kvalitativní metody v podobě strukturovaného rozhovoru, deskriptivní případové studie, analýzy dokumentů a monitoringu. Rozhovor umožňuje seznámit se s dosavadní marketingovou komunikací a použitými komunikačními nástroji. Pro získání více informací o marketingové komunikaci byla využita deskriptivní případová studie. Analýza dokumentů napomohla k rozboru interních dokumentů, zejména reportů, marketingových průvodců a propagačních materiálů. Na základě monitoringu došlo k vizuálnímu prozkoumání komunikačních materiálů k případnému vylepšení. Pozornost této metody byla zaměřena i na sponzory a jejich umístění. Mezi kvantitativní metody této práce lze zařadit dotazník, jehož cílovou skupinou jsou fanoušci motoristického sportu. Výsledky: Výsledkem této práce je zhodnocení původní marketingové komunikace a tvorba návrhu na její zlepšení. V novém návrhu došlo k rozšíření tištěné reklamy, internetové komunikace prostřednictvím přímého přenosu, do PR aktivit se zpět zavedly tiskové konference a u sponzoringu proběhly kroky k zvýšení...
Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijský park Rio Lipno 2016
Svobodová, Markéta ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Dobrovolnictví v rámci sportovní akce- Olympijský park Rio Lipno 2016 Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je výzkum spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem na sportovní akci Olympijský park Rio - Lipno 2016. Metody: Výzkum byl proveden pomocí dotazování a pozorování. Kvantitativní metoda byla realizována prostřednictvím písemných a elektronických dotazníků. Další metodou výzkumu bylo zúčastněné pozorování v přirozeném prostředí pomocí osobního dotazování. Pro kvalitnější získání informací jsem se této sportovní události účastnila jako dobrovolník. Působila jsem jako účastník pozorovatel, tzv. rovnoprávný člen skupiny, který informuje spolupracovníky o své pravé totožnosti. Výsledky: Z výsledku výzkumu vyplynulo, že dobrovolníci vyhodnotili organizaci spolupráce s Českým olympijským výborem jako průměrnou a s jejímž průběhem byli spíše spokojeni. Pomocí výzkumu jsem odhalila nedostatky organizace, zejména v oblasti stravování, nedostatečné informovanosti a aroganci některých placených členů ve vyšších postech. Osobně jsem vyhodnotila organizaci dobrovolníků OPRL 2016 za vysoce neprofesionální. V případě, že ČOV nebude věnovat pozornost kvalitní péči dobrovolníkům a zajištění jejich potřeb, může se při pořádání dalších akcí vyskytnout problém spojený s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 297 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Voráček, Jakub
1 Voráček, Jan
2 Voráček, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.