Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 332 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Strategický plán spolku Vraťme dětem pohyb z.s.
Rodová, Veronika ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: Strategický plán spolku Vraťme dětem pohyb, z. s. CÍLE: Diplomová práce se zabývá managementem neziskové sportovní organizace typu spolek, respektive jeho dlouhodobým plánováním. Cílem práce je charakterizovat organizaci Vraťme dětem pohyb, z. s., a její produkty. Dále provést strategickou situační analýzu prostředí předmětné organizace. Na základě zjištěných informací určit prioritní strategické cíle a oblasti, které budou následně řešeny v návrhu strategického plánu spolku, a to včetně doporučení na jeho implementaci. METODY: Práce je řešena jako aplikovaný výzkum. Pro účely práce bude využita kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. Konkrétními metodami tohoto smíšeného výzkumu jsou pozorování, interview, dotazování, analýza textů a dokumentů, SWOT analýza, analýza PORTER a PEST a další dílčí analýzy. Design výzkumu včetně výzkumných otázek, které dávají práci rámec, jsou uvedeny v příslušné kapitole. VÝSLEDKY: V rámci strategické situační analýzy bylo analyzováno vnitřního i vnějšího prostředí předmětné organizace a vypracovaná souhrnná SWOT analýza. Následně byl vytvořen návrh strategického plánu spolku Vraťme dětem pohyb, z. s., na období září 2018 až září 2021. Vymezeny byly tyto strategické oblasti: 1) založení a vznik spolku; 2) propagace a zvýšení povědomí;...
Komunikační strategie fitness centra F2 ve Strakonicích
Mařík, Michal ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Komunikační strategie fitness centra F2 ve Strakonicích Cíl: Hlavním cílem předložené diplomové práce je prostřednictvím výzkumu a primárních získaných dat, navrhnout nová opatření komunikační strategie na následující roky. K získání dat byla použita analýza současné komunikační strategie, která souvisí s informovaností populace Strakonic o fitness centru F2 ve Strakonicích. Metody: V předložené diplomové práci byly použity metody spadající do kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Z kvalitativního výzkumu se jedná o interview, strukturovaný rozhovor podle návodu, s vedoucím fitness centra, a také o zúčastněné pozorování ve fitness centru F2. Z kvantitativního výzkumu byla využita především metoda osobního dotazování jednotlivých respondentů. Celkový počet dotazovaných respondentů činí 211. Výsledky: Výsledkem diplomové práce jsou návrhy a nová opatření na komunikační strategii fitness centra F2 ve Strakonicích. Opatření, která obsahují určité novinky v oblasti novodobé komunikace, kterými fitness centrum F2 nedisponovalo v době psaní této práce. Jedná se především o digital marketing, který zasahuje sociální sítě se zaměřením na PPC a CPM reklamy a jejich vzájemné interní propojení mezi jednotlivými účty. Nová opatření zahrnují také využití tradičních komunikačních nástrojů, mezi které...
Dobrovolnictví na sportovní akci Jizerská 50
Hořáková, Kristýna ; Pecinová, Markéta (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Dobrovolnictví na sportovní akci Jizerská 50 Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení spokojenosti dobrovolníků s dobrovolnickým programem na Jizerské 50. Dílčím úkolem je navštívení akce, a navržení případných doporučení ke zlepšení pro další ročníky dobrovolnického programu Jizerská 50. Metody: Výzkum byl proveden pomocí kvalitativní formy pozorování a metody interview, tak i kvantitativní výzkumnou formou dotazovaní. Kvalitativní metoda probíhala formou přímého pozorování v celém průběhu dobrovolnického programu, kde autorka vystupovala, jako koordinátor skupiny dobrovolníků. Další formou bylo nestrukturované interview s hlavním koordinátorem a kvantitativní výzkumná metoda byla realizována prostřednictvím elektronických dotazníků. Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že dobrovolníci byli spokojeni s dobrovolnickým programem na Jizerské 50. Pomocí výzkumu byly odhaleny i potvrzeny nedostatky, se kterými se potýká dobrovolnický program. Jednalo se o oblast dopravy, občerstvení a nadměrné informovanosti před začátkem akce. Autorka zhodnotila dobrovolnický program za velice zdařilý. V případě, že se firma zastřešující tento program zaměří na nedostatky zmíněné výše, popularita a spokojenost s dobrovolnickým programem na Jizerské 50 bude nadále stoupat. Klíčová slova: dobrovolník,...
Marketingová strategie sportovní akce Gigathlon Czech
Klečková, Markéta ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
7 Abstrakt Název: Marketingová strategie sportovní akce Gigathlon Czech Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii, která by měla vést ke zvýšení počtu účastníků sportovní akce Gigathlon Czech. Součástí této marketingové strategie budou i jednotlivé prvky strategie komunikační a cenové, a to z pohledu tvorby výše ceny startovného. Metody: Při zpracování této práce bylo využito metod deskripce odborných zdrojů, analýzy a syntézy, komparace. Jako doplnění těchto metod bylo využito primárního a sekundárního sběru dat. Deskripce odborných zdrojů byla využita v kapitole Teoretická východiska. Dále bylo provedeno výzkumné pozorování, analýza švýcarského modelu, oblíbenosti sportu v České republice, analýza účastníků sportovní akce Gigathlon Czech, analýza návratnosti účastníků, konkurenčních závodů a SWOT analýza. Výsledky: Výsledkem této diplomové práce je marketingový plán, který byl sestaven pro aktuální ročník 2019 a obsahuje návrhy, které by se dále mohly aplikovat na ročníky 2020 a 2021. Je sestaven z hlavních a dílčích kroků. Hlavní kroky zahrnují úpravu konceptu ve formě rozšíření kategorií a úpravu výše startovného, tyto kroky se již podařilo aplikovat na nadcházející ročník akce. Dřívější určení lokality a vymezení cílové skupiny slouží jako podklad pro následující...
Marketingová komunikace Surf Campu
Stejskal, Jan ; Pecinová, Markéta (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Marketingová komunikace Surf Campu Cíle: Cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu na zlepšení marketingové komunikace Surf Campu pro sezónu 2019, a to za využití analýzy a zhodnocení současné marketingové komunikace z pohledu zákazníků i vedení. Metody: Pro zhodnocení dosavadní marketingové komunikace byly využity jak kvalitativní, tak kvantitativní metody. Konkrétně je využito elektronického dotazování, hloubkového polostrukturovaného rozhovoru s majitelem firmy, analýzy interních dat a zúčastněného pozorování. Výsledky: Výsledkem této bakalářské práce je návrh na zlepšení marketingové komunikace v sezóně 2019. Návrh bude předložen vedení Surf Campu. Klíčová slova: Propagace, reklama, online, sociální sítě, WOM, public relations, event marketing.
Marketingový mix sportovního studia JOYfit
Palátová, Kristýna ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Marketingový mix sportovního studia JOYfit Cíle: Cílem této práce je analyzovat stávající marketingový mix sportovního studia JOYfit. Na základě získaných podnětů pak navrhnout případné úpravy současného marketingového mixu, které by společnosti měly pomoci získat větší počet zákazníků. Metody: V této práci bylo zhodnocení stávajícího marketingového mixu provedeno prostřednictvím marketingového výzkumu. Byla využita kvalitativní metoda - neformální rozhovor a kvantitativní metoda konkrétně formou písemného dotazování. Dále byla použita situační analýza pomocí SWOT analýzy k určení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Výsledky: Marketingový mix sportovního studia JOYfit byl hodnocen velice kladně. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že je zapotřebí provést určité změny jen v některých jeho částech. Na základě zjištěných výsledků byla navržena doporučení pro zlepšení, a to především těchto částí marketingového mixu: produkt, cena, propagace, procesu a prezentace. V oblasti produktu bylo navrženo zvýšení počtu skupinových lekcí. U ceny jde o zvýšení cen jednotlivých lekcí. V oblasti propagace byly navrženy změny týkající se aktuálnosti webových, facebookových stránek, venkovní reklamy a benefitu pro zákazníky. V rámci procesu byla navržena změna otevírací doby. U prezentace jde o...
Zhodnocení efektivity komunikačních kampaní O2TV
Pivcová, Andrea ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Basík, Libor (oponent)
Název: Zhodnocení efektivity komunikačních kampaní O2TV Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení efektivity spouštěcí kampaně O2 Sport (2015) a srovnání všech O2TV kampaní za roky 2015, 2016 a 2017. Následně navržení zlepšení pro celkovou komunikaci O2 televize a její sportovní kanály jak v České republice, tak na Slovensku. Metody: V práci byla použita metoda analyzování dokumentů. Tato metoda byla využita při hodnocení spouštěcí kampaně O2 Sport i při hodnocení ostatních kampaní z let 2015, 2016, 2017. Výsledky: Z výsledků práce vyplynulo, že spouštěcí kampaň O2 Sport byla propracovaná a efektivní. I při porovnání kampaní v letech vyšel, na základě všech okolností, jako nejúspěšnější rok 2015, kdy proběhla i zkoumaná kampaň. Klíčová slova: marketingová komunikace, analýza, komunikace, reklama, sport
Marketingová strategie projektu Radegast Index
Loudová, Kristýna ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Marketingová strategie projektu Radegast Index Cíle: Tato diplomová práce se zabývá výzkumem projektu Radegast Index, který je již pátým rokem oficiální statistikou nejvyšší české hokejové soutěže. Práce byla doplněna odbornými studiemi, které se týkají daného tématu. Úkolem práce bylo zjistit povědomí o projektu Radegast Index a jeho spojení s hokejem. Následně navrhnout marketingovou strategii, která vyplynula z výsledků dotazníků, rozhovoru a SWOT analýzy. Metody: Výzkum povědomí o projektu Radegast Index byl proveden pomocí elektronického dotazování. Dalšími metodami výzkumu byl polostrukturovaný rozhovor s brand specialistou pivovaru Radegast, a zpracování SWOT analýzy projektu. Výsledky: Výsledkem této diplomové práce je návrh marketingové strategie, která je navržena pro zvýšení povědomí o spojení pivovaru Radegast s extraligovým hokejem a projektu Radegast Index širší veřejnosti. Tato strategie, která obsahuje dva různě finančně náročné směry, je navržena tak, aby korespondovala s výsledky z marketingového výzkumu, ve kterém jsme zjistili silné znalosti o projektu mezi fanoušky hokeje, mimo tuto komunitu je ale povědomí o projektu velmi nízké. Oba návrhy strategie jsou tedy navrženy tak, aby oslovovali cílový segment mimo hokejové stadiony, ale byly s hokejem úzce provázány. Klíčová...
Výzkum finanční a časové náročnosti ledního hokeje
Vecko, Petr ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje Cíle: Hlavním cílem této práce je podrobný výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje v mládežnických kategoriích. Dalším cílem je porovnání výsledků provedeného výzkumu s výsledky studie "Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?" Posledním cílem je provedení regresní analýzy získaných výzkumných výsledků. Metody: Výzkum prováděný v této diplomové práci využívá především prvků metod kvantitativního výzkumu. Dotazování veřejnosti probíhalo za pomoci písemného dotazníkového šetření. Dalšími použitými metodami v diplomové práci byly metoda komparace a metoda regresní analýzy. Výsledky: Práce přináší dosud nezmapovaný pohled reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje v mládežnických kategoriích v České republice. Zainteresovaná veřejnost vnímá lední hokej jako finančně i časově náročný sport. Další nedílnou součástí diplomové práce je komparace zjištěných výzkumných výsledků s výsledky studie "Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?" Tyto výsledky přináší ucelený pohled na celou tuto problematiku. Regresní analýza poté ukázala rostoucí trend finanční a časové náročnosti tohoto sportu se současně rostoucím věkem dítěte. Klíčová slova: Lední hokej, finanční náročnost, časová náročnost, vnímání a očekávání od...
Hodnocení efektivity fotbalových klubů Premier League pomocí analýzy obalu dat
Konečný, David ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Hodnocení efektivity fotbalových klubů Premier League pomocí analýzy obalu dat. Cíle: Cílem práce je identifikovat efektivitu fotbalových klubů v Premier League v sezóně 2016/2017. V post optimalizační analýze následně vyhodnotit, které pozorované kluby si při transformaci vstupů na výstupy vedly v daném období efektivně, a které kluby měly v této transformaci nějaké nedostatky. Metody: V práci pro výzkum efektivity je použita metoda analýzy obalu dat DEA (Data Envelopment Analysis) umožňující hodnotit efektivitu jednotlivých klubů v Premier League. Pomocí DEA je stanoveno, které jednotky jsou efektivní a jaké jsou odchylky od efektivní hranice pro jednotky neefektivní. Měření jsou provedena vstupově orientovaným modelem CCR a modelem BCC. Model CCR předpokládá konstantní výnosy z rozsahu a model BCC uvažuje variabilní výnosy z rozsahu. Výsledky: Ve výsledkové části je identifikována produktivní efektivita jednotlivých fotbalových klubů v Premier League v sezóně 2016/2017. Efektivní hranice dosáhlo zároveň v obou modelech CCR i BCC celkově 7 klubů. Průměrná efektivita v modelu CCR vychází na 87 %. V modelu BCC je tato hodnota 91 %. To ve výsledku značí, že celá Premier League jako soutěž dosahuje vysoké efektivity. . Klíčová slova: analýza obalu dat, Premier League, CCR, BCC, efektivita

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 332 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Voráček, Jakub
1 Voráček, Jan
2 Voráček, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.