Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hemodynamic modelling in the calf — A pilot study
Matějková, M. ; Jurák, Pavel ; Soukup, L. ; Halámek, Josef ; Viščor, Ivo ; Langer, P. ; Vondra, Vlastimil
With increasing age, the cardiovascular system loses its efficiency. The goal of this work was to investigate the hemodynamic system response to a head-up tilt test in two groups of different aged people. We used a model for describing this response in the right calf based on a non-invasive, non-occlusive, bioimpedance signal measurement technique. A decrease in the bioimpedance value in the calf during the head-up tilt test is associated with the accumulation of blood in the calf, which can be expressed by a model parameter. Subjects were examined in both a head-up tilt test and a supine position. 50 healthy non-smoking volunteers were divided into two groups according to age. The impedance signal during the tilt test for each subject was fitted by a model exponential function: Z0 model EF(t) =A exp(-t/B)+C, where Z0 model EF(t) is the calculated model of electrical impedance in the calf by an exponential function, A is the amplitude of impedance change, B is the time constant of the impedance decrease, C is the value of the steady state after the tilt test and t denotes time. A lower time constant B shows a faster filling of the vascular system in the investigated part. The Mann-Whitney test (p-value<;0.005) revealed that the time constant B for the older group was significantly lower than for the young group (145.24+/- 80.28 vs. 239.23+/-136.59 sec.). A lower time constant value means a faster response to blood filling in the lower limbs and directly reflects decreased vessel elasticity. This time constant was lower in the older group. The results show increased vessel stiffness in old age and could lead to a non-invasive evaluating the cardiovascular system state.
SMV-2017-29: Generátor proudů pro 3D systém prostorových cívek GMP4
Vondra, Vlastimil
Vývoj pokročilého experimentálního systému pro 3D nastavení magnetického pole uvnitř systému 3D prostorových cívek dle definovaných požadavků včetně časového programování vývoje velikosti a směru vektoru mg. pole. Systém je vybaven přesným monitorováním skutečné velikosti vektoru mg. pole, který je zapojen ve smyčce zpětné vazby.
Výkonové zesilovače v pevné fázi pro pásmo L
Pecen, Vojtěch ; Vondra, Vlastimil (oponent) ; Kasal, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh dvoustupňového zesilovače pracující v pásmu vyhrazeném pro sekundární radary 1090 MHz. Výstupní výkon zesilovače má být 20 W a účinnost zesilovače má být co nejvyšší. Proto je koncový stupeň navržen ve třídě C. Obsahem diplomové práce je teoretický rozbor, simulace parametrů, porovnání simulačních programů Ansys Designer a AWR Microwave Office a návrh jednotlivých stupňů zesilovače a následné porovnání naměřených parametrů se simulacemi.
Zpracování bioimpedančního signálu
Valíčková, Vladimíra ; Vondra, Vlastimil (oponent) ; Soukup, Ladislav (vedoucí práce)
Teoretická část této bakalářská práce se zabývá vlastnostmi, měřením a využitím bioimpedance pro lékařskou diagnostiku. Praktická část se věnuje detekci významných bodů v derivovaném bioimpedančním signálu, které mohou být využity v různých lékařských aplikacích. Práce srovnává 3 detekční algoritmy. Nejlepších výsledků dosahuje detekce pevným oknem, kde bylo vyloučeno pouze 1,09 % hodnot. Velmi podobných výsledků dosahuje detektor závislý na statické složce bioimpedance, zde bylo vyloučeno 1,18 % detekcí. Algoritmus založený na délce RR intervalu pracoval nejhůře. Dále je zde vypočtena rychlost šíření pulzní vlny v šesti částech lidského těla při horizontální poloze pacienta a při nakloněné rovině. Při nakloněné rovině se pulzní vlna šířila o 38,59 % rychleji, než při poloze v leže.
Zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku
Svobodová, Ivana ; Soukup, Ladislav (oponent) ; Vondra, Vlastimil (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje obecný popis krevního tlaku a jeho význam a také se zabývá jeho nemocemi, jako je hypotenze a hypertenze. Práce dále obsahuje literární rešerši způsobu měření krevního tlaku. Literární rešerše se především týká neinvazivní metody měření krevního tlaku. V bakalářské práci je téţ navrhnutý program v prostředí Matlab, který slouţí pro zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku krve pro detekce SBP a DBP a MAP tep po tepu. Pro ověření funkčnosti programu je další realizace provedena v GUI. V závěru práce jsou získaná data statisticky vyhodnocena.
Zpracování signálu srdečních ozev
Němcová, Simona ; Matějková, Magdaléna (oponent) ; Vondra, Vlastimil (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování signálu srdečních ozev. Popisuje princip vzniku srdečních ozev, způsoby jejich měření a především analýzu naměřeného fonokardiografického signálu. V praktické části práce je pomocí programového prostředí MATLAB navržen algoritmus pro detekci první a druhé srdeční ozvy, který je realizován hledáním maxima nebo těžiště u vyfiltrovaného fonokardiografického signálu.
Tepelný komfort a jeho stanovení
Žáková, Monika ; Vondra, Vlastimil (oponent) ; Nováková, Zuzana (vedoucí práce)
Tato práce shrnuje problematiku termoregulace u člověka a jejího měření se zaměřením na metodu nepřímé kalorimetrie v klidových podmínkách při rozdílných okolních teplotách a při fyzické zátěži. Dále seznamuje s problematikou tepelného komfortu u člověka a s metodikou jeho sledování pomocí tepelné figuríny. Popisuje PowerCube Ergo (Ganshorn, Německo) a Cardiovit AT-104 (Schiller, Švýcarsko), což jsou diagnostické přístroje, sloužící ke spiro-ergometrickému měření. Seznamuje s možnostmi exportu dat. Navrhuje protokol měření parametrů termoregulace pro menší skupinu dobrovolníků, podle kterého je realizována praktická část. Dle stejného protokolu je sledován tepelný komfort tepelného manekýna na spolupracujícím pracovišti. Pro získaná data je vytvořena aplikace v programovém prostředí MATLAB, umožňující přehlednou analýzu záznamů měření. V závěru jsou získaná data vyhodnocena a diskutována.
Přímý číslicový syntezátor pro mikrovlnné aplikace
Dluhý, Vojtěch ; Vondra, Vlastimil (oponent) ; Kasal, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se základy číslicové kmitočtové syntézy a navrhnout přímý číslicový syntezátor s obvodem AD9951 od společnosti Analog Devices. Zařízení je řízeno z PC rozhraním USB. Zařízení pracuje s vnitřním oscilátorem, s možností připojení externího kmitočtového normálu o frekvenci 10 MHz. Na vstupu zařízení je tranzistorový zdvojovač kmitočtu. Výstupní signál je filtrován dolní propustí na kmitočtu 120 MHz a zesílen trojbodovým zesilovačem ERA-3+.
Zdroj modulačního signálu pro mikrovlnný maják
Belloň, Michal ; Vondra, Vlastimil (oponent) ; Kasal, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na konstrukci zdroje modulačního signálu pro mikrovlnný maják. Výstupní signál tohoto zdroje je shodný se signálem, který generuje PC software WSJT (Weak Signal by Joe Taylor) na výstupu zvukové karty. Signál na výstupu zařízení je modulován pomocí WSJT modulace a jejího konkrétního JT4 módu. Zařízení je konstruováno tak, že má na svém výstupu složku I a Q tohoto signálu.
Properties of pulse wave velocity in human body during various excitations
Matejková, Magdaléna ; Halámek, Josef (oponent) ; Vondra, Vlastimil (vedoucí práce)
The thesis is concerned with the analysis of measuring pulse wave velocity in human body with the aid of whole-body multichannel bioimpedance which was developed at ISI AS CR, v.v.i.. The evaluation of pulse wave velocity can provide us with important information about the state of vessel compliance which is one of the basic parameters informing on their physiological state. The examination of the state of vascular system is a very important part of early diagnostics because its pathological states are the main contributor to the rise of cardiovascular diseases and disease mortality. The thesis is concerned with the theoretical analysis together with the available methods of valuation of the state of vascular system that use measuring of pulse wave velocity. The main part of the thesis deals with the analysis of the whole-body multichannel bioimpedance measurement. The proposed and programmed protocol that summarizes and visualizes all obtained information is a part of this thesis. This is currently used as an output of the experimental measurement by this method. Data file for statistical processing contains the values of the pulse wave velocity of 35 healthy volunteers and subsequently the properties of pulse wave are assessed at various excitations.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 VONDRA, Vojtěch
4 Vondra, Vladimír
3 Vondra, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.