Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metody a postupy podvodní archeologie
Polata, Václav ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Metody a postupy podvodní archeologie Cíle: Cílem této práce je vytvořit metodickou příručku pro technické a technologické postupy při podvodní archeologii s přihlédnutím na podmínky České republiky. Metody: Jako hlavní metoda byla využita kompilace informací z dostupné odborné literatury, která se zabývá podvodní archeologií. Využity také byly neformální rozhovory s odborníky. Výsledky: Soubor popsaných postupů, které využívají potápěči při podvodní archeologii. Klíčová slova: potápění, podvodní archeologie, technické postupy
Metody a postupy při vyhledávání magnetických kovů pod vodní hladinou
Kňaze, Jan ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název Metody a postupy při vyhledávání magnetických kovů pod vodní hladinou. Cíle Experimentální testování pátracích metod magnet fishingu, hledání předmětů z magnetických kovů pod vodní hladinou. Metody Hlavní metody byly: praktický experiment, měření a výpočet, kdy z měřeného počtu nálezů a času potřebného k propátrání zvolené oblasti, byl vypočten výkon pátracích metod. Výsledky Výsledky obsahují vyhodnocení a porovnání výkonů pátracích metod. Naměřené hodnoty byly zapsány do tabulek a následně zpracovány a vyhodnoceny. Byla určena nejvýkonnější pátrací metoda, nejméně výkonná metoda a metody, které nebylo možné použít. Klíčová slova Magnet fishing. Neodymový magnet.
Předpoklad přijetí studentů UK FTVS oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání k Hasičskému záchrannému sboru České republiky
Holubová, Šárka ; Vokounová, Šárka (vedoucí práce) ; Vondrášek, David (oponent)
Název: Předpoklad přijetí studentů UK FTVS oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání k Hasičskému záchrannému sboru České republiky Cíle: Cílem bakalářské práce je zjistit efektivitu výuky studijního programu oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání. Efektivita výuky je zkoumána porovnáním výsledků z testů fyzické způsobilosti, jež jsou používány u přijímacího řízení k HZS ČR, Porovnávání výsledků je mezi studenty FTVS a uchazeči k HZS ČR. Metody: Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Testovaný vzorek byl vybrán ze studentů třetího ročníku oboru ochrana obyvatelstva. Testování studentů probíhalo v prostorách Fakulty tělesné výchovy a sportu. Určování efektivity bylo prováděno na základě porovnání procentuální úspěšnosti uchazečů o práci u HZS ČR z předcházejících let oproti úspěšnosti studentů OO-TVS. Výsledky: Studenti oboru OO-TVS byli úspěšní z 80%, což je o 4% více, než byla určena mezní hodnota. Výsledný součet získaných bodů jedinců je vysoce nad minimální bodovou hranicí. Úroveň výuky studijního programu oboru OO-TVS je dle výsledků velmi kvalitní. Klíčová slova: testy fyzické způsobilosti, Hasičský záchranný sbor, FTVS, UK, ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání
Připravenost občanů efektivně řešit emergentní situace při ztrátě civilizačního zázemí
Škvorová, Adéla ; Dvorský, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vondrášek, David (oponent)
Název: Připravenost občanů efektivně řešit emergentní situace při ztrátě civilizačního zázemí Cíle: Cílem bakalářské práce je porovnat připravenost občanů na situace, které vyžadují okolnostmi vynucený pobyt ve volné přírodě, a to v porovnání mezi skauty a ostatními občany. Zkušenosti jsou posuzovány podle otázek zaměřených na dovednosti spojené s přežitím v náročných podmínkách ve volné přírodě. Metody: K získání dat byla využita metoda dotazníku. Cílovou skupinu tvořily osoby starší patnácti let. Dotazník byl distribuován pouze pomocí internetu. Výsledky: Výzkumu se zúčastnilo celkem 676 respondentů, z nichž bylo 200 vyhodnoceno. Získaná data jsou zaznamenána do tabulek a grafů. Vyhodnocení práce ukazuje na lepší připravenost členů skautské organizace na přežití v přírodních podmínkách na rozdíl od ostatních občanů České republiky. Klíčová slova: přežití, skaut, civilizační změny, příroda
Možnosti záchrany v lanových parcích
Jelen, Martin ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Vondrášek, David (oponent)
Název: Možnosti záchrany v lanovém parku Cíle: Cílem práce je popis postupů a vybavení užívaných k záchraně v lanových parcích. Dále vytvoření, sestavení a testování pěti záchranných systémů, které slouží k záchraně spuštěním. Hodnocení těchto systému podle hlediska složitosti použití, ceny, náročnosti na sílu zachránce a rychlosti záchrany při použití daného systému. Metody: Využívané metody během tvorby naší práce byly nejdříve sběr dat z české i světové literatury a zkušenosti odborníků z oblastí, které se zaobírají záchranou z výšky. Získané informace byly použity pro návrh záchranných systémů, které byly poté měřeny a testovány. Výsledky: Výsledkem práce je doporučení záchranného systému D, který je dle uvedených hledisek ideální pro každodenní užívání při záchraně spuštěním v lanovém parku. Klíčová slova: lanový park, záchranné systémy, záchrana, spouštění.
Reprodukce objektů pomocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí
Kadlec, Martin ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Reprodukce objektů promocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí Cíle: Bakalářská práce je koncipována jako pilotní studie se zabývala reprodukci objektů pomocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí. Cílem práce je zejména získat dostatečné poznatky na základě kterých bude možné určit smysluplnost dalšího zkoumání této problematiky. Metody: Využité byly statistické metody třídění za pomoci proprietárního testu do grafů a tabulek, metody popisné a metoda inferenční (T-test). Výsledky: T-test (n = 10) srovnávající hmotnost objektů vytisknutých za atmosférického tlaku (101,7 kPa ± 2 kPa) a objektů vytisknutých při absolutním tlaku (150 kPa ± 3,6 kPa) nedeterminoval statisticky signifikantní rozdíl (p = 0.98026). Z hlediska věcné významnosti se zkoumaná diference rozdílu ve hmotnosti pohybovala v intervalu <0,35 % - 4,37%> a splňovala stanovené kritérium (relativní diferenci hmotnosti <= 5 %). Proprietárním testem (n1 = 10; n2 = 10) na základě zvolených kritérií funkčnosti prošlo 100% objektů a lze tedy předpokládat, že běžná finančně dostupná 3D tiskárna bude schopna tisku v hyperbarickém prostředí (s tlakem do 150 kPa ± 3,6 kPa) a vytisknuté objekty budou schopny plnit svůj ústřední účel. Hlubší zkoumání této problematiky je nutné, avšak dle výsledků se jeví jako smysluplné. Klíčová slova: 3D tisk,...
Analýza smrtelných nehod při potápění s přístrojem na území ČR od roku 1997 do současnosti
Kleinová, Karolína ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Analýza smrtelných nehod při potápění s přístrojem na území ČR od roku 1997 do současnosti Cíle: Cílem diplomové práce je shromáždit a analyzovat informace o smrtelných nehodách při potápění s přístrojem, které se udály od roku 1997 do současnosti na území České republiky, vyzdvihnout jejich možné příčiny a společné jmenovatele. Dalším cílem práce je poukázat prostřednictvím případové studie několika vybraných nehod na kauzální souvislosti faktorů vedoucích k úmrtí potápěčů. Metody: Ke splnění cílů práce byl použit jak kvantitativní, tak kvalitativní přístup. V kvantitativní části práce proběhl rozsáhlý sběr dat a analýza informací o zkoumaných nehodách. V další části práce byla využita kvalitativní analýza vybraných znaleckých posudků získaných od soudního znalce v oboru potápění. Výsledky: Nejčastějším ochromujícím zraněním ve sledovaných případech je barotrauma a nejčastější příčinou smrti je udušení z utonutí. Závažným zjištěním je časté nedodržování bezpečnostních zásad a přeceňování schopností s ohledem na stupeň kvalifikace a množství zkušeností. Klíčová slova: potápění, smrtelné nehody, rizikové faktory
Činnosti a úkoly potápěčských jednotek u složek IZS
Szatmari, Daniel ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Fiala, Miloš (oponent)
Název Činnosti a úkoly potápěčských jednotek u složek IZS Cíle Cílem této práce je popsat potápěčské činnosti u složek Integrovaného záchranného systému se zaměřením na potápěčské jednotky HZS ČR a Policie ČR. Konkrétně jejich organizaci, strukturu a provádění samotné potápěčské činnosti u jednotlivých složek. Metody Metodou použitou při tvorbě této závěrečné práce je rozbor co nejširší škály literatury zaměřené na tuto problematiku a následný souhrn a ucelení informací z vybraných zdrojů. Výsledky Přehled vývoje a současného stavu potápěčské činnosti u jednotek Integrovaného záchranného systému. Klíčová slova Integrovaný záchranný systém, potápění, potápěčské jednotky
Vliv hyperbarického prostředí na jemnou motoriku
Les, Martin ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Vliv hyperbarického prostředí na jemnou motoriku Cíle: Analýza vlivu hyperbarického prostředí na jemnou motoriku při vypracovávání vybraných testů na jemnou motoriku v hyperbarickém prostředí. Metody: Nejprve byla použita metoda empiricko - rešeršní. Poté byla zvolena metoda kompilace získaných informací. Základní metodou pro práci byla metoda experimentálního měření speciálně sestavených testů na jemnou motoriku. Všechny naměřené hodnoty byly následovně statisticky zpracovány. Výsledky: Výsledky byly formulovány procentuálně, v grafech a tabulkách. Zaznamenávání probíhalo formou zapisování časových údajů. Jejich procentuální hodnoty přiblíží celkový čas zvládnutí cvičení na jemnou motoriku v různých prostředích. Všechny získané výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny. Klíčová slova: hloubkové opojení, jemná motorika, hyperbarické prostředí, hyperbarická komora, potápění
Vliv běhu naboso na kinetiku běhu
Bezemek, Denis ; Lopot, František (vedoucí práce) ; Vondrášek, David (oponent)
Název: Vliv běhu naboso na kinetiku běhu. Cíle: Cílem práce je zhodnotit vliv typu obuvi (klasická běžecká obuv, barefoot obuv, běh naboso) na způsob dopadu (dopad na patu, na střed chodidla a na přednoží) při běhu a posoudit působení reakčních sil u jednotlivých typů dopadu. Metody: Studie se zúčastnilo 11 běžců (pouze muži), kteří byli rozděleni do tří skupin dle preferovaného typu obuvi. Kinetické údaje (reakční síly) byly získávány pomocí silové desky značky Kistler, po které účastníci přebíhali subjektivně zvolenou rychlostí. Kinematické parametry běhu (rychlost) a video záznamy jednotlivých dopadů byly získávány systémem optoelektronické stereofotogrammetrie společnosti Qualisys. Měření byla jednorázová. Získaná data byla exportována do programu Microsoft Excel 2013, kde byly vytvořeny grafy reakčních sil. Dále byl pro vyhodnocení použit software Qualisys Track Manager. Vyhodnocení probíhalo na základě vytvořených grafů a kamerových záznamů. Výsledky: Z výsledků plyne, že běžci v klasické běžecké obuvi preferovali dopad na patu, zatímco u běžců v barefoot obuvi mírně převažoval dopad na přednoží nad dopadem na střed nohy. U běžců naboso dominoval dopad na přednoží. V otázce působení vertikálních reakčních sil obsahoval při dopadu na patu průběh křivky těchto sil dva peaky, obdobně jako při...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.