Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika výuky vedení malého plavidla
Frolík, Ondřej ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Metodika výuky vedení malého plavidla Cíle: Cílem práce je vypracování metodických materiálů pro výuku v rozsahu vedení malého plavidla, bezpečného chování na vodních tocích a plochách tak, jak jej definuje Státní plavební správa ČR. Metody: Neformální rozhovory, sběr dat, sběr obrazových materiálů přímo v terénu, rešerše literatury. Výsledky: Vytvoření metodického materiálu. Zjištění současného stavu pro získání akreditace, podmínek pro udělování odborné způsobilosti. Současný stav vzdělávání a bezpečnost na vodních tocích. Klíčová slova: Metodika, akreditace, vůdce malého plavidla, výuka, bezpečnost na vodě.
Metody a postupy podvodní archeologie
Polata, Václav ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Metody a postupy podvodní archeologie Cíle: Cílem této práce je vytvořit metodickou příručku pro technické a technologické postupy při podvodní archeologii s přihlédnutím na podmínky České republiky. Metody: Jako hlavní metoda byla využita kompilace informací z dostupné odborné literatury, která se zabývá podvodní archeologií. Využity také byly neformální rozhovory s odborníky. Výsledky: Soubor popsaných postupů, které využívají potápěči při podvodní archeologii. Klíčová slova: potápění, podvodní archeologie, technické postupy
Metody a postupy při vyhledávání magnetických kovů pod vodní hladinou
Kňaze, Jan ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název Metody a postupy při vyhledávání magnetických kovů pod vodní hladinou. Cíle Experimentální testování pátracích metod magnet fishingu, hledání předmětů z magnetických kovů pod vodní hladinou. Metody Hlavní metody byly: praktický experiment, měření a výpočet, kdy z měřeného počtu nálezů a času potřebného k propátrání zvolené oblasti, byl vypočten výkon pátracích metod. Výsledky Výsledky obsahují vyhodnocení a porovnání výkonů pátracích metod. Naměřené hodnoty byly zapsány do tabulek a následně zpracovány a vyhodnoceny. Byla určena nejvýkonnější pátrací metoda, nejméně výkonná metoda a metody, které nebylo možné použít. Klíčová slova Magnet fishing. Neodymový magnet.
Předpoklad přijetí studentů UK FTVS oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání k Hasičskému záchrannému sboru České republiky
Holubová, Šárka ; Vokounová, Šárka (vedoucí práce) ; Vondrášek, David (oponent)
Název: Předpoklad přijetí studentů UK FTVS oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání k Hasičskému záchrannému sboru České republiky Cíle: Cílem bakalářské práce je zjistit efektivitu výuky studijního programu oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání. Efektivita výuky je zkoumána porovnáním výsledků z testů fyzické způsobilosti, jež jsou používány u přijímacího řízení k HZS ČR, Porovnávání výsledků je mezi studenty FTVS a uchazeči k HZS ČR. Metody: Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Testovaný vzorek byl vybrán ze studentů třetího ročníku oboru ochrana obyvatelstva. Testování studentů probíhalo v prostorách Fakulty tělesné výchovy a sportu. Určování efektivity bylo prováděno na základě porovnání procentuální úspěšnosti uchazečů o práci u HZS ČR z předcházejících let oproti úspěšnosti studentů OO-TVS. Výsledky: Studenti oboru OO-TVS byli úspěšní z 80%, což je o 4% více, než byla určena mezní hodnota. Výsledný součet získaných bodů jedinců je vysoce nad minimální bodovou hranicí. Úroveň výuky studijního programu oboru OO-TVS je dle výsledků velmi kvalitní. Klíčová slova: testy fyzické způsobilosti, Hasičský záchranný sbor, FTVS, UK, ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání
Připravenost občanů efektivně řešit emergentní situace při ztrátě civilizačního zázemí
Škvorová, Adéla ; Dvorský, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vondrášek, David (oponent)
Název: Připravenost občanů efektivně řešit emergentní situace při ztrátě civilizačního zázemí Cíle: Cílem bakalářské práce je porovnat připravenost občanů na situace, které vyžadují okolnostmi vynucený pobyt ve volné přírodě, a to v porovnání mezi skauty a ostatními občany. Zkušenosti jsou posuzovány podle otázek zaměřených na dovednosti spojené s přežitím v náročných podmínkách ve volné přírodě. Metody: K získání dat byla využita metoda dotazníku. Cílovou skupinu tvořily osoby starší patnácti let. Dotazník byl distribuován pouze pomocí internetu. Výsledky: Výzkumu se zúčastnilo celkem 676 respondentů, z nichž bylo 200 vyhodnoceno. Získaná data jsou zaznamenána do tabulek a grafů. Vyhodnocení práce ukazuje na lepší připravenost členů skautské organizace na přežití v přírodních podmínkách na rozdíl od ostatních občanů České republiky. Klíčová slova: přežití, skaut, civilizační změny, příroda
Možnosti záchrany v lanových parcích
Jelen, Martin ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Vondrášek, David (oponent)
Název: Možnosti záchrany v lanovém parku Cíle: Cílem práce je popis postupů a vybavení užívaných k záchraně v lanových parcích. Dále vytvoření, sestavení a testování pěti záchranných systémů, které slouží k záchraně spuštěním. Hodnocení těchto systému podle hlediska složitosti použití, ceny, náročnosti na sílu zachránce a rychlosti záchrany při použití daného systému. Metody: Využívané metody během tvorby naší práce byly nejdříve sběr dat z české i světové literatury a zkušenosti odborníků z oblastí, které se zaobírají záchranou z výšky. Získané informace byly použity pro návrh záchranných systémů, které byly poté měřeny a testovány. Výsledky: Výsledkem práce je doporučení záchranného systému D, který je dle uvedených hledisek ideální pro každodenní užívání při záchraně spuštěním v lanovém parku. Klíčová slova: lanový park, záchranné systémy, záchrana, spouštění.
Reprodukce objektů pomocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí
Kadlec, Martin ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Reprodukce objektů promocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí Cíle: Bakalářská práce je koncipována jako pilotní studie se zabývala reprodukci objektů pomocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí. Cílem práce je zejména získat dostatečné poznatky na základě kterých bude možné určit smysluplnost dalšího zkoumání této problematiky. Metody: Využité byly statistické metody třídění za pomoci proprietárního testu do grafů a tabulek, metody popisné a metoda inferenční (T-test). Výsledky: T-test (n = 10) srovnávající hmotnost objektů vytisknutých za atmosférického tlaku (101,7 kPa ± 2 kPa) a objektů vytisknutých při absolutním tlaku (150 kPa ± 3,6 kPa) nedeterminoval statisticky signifikantní rozdíl (p = 0.98026). Z hlediska věcné významnosti se zkoumaná diference rozdílu ve hmotnosti pohybovala v intervalu <0,35 % - 4,37%> a splňovala stanovené kritérium (relativní diferenci hmotnosti <= 5 %). Proprietárním testem (n1 = 10; n2 = 10) na základě zvolených kritérií funkčnosti prošlo 100% objektů a lze tedy předpokládat, že běžná finančně dostupná 3D tiskárna bude schopna tisku v hyperbarickém prostředí (s tlakem do 150 kPa ± 3,6 kPa) a vytisknuté objekty budou schopny plnit svůj ústřední účel. Hlubší zkoumání této problematiky je nutné, avšak dle výsledků se jeví jako smysluplné. Klíčová slova: 3D tisk,...
Analýza smrtelných nehod při potápění s přístrojem na území ČR od roku 1997 do současnosti
Kleinová, Karolína ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Analýza smrtelných nehod při potápění s přístrojem na území ČR od roku 1997 do současnosti Cíle: Cílem diplomové práce je shromáždit a analyzovat informace o smrtelných nehodách při potápění s přístrojem, které se udály od roku 1997 do současnosti na území České republiky, vyzdvihnout jejich možné příčiny a společné jmenovatele. Dalším cílem práce je poukázat prostřednictvím případové studie několika vybraných nehod na kauzální souvislosti faktorů vedoucích k úmrtí potápěčů. Metody: Ke splnění cílů práce byl použit jak kvantitativní, tak kvalitativní přístup. V kvantitativní části práce proběhl rozsáhlý sběr dat a analýza informací o zkoumaných nehodách. V další části práce byla využita kvalitativní analýza vybraných znaleckých posudků získaných od soudního znalce v oboru potápění. Výsledky: Nejčastějším ochromujícím zraněním ve sledovaných případech je barotrauma a nejčastější příčinou smrti je udušení z utonutí. Závažným zjištěním je časté nedodržování bezpečnostních zásad a přeceňování schopností s ohledem na stupeň kvalifikace a množství zkušeností. Klíčová slova: potápění, smrtelné nehody, rizikové faktory
Činnosti a úkoly potápěčských jednotek u složek IZS
Szatmari, Daniel ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Fiala, Miloš (oponent)
Název Činnosti a úkoly potápěčských jednotek u složek IZS Cíle Cílem této práce je popsat potápěčské činnosti u složek Integrovaného záchranného systému se zaměřením na potápěčské jednotky HZS ČR a Policie ČR. Konkrétně jejich organizaci, strukturu a provádění samotné potápěčské činnosti u jednotlivých složek. Metody Metodou použitou při tvorbě této závěrečné práce je rozbor co nejširší škály literatury zaměřené na tuto problematiku a následný souhrn a ucelení informací z vybraných zdrojů. Výsledky Přehled vývoje a současného stavu potápěčské činnosti u jednotek Integrovaného záchranného systému. Klíčová slova Integrovaný záchranný systém, potápění, potápěčské jednotky
Vliv hyperbarického prostředí na jemnou motoriku
Les, Martin ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Vliv hyperbarického prostředí na jemnou motoriku Cíle: Analýza vlivu hyperbarického prostředí na jemnou motoriku při vypracovávání vybraných testů na jemnou motoriku v hyperbarickém prostředí. Metody: Nejprve byla použita metoda empiricko - rešeršní. Poté byla zvolena metoda kompilace získaných informací. Základní metodou pro práci byla metoda experimentálního měření speciálně sestavených testů na jemnou motoriku. Všechny naměřené hodnoty byly následovně statisticky zpracovány. Výsledky: Výsledky byly formulovány procentuálně, v grafech a tabulkách. Zaznamenávání probíhalo formou zapisování časových údajů. Jejich procentuální hodnoty přiblíží celkový čas zvládnutí cvičení na jemnou motoriku v různých prostředích. Všechny získané výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny. Klíčová slova: hloubkové opojení, jemná motorika, hyperbarické prostředí, hyperbarická komora, potápění

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.