Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 144 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika převodních cen
Drobová, Barbora ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
PROBLEMATIKA PŘEVODNÍCH CEN Problematika převodních cen je velice diskutovaným tématem posledních let, a to jak jednotlivými daňovými subjekty, tak daňovými poradci a taky finanční správou. Důvodem je aktivita OECD a Evropské unie v této oblasti a také zvýšené počty daňových kontrol zaměřující se na převodní ceny. Stěžejním dokumentem jsou pravidla vydaná OECD v podobě směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, která je soustavně revidována a doplňována, přičemž poslední revize byla vydána v roce 2017. Převodní ceny lze v užším slova smyslu definovat jako ceny za transakce prováděné mezi spojenými (sdruženými) osobami. V širším slova smyslu lze převodní ceny definovat jako veškeré transakce mezi spojenými (sdruženými) osobami, které zahrnují zejména prodej zboží, poskytování služeb, převody a jiné transakce zahrnující nehmotný majetek, ujednání o podílení se na nákladech a restrukturalizace a také jako související postupy daňových správ při rozhodování o daňové povinnosti v souvislosti s transakcemi prováděnými mezi spojenými (sdruženými) osobami, včetně dokumentace. V prvé a druhé části této diplomové práce nastiňuji historický vývoj činnosti OECD v oblasti převodních cen od první zprávy o převodních cenách z roku 1979 až po současnost a také činnost Evropské unie. Dále...
Právní postavení a činnost České národní banky
Král, Vladimír ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Centrální banky jsou napříč celým světem instituce značného významu pro ekonomiky jejich zemí a to zvláště během let finanční nestability, v některých případech mající vliv i na ekonomiky dalších zemí. Diplomová práce pojednává o České národní bance, coby centrální bance České republiky, jejím postavení v právním řádu České republiky a jejích činnostech s ohledem na dynamický vývoj v této oblasti v posledních letech. Práce je rozdělena do kapitol odrážející název a obsahové zaměření práce. Úvod je zaměřen na uvedení čtenáře do tématu a stručně popisuje strukturu práce. Úvod je následován dvěma hlavními kapitolami - "Právní postavení" a "Činnost ČNB". Kapitoly jsou dále složeny z dílčích podkapitol, které se dělí na části. Práce je zakončena závěrem. V druhé kapitole je pojednáno o ústavní úpravě postavení České národní banky a o zákonné úpravě obsažené v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, s odkazy na příslušná ustanovení normativních právních aktů Evropské unie. Kapitola také pojednává o dvou rozhodnutích Ústavního soudu vztahujících se k úpravě České národní banky a obsahuje úvahy o některých zákonných ustanoveních. Zvláštní pozornost je věnována právní koncepci nezávislého postavení ČNB ve vztahu k vládě, jiným orgánům a osobám veřejného práva a vlastně jakéhokoliv jiného subjektu. Třetí,...
Postavení stavebních spořitelen po novele zákona o stavebním spoření
Nerandžič, Ivo ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Cílem této práce je analýza vybraných novelizací zák. č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření. Jedná se o novely, které zásadním způsobem zasáhly do systému stavebního spoření, resp. byly způsobilé do něj zasáhnout. Práce se v 8 kapitolách zabývá výchozí právní úpravou stavebního spoření, jeho zařazením do kontextu českého právního systému, základními pojmy stavebního spoření a z nich vyplývajících sporných otázek. Tyto jsou dány do kontextu jak historické, tak stávající právní úpravy, zahrnující nejen vliv rekodifikace soukromého práva, ale i tzv. hypoteční směrnice 2014/17/EU. Pro dokreslení jsou užity i vybrané judikáty týkající se stavebního spoření, schémata a tabulky. Celá problematika je posuzována z kvalitativního hlediska - i s přihlédnutím k nerealizované novele z roku 2012. S ohledem na nedostatek odborné literatury byly využity zejména texty dotčených zákonů a důvodových zpráv a také osobní zkušenost z mnohaleté praxe. Výsledkem práce je souhrnný přehled klíčových novel právní úpravy stavebního spoření v České republice a začlenění stavebního spoření do právního a ekonomického kontextu. Zohledněna byla hlediska stavebních spořitelen i účastníků stavebního spoření. Uvedený přístup se odráží v závěru práce, která se jednak věnuje úvahám o budoucí možné podobě stavebního spoření, jednak úvaze...
Právní postavení České národní banky a její činnosti
Fiala, Martin ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Tématem diplomové práce je Právní postavení České národní banky a její činnosti. Jelikož si uvědomuji obsáhlost tohoto tématu, rozhodl jsem se diplomovou práci zaměřit na činnosti České národní banky s ohledem na transpozici směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Abych však dostál tématu práce a lépe pochopil postavení ČNB v současnosti, vyšel jsem z její historie. Na základě historického kontextu jsem zasadil ČNB do českého právního řádu. V rámci jejího postavení jsem uvedl organizační strukturu, její orgány a její cíle a činnosti. Tím jsem postupně přešel k BRRD. ČNB v souvislosti s touto směrnicí nabývá nové pravomoci, které by měly zajistit vyřešení doktríny "Too big to fail". Tato doktrína nejvíce prostupovala politickým děním při finanční krizi v roce 2008, která začala v USA na základě prasknutí bubliny na realitním trhu a neodpovědným chování investičních bank. Ty podstupovaly riziko větší než byly schopné unést a při prasknutí bubliny došlo k tomu, že následky pádu takové banky by byly větší, nežli hodnota balíčku nezbytná k jejich záchraně. Za účelem budoucího omezení následků takové krize, byla vytvořena právě tato směrnice. Ta dotváří celkový systém bankovní regulace, který je založen z preventivního hlediska na...
Státní dohled nad finanční činností
Vondráčková, Pavlína ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Státní dohled nad finanční činností Téma disertační práce se týká dohledu nad finanční činností. Jedná se o téma velmi široké, aby se v rámci něj mohly zohlednit a prozkoumat veškeré finančně právní vztahy této oblasti. Disertační práce se zaměřila jednak na teoretickou problematiku, poukázala na to, které vztahy do této oblasti náleží, a speciálně se zaměřila na vybrané oblasti, v nichž si vytyčila nějakou otázku, které se blíže věnuje. V rámci teoretické roviny jsou zkoumány pojmy jako regulace, dozor, dohled, kontrola. Snahou bylo tyto pojmy teoreticky vymezit, zmapovat jejich četnost a významový charakter v oblasti finanční činnosti. Cílem disertační práce bylo zjistit, zdali je možné uvedené pojmy, které se používají jak v běžném, tak i v odborném životě promiscue, definičně vymezit pro oblast finančního práva. Bylo shledáno, že jde o velmi těžký, ne-li nemožný úkol, neboť jakákoli definice nemůže obsáhnout rozmanitost, četnost a stálý nárůst finančně právních vztahů. Blíže je věnována pozornost vnější kontrole vykonávané Nejvyšším kontrolním úřadem, neboť jde o důležitou problematiku, která je nedoceňována a velmi sporadicky je též publikována, což je nevyhovující a neodpovídající významu této supervizní kontroly. S ohledem na dlouhodobý zájem Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolovat veřejné...
Mezinárodní zdanění fyzických osob
Raeymaekers Lištiaková, Iveta ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Rigorózní práce byla zpracována na téma "Mezinárodní zdanění fyzických osob." Cílem práce bylo analyzovat právní úpravu zdanění příjmů fyzických osob z pohledu české legislativy a z pohledu mezinárodního práva de lege lata, analyzovat ji s ohledem na legislativní změny a na judikaturu českých soudů a Soudního dvora Evropské unie. Dále bylo cílem vyvodit závěry ze srovnání smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřené Českou republikou, anaylzovat daňové dopady a povinnosti českých daňových rezidentů a nerezidentů a závěrem demonstrovat na konkrétním příkladě aplikaci konkrétni Smlouvy o zamezení dvojího zdanění zavřené mezi ČR a SR a dopady v případě bezesmluvního stavu. Rigorózní práce kromě úvodu a závěru obsahuje osm kapitol. Teoretická východiska rigorózní práce jsou obsažena v první kapitole, která je zaměřena na daňovou teorii a vysvětlení pojmů. Ve druhé kapitole jsou analyzovány právní základy zdanění příjmů fyzických osob v České republice a kapitola také pojednává o mezinárodním dvojím zdanění z pohledu české legislativy. O mezinárodním dvojím zdanění z hlediska mezinárodního práva pojednává třetí kapitola a metody a nástroje vyloučení dvojího zdanění jsou předmětem čtvrté kapitoly. Konkrétním druhům příjmů fyzických osob a daňovým situacím s přeshraničním prvkem je věnována pozornost v...
Fight against tax evasion
Belková, Martina ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Zhrnutie Názov práce: Boj proti daňovým únikom Boj proti daňovým únikom sa stáva celospoločenským a hlavne medzinárodným problémom. Táto práca si kladie za úlohu priblížiť problematiku daňových únikov a analyzovať súčasnú právnu úpravu opatrení zamedzujúcich páchaniu daňových únikov jednak v Českej republike, ale i v zahraničí. Tato práca sa mimo iné snaží popísať ako sa medzinárodné spoločenstvo vrátane Českej republiky vyrovnáva s čoraz rozsiahlejšou problematikou daňových únikov a zároveň zhodnotiť účinné, ale i zamýšľané opatrenia a ich skutočný význam v súvislosti s bojom proti daňovým únikom. Diplomová práca je okrem úvodu a záveru rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola tejto diplomovej práce popisuje základné definície súvisiace s daňami a daňovou sústavou obecne. Druhá kapitola pojednáva o samotnom daňovom úniku, o príčinách jeho vzniku a jeho dôsledkoch. Priblížené sú taktiež pojmy blízko súvisiace s daňovými únikmi, a to daňové raje či šedá ekonomika. Tretia kapitola približuje jednotlivé druhy daňových únikov u vybraných typov daní v Českej republike, pričom hlbšiemu rozboru sú podrobené hlavne daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň a dane z príjmov. Štvrtá kapitola predstavuje najdôležitejšiu časť diplomovej práce. Zabýva sa opatreniami prijatými za účelom potierania daňových únikov v...
Zdanění příjmů kapitálových společností a jejich společníků v kontextu mezinárodního zdanění
Štefková, Tereza ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Shrnutí Díky světové globalizaci projevující se mimo jiné v rozvoji mezinárodních hospodářských vztahů se běžně stává, že na územích států působí společnosti patřící zahraničním vlastníkům. Jakkoliv lze tento jev považovat za pozitivní z hlediska růstu národních ekonomik států, s rozvojem přeshraničních investic se zvětšuje riziko vzniku konfliktu právních řádů jednotlivých států a fenoménu mezinárodního dvojího zdanění. V souvislosti s tím vyvstává velké množství právních otázek. V této diplomové práci jsem se rozhodla zaměřit na mezinárodní kontext zdanění příjmů společností a jejich společníků s ohledem na problematiku mezinárodního dvojího zdanění. Za účelem analyzování problematiky jsem tuto práci rozčlenila do sedmi kapitol, ve kterých nejprve obecně nastíním postup zdanění kapitálových společností a jejich společníků a dále se budu věnovat vysvětlení problematiky mezinárodního zdanění příjmů a jeho možných negativních následků. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky daní z příjmů v daňovém systému České republiky, věnuje se jejich pojmu, dělení a postavení. Nabízí pohled na platnou legislativu týkající se daní z příjmů, a to jak hmotněprávní, tak také procesněprávní úpravu. Druhá kapitola se týká zdanění příjmů kapitálových společností v České republice. Zaměřuje se na zdanění příjmů...
Zdanění příjmů fyzických osob (srovnání právní úpravy v ČR a vybraných zemích EU)
Vítová, Jana ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
56 8. Abstrakt V této práci rozebírám úpravu daně z příjmů fyzických osob v České republice, ve Slovenské republice a v jednotlivých vybraných členských státech Evropské unie, s cílem poukázat na specifičnost těchto úprav a důvody, proč je nepravděpodobné, že by došlo k úplné harmonizaci v rámci celé Evropské unie. Práce je členěna na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr. V úvodu této práce zejména uvádím důvody, které mě vedly výběru konkrétního tématu, a poukazuji zde na důležitost této problematiky. Ve druhé kapitole rozebírám nejprve pojem daně obecně, poté jednotlivé pojmy s příjmovými daněmi související a jejich konkrétní úpravu dle českého zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a dalších daňových zákonů, a ostatní specifika platná na území České republiky. Obdobně je postupováno ve třetí kapitole, která popisuje krátce vývoj a dále aktuální úpravu zdanění jednotlivců ve Slovenské republice. Čtvrtá kapitola pojednává o harmonizačních procesech na poli Evropské unie, o způsobech zamezení mezinárodního dvojího zdanění, vnitrostátní úpravě zamezení dvojího zdanění v České republice a zejména pak konkrétně rozebírá právní úpravy zdanění příjmů fyzických osob u vybraných členských států. V páté kapitole jsem na základě zjištění vyplývajících ze zpracování tématu práce nastínila různá doporučení pro...
Právní regulace alternativních investičních fondů v České republice
Kucharovičová, Katarína ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
1 PRÁVNÍ REGULACE ALTERNATIVNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT Předmětem mojí diplomové práce je analýza dopadu nedávno přijaté průlomové evropské regulace alternativních investičních fondů na české právní prostředí kolektivního investování. Jednotlivé kapitoly poskytují rozbor nejdůležitějších aspektů právní úpravy alternativních investičních fondů, jež jsou klíčové jak pro subjekty kolektivního investování, tak pro jejich (i jen potenciální) investory. Rozsáhlou část svojí práce zaměřuji především na vymezení alternativních investičních fondů, na objasnění možných režimů jejich fungování a na jejich odlišení od dříve regulovaných standardních protějšků. V první z osmi kapitol uvádím danou problematiku v historických souvislostech, kde poskytuji stručný exkurz do vývoje regulace kolektivního investování na evropské i české úrovni a objasňuji důvody, které vedly k zavedení jednotné právní úpravy podnikání v oblasti investic. Druhá kapitola vymezuje současný regulatorní systém podle evropských předpisů, vycházející ze směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), a její následné transpozice do českého zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Zde se zabývám vzájemnými vztahy mezi zmíněnými úpravami (jež se v menší míře vyskytují v různých...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 144 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 VONDRÁČKOVÁ, Petra
6 Vondráčková, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.