Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 139 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Freestyle BMX a letní olympijské hry
Čermák, Daniel ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Kolář, František (oponent)
Název: Freestyle BMX a letní olympijské hry Cíle: Hlavním cílem této práce je analýza procesu přijetí Freestyle BMX do programu letních olympijských her Tokio 2020 se zhodnocením, zda byl sport přijat na základě stanovených kritérií či jiných skutečností. Dále si tato práce stanovuje za cíl dohledat historické souvislosti spjaté s kandidaturou Freestyle BMX a zhodnotit podmínky (kritéria) stanovené Mezinárodním olympijským výborem pro přijetí nových sportů do programu olympijských her. Metody: Jedná se o teoretickou práci, která má deskriptivně - analytický charakter, proto je hlavní metodou analýza, která je zaměřená na analýzu a studium dokumentů, literárních a webových zdrojů. Následuje sumarizace zjištěných informací a jejich ucelené zpracování. Výsledky: Výsledky práce poukázaly na to, že Freestyle BMX nesplnil všechna stanovená kritéria pro přijetí nového sportu do programu OH. Freestyle BMX neměl být přijat dle stanovených kritérií do programu OH. Podle zjištěných informací lze tvrdit, že Freestyle BMX byl přijat na základě jiných skutečností. Pravděpodobně tak bylo učiněno na základě hodnotícího kritéria popularity sportu. Klíčová slova: Sport, Cyklistika, Cyklistická disciplína, Freestyle BMX, Olympismus, Letní olympijské hry, Tokio 2020
Lázně Jeseník jako možnost pohybových aktivit pro všechny generace
Habr, Richard ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Kalkusová, Lucie (oponent)
Název: Lázně Jeseník jako možnost pohybových aktivit pro všechny generace Cíle: Cílem práce je zmapování pohybových aktivit pro všechny generace v Lázních Jeseník, zjistit cíle návštěvníků a poukázat na potenciál Lázní Jeseník a okolní krajiny. Metody: V práci jsme použili výzkumné metody; hodnocení rekreačního potencionálu cestovního ruchu, dotazník určený pro návštěvníky Lázní Jeseník a SWOT analýzu. Výsledky: Vyhodnocení rekreačního potenciálu cestovního ruchu, řadí obec Jeseník do lokačních podmínek s velmi vysokým rekreačním potencionálem cestovního ruchu, a obec je tak vhodným místem k rekreaci. Dotazníkového průzkumu se účastnilo 110 respondentů. Průzkum ukázal, že do lázní jezdí především starší generace návštěvníků, lze tedy říci, že Lázně Jeseník slouží nyní převážně k odstranění a léčení zdravotních obtíží. Mladší generace návštěvníků zde nemá velké zastoupení, proto byly navrženy týdenní programy, které mohou vézt k větší návštěvnosti lázní. Klíčová slova: lázeňství, lázně, pohyb, prevence, rekreace, Jeseník, Priessnitzovy léčebné lázně
Osobnost a motivace instruktora aktivit v přírodě
Kainc, Martin ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název: Osobnost a motivace instruktora aktivit v přírodě Cíle: Cílem této práce je vyzkoumat osobnost a motivaci instruktora aktivit v přírodě. Zjišťujeme a sumarizujeme hlavní motivy k práci instruktora. Dalším cílem je komplexně charakterizovat osobnost instruktora aktivit v přírodě a najít rozdíly mezi muži a ženami. Metody: V této práci využíváme metody dotazovací, analytické, syntetické a dedukční. Metoda dotazovací je využita při získávání proměnných. Analytickou metodu využíváme v rešeršní části práce a zbylé dvě metody při vyhodnocování výsledků. Výsledky: U osobnosti jsme zjistili nadprůměrnou hodnotu extroverze, víceméně průměrnou emocionální stabilitu, vysokou míru přívětivosti, nadprůměrnou svědomitost a poměrně velmi vysokou míru intelektu a představivosti. V oblasti motivace zjišťujeme průměrnou úroveň výkonové motivace, aspirační úrovně, vytrvalosti v práci a časové orientace do budoucnosti, odolnost vůči ztrátě pohotovosti a aktivity v kritických a vypjatých situacích a průměrné zlepšení výkonu při mírném napětí. Hlavními motivátory jsou sociální vazby v zaměstnání, zodpovědnost, hledání vzrušení a možnost osobního rozvoje v rámci oblíbených aktivit. Vedlejší motivy jsou životní styl a potřeba pro sebevyjádření. Klíčová slova: Motivace, osobnost, kariéra, outdoor industry
Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince
Antošová, Eliška ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název: Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince Cíle: Cílem této bakalářské práce bylo provést podrobnou rešerši odborné zahraniční literatury zabývající se vlivem přírody na lidské zdraví a vývoj jedince. Metody: K rešerši literatury byly použity především databáze odborných zahraničních článků především PubMed, Medline, Scopus. Výsledky: Studie zkoumají působení přírodního prostředí na jedince ve třech úrovních: fyziologické, psychologické a kognitivní. Výsledky poukazují na potenciální pozitivní efekt přírodního prostředí na jedince na všech zkoumaných úrovních. Studie tento efekt prostředí popisují jako restorativní, který je vysvětlován dvěma teoriemi: 1) Teorie regenerace pozornosti - tento restorativní efekt vysvětluje na základě obnovení kapacity záměrné pozornosti. 2) Teorie snížení stresu - vysvětluje restorativní účinek z hlediska pozitivního ovlivnění emočního stavu jedince, což má za následek snížení stresové reakce organismu a navození fyziologických procesů vedoucích k relaxaci, regeneraci a uvolnění. Dále studie poukazují na podstatnou roli přírodního prostředí v celkovém vývoji jedince a negativní důsledky plynoucí z nedostatečného kontaktu jedince s přírodou, které popisují jako "Nature Deficit Disorders". V neposlední řadě studie pokazují na potenciál využití přírodního...
Možnosti záchrany v lanových parcích
Jelen, Martin ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Vondrášek, David (oponent)
Název: Možnosti záchrany v lanovém parku Cíle: Cílem práce je popis postupů a vybavení užívaných k záchraně v lanových parcích. Dále vytvoření, sestavení a testování pěti záchranných systémů, které slouží k záchraně spuštěním. Hodnocení těchto systému podle hlediska složitosti použití, ceny, náročnosti na sílu zachránce a rychlosti záchrany při použití daného systému. Metody: Využívané metody během tvorby naší práce byly nejdříve sběr dat z české i světové literatury a zkušenosti odborníků z oblastí, které se zaobírají záchranou z výšky. Získané informace byly použity pro návrh záchranných systémů, které byly poté měřeny a testovány. Výsledky: Výsledkem práce je doporučení záchranného systému D, který je dle uvedených hledisek ideální pro každodenní užívání při záchraně spuštěním v lanovém parku. Klíčová slova: lanový park, záchranné systémy, záchrana, spouštění.
Soutěže v orientačních sportech v ČR v letech 2014-2016
Karel, Štěpán ; Brtník, Tomáš (vedoucí práce) ; Vomáčko, Ladislav (oponent)
Název: Soutěže v orientačních sportech v ČR v letech 2014-2016 Cíle: Cílem této práce je podat ucelenou informaci o orientačním sportu, jeho formách, rozsahu a obsazenosti závodů v ČR v letech 2014-2016. Metody: Tato bakalářská práce je zpracována formou literární rešerše. Do seznamu závodů byly zahrnuty pouze ty, u nichž počet účastníků překročil 50 osob. V rámci rešerše byly vyhledávány závody v těchto formách orientačního sportu: orientační běh, orientační závody na horských kolech, lyžařský orientační běh, trail orienteering, rogaining a horský orientační běh, rádiový orientační běh, orientační potápění, automobilové orientační soutěže, dogtrekking a přírodní víceboj. Výsledky: Z dat zjištěných v této práci vyplývá, že v letech 2014-2016 orientační sporty v České republice vykazovaly rostoucí tencenci. Klíčová slova: Orientační závody, orientační běh, orientační závody na horských kolech, trail orienteering, lyžařský orientační běh, rogaining, horský orientační běh, rádiový orientační běh, orientační potápění, automobilové orientační soutěže, dogtrekking a přírodní víceboj.
Analýza lezeckého pohybu
Maternová, Hedvika ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Baláš, Jiří (oponent)
Název: Analýza lezeckého pohybu Cíle: Analýzou videozáznamů zjistit poměr statické a dynamické fáze při lezení na umělé stěně. Zjistit, zda je lezení s jištěním každým postupovým jištěním rychlejší a dynamičtejší, než lezení s jištěním každého druhého postupového jištění. Pomocí grafů zjistit, zda se statické fáze s dobou lezení prodlužují Metody: Je použit výzkum pomocí analýzy videozáznamů. Výzkumný soubor tvoří devět žen. Pro zjistění statické a dynamické fáze se měří časy, kdy ruce drží a nedrží chyt. Tyto časy se zapisují do tabulky v programu Microsoft Excel 2013 a výsledky jsou zobrazeny pomocí grafů. Klíčová slova: Sportovní lezení, lezecký krok, statická fáze, dynamická fáze,
Flyboarding
Civín, Petr ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Brtník, Tomáš (oponent)
Název: Flyboarding - metodika výuky začátečníků Cíle: Cílem práce bylo porovnat metodiku výuky začátečníků na flyboardu (americké, vietnamské, české). Dalším cílem bylo vytvořit obrázkové schéma, které pomůže instruktorům přesněji vysvětlit teoretickou část lekce a začátečníkům lekci lépe pochopit. Metoda: V práci jsme použili metodu analýzy a provedli kvantitativní výzkum. Metodou řízeného rozhovoru jsme zjistili základní metodické postupy. Do našeho výzkumu bylo zařazeno 150 začátečníků. Ve sledovaném tříměsíčním období jsme vyhodnotili výsledky dle výukového manuálu od Zapaty [40] a dle kritérií (1. délka teoretické a praktické části lekce, 2. účinnost výuky, 3. využití pomůcek při teoretické části výuky, 4. kvalita výuky historie, bezpečnosti, fungování flyboardingu a vzletu, 5. zpětná vazba začátečníků po ukončení výuky). Výsledky: Zjistili jsme, že nejúčinnější výuka je americká. Instruktážního video dokázalo nejlépe připravit začátečníky na praktickou část výuky, ve které se naučí létat za necelých pět minut. Průměrná je výuka česká, která začátečníky naučí létat do sedmi minut. Tato metoda obsahuje všechny důležité metodické postupy výuky, nicméně z velké části neúplné, či chybně vysvětlené. Nejhorší je vietnamská výuka, která se věnuje teoretickému školení pouze pět minut a začátečníky...
Lezení na umělých stěnách na ZŠ a SŠ v jižních Čechách
Brázda, David ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Kalkusová, Lucie (oponent)
NÁZEV: Lezení na umělých stěnách na základních a středních školách v jižních Čechách. CÍLE: Cílem práce bylo zjistit počet základních a středních škol v jižních Čechách, které využívají lezení na umělých stěnách v hodinách tělesné výchovy. Kolik škol vlastní svou lezeckou stěnu a jaké prostředky má daná škola k dispozici. METODY: Práce je koncipována jako výzkumné šetření za pomoci anketní a dotazníkové metody. Nejdříve bylo provedeno anketní šetření, které mělo zjistit, zda střední a základní školy využívají lezení v hodinách tělesné výchovy. Na školy s kladnými odpověďmi byl následně odeslán vypracovaný dotazník, který obsahoval čtrnáct otázek ohledně lezecké stěny, způsobu vyučování a materiálního vybavení. Data byla poté vyhodnocena ve statistickém programu Excel a prezentována za pomoci vytvořených grafů. VÝSLEDKY: Práce ukazuje aktuální stav využití lezení na umělých stěnách na základních a středních školách. V jižních Čechách se jedná o 16 škol z celkového počtu 378, což představuje o málo více než 4% . Dále byl zjištěn způsob zařazení této činnosti přímo do hodin tělesné výchovy a dostupné materiální vybavení ve školách. KLÍČOVÁ SLOVA: horolezectví, tělesná výchova, prožitek, lezení dětí, bezpečnost
Hodnocení spokojenosti zákazníka na turistických zájezdech - případová studie turistických zájezdů CK Alpina do Bulharska
Strnadlová, Markéta ; Turčová, Ivana (vedoucí práce) ; Vomáčko, Ladislav (oponent)
Název: Hodnocení spokojenosti zákazníka na turistických zájezdech - případová studie turistických zájezdů CK Alpina do Bulharska Cíl práce: Zhodnotit spokojenost zákazníků na vybraných zájezdech CK Alpina do Bulharska a navrhnout změnu závěrečného dotazníku. Metody: Pro získání potřebných dat bylo využito dotazování a pozorování. U dotazování byl použit existující dotazník CK Alpina obsahující 7 otázek. Zákazníci hodnotili spokojenost za pomoci Likertovy škály, ale také měli možnost otevřené odpovědi. Likertova škála byla vyhodnocena kvantitativně za pomoci přiřazení známek odpovědím. U slovních odpovědí byla provedena kategorizace. Na dvou zájezdech proběhlo přímé, skryté pozorování mou osobou. Pozorované jevy byly vybrány na základě operacionalizace a vnějších podnětů. Výsledky: Na všech pěti zájezdech do Bulharska byla zjištěna spokojenost zákazníků s programem zájezdu i průvodci. Největší nedostatky se objevovaly u autobusové dopravy, kterou si CK Alpina objednává od dopravců. Byl vypracován nový dotazník, který se více zaměřuje na vlastnosti, schopnosti a dovednosti průvodce. V původním dotazníku nebyly zahrnuty otázky na ubytování a stravu. U dnešních zákazníků stoupá význam těchto faktorů, proto v novém dotazníku tyto otázky nechybí. Klíčová slova: Cestovní ruch, volný čas, autobusový...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 139 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.