Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora AfD ve spolkových zemích Brémy, Sasko-Anhaltsko a Bádensko-Württembersko
Volfová, Barbora ; Eberle, Jakub (vedoucí práce) ; Rydel, Jan (oponent)
Württembersko. Konkrétně si klade za cíl vysvětlit podporu AfD oprávněnými voliči Brém, Saska Württemberska při posledních proběhlých zemských volbách, které se v Brémách konaly dne 10. května 2015 a v Anhaltsku dne 13. března 2016. Jedná se o disciplinovanou retativní případovou studii, která využívá existujících modelů volebního chování vysvětlení volby AfD v Württembersku: Využívá dporu AfD ve třech vybraných spolkových zemích vysvětlit pomocí těchto modelů volebního chování, případně který model volebního chování vysvětluje podporu AfD nejlépe. Nejprve diplomové práci představeny modely volebního chování, které jsou v použity analýze podpory AfD. Další část diplomové práce se zabývá stranou Alternativa pro Německo. Následuje hlavní část práce věnovaná samotné analýze podpory AfD, a to nejprve Anhaltsko a Brémy. V závě jsou zodpovězeny výzkumné otázky.
Postoj vlád Gerharda Schrödera k přijetí Turecka do Evropské unie
Volfová, Barbora ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
Následující bakalářská práce se zabývá pro-tureckou politikou rudo-zelené koalice v Německu v letech 1998-2005, která představovala zlom v německé turecké politice, jelikož nenavazovala na odmítavou tureckou politiku Helmuta Kohla. Také dodnes představuje ojedinělou politiku - nenavázala na ní původně ani současná kancléřka Angela Merkelová, jejíž obraz Evropy se neslučuje se členstvím Turecka v Evropské unii. Na základě analýzy nejdůležitějších debat Spolkového sněmu za vlády rudo-zelené koalice, na kterých byla diskutována turecká otázka, se bakalářská práce snaží zodpovědět výzkumnou otázku, proč vláda Gerharda Schrödera/Joschky Fischera podporovala vstup Turecka do EU. Dochází k závěru, že se v řečových aktech jednotlivých vládních činitelů a poslanců vládních stran prolínaly jak argumenty strategické, tak argumenty odpovídající klasické poválečné strategii milieu shaping, která si klade za cíl ovlivnit prostředí za hranicemi národního státu. Strategické argumenty nabyly na významu vlivem třech mezinárodních událostí, které během vlád Schrödera/Fischera otřásly světem a které utužily aktivní tureckou politiku. Jednalo se o konflikt v Kosovu, 11. září 2001 a válku v Iráku. Tyto mezinárodní události však pro- tureckou politiku pouze utužily, nikoliv vyvolaly. Gerhard Schröder od počátku obhajoval...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida
Volfová, Barbora ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Jarošová, Hana (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida Cíle: Cílem práce je seznámení se s obecnou problematikou ankylozující spondylitidy a ve speciální části vypracovat kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida. Metody: Bakalářská práce zahrnuje případovou studii pacienta se základní diagnózou ankylozující spondylitida. Práce se skládá z části obecné, která obsahuje stručný popis základního onemocnění včetně možných komplikací diagnostických a terapeutických metod. V části druhé - speciální, je zpracována kasuistika pacienta, která vznikla během mé odborné praxe v Revmatologickém ústavu v termínu od 14.1.2013 do 8.2.2013. Při řešení této diagnózy nebylo použito žádných invazivních technik. Výsledky: Po provedených terapiích došlo k výraznému zmenšení bolesti a k obnovení správných pohybových stereotypů. Klíčová slova: ankylozující spondylitida, Bechtěrevova nemoc, kazuistika, rehabilitační péče
Functional analysis of syntaxin 16 phosphorylation using yeast as a model
Volfová, Barbora ; Entlicher, Gustav (vedoucí práce) ; Dráber, Petr (oponent)
3 Abstrakt Mechanismus fúze intracelulárních membrán v eukaryotických buňkách zahrnuje několik skupin proteinů, včetně rodiny receptorů pro záchytný protein rozpusného N-ethylmaleinimid-senzitivního-faktoru (SNARE) a Sec1/Munc-18 příbuzných proteinů (SM proteinů). Je známo, že transport v buňkách je evolučně konzervovaný od kvasinek po člověka. Proto pro usnadnění výzkumu, můžeme použít jednoduché eukaryotní buňky Saccharomyces cerevisiae. Savčí SNARE protein syntaxin 16 má známý funkční kvasinkový homolog, protein Tlg2p, který byl použit v této studii jako model pro studium vlivu fosforylace na funkci syntaxinu 16. Také jejich vazebné partnery, SM proteiny mVps45p (savčí) a kvasinkový Vps45p, jsou homologní. Fosforylace SNARE proteinů je známá jako možný způsob regulace fúze membrán. Odstranění jednoho z možných fosforylačních míst na Tlg2p - serinu 90 významně ovlivňuje exocytické a endocytické pochody. Práce prezentovaná v této studii ukazuje některé fenotypy mutant založených na tomto fosforylačním místě proteinu Tlg2p. Těmi mutantami jsou S90A (nefosforylovatelná - mutace serinu na alanin) a S90D (fosfomimetická - mutace serinu na asparagovou kyselinu - kyselá karboxylová skupina napodobuje fosfátovou skupinu). Bylo zjištěno, že fosforylace proteinu Tlg2p na serinu 90 neboli mutace Tlg2p- S90D může...
Invazní rostliny na Třeboňsku
Volfová, Barbora ; Vardarman, Johana (vedoucí práce) ; Naděžda, Naděžda (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou invazních druhů rostlin. Na Třeboňsku v jižních Čechách probíhalo mapování rozšíření následujících invazních druhů rostlin: zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), zlatobýl obrovský (Solidago gigantea), křídlatka česká (Reynoutria x bohemica), křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) a netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). Cílem této práce bylo zmapovat výskyt uvedených druhů v části evropsky významné lokality Stropnice a okolí a dle invadovaných lokalit zaznamenat nejčastěji osidlované biotopy. Výsledky dokazují, že mezi nejčastěji se vyskytující invazní rostlinu patří zlatobýl kanadský se sedmnácti lokalitami výskytu. Dalšími druhy jsou netýkavka žláznatá zabírající sedm lokalit, křídlatka japonská pět a druhy křídlatka česká a zlatobýl obrovský každý s jednou lokalitou výskytu. Invazní rostliny v této oblasti nejčastěji napadají člověkem ovlivněné biotopy a lokality v okolí vodních zdrojů. Rostliny rovněž ve většině případů osidlují vlhké lokality.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.