Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stres a funkční poruchy žaludku
Marková, Jana ; Maruna, Pavel (vedoucí práce) ; Vokurka, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stresu a vztahu stresu k funkčním poruchám žaludku. Teoretická část se věnuje žaludku - důrazem na regulační mechanizmy. teoretické části řešen komplexně - fyziologického, patofyziologického i psychologického pohledu. Detailně je popsána stresová reakce s jejími účinky na lidský organismus. Zvláštní kapitoly jsou věnovány účinkům chronického stresu na lidskou psychiku a trávicí trakt. Funkční poruchy žaludku jsou zkoumány podrobně, řešena je klasifikace, epidemiologie, patofyziologie, diagnostika i Praktická část má dva oddíly. První studie využívá online anonymní dotazník šířený běžné populaci. Tento dotazník se věn především problematice stresu - stresu, projevům stresu u daného výzkumného vzorku daný vzorek problémy se stresem řeší a jaké dopady stres může mít zdraví. Tato část také řeší povědomí populace o funkčních poruchách trávicího tra Druhá studie zkoumá problematiku funkčních poruch žaludku mezi pacienty ambulancí IV. interní šeobecné fakultní nemocnice Má formu anonymních detailních dotazníků. Řeší okolnosti vzniku funkční dyspepsie, symptomy, léčbu a souvislost mezi stresem a onemocněním. Klíčová slova: funkční poruchy žaludku, funkční poruchy GIT, funkční dyspepsie, horní funkční dyspepsie, stres, stresová reakce, stresová odpověď, žaludek, GAD7, Holmes
Úspěšnost studia z pohledu moderních metod analýzy dat
Štuka, Čestmír ; Svačina, Štěpán (vedoucí práce) ; Vokurka, Martin (oponent) ; Dušek, Ladislav (oponent)
Cílem práce je přispět pomocí statistické analýzy údajů dostupných o uchazečích v době přijímacího řízení k co nejlepší predikci budoucí studijní úspěšnosti studentů na 1. LF UK v Praze. Výběr studentů pro studium medicíny je na lékařských fakultách věnována trvalá pozornost. Při výběru studentů bývají využívány informace o studijním výkonu na střední škole, přijímací testy, pohovory a další metody. V první části této práce budeme diskutovat kritéria pro přijímání studentů na lékařskou fakultu na základě přijímacích zkoušek a na základě průměrů na střední škole (doplněných dalšími kritérii vymezujícími typ střední školy a podobě). V roce 2002 otevřena možnost přijetí části studentů na základě jejich výsledků na střední škole. Ukazuje se, že přijímací zkoušky jsou dobrým prediktorem studijního výkonu a využití informace o středoškolských průměrech pak může vést k dalšímu zlepšení predikce studijních výsledků. V roce 2008 pak byl ke standardním testům z profilových předmětů přidán experimentálně test Všeobecné studijní připravenosti (VSP). V této práci se zabýváme porovnáním výše popsaných způsobů výběru studentů a porovnáním predikční validity jednotlivých testů pro předpověď studijních výsledků v prvních letech studia. Na datech z let 2002-2009 popisujeme predikční validitu odborných testů, porovnáváme ji s...
Metabolizmus železa, oxidační stres a progrese aterosklerózy
Syrovátka, Petr ; Kraml, Pavel (vedoucí práce) ; Poledne, Rudolf (oponent) ; Vokurka, Martin (oponent)
Feritin, oxidační stres a inzulínová rezistence Cíl: Cílem naší průřezové studie bylo posoudit vztah mezi endogenními zásobami železa, oxidativním stresem a inzulínovou rezistencí v souboru zdravých mužů primární prevence kardiovaskulárních onemocnění. Metodika: Studie se zúčastnilo celkem 151 dobrovolníků ve věku 35-60 let. U všech jsme vyšetřovali antropometrické ukazatele, parametry metabolického syndromu, inzulínovou rezistenci, zánětlivé markery, parametry oxidačního stresu a parametry endotelové dysfunkce. Výsledky: Hladina sérového feritinu korelovala pozitivně s obvodem pasu, body mass indexem, inzulínovou rezistencí, hladinou triglyceridů a inverzně s hladinou HDL cholesterolu. Dále jsme nalezli pozitivní korelaci mezi feritinem a oxidovanými LDL a pokročilými produkty oxidace proteinů po adjustaci k věku, obvodu pasu, body mass indexu a k měřeným parametrům zánětu (vysoce senzitivní C-reaktivní protein, fibrinogen, interleukin-6 a tumor nekrotizující faktor - alfa). V krokové multivariační regresní analýze byli nezávislými determinantami sérové hladiny feritinu triglyceridy, obvod pasu a aminotransferázy. Závěr: Naše výsledky dokladují vztah mezi plasmatickým feritinem a oxidativně modifikovanými lipidy a proteiny in vivo. Zvýšené endogenní zásoby železa mohou přispívat k inzulínové...
Endokrinní funkce tukové tkáně: úloha při vzniku a rozvoji komplikací aterosklerózy
Bošanská, Lenka ; Haluzík, Martin (vedoucí práce) ; Vokurka, Martin (oponent) ; Kříž, Jan (oponent)
Tuková tkáň představuje velmi zajímavý endokrinně aktivní orgán. Zejména u pacientů s obezitou může být tuková tkáň zdrojem zvýšených kvant prozánětlivých působků a cytoadhezivních molekul, které sehrávají významnou úlohu v iniciaci rozvoje aterosklerózy. V posledních letech probíhají intenzivní výzkumy zaměřené na mechanizmy vzniku endoteliální dysfunkce, subklinického zánětu a poruch endokrinní funkce tukové tkáně. Tato problematika je sledována také vzhledem k velkému významu z pohledu klinické praxe, zvyšuje se počet pacientů, kteří trpí onemocněním kardiovaskulárního systému a nebo mají zvýšené riziko předčasného rozvoje aterosklerózy. Přesné mechanizmy těchto dějů však zatím nebyly objasněny. (...) Výsledky této práce mohou přispět k detailnímu vysvětlení všech mechanizmů a souvislostí mezi endokrinní funkcí resp. dysfunkcí tukové tkáně a rozvojem aterosklerózy. Porozumění a schopnost terapeuticky ovlivnit negativní humorální působení tukové tkáně by mohlo znamenat přímý prospěch pro řadu nemocných s vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.
Přínos stanovení cytokinů u zánětlivých pooperačních komplikací
Chachkhiani, Ivane ; Gürlich, Robert (vedoucí práce) ; Vokurka, Martin (oponent) ; Adamec, Miloš (oponent)
Infection and the resulting sepsis continue to be important causes of morbidity in surgical patients. Cytokine network causes activation of neutrophils and vascular endothelium with increased upregulation of adhesion molecules, setting at a train of pathogenic inflammatory reactions in the host. Increased concentrations of inflammatory cytokines observed in the initial phase of postoperative complications have a great significance in forecasting a potentially fatal outcome of the disease and can be used for an early diagnosis of systemic complications.Prospective, clinical trial. Levels of cytokines, procalcitonin (PCT), leptin and acute phase proteins (APP) were measured before and after the operation (planned resection of colorectal cancer) and compared with levels in sepsis. Cytokine levels were measured by ELISA method. APP were estimated by nephelometric analysis.PCT was measured by immunoluminometric analysisDuring the first 24 h after the planned resection of colorectal cancer there was a significant increase in serum concentration of interleukin (IL)-6 which declined in next 48 to 72 h. Serum concentration of tumor necrosis factor (TNF)was the highest between 18 to 24 h after the operation. IL-1 had a stable serum concentration without significant elevation. Serum concentration of IL-8 rose after 36...

Viz též: podobná jména autorů
4 Vokurka, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.