Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 300 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Věková hranice trestní odpovědnosti v anglickém a českém právu - komparace
Gavendová, Lucie ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
1 Věková hranice trestní odpovědnosti v anglickém a českém právu - komparace Abstrakt Předmětem rigorózní práce je trestní odpovědnost mládeže, konkrétně věková hranice určující její počátek a její úprava v právních řádech vybraných zemí - Anglii a Walesu na straně jedné a České republiky na straně druhé. V Anglii a Walesu, zemích Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které jsou typickými reprezentanty angloamerického systému common law, je počátek trestní odpovědnosti stanoven dosažením věku 10 let. Právní úprava České republiky jakožto představitelky systému práva kontinentálního přiznává mladým jedincům trestní odpovědnost až dovršením patnáctého roku věku. Práce si klade za cíl poskytnout čtenáři ucelené povědomí o právní úpravě minimální věkové hranice trestní odpovědnosti ve zkoumaných zemích a za užití metody právní komparatistiky provést jejich porovnání. V prvních dvou kapitolách je vymezen předmět práce z teoretického a metodologického hlediska, kdy teoretické vymezení poskytne čtenáři základní seznámení se zkoumanou problematikou včetně výčtu základních právních předpisů, ze kterých bude při psaní práce čerpáno, vymezení metodologického rámce pak poskytne vysvětlení, s jakými vědeckými metodami a jakým způsobem bude v následujícím textu pracováno. Dále následuje již samotná...
Zajištění účasti osob v trestním řízení
Šmahelová, Michala ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Zajištění účasti osob v trestním řízení Rigorózní práce podává ucelený výklad o jednotlivých institutech trestního práva procesního, prostřednictvím kterých orgány činné v trestním řízení zajišťují přítomnost osob důležitých pro úspěšné vedení trestního řízení. Po stručném úvodu do problematiky následuje první, nejobsáhlejší kapitola, která podrobně pojednává o všech procesních úkonech sloužících k zajištění účasti ústředního subjektu trestního řízení, tedy obviněného. V souladu se základními zásadami trestního řízení, zejména pak se zásadou přiměřenosti, zdrženlivosti a subsidiarity je nejdříve pojednáno o mírnějších zajišťovacích opatřeních, mezi které lze řadit předvolání, předvedení, pořádkovou pokutu či zákaz vycestování do zahraničí. Stěžejní část kapitoly je pak věnována zajišťovacím institutům, prostřednictvím kterých dochází k zásahu do jednoho ze základních práv a svobod, do osobní svobody obviněného, tedy institutu zadržení, zatčení a zejména pak vazbě. V části věnované problematice institutu vazby jsou shrnuty zákonné podmínky jeho užití a především je podrobněji pojednáno o jednotlivých vazebních důvodech a rovněž o právní úpravě rozhodování o vazbě a procesu přezkoumávání důvodnosti vazby s přihlédnutím k bohaté soudní judikatuře. Práce se rovněž v následujících kapitolách blíže...
Nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus trestného činu
Nečadová, Jana ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus trestného činu Abstrakt Problematika nezpůsobilého pokusu a nezpůsobilé přípravy patří mezi jednu z nejdisku- tovanějších a přitom nejméně jasných oblastí trestního práva hmotného. Ačkoliv bylo tomuto tématu (především v minulosti) věnováno množství prací, dodnes se nepodařilo uspokojivě odpovědět na všechny otázky, které jsou s nezpůsobilým pokusem a nezpůsobilou přípravou spojené. Ke složitosti problému přispívá i skutečnost, že v právních předpisech bývají často upraveny jen dílčí aspekty nezpůsobilé přípravy a pokusu (např. v současném trestním zákoníku se nezpůsobilé přípravě a nezpůsobilému pokusu výslovně věnuje jen ustanovení § 46 odst. 3). Cílem diplomové práce bylo podat komplexní výklad o nezpůsobilém pokusu a přípravě v nauce, právních předpisech a judikatuře a navrhnout řešení některých problémů současné právní úpravy. Nezpůsobilý pokus a nezpůsobilou přípravu trestného činu můžeme chápat jako zvláštní případy pokusu a přípravy trestného činu - od "normálního", způsobilého pokusu/přípravy se nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus odlišují tím, že pro absenci některého ze znaků skutkové podstaty trestného činu nemohou vést k dokonání. Příčinou nezpůsobilosti přípravy či pokusu je vždy omyl pachatele, a to zpravidla pozitivní skutkový omyl. Nezpůsobilou...
Dovolání
Marada, Radim ; Šámal, Pavel (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Má diplomová práce se zabývá problematikou dovolání v trestním řízení. Jedná se o mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí soudu druhého stupně ve věci samé, pokud to zákon připouští. V práci se věnuji rozboru příslušných ustanovení hlavy sedmnácté trestního řádu, která představuje ucelenou právní úpravu tohoto mimořádného opravného prostředku. Cílem této práce je zejména poukázat v návaznosti na odbornou literaturu a judikaturu na sporné a problematické aspekty jednotlivých podmínek, za kterých je možné dovolání v trestním řízení uplatnit a projednat jej. V souvislosti s tím jsou představeny i teze, jejichž cílem je nastínit možné řešení problémů, kterým jsem se v práci věnoval. V menším rozsahu je zároveň podáno i srovnání s právní úpravou jiných opravných prostředků v trestním řádu. Diplomová práce se skládá z úvodu, devíti kapitol, které se v rámci přehlednosti výkladu dělí na podkapitoly, a závěru. První kapitola práce je zaměřena na podmínky přípustnosti dovolání, pojednává o výkladu pojmu rozhodnutí ve věci samé, část je rovněž věnována i přípustnosti dovolání z hlediska časové působnosti zákona. Druhá kapitola obsahuje výklad k důvodům dovolání. Největší pozornost je věnována těm, které v rozhodovací praxi dosud vyvolávají sporné otázky. Třetí kapitola se...
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Svobodová, Tereza ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře Abstrakt Práce se zaměřuje na institut nutné obrany v českém právním řádu, zejména pak na analýzu a řešení sporných otázek, které vyvstaly při aplikaci a výkladu tohoto institutu s ohledem na právní úpravu. Hlavní pozornost je věnována judikatuře, ale nejsou opomíjeny ani některé otázky řešené v rámci trestněprávní teorie. Práce je systematizována do šesti kapitol, společně s kapitolou Úvodu, který přináší základní vymezení problematiky a hlavního účelu práce, a Závěru, jež předkládá závěrečné úvahy nad zjištěnými poznatky a práci uzavírá. První kapitola je věnována obecným základům trestní odpovědnosti, přičemž se zaměřuje zejména na pojem protiprávnosti, neboť nutná obrana patří mezi okolnosti protiprávnost vylučující, čímž zároveň představuje i důvod k vyloučení trestní odpovědnosti jednajícího. Samotné okolnosti vylučující protiprávnost následně krátce uvádí a vyjmenovává kapitola druhá. Účelem třetí kapitoly bylo charakterizovat institut krajní nouze a odlišit jej v podstatných znacích od institutu nutné obrany, který představuje jeho privilegovaný případ. Jádro problematiky je dále obsaženo v kapitole čtvrté zvané Nutná obrana. V úvodu se kapitola zabývá podstatou a významem nutné obrany v rámci trestního práva. Kapitola sestává ze tří dílčích podkapitol, které...
Drogové trestné činy - srovnání české a španělské právní úpravy
Petr, Jan ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
57 Drogové trestné činy - srovnání české a španělské právní úpravy Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním současné platné hmotněprávní úpravy tzv. drogových trestných činů v prostředí trestního práva České republiky a Španělského království. Její stěžejní úlohou je poskytnout svému čtenáři, prostřednictvím srovnání zákonných ustanovení, jejich judikatorního výkladu i názorů trestněprávní vědy, ucelený obraz aktuální zákonné úpravy v obou zemích. Práce se celkově skládá ze čtyř částí systematicky rozdělených do patnácti kapitol. V úvodní části se věnuje mezinárodní a evropské úpravě. V té ve svých jednotlivých kapitolách stručně představuje tři základní mezinárodní úmluvy Organizace spojených národů a současně platnou unijní úpravu v rámci primárního i sekundárního práva Evropské unie, tvořící společné východisko pro obě národní legislativy. V druhé části práce představuje národní českou úpravu tzv. drogových deliktů, kde v jednotlivých kapitolách postupně rozebírá samotný pojem drogových trestných činů ve smyslu trestněprávní nauky, způsob a důvody současné platné legální definice zakázaných návykových látek a jejich jednotlivé skutkové podstaty dle jejich pořadí v českém trestním zákoníku. Analogicky se pak v části třetí věnuje platné úpravě ve Španělském království. V obou těchto...
Korupce
Chadimová, Tereza ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Název rigorózní práce Korupce. Abstrakt Rigorózní práce se zabývá hodnocením úrovně trestněprávního a trestně procesního boje proti korupci, kdy největší důraz je kladen na rovinu národní. Primárním cílem této práce je zjištění, jak lze v současné době čelit korupci, a zda česká právní úprava poskytuje účelné nástroje, které boji proti korupci mohou napomoci. Jelikož nezbytným předpokladem boje s korupcí je prevence proti korupčnímu jednání, detekce korupčního jednání a v ruku v ruce související dostatečné sankcionováních korupce, práce rozděluje nástroje boje proti korupci rozdělit do tří skupin, tj. na nástroje prevenční, nástroje detekční a nástroje sankční, kdy každé z těchto skupin nástrojů je věnována pozornost jak v obecné, tak v konkrétní rovině s akcentem na české trestní právo. Pro posouzení efektivnosti nástrojů práce operuje s kritériem dostatečného rozsahu, tj. tedy zda česká právní úprava je způsobilá postihnout všechny projevy korupce, kdy toto kriterium se uplatnilo ve vztahu zejména k prevenčním nástrojům; s kritériem schopnosti vyhledat, zajistit a provést dostatek použitelných důkazů, jež se uplatnilo na posouzení detekčních nástrojů, a s kritériem "přísnosti" sankcí. Úvodní část je věnována vymezení korupce a možností bojů proti ní v obecné rovině. Následně práce nastiňuje, jací hráči na...
Criminal aspects of infringement of Intellectual Property Rights
Tkáčová, Romana ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Zhrnutie Trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu Duševné vlastníctvo priamo súvisí s rozvojom spoločnosti a hospodárstva. Vyššia úroveň právnej ochrany zabezpečená štátom má vplyv na tvorbu predmetov duševného vlastníctva, pretože tvorcovia sú motivovaní tvoriť v takom právnom prostredí, ktoré im súčasne poskytuje adekvátne prostriedky na ochranu svojich práv. Táto práca sa tak zaoberá analýzou prostriedkov ochrany práv k duševnému vlastníctvu, a to s cieľom zistiť úroveň ochrany týchto práv v Českej republike. Autor navzájom porovnáva civilné, správnoprávne a trestnoprávne prostriedky ochrany autorského práva, práv s ním súvisiacich a priemyselných práv a upozorňuje na ich výhody a nevýhody, medzery a nezhody v právnej úprave a na vhodných miestach vkladá návrhy de lege ferenda. Práca sa zaoberá nielen fyzickými osobami, ale i osobami právnickými, ktoré sú tiež spôsobilé na zásah do chránených práv. Práca sa zameriava na trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu a táto problematika tak tvorí najväčšiu časť práce. Vzhľadom na to, že je trestné právo najprísnejším prostriedkom v rukách štátu, autor skúma jeho úlohu v oblasti ochrany práv k duševnému vlastníctvu. Práca sa podrobne venuje štyrom trestným činom proti priemyselným právam a proti autorskému právu, ktoré sú...
Problematika zaviněné nepříčetnosti
Živná, Veronika ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Problematika zaviněné nepříčetnosti Cílem práce je komplexně postihnout problematiku zaviněné nepříčetnosti. Práce v jedenácti kapitolách analyzuje tuto oblast trestního práva. Téma trestní odpovědnosti nepříčetných osob, byť zaviněně, je v rámci trestního práva velice zajímavé. Zvláště pak proto, že řešení otázky trestní odpovědnosti nepříčetných osob se může vymykat jedné ze základních zásad trestního práva - zásady trestní odpovědnosti za zavinění, eventuálně nemusí plnit jednu ze základních funkcí trestního práva - ochranu společnosti a společenských statků před nejnebezpečnějším jednáním stanoveným zákonem. Text se zaměřuje především na současnou právní úpravu zaviněné nepříčetnosti na území České republiky. Platná právní úprava převzala teoretické řešení zaviněné nepříčetnosti v podobě speciální skutkové podstaty a plné trestní odpovědnosti za konstrukci actio libera in causa. Příslušná ustanovení řeší situace, kdy si pachatel nepříčetnost přivodil aplikací návykových látek a v tomto stavu následně spáchal čin vykazující všechny znaky trestného činu s výjimkou příčetnosti. Podle psychického vztahu k činu v nepříčetnosti spáchaném je možné rozlišit právě trestný čin Opilství dle § 360 odst. 1 TZ a případy actio libera in causa, u nichž na rozdíl od Opilství existoval k činu spáchaném v...
Alternative measures to inprisonment under Czech Law
Melicharová, Henrieta ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Predkladaná rigorózna práca je zameraná na problematiku Alternatívnych opatrení k trestu odňatia slobody v českej právnej úprave, ako súhrnu inštitútov, ktorých primárnym účelom je nahradzovanie nepodmienečného trestu odňatia slobody, ich usporiadanie a vzájomné vzťahy medzi nimi a ďalej sa zameriava na témy s ňou súvisiacich. Rozdelenie tejto práce je do ôsmych hlavných kapitol, ktoré sa ďalej členia na menšie podkapitoly. Prvá polovica práce je zameraná na základný pojem a primárne princípy, z ktorých Alternatívne opatrenia vychádzajú. Druhá polovica sa venuje konkretizácii jednotlivých alternatívnych trestov, pričom sa dostáva nie len k samotnému popisu, ale aj vytýčeniu pozitív a nedostatkov.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 300 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.