Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 316 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nepřímé pachatelství
Haasová, Zuzana ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Nepřímé pachatelství Abstrakt Diplomová práce se zabývá institutem nepřímého pachatelství. Nejprve zmiňuje jeho historický vývoj, jelikož přijímání nepřímého pachatelství bylo v dřívějších dobách nejednotné. V současnosti u nás platí zásada akcesority účastenství a účastník může být trestně odpovědný pouze, je-li trestně odpovědný hlavní pachatel, avšak tehdy platila zásada opačná, a to zásada osamostatnění účastenství. Nepřímé pachatelství tak nebylo nezbytné a přijímali ho pouze takoví autoři, kteří ho uznávali jako další, specifickou formu pachatelství. Účastenství, zvláště návod a organizátorství, je nepřímému pachatelství velice blízké. Nepřímý pachatel ani účastník nenaplňují znaky trestného činu svou vlastní činností, k jeho spáchání však značně přispívají. Podstatným rozdílem mezi nimi je, jakou osobu navádějí. Pokud je osoba plně trestně odpovědná a úmyslně spáchá daný trestný čin, jde o účastenství, v případě že není, jedná se o nepřímé pachatelství. Nepřímý pachatel si musí být vědom, že využívá osobu, která je trestně neodpovědná nebo alespoň neodpovědná pro daný trestný čin. Dále musí mít úmysl spáchat svůj trestný čin skrze takovou osobu, tzv. živý nástroj. Současný trestní zákoník obsahuje taxativní výčet případů, kdy jde o nepřímé pachatelství. Nepřímým pachatelem je ten, kdo k činu zneužije...
Trestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák.
Friedrich, Milan ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Trestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák. Abstrakt Tato práce je zaměřena na trestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák. a klade si za cíl nejprve analyzovat tento trestný čin a interpretovat jeho znaky ve světle relevantní judikatury. Dále si práce klade za cíl nalézt odpovídající skutkové podstaty v právním řádu USA, a to podle common law, Modelového trestního zákoníku a dle zákona státu Florida, a tyto následně porovnat s českou právní úpravou a poukázat na zásadní rozdíly mezi úpravami, zhodnotit českou právní úpravu a navrhnout doporučení de lege ferenda. Práce nejprve rozebírá zařazení nebezpečného vyhrožování v kontextu české trestně právní úpravy a věnuje se historii a vývoji trestného činu nebezpečného vyhrožování na území České republiky počínaje rakouským trestním zákoníkem z roku 1852. Dále práce analyzuje skutkovou podstatu nebezpečného vyhrožování a interpretuje jeho znaky ve světle relevantní judikatury, přičemž zvláštní pozornost práce věnuje objektivní stránce, zejména interpretaci vyhrožování jinou těžkou újmou a způsobilosti výhružky vzbudit důvodnou obavu. Následně se práce věnuje sankcionování pachatelů nebezpečného vyhrožování a na základě statistických údajů Ministerstva spravedlnosti uvádí nejčastěji ukládané trestně právní sankce. V další části práce...
Vývoj a další perspektivy drogových trestných činů
Lucký, Matyáš Teodor ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Předmětem práce je úprava nakládání s psychoaktivními látkami v oblasti trestního práva neboli tzv. drogové trestné činy. Pojem psychoaktivní látky pro účely této práce odpovídá pojmu omamné a psychotropní látky ve smyslu zákona 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Zkoumán je především skutečný dopad právní úpravy na relevantní oblasti drogové problematiky. Jako první je mapován vývoj právních úprav psychoaktivních látek a nakládání s nimi od starověku až po současnost. Sledovány jsou přitom především opakující se trendy v přístupu historických zákonodárců. Pozornost je věnována také modernímu vývoji této oblasti na mezinárodním poli, především nejdůležitějším úmluvám vzniklým v průběhu dvacátého století a postupně sílící roli Evropské unie. Podrobněji jsou popsány i obměny právních úprav drogových trestných činů na českém území. Jedním ze stěžejních bodů práce je potom současná česká právní úprava této oblasti. Jednotlivé drogové trestné činy obsažené v §§ 283 až 287 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, jsou detailněji rozebírány s přihlédnutím k relevantní judikatuře a případným problémům, které se při jejich praktické aplikaci objevují. Z důvodu provázanosti trestních a mimotrestních norem, je čtenáři také přiblíženo několik dalších souvisejících zákonů. Zkoumána je následně samotná drogová situace v...
Příprava k trestnému činu
Verner, David ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Diplomová práce se komplexně věnuje problematice přípravy k trestnému činu a některým sporným otázkám, které jsou s tímto vývojovým stadiem trestné činnosti spojeny. Důraz je v práci kladen především na vymezení přípravy v českém trestním právu, přičemž jsou zohledněna relevantní soudní rozhodnutí nezbytná k výkladu poměrně stručných zákonných ustanovení. Cílem práce je kriticky zhodnotit současnou právní úpravu postihování přípravy, poukázat na problematické oblasti a případné nedostatky, které se mohou vyskytovat i v praxi. Na tomto základě se snažím navrhnout určitá řešení zjištěných problémů či alespoň přispět k diskuzi o nich. Práce je členěna do pěti kapitol, přičemž první obecně zařazuje přípravu do systému trestního práva, popisuje její jednotlivé formy, vymezuje ji k ostatním vývojovým stadiím trestné činnosti a stručně popisuje historický vývoj jejího trestání na našem území. Druhá kapitola se věnuje problematice nezpůsobilé přípravy a otázkám její trestnosti a trestání. Třetí kapitola se zabývá specifickým důvodem zániku trestní odpovědnosti za přípravu, a to sice dobrovolným upuštěním od dalšího přípravného jednání. Pozornost je věnována účelu tohoto institutu a také podmínkám, které je nutno k zániku trestnosti naplnit. Zvláštnostem trestání přípravy se věnuje kapitola čtvrtá, která...
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním
Králová, Nicola ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním Abstrakt Tématem předkládané rigorózní práce je "Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním". Tato problematika je stále aktuální nejen v oblasti trestního práva, ale i z pohledu celospolečenského. Vzhledem k důležitosti role státního zastupitelství v demokratickém právním státu je potřebné, aby právní úprava této instituce respektovala současné potřeby společnosti. Nejen z těchto důvodů se v posledních letech jedná o rekodifikaci trestního procesu a s tím i zákona o státním zastupitelství. Při přípravě nové právní úpravy se však nesmí odhlížet od možných negativ inovativního přístupu. Nelze předpokládat, že by panovala úplná shoda ohledně všech aspektů právní úpravy postavení státního zástupce, nesmí se ale stát, že by došlo k systémovému selhání a paralýze jeho činnosti. Úvodní část obsahuje historický vývoj institutu veřejné žaloby v Evropě se zaměřením na české území. Následující část je zaměřena na samotnou úpravu státního zastupitelství v České republice, kde je uvedena jeho charakteristika a vymezení v rámci dělby moci ve státě. Uvedeny jsou i základní principy fungování státního zastupitelství. Tato kapitola obsahuje i úpravu organizace a působnosti státního zastupitelství s rozborem institutu dohledu státního zástupce v...
Exces nutné obrany a krajní nouze
Šír, Roman ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Exces nutné obrany a krajní nouze Abstrakt V této rigorózní práci se zabývám instituty nutné obrany a krajní nouze s důrazem na stanovení jejich podmínek a jejich překročení. Těmito dvěma instituty se rigorózní práce zabývá v osmi kapitolách a závěrečné kapitole obsahující úvahu de lege ferenda. Začátkem rigorózní práce je uveden historický exkurz úpravy těchto dvou institutů na území odpovídající dnešnímu území České republiky. Následuje porovnání trestněprávní úpravy obou institutů s úpravou obsaženou v občanském a správním právu. Před samotným přistoupením k trestněprávní úpravě krajní nouze a nutné obrany jsou v krátkosti představeny okolnosti vylučující protiprávnost v trestním právu. Následuje těžiště této práce, kdy jsou v jednotlivých kapitolách popsány instituty krajní nouze a nutné obrany, stanoveny jejich znaky a podmínky. Exces z těchto institutů v podstatě představuje překročení těchto podmínek, pročež se v práci stanovení těchto podmínek blíže věnuji. Následně jsou tyto podmínky zkoumány přímo s důrazem na jejich možné překročení. Krajní nouze vyžaduje splnění několika podmínek, jejichž nedodržení může způsobit exces krajní nouze. Každé z těchto podmínek s důrazem na možnosti jejího dodržení a překročení se věnuji jednotlivě v příslušných podkapitolách. Zvláště v případě podmínky absence...
Kriminologické a trestněprávní aspekty organizovaného zločinu na území ČR
Simetová, Aneta ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem organizovaného zločinu na území České republiky, a to jak z hlediska kriminologického, tak z hlediska jeho trestněprávní úpravy. První kapitola práce popisuje problémy spojené s terminologickým vymezení pojmu "organizovaný zločin", vymezuje charakteristické znaky tohoto fenoménu a jejich specifičnost ve vztahu k ostatním formám trestné činnosti. Druhá kapitola se soustředí na příčiny vzniku organizovaného zločinu na našem území a vývojové změny, kterými organizovaný zločin od svého vzniku prošel, s cílem upozornit na závažná rizika, jež tento fenomén v našich podmínkách skýtá. Tato rizika jsou dále rozvedena v kapitole třetí, jejímž účelem je seznámit čtenáře s nejfrekventovanějšími organizovanými zločineckými strukturami působícími na našem území, a za použití skutečných trestních kauz poukázat na specifičnost jimi páchané trestné činnosti. Pro dotvoření úplného obrazu o aktivitách a struktuře zločineckých skupin působících na našem území je tato kapitola prokládána aktuálními statistickými daty získanými z Evidenčně statistického systému kriminality Policie ČR. Poté, co je čtenář podrobně seznámen s kriminologickými aspekty organizovaného zločinu a jeho společenskou nebezpečností, je v kapitole čtvrté pozornost zaměřena na hlavní prostředky a...
Trestněprávní odpovědnost za sportovní úrazy
Skařupa, Petr ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Trestněprávní odpovědnost za sportovní úrazy Diplomová práce se zabývá problematikou trestněprávní odpovědnosti za úrazy způsobené v oblasti sportu. V úvodní části práce se autor zaměřuje na historický vývoj odpovědnosti za sportovní zranění, jakož i na obecné vymezení sportu a jeho rozdělení. Následuje kapitola, jejímž cílem je poukázat na propojení sportu a práva, zejména pak ilustrovat vztah mezi sportovní oblastí a trestním právem na několika rozdílných přístupech právní doktríny. Následná pasáž práce analyzuje tématiku trestněprávní odpovědnosti sportovce za způsobené zranění jinému sportovci, a to z pohledu legislativní úpravy, sportovně-právní doktríny a soudní judikatury. Pozornost je věnována jednotlivým podmínkám trestní odpovědnosti, znakům trestného činu a výčtu konkrétních trestných činů, které přicházejí v rámci předmětné problematiky v úvahu. Stěžejní část této práce spočívá v uplatnění jednotlivých okolností vylučujících protiprávnost na oblast sportovních úrazů v kontextu pojetí konkrétních doktrinálních teorií, které se v historickém vývoji objevují. Autor se věnuje jednotlivým právním teoriím a zjištěné poznatky se snaží promítnout i do oblasti českého trestního práva. V rámci práce není opomenuta ani relevantní judikatura českých soudů, s akcentem na jedno revoluční civilní...
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Zoubková, Tereza ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře Tato diplomová práce se zabývá nutnou obranu v českém trestním právu. Zaměřuje se na několik vybraných sporných otázek, které soudy v praxi řeší při aplikaci ustanovení o nutné obraně. Tyto sporné otázky jsou v této práci zkoumány právě na základě rozboru relevantní judikatury českých soudů. V prvních dvou částech se práce věnuje popisu institutu nutné obrany z teoretického hlediska. Nejprve jsou v ní obecně přiblíženy okolnosti vylučující protiprávnost a význam institutu nutné obrany. Následně práce popisuje, jak jsou podmínky a meze nutné obrany vymezeny v zákoně. Nejdříve se věnuje útoku, proti kterému může směřovat nutná obrana, a poté podmínkám samotného obranného jednání. Nakonec se zabývá intenzivním a extenzivním excesem z nutné obrany, a poté ještě institutem putativní nutné obrany. Dále se již práce věnuje vybraným sporným otázkám nutné obrany v judikatuře. V každé z osmi kapitol v této části je nejprve stručně popsáno, v čem spočívá daná sporná otázka a poté jsou k ní prezentovány relevantní judikáty. Jednotlivé judikáty jsou popsány a následně analyzovány z hlediska zkoumané sporné otázky, případně i porovnány mezi sebou. První spornou otázkou, které se práce věnuje, je stanovení okamžiku skončení útoku, jehož přesné určení je podstatné z toho...
Problémy institutu vazby
Doležalová, Dominika ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
- Problémy institutu vazby Předkládaná diplomová práce pojednává o problémech institutu vazby. Problematika vazby je aktuálním a hojně diskutovaným tématem, a to vzhledem k samotnému charakteru vazby jako prostředku trestního práva procesního, kterým je nejintenzivněji zasahováno do osobní svobody jednotlivce, ale i s ohledem na vývoj jeho zakotvení v českém právním řádu. Institut vazby se vyznačuje charakteristickým obsahem, kdy dochází k zásahu do osobní svobody jednotlivce, o jehož vině nebylo soudem rozhodnuto, tedy střetává se zde právo na osobní svobodu člověka a potřeba státu zajistit řádný průběh trestního řízení a zjištění věci. Práce je členěna do sedmi kapitol, kdy první kapitola je věnována samotnému pojmu vazby a jeho úloze v trestním řízení. Následuje kapitola druhá, jež sleduje vývoj právní úpravy vazebního práva v čase, a to od roku 1873 do současnosti. Historický přehled právní úpravy vazby je významný pro pochopení a výklad institutu tak, jak je vnímán dnes, a je z něj jasně čitelné postupné zvyšování úrovně ochrany lidských práv. Kapitola třetí krátce popisuje členění právní úpravy vazby na materiální a formální vazební právo. Právě materiálnímu vazebnímu právu je věnována kapitola čtvrtá, kdy cílem nebylo uvést pouhý popis teoretických východisek, ale postihnout zejména...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 316 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.