Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 297 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dovolání
Marada, Radim ; Šámal, Pavel (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Má diplomová práce se zabývá problematikou dovolání v trestním řízení. Jedná se o mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí soudu druhého stupně ve věci samé, pokud to zákon připouští. V práci se věnuji rozboru příslušných ustanovení hlavy sedmnácté trestního řádu, která představuje ucelenou právní úpravu tohoto mimořádného opravného prostředku. Cílem této práce je zejména poukázat v návaznosti na odbornou literaturu a judikaturu na sporné a problematické aspekty jednotlivých podmínek, za kterých je možné dovolání v trestním řízení uplatnit a projednat jej. V souvislosti s tím jsou představeny i teze, jejichž cílem je nastínit možné řešení problémů, kterým jsem se v práci věnoval. V menším rozsahu je zároveň podáno i srovnání s právní úpravou jiných opravných prostředků v trestním řádu. Diplomová práce se skládá z úvodu, devíti kapitol, které se v rámci přehlednosti výkladu dělí na podkapitoly, a závěru. První kapitola práce je zaměřena na podmínky přípustnosti dovolání, pojednává o výkladu pojmu rozhodnutí ve věci samé, část je rovněž věnována i přípustnosti dovolání z hlediska časové působnosti zákona. Druhá kapitola obsahuje výklad k důvodům dovolání. Největší pozornost je věnována těm, které v rozhodovací praxi dosud vyvolávají sporné otázky. Třetí kapitola se...
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Svobodová, Tereza ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře Abstrakt Práce se zaměřuje na institut nutné obrany v českém právním řádu, zejména pak na analýzu a řešení sporných otázek, které vyvstaly při aplikaci a výkladu tohoto institutu s ohledem na právní úpravu. Hlavní pozornost je věnována judikatuře, ale nejsou opomíjeny ani některé otázky řešené v rámci trestněprávní teorie. Práce je systematizována do šesti kapitol, společně s kapitolou Úvodu, který přináší základní vymezení problematiky a hlavního účelu práce, a Závěru, jež předkládá závěrečné úvahy nad zjištěnými poznatky a práci uzavírá. První kapitola je věnována obecným základům trestní odpovědnosti, přičemž se zaměřuje zejména na pojem protiprávnosti, neboť nutná obrana patří mezi okolnosti protiprávnost vylučující, čímž zároveň představuje i důvod k vyloučení trestní odpovědnosti jednajícího. Samotné okolnosti vylučující protiprávnost následně krátce uvádí a vyjmenovává kapitola druhá. Účelem třetí kapitoly bylo charakterizovat institut krajní nouze a odlišit jej v podstatných znacích od institutu nutné obrany, který představuje jeho privilegovaný případ. Jádro problematiky je dále obsaženo v kapitole čtvrté zvané Nutná obrana. V úvodu se kapitola zabývá podstatou a významem nutné obrany v rámci trestního práva. Kapitola sestává ze tří dílčích podkapitol, které...
Drogové trestné činy - srovnání české a španělské právní úpravy
Petr, Jan ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
57 Drogové trestné činy - srovnání české a španělské právní úpravy Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním současné platné hmotněprávní úpravy tzv. drogových trestných činů v prostředí trestního práva České republiky a Španělského království. Její stěžejní úlohou je poskytnout svému čtenáři, prostřednictvím srovnání zákonných ustanovení, jejich judikatorního výkladu i názorů trestněprávní vědy, ucelený obraz aktuální zákonné úpravy v obou zemích. Práce se celkově skládá ze čtyř částí systematicky rozdělených do patnácti kapitol. V úvodní části se věnuje mezinárodní a evropské úpravě. V té ve svých jednotlivých kapitolách stručně představuje tři základní mezinárodní úmluvy Organizace spojených národů a současně platnou unijní úpravu v rámci primárního i sekundárního práva Evropské unie, tvořící společné východisko pro obě národní legislativy. V druhé části práce představuje národní českou úpravu tzv. drogových deliktů, kde v jednotlivých kapitolách postupně rozebírá samotný pojem drogových trestných činů ve smyslu trestněprávní nauky, způsob a důvody současné platné legální definice zakázaných návykových látek a jejich jednotlivé skutkové podstaty dle jejich pořadí v českém trestním zákoníku. Analogicky se pak v části třetí věnuje platné úpravě ve Španělském království. V obou těchto...
Korupce
Chadimová, Tereza ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Název rigorózní práce Korupce. Abstrakt Rigorózní práce se zabývá hodnocením úrovně trestněprávního a trestně procesního boje proti korupci, kdy největší důraz je kladen na rovinu národní. Primárním cílem této práce je zjištění, jak lze v současné době čelit korupci, a zda česká právní úprava poskytuje účelné nástroje, které boji proti korupci mohou napomoci. Jelikož nezbytným předpokladem boje s korupcí je prevence proti korupčnímu jednání, detekce korupčního jednání a v ruku v ruce související dostatečné sankcionováních korupce, práce rozděluje nástroje boje proti korupci rozdělit do tří skupin, tj. na nástroje prevenční, nástroje detekční a nástroje sankční, kdy každé z těchto skupin nástrojů je věnována pozornost jak v obecné, tak v konkrétní rovině s akcentem na české trestní právo. Pro posouzení efektivnosti nástrojů práce operuje s kritériem dostatečného rozsahu, tj. tedy zda česká právní úprava je způsobilá postihnout všechny projevy korupce, kdy toto kriterium se uplatnilo ve vztahu zejména k prevenčním nástrojům; s kritériem schopnosti vyhledat, zajistit a provést dostatek použitelných důkazů, jež se uplatnilo na posouzení detekčních nástrojů, a s kritériem "přísnosti" sankcí. Úvodní část je věnována vymezení korupce a možností bojů proti ní v obecné rovině. Následně práce nastiňuje, jací hráči na...
Criminal aspects of infringement of Intellectual Property Rights
Tkáčová, Romana ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Zhrnutie Trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu Duševné vlastníctvo priamo súvisí s rozvojom spoločnosti a hospodárstva. Vyššia úroveň právnej ochrany zabezpečená štátom má vplyv na tvorbu predmetov duševného vlastníctva, pretože tvorcovia sú motivovaní tvoriť v takom právnom prostredí, ktoré im súčasne poskytuje adekvátne prostriedky na ochranu svojich práv. Táto práca sa tak zaoberá analýzou prostriedkov ochrany práv k duševnému vlastníctvu, a to s cieľom zistiť úroveň ochrany týchto práv v Českej republike. Autor navzájom porovnáva civilné, správnoprávne a trestnoprávne prostriedky ochrany autorského práva, práv s ním súvisiacich a priemyselných práv a upozorňuje na ich výhody a nevýhody, medzery a nezhody v právnej úprave a na vhodných miestach vkladá návrhy de lege ferenda. Práca sa zaoberá nielen fyzickými osobami, ale i osobami právnickými, ktoré sú tiež spôsobilé na zásah do chránených práv. Práca sa zameriava na trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu a táto problematika tak tvorí najväčšiu časť práce. Vzhľadom na to, že je trestné právo najprísnejším prostriedkom v rukách štátu, autor skúma jeho úlohu v oblasti ochrany práv k duševnému vlastníctvu. Práca sa podrobne venuje štyrom trestným činom proti priemyselným právam a proti autorskému právu, ktoré sú...
Problematika zaviněné nepříčetnosti
Živná, Veronika ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Problematika zaviněné nepříčetnosti Cílem práce je komplexně postihnout problematiku zaviněné nepříčetnosti. Práce v jedenácti kapitolách analyzuje tuto oblast trestního práva. Téma trestní odpovědnosti nepříčetných osob, byť zaviněně, je v rámci trestního práva velice zajímavé. Zvláště pak proto, že řešení otázky trestní odpovědnosti nepříčetných osob se může vymykat jedné ze základních zásad trestního práva - zásady trestní odpovědnosti za zavinění, eventuálně nemusí plnit jednu ze základních funkcí trestního práva - ochranu společnosti a společenských statků před nejnebezpečnějším jednáním stanoveným zákonem. Text se zaměřuje především na současnou právní úpravu zaviněné nepříčetnosti na území České republiky. Platná právní úprava převzala teoretické řešení zaviněné nepříčetnosti v podobě speciální skutkové podstaty a plné trestní odpovědnosti za konstrukci actio libera in causa. Příslušná ustanovení řeší situace, kdy si pachatel nepříčetnost přivodil aplikací návykových látek a v tomto stavu následně spáchal čin vykazující všechny znaky trestného činu s výjimkou příčetnosti. Podle psychického vztahu k činu v nepříčetnosti spáchaném je možné rozlišit právě trestný čin Opilství dle § 360 odst. 1 TZ a případy actio libera in causa, u nichž na rozdíl od Opilství existoval k činu spáchaném v...
Alternative measures to inprisonment under Czech Law
Melicharová, Henrieta ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Predkladaná rigorózna práca je zameraná na problematiku Alternatívnych opatrení k trestu odňatia slobody v českej právnej úprave, ako súhrnu inštitútov, ktorých primárnym účelom je nahradzovanie nepodmienečného trestu odňatia slobody, ich usporiadanie a vzájomné vzťahy medzi nimi a ďalej sa zameriava na témy s ňou súvisiacich. Rozdelenie tejto práce je do ôsmych hlavných kapitol, ktoré sa ďalej členia na menšie podkapitoly. Prvá polovica práce je zameraná na základný pojem a primárne princípy, z ktorých Alternatívne opatrenia vychádzajú. Druhá polovica sa venuje konkretizácii jednotlivých alternatívnych trestov, pričom sa dostáva nie len k samotnému popisu, ale aj vytýčeniu pozitív a nedostatkov.
Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu
Vlachová, Tereza ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním řízení Tématem mé práce je komparace postavení svědka a znalce v českém a francouzském trestním procesu. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že se zajímám o trestní právo jako celek a rovněž se věnuji studiu francouzského práva, při němž jsem narazila na institut asistovaného svědka, který je zcela jedinečný a v českém právním prostředí neznámý, což mě přivedlo na myšlenku studia pro mě nejzajímavějších dvou důkazních prostředků využívaných v trestním procesu. Práce je rozdělená na osm částí, začíná stručným úvodem do dokazování jako takového jak v české (část první), tak ve francouzské právní úpravě (část druhá), dále se ve třetí části této práce věnuji úpravě postavení svědka v českém právním řádu, čtvrtá část pak obsahuje úpravu francouzskou. Část následující, tedy pátá, je pak jejich srovnáním. Stejný systém jsem zvolila i dále, v části šesté se věnuji české právní úpravě institutu znalce v trestním řízení, část sedmá pak pojednává o znalci v trestním řízení francouzském a v části osmé pak opět následuje jejich srovnání. V první a druhé části této práce přicházím se stručným úvodem, ve kterém nastiňuji, co je to dokazování v trestním procesu, co vše může sloužit jako důkazní prostředek a co je předmětem dokazování, a to jak z pohledu českého...
Podmíněné zastavení trestního stíhání
Kozojed, Jakub ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Tématem této práce je podmíněné zastavení trestního stíhání. Podmíněné zastavení trestního stíhání je druhem odklonu, jehož podstatou je dočasné zastavení trestního stíhání s tím, že vyhoví-li obviněný zákonem stanoveným podmínkám, bude trestní stíhání zastaveno definitivně. Krom úvodu a závěru je práce členěna do tří základních kapitol. První kapitola je věnována pojmům "restorativní justice" a "odklon". V návaznosti na definici odklonu se práce v přiměřeném rozsahu zabývá jednotlivými odklony v českém trestním řízení. Těžištěm celé práce je druhá kapitola, která se věnuje samotnému podmíněnému zastavení trestního stíhání. Jednotlivé podkapitoly se zabývají zejména podmínkami, za kterých je možné trestní stíhání podmíněně zastavit, průběhu zkušební doby a specifikům řízení o podmíněném zastavení trestního stíhání. Kapitola dále obsahuje i shrnutí vývoje právní úpravy či exkurz do úpravy podmíněného zastavení trestního stíhání ve Slovenské republice. Závěrečná kapitola je věnována úvahám de lege ferenda.
Podmíněné zastavení trestního stíhání
Plávková, Andrea ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Podmíněné zastavení trestního stíhání je institut, který byl zaveden do českého trestního práva procesního před více než dvaceti lety. V průběhu let se tento alternativní způsob vyřizování trestních věcí stal nejčastěji využívaným (v posledních čtyřech letech druhým nejčastěji využívaným) způsobem ze všech alternativních způsobů nazývaných odklony. Tento odklon je uplatňován státními zástupci i soudy v případech méně závažných trestných činů. Podstatou podmíněného zastavení trestního stíhání je rozhodnutí státního zástupce nebo soudu nezahajovat standardní trestní řízení před soudem nebo ho zastavit za určitých podmínek, nejdůležitější z nich je pachatelova náhrada škod způsobených poškozeným trestným činem. Cílem autorky této práce je popsat stručně historii alternativních způsobů řešení trestních věcí a jejich zavedení do českého trestního práva, dále specificky rozebrat institut podmíněného zastavení trestního stíhání, podmínky, které musí být splněny pro jeho užití, přínosy, které představuje pro české trestní právo a trestní proces a srovnat jej s dalšími typy odklonů jako i se slovenskou úpravou stejného institutu s mírně odchylnými podmínkami aplikace. Práce dále prezentuje reálné statistiky využívání podmíněného zastavení trestního stíhání v praxi státních zástupců a soudů a míru úspěšnosti...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 297 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.