Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvoj agility při tréninku na ledě a mimo led u hráčů ledního hokeje v dorostenecké kategorii
Novák, Dominik ; Šťastný, Petr (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Rozvoj agility při tréninku na ledě a mimo led u hráčů ledního hokeje v dorostenecké kategorii Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je ověřit, zda je pro rozvoj agility v ledním hokeji účinnější trénink na ledě nebo trénink mimo led, dalším cílem je experimentálně ověřit, zda je u tréninku agility mimo led motorický transfer do agility na ledové ploše. Metody: V této práci byla použita metoda kvantitativní analýzy výsledků motorických testů u dvou výzkumných skupin. Výsledky: V obou sledovaných souborech došlo ke zlepšení výsledků ve dvou testech ze šesti možných z hlediska Cohenovo d, při porovnání výsledků průměrem došlo ke zlepšení u 5-ti ze 6-ti testů. Výzkumný soubor byl rozdělen na dvě skupiny. Obě skupiny absolvovaly měsíční program trénovaní na ledě a mimo led. V testech 6,1 m přímý sprint, přímý sprint na 35 m a v S - Corner nedošlo k žádným změnám v hodnotách Cohenovo d. V testu slalom s kotoučem byl nalezen rozdíl mezi hodnotami Cohenovo d mezi skupinou, která začínala na ledě jen po ledu a u skupiny začínající obdobím na suchu po obou obdobích. Reakční test vyšel dle Cohenovo d také mezi skupinou, která začínala na ledě jen po tréninku na ledě a u skupiny začínající obdobím na suchu po obou obdobích. Klíčová slova: Lední hokej, agility, trénink, mladší dorost, změna směru pohybu
Vliv techniky bruslení na rychlost bruslení u hráčů ve věku 8-10 let
Kořínek, Jakub ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název práce: Vliv techniky bruslení na rychlost bruslení u hráčů ve věku 8-10 let Cíle práce: V dostupné literatuře zmapovat teoretické postupy pro výuku bruslení a rozvoj rychlosti v ledním hokeji. Následně vytvořit a aplikovat soubor cvičení na zdokonalení techniky bruslení pro kategorii 8-10 let. Pomocí testů rychlosti bruslení ověřit účinnost prováděných cvičení a dokázat, jaký je vliv tréninku techniky bruslení na rychlost bruslení. Úkoly: - Vyhledat teoretické postupy pro výuku techniky bruslení a rozvoj rychlosti v ledním hokeji. - Vytvořit a aplikovat soubor cvičení pro rozvoj techniky bruslení v ledním hokeji. - Pomocí testů rychlosti bruslení ověřit účinnost vybraných cvičení. - Porovnat výsledky testů mezi třemi týmy s odlišným objemem tréninků techniky bruslení. Výsledek: Zjistit, jaký je vliv tréninku techniky bruslení na rychlost bruslení. Hypotézy: 1. Hráči ve věku 8-10 let budou mít ve všech třech týmech srovnatelné vstupní časy v jednotlivých testech. 2. Rychlost bruslení lze rozvíjet zdokonalením techniky bruslení. 3. Čím více tréninku věnujeme technice bruslení, tím větší bude zlepšení v rychlosti bruslení. Klíčová slova: Lední hokej, bruslení, rychlost bruslení, technika bruslení, 8-10 let.
Kondiční předpoklady českých hráčů ledního hokeje v NHL dle anaerobního Wingate testu
Janek, Michael ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název práce: Kondiční předpoklady českých hráčů ledního hokeje v NHL dle anaerobního Wingate testu Cíle práce: Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení úrovně anaerobních kondičních předpokladů vybraných českých útočníků a obránců, kteří se prosadili v NHL v průběhu sezón 2001-2016. Úroveň byla posuzována na základě porovnání výsledků Wingate testu s normami hráčů ELH ČR a následné analýzy. Dalším záměrem bylo zjistit, zda jsou v jednotlivých parametrech anaerobních kondičních předpokladů rozdíly mezi skupinou útočníků a obránců. Metodika práce: Výzkumnou metodou je kvantitativní analýza dat a porovnání na základě věcné významnosti. Soubor je složen ze skupiny útočníků NHL (nu = 26, průměrný věk = 20,5 ± 4,4) a ze skupiny obránců NHL (no = 16, průměrný věk = 23,2 ± 4,5). Hodnotily se výsledky hlavních parametrů 30s anaerobního Wingate testu, tj. maximální anaerobní výkon, maximální anaerobní výkon přepočtený na kg tělesné hmotnosti, anaerobní kapacita a anaerobní kapacita přepočtená na kg tělesné hmotnosti. Hodnoty byly získány retrospektivním sběrem dat z databáze FTVS UK. Referenční statistické hodnoty hráčů ELH ČR vázané na herní post a věk byly převzaty z longitudinálního výzkumu (Heller, Vodička 2014). Komparace výsledků proběhla na základě středních hodnot a míry disperze a také...
Rozcvičení v ledním hokeji
Arnošt, Daniel ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Rozcvičení v ledním hokeji Cíle: Cílem této bakalářské práce je vytvoření ankety o rozcvičení v ledním hokeji. Na základě ankety, prostudované odborné literatury a konzultace s vybranými trenéry navrhnout baterii cviků na zvolenou část samo-myofasciální uvolnění s vybranými pomůckami (pěnové válce, míčky). Metody: Pro účely této bakalářské práce byla využita kvantitativní vědecká metoda. Data byla získána pomocí ankety. Data byla vložena do Excelu. Z těchto dat byly následně vytvořeny tabulky a grafy. Výsledky: Hráči stráví více času na rozcvičení před zápasem než před tréninkem. Další výsledky potvrdili, že hráči mají znalosti mobilizačních, aktivačních i samo-myofasciálních uvolňovacích cvičení. Využívají specifických pomůcek - pěnové válce, odporové gumy, míčky. Vytvořil jsem dle výsledků baterii cviků na samo-myofasciální uvolňovaní. Klíčová slova: lední hokej, rozcvičení, pěnový válec, pohyblivost, SMR
Porovnání faktorů určujících udělení statutu akademie ČSLH s akademiemi v jiných zemích
Slánský, Jan ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Porovnání faktorů určujících udělení statutu akademie ČSLH s akademiemi v jiných zemích. Cíl: Cílem práce je na základě struktury tréninkového procesu, výběru hráčů, podmínek a testování, porovnat hokejové akademie v České republice, Severní Americe a Norsku. Metodika postupu: Soubor pro výzkum: Vybráno bylo pět hokejových akademií a škol z různých států. Zástupcem z České republiky byl hokejový klub HC Sparta Praha, HC Energie Karlovy Vary a adept akademie ČSLH HC Rytíři Kladno. V kanadském Saskatchewanu byla pozorována akademie Notre Dame a pátou akademií byl norský Lillehammer. Zkoumány byly podmínky, zavedené mechanismy řízení sportovního tréninku, výchovy a testování hráčů. Akademie byly porovnávány systematickým a cíleným pozorováním s dotazování trenérů a zaměstnanců vybraných akademií. Dotazování bylo prováděno ústně nebo formou elektronické korespondence. Závěr: Ačkoliv má porovnání své limity, z výsledků zkoumání vyplývá, že nejefektivnějším modelem pro hokejový rozvoj je kanadský Notre Dame. Klíčová slova: lední hokej, akademie, výběr talentů, testování, vzdělávací proces
Rozcvičení v ledním hokeji
Arnošt, Daniel ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Rozcvičení v ledním hokeji Cíle: Cílem je shromáždit informace z odborné literatury o rozcvičení v ledním hokeji, konkrétně z části - pohyblivost. Zjistit jak jej hráči používají a rozvíjejí během svého rozcvičení. Ze získaných poznatků navrhnout možný zásobník cviků, ze kterých mohou hráči čerpat. Metody: Pro účely této bakalářské práce byla využita kvantitativní vědecká metoda. Data byla získána pomocí metodou anketa. Data byla vložena do Excelu. Z těchto dat byly následně vytvořeny tabulky a grafy. Výsledky: Metody anketa jsem zjistil, že většina hráčů preferují individuální rozcvičenínež skupinové. Doba rozcvičení trvá o mnohem déle před zápasem. V rozcvičení využívají hráči kombinaci statických a dynamických cvičení. Nejčastější používanou pomůckou je "Foam roller". Nechybí znalost mobilizačních cvičení. Přikládám zásobník cvičení na pohyblivost. Klíčová slova: lední hokej, rozcvičení, strečink, pohyblivost, rozvoj mobility a stability
Didaktika a úspěšnost střelby v ledním hokeji
Tvrdík, Jiří ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
NÁZEV: Didaktika a úspěšnost střelby v ledním hokeji CÍLE PRÁCE: Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem probíhá didaktika střelby v ledním hokeji, a jak se dá zlepšit úspěšnost této činnosti. Jaká je dlouhodobá úspěšnost střelby v NHL a české nejvyšší hokejové lize a jak se vyvíjela. METODY PRÁCE: V bakalářské práci je použita metoda kvalitativního výzkumu pomocí rozhovorů s trenéry ledního hokeje. Sledoval jsem statistiky střelby, které jsem graficky zpracoval a poté vyhodnotil. A v posledním bodu této bakalářské práce jsem pozoroval vývoj úspěšnosti střelby po zapojení tréninku střelby na hokejové střelnici v letní přípravě. KLÍČOVÁ SLOVA: Sport, lední hokej, střelba, statistika, trenéři ledního hokeje, systematika ledního hokeje, způsoby střelby
Základní postoje v ledním hokeji a rozvoj dovedností u techniky hole s pomůcky u mladších žáků
Slánský, Martin ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název práce: Základní postoje v ledním hokeji a rozvoj dovedností u techniky hole s pomůcky u mladších žáků Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je uvést rozvoj herních dovedností v ledním hokeji. Práce je zaměřena na problematiku správného držení hole a zásobník cviků pro rozvoj dovedností zaměřenou právě na práci s holí. Úkoly Úkol číslo 1.- prostudování odborné literatury Úkol číslo 2.- doporučení ideální délky hole pro hráče mladších žáků Úkol číslo 3.- správné držení hole v různých situacích Úkol číslo 4.- představení jednotlivých pomůcek Úkol číslo 5.- průpravná cvičení na techniku hole Metody: Práce byla sepsána především rešeršním způsobem metodou vyhledávání na základě informací z dostupné odborné literatury, elektronických zdrojů a článků českého i zahraničního původu. Klíčová slova: Lední hokej, práce s hokejkou, bruslení, střelba, průpravná cvičení, mladší školní věk
Nácvik techniky bruslení u žáků 9-10 let
Krátký, Ondřej ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Nácvik techniky bruslení u žáků 9-10 let Cíle: Analyzovat systém a teoretické postupy pro výuku bruslení v ledním hokeji. Ze získaných informací následně vytvořit zásobník průpravných cvičení na rozvoj bruslařských dovedností u žáků 9 - 10 let. Metody: V teoretické časti práce byla použita metoda rešerše. Další metodou byla kompilace informací ze získaných studijních pramenů odborné literatury, elektronických zdrojů a článků. V hlavní části této práce byla použita metoda deskriptivně-analytická. Výsledky: Výsledkem je vytvořený zásobník průpravných cvičení na rozvoj bruslařských dovedností pro žáky věkové kategorie 9 - 10 let. Klíčová slova: Bruslení, hokej, didaktika, mladší skolní věk, cvičení
Nácvik střelby mimo led s následujícím transferem na led v kategorii starších žáků
Loskot, Jiří ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Nácvik střelby mimo led s kategorii starších žáků. dostupné literatury teoreticky zmapovat metodiku střelby po ruce v Nabyté informace následně využít pro sestavení průpravného programu střelby po teoretické práci byla použita metoda rešerše sloužící k z české a zahraniční literatury o tématu střelba v Klíč lední hokej, střelba po ruce, nácvik

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.