Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvoj herních kombinací ve sledge hokeji
Skuhrovský, Petr ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Rozvoj herních kombinací ve sledge hokeji Cíle: Cílem práce je obeznámení čtenáře s hrou sledge hokej. Dále se zaměřím na vyhledávání informací o rozvoji herních kombinací a z těchto poznatků následně budu tvořit souhrn útočných cvičení se zakončením. Metody: Teoretická část práce je rešeršního charakteru. Jejím účelem je nashromáždit a utřídit informace z literatur týkající se sledge hokeje a herních kombinací. V praktické části vytvořím útočná cvičení se zakončením, která graficky znázorním a popíši. Klíčová slova: sledge hokej, herní kombinace, kooperace, cvičení
Analýza založení útoku a jejich varianty u týmu DHL extraligy juniorů v ledním hokeji v sezoně 2015-2016
Monhart, Jan ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Cíl práce Hlavním cílem této diplomové práce je analýza založení útoků juniorských extraligových týmů a výběr nejefektivnějších variant a jejich následné srovnání se založením útoku kanadské reprezentace do 20 let. Dílčím cílem je vytvořit kompletní přehled teoretických poznatků, které můžeme využít při analýze založení. Rozbor těchto založení může sloužit jako inspirace pro trenéry mládeže při nácviku a osvojování této herní fáze. Metody práce V diplomové práci byla použita metoda sledování, která byla využita v analýze zakládání útoků. Rozbor byl proveden za pomoci metody přímého pozorování utkání, ale i nepřímého pozorování z videozáznamů, poskytnutých od videokoučů, či asistentů trenérů vybraných mužstev. Výsledky Při rozboru domácí literatury bylo zjištěno, že zakládání útoku není věnováno tolik pozornosti a není vypracována žádná metodika jako v literatuře zahraniční. Ze sledovaných týmů a jejich variant pro založení a rozvíjení útoku byly vybrány tři nejefektivnější. Pro srovnání zde byly uvedeny i varianty založení útoku kanadské reprezentace do 20 let, která byla sledována na mistrovství světa do 20 let 2016 v Helsinkách. Z družstev DHL extraligy juniorů nejlépe zakládaly útoky týmy HC Plzeň 1929, HC Sparta Praha a Piráti Chomutov. Klíčová slova Lední hokej, extraliga juniorů, založení...
Využití času v tréninkové jednotce 3. tříd
Jirků, Tomáš ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název práce: Využití času v tréninkové jednotce 3. tříd Cíle práce: Zjistit jaké je využití času v tréninku 3. tříd u českých klubů a porovnat je se teoretickými poznatky, které doporučují ČSLH a USA hockey. Metoda: Data jsme získali pomocí metody nepřímého pozorování. Během našich návštěv vybraných klubů jsme pořídili videozáznam, který nám sloužil jako zdroj informací a dat pro tuto práci. Do zkoumaného souboru byly vybrány 4 kluby v ČR. Data z videozáznamu jsme zpracovali do tabulek, vytvořili grafy a výsledky porovnali. Výsledky: Ve všech čtyřech zkoumaných klubech jsou hráči aktivně zapojeny do tréninku přes 25 % tréninkového času. Mountfield Hradec Králové a BK Mladá Boleslav zapojila své hráče do tréninkové jednotky ve více než 50 % času z tréninku. Ztrátový čas byl u klubu HC Stadion Vrchlabí analyzován na 12,1 % tréninkové doby, u Mountfield Hradec Králové je to 12,8 % času a u klubů Bílí Tygři Liberec a BK Mladá Boleslav je to dokonce přes 25 % času z tréninkové jednotky. Bruslení a herní činnosti jednotlivce trénují s výjimkou Mladé Boleslavi ve všech zkoumaných klubech přes 60 % tréninkové doby. Tři zkoumané kluby provádí hru na malém prostoru ve více než 30 % tréninkového času. Pouze klub HC Stadion Vrchlabí se této činnosti věnuje pouze v 17,5 % času. Klíčová slova: Lední hokej, čas,...
Game combinations' drills for ice-hockey in U18 category.
Baláž, Matúš ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Názov práce: Nácvik herných kombinácií v ľadovom hokeji u kategórie U18 Cieľ práce: Cieľom tejto bakalárskej práce je zhromaždiť poznatky o herných kombináciách v kategórii U18 a na základe získaných poznatkov vytvoriť príklady cvičení na nácvik a rozvoj vybraných herných kombinácií. Metódy: Pre spracovanie bakalárskej práce je použitá metóda vyhľadávania a štúdia odbornej literatúry, týkajúcej sa danej problematiky. Kľúčové slová: Ľadový hokej, športové hry, metodicko-organizačné formy, vývinové zákonitosti, herné kombinácie, cvičenia
Porovnání vybraných zimních stadionů v Praze
Černý, Vítězslav ; Flemr, Libor (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Porovnání provozu vybraných zimních stadionů v Praze Cíle: Cílem diplomové práce je za pomoci analýz porovnat provoz vybraných zimních stadionů v Praze. Na základě výsledků těchto analýz by práce měla nalézt možné rezervy a přednosti jednotlivých zimních stadionů. Metody: V práci byla uskutečněna kolektivní případová studie, která se zakládá na záměrném výběru zimních stadionů, studiu dokumentů a polo-strukturovaných rozhovorech se zástupci zimních stadionů. Dále byla vypracována SWOT analýza, která pomohla odhalit silné a slabé stránky a poskytla náhled na příležitosti a hrozby. SLEPT analýza zase pomohla odhalit jednotlivé faktory, které působí na chod stadionů. Výsledky: Analýzy ukázaly, že všechny zkoumané zimní stadiony jsou schopny zajistit si dostatek klientů pro svůj provoz. Některé díky spolupráci se školami, jiné díky úzké spolupráci s hokejovým klubem. Ukázalo se, že tři stadiony dokážou, s pomocí dotací a grantů, hospodařit se ziskem nebo vyrovnaných rozpočtem, dva jsou ztrátové a zbylé dva neposkytly ekonomické údaje. U mnoho stadionů byla zjištěna potřeba rekonstrukce a také vyšlo najevo, že jsou velké rozdíly ve schopnosti získat finance pomocí dotací, což může být bohatý zdroj prostředků. Klíčová slova: Zimní stadion, ledová plocha, chlazení, služby, analýza dokumentů,...
Posouzení aktivity hráčů v závislosti na velikosti hrací plochy a počtu hráčů v mládežnických kategoriích ledního hokeje
Chmelíř, Lukáš ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Posouzení aktivity hráčů v závislosti na velikosti hrací plochy a počtu hráčů v mládežnických kategoriích ledního hokeje Cíle: Hlavním cílem této práce je porovnat počet vystřelení, zásahů brankáře, pokusů o přihrávku, úspěšných přihrávek, délku vedení kotouče, situací 1-1, faulů a gólů v minihokeji v závislosti na velikosti hrací plochy a počtu hráčů. V rámci plnění cíle práce bude zodpovězena vědecká otázka: Jaká je nejvhodnější organizace hry a velikosti hřiště na základě poměrově nejvyššího součtu sledovaných herních činností? Metody: Na základě 40 videozáznamů utkání hráčů ročníku 2007 analyzujeme sledované herní činnosti. Ty budou porovnány v rámci jednotlivých organizací hry a struktur hrací plochy, bude určena statistická významnost jednotlivých rozdílů. Následně bude hrubé skóre převedeno na standardizované skóry, T-body. Na základě hodnot T-bodů bude určena nejvhodnější velikost hrací plochy a počet hráčů pro efektivní rozvoj námi sledovaných herních činností. Výsledky: Na základě analýzy herních činností při minihokeji v závislosti na organizaci hry a struktuře hrací plochy bylo zjištěno, že nejvyšší využití frekvence užití míry vybraných herních činností nastává pro hráče mladšího školního věku při hře 3-3 na poloviny plochy. Dále byly porovnány dané organizace hry a struktury...
Jednostranné zatížení jako rizikový faktor svalových disbalancí ve sportovní přípravě dětí (na příkladu ledního hokeje)
Pospíšil, Jaroslav ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Jednostranné zatížení jako rizikový faktor svalových dysbalancí ve sportovní přípravě dětí - lední hokej. Cíle: Cílem této diplomové práce je přispět k řešení problematiky jednostranného zatížení u sportující mládeže ve starším školním věku a jeho vlivu na ontogenezi somatických parametrů u dětí provozujících lední hokej. Metody: Práce vycházela z teoretických východisek, ve kterých byl popsán vliv dlouhodobého tréninku ledního hokeje na ontogenezi hráčů, s ním spojená rizika vzniku svalových dysbalancí a možnosti kompenzace těchto svalových dysbalancí. Byl vybrán testovaný soubor se specializací lední hokej v počtu 200 probandů a kontrolní soubor bez sportovní specializace také v počtu 200 probandů, skládající se vždy po 50-ti probandech z ročníků narození 2005, 2004, 2003, 2002 - starší školní věk. Bylo vybráno šest testových cviků dle metodiky vyšetřování dle Dostálové (2006) i Horkela (2001). Čtyři z těchto cviků testovaly svalová zkrácení a dva svalové oslabení. Výsledky: Naměřená data byla statisticky vyhodnocena dvouvýběrovým T-testem s rovností rozptylů. Byl potvrzen vliv jednostranné zátěže v dlouhodobém sportovním tréninku ledního hokeje, jelikož bylo prokázáno statisticky významné svalové zkrácení u svalu bedrokyčlostehenního u pravé dolní končetiny, kde testovací kriterium nabylo...
Průpravné hry ve sledge hokeji
Skuhrovský, Petr ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Průpravné hry ve sledge hokeji Cíle: Cílem práce je obeznámení čtenáře s hrou sledge hokej a popsat zařazení a funkci průpravných her v tréninku tohoto sportu. V neposlední řadě je cílem bližší rozbor průpravných her na reálných, názorných situacích. Metody: Teoretická část práce je rešeršního charakteru. Jejím účelem je nashromáždit a utřídit informace o sledge hokeji a průpravných hrách. Praktická část je založena na nepřímé analýze, konkrétně video-analýze. Výsledky: Z výsledků této práce je zřejmé, že průpravné hry mají důležité místo v tréninku sledge hokeje a jsou nezbytné a především užitečné pro přípravu hráčů na reálná utkání. Klíčová slova: sledge hokej, průpravné hry, herní cvičení
Rozvoj útočných herních činností jednotlivce a útočných herních kombinací v ledním hokeji
Janek, Michael ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název práce: Rozvoj útočných herních činností jednotlivce a útočných herních kombinací v ledním hokeji Cíle práce: Hlavním cílem této práce je shromáždění teoretických východisek o rozvoji a zdokonalování útočných herních činností jednotlivce a útočných herních kombinací a vytvoření základních výchozích cvičení na tuto problematiku. Metody: Práce byla sepsána především rešeršním způsobem metodou vyhledávání na základě informací z dostupné odborné literatury, elektronických zdrojů a článků českého i zahraničního původu. Klíčová slova: Lední hokej, rozvoj, útok, útočník, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace
Kondiční příprava v mladežnických kategoriích v ledním hokeji
Herr, Karel ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Kondiční příprava v mládežnických kategoriích v ledním hokeji Cíle: Cílem bakálářské práce bylo zjistit zařazování kondiční přípravy a zapojení kondičních trenérů v mládežnických kategoriích v hokejových klubech. Pro splnění cíle bylo vytvořeno anonymní dotazníkové šetření za účelem zjistit informační zdroje, ze kterých se trenéři vzdělávají a jakým způsobem přistupují k celkové koncepci a složení kondiční přípravy. Metody: Bakalářská práce byla koncipována jako kvantitativní výzkum využitím dotazníkového šetření s prvky kvalitativního vyhodnocení zjištěných dat. K sestavení anonymního dotazníku byly použity nestandardizované otevřené a uzavřené otázky. Výběr otázek byl proveden na základě opakovaných konzultací s experty v oblasti pedagogické, metodologické a ledního hokeje. Dotazník spolu s průvodním vysvětlením byl zaslán trenérům vybraných mládežnických kategorií. Trenéři byli osloveni pomocí elektronické pošty nebo telefonicky, kde jim byl podrobně vysvětlen pracovní postup pro vyplnění dotazníku. Získaná data byla vyhodnocena pomocí deskriptivní statistiky a kvalitativního zhodnocení. Výsledky: Kompletně vyplněný dotazník odeslalo celkem 50 ze 62 oslovených trenérů ledního hokeje, kteří trénují mládežnické týmy. Na základě dotazníkového šetření lze říci, že jen 7 dotazovaných...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.