Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Diagnostika herního výkonu statistickou analýzou v ledním hokeji
Baláž, Matúš ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Cíl práce Cílem této práce je ukázat využití analýzy základních i pokročilých statistických údajů při hodnocení herního výkonu v ledním hokeji, čímž lze dosáhnout přesnějšího vyhodnocování herního výkonu, který je podložen fakty. Toto tvrzení následně v praktické části porovnat s hodnocením herního výkonu ze strany odborníků, kteří hodnotili herní výkon metodou přímého pozorování. Hlavním cílem je dostat do povědomí české hokejové veřejnosti nový prvek, který může pomoc k pokroku klubů a zároveň tak může posouvat samotný český hokej k modernějšímu a lepšímu fungování. Metody práce V diplomové práci je využitá metoda analýzy statistických údajů při hodnocení herního výkonu. Statistické údaje byly získané formou nepřímého pozorování videozáznamů z utkání. Tato analýza se následně porovnává s metodou přímého pozorování utkání, kterou uplatnili odborníci při hodnocení herního výkonu. Výsledky Při rozboru aktuálního stavu vyhodnocovaní herních výkonů bylo zjištěno, že pořád hodně týmů spoléhá na metodu přímého pozorování. V praktické části je na vyjádřeních odborníků, kteří využili metodu přímého pozorování, vidět rozdílné názory na herní výkony hráčů. Na rozdíl od statistické analýzy svoje tvrzení odborníci nedokázali ničím podložit. V diskusi se na základe výsledků odborníci vyjádřili, že statistická...
Efektivita střelby přenesená z tréninkového procesu do utkání
Rovný, Lukáš ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Efektivita střelby přenesená z tréninkového procesu do utkání Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je shromáždit informace o střelbě v ledním hokeji, vytvořit souhrn cvičení, dvě tréninkové jednotky na střelbu a poté vyhodnotit shromážděné statistiky střelby z celé sezóny jednoho mládežnického týmu. Bude se jednat o porovnání produktivity a efektivity střelby s cílem zjistit jak byla vymyšlená cvičení prospěšná ke zlepšení střelby v průběhu celé sezóny. Metody: V práci jsem využil experimentální metodu, kdy jsem začlenil vymyšlená cvičení do tréninkového procesu a následně využil statistiky, které byly sbírány v průběhu celé sezóny k výslednému ověření, zda nárůst produktivity a efektivity střelby byl pozitivní. Výsledky: U sledovaného souboru došlo k rozdělení vybraných statistik do tří časových období. Následné porovnání vedlo ke zjištění zvýšení produktivity i efektivity v průběhu jedné sezóny. Klíčová slova: střelba, hokejová hůl, lední hokej, přihrávka, utkání, kotouč
Rozvoj individuálních dovedností obránců ledního hokeje pro kategorii mladší školní věk
Leština, Ondřej ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název Rozvoj individuálních dovedností obránců ledního hokeje pro kategorii mladší školní věk Cíle: Cílem mé bakalářské práce je zjistit a shromáždit informace o rozvoji individuálních dovedností obránců ledního hokeje v mladším školním věku. Z těchto získaných informací navrhnout cvičení a následně je zařadit do tréninkových jednotek Metody Pro zpracování teoretické části bakalářské práce je použita metoda vyhledávání a studia odborné literatury, získávání informací v elektronické databázi a odborných článků týkajících se dané problematiky a rozhovory se zkušenými trenéry. Další metodou je rozbor grafického zpracování v praktické části Klíčová slova: mladší školní věk, lední hokej, dovednosti, herní činnosti jednotlivce, obrana
Rozvoj rychlostních schopností a agility u dětí mimo led
Bárta, Jan ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Rozvoj rychlostních schopností a agility u dětí mimo led Cíl: Cílem této bakalářské práce je vytvořit zásobník cvičení vhodných pro rozvoj rychlostních schopností a agility v letním přípravném období dětí. Metody: Byla využita vědecké metoda pozorování, teoreticko-empirického charakteru. V práci byly srovnávány výsledky 12 hráčů z klubu HC Hvězda Praha, které byly naměřeny na začátku a na konci letního přípravného období. Výsledky byly srovnávány pomocí Cohenovana koeficientu d, aritmetického průměru a procentuálního vyjádření. Výsledky: Vytvořili jsme zásobník cvičení vhodný pro rozvoj rychlostních schopností a agility v letním přípravném období dětí mimo led. Tento zásobník vznikl z vlastních zkušeností a prostudováním odborné literatury. Klíčová slova: lední hokej, rychlostní schopnosti, agility, mladší školní věk, zásobník cvičení
Rozvoj agility při tréninku na ledě a mimo led u hráčů ledního hokeje v dorostenecké kategorii
Novák, Dominik ; Šťastný, Petr (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Rozvoj agility při tréninku na ledě a mimo led u hráčů ledního hokeje v dorostenecké kategorii Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je ověřit, zda je pro rozvoj agility v ledním hokeji účinnější trénink na ledě nebo trénink mimo led, dalším cílem je experimentálně ověřit, zda je u tréninku agility mimo led motorický transfer do agility na ledové ploše. Metody: V této práci byla použita metoda kvantitativní analýzy výsledků motorických testů u dvou výzkumných skupin. Výsledky: V obou sledovaných souborech došlo ke zlepšení výsledků ve dvou testech ze šesti možných z hlediska Cohenovo d, při porovnání výsledků průměrem došlo ke zlepšení u 5-ti ze 6-ti testů. Výzkumný soubor byl rozdělen na dvě skupiny. Obě skupiny absolvovaly měsíční program trénovaní na ledě a mimo led. V testech 6,1 m přímý sprint, přímý sprint na 35 m a v S - Corner nedošlo k žádným změnám v hodnotách Cohenovo d. V testu slalom s kotoučem byl nalezen rozdíl mezi hodnotami Cohenovo d mezi skupinou, která začínala na ledě jen po ledu a u skupiny začínající obdobím na suchu po obou obdobích. Reakční test vyšel dle Cohenovo d také mezi skupinou, která začínala na ledě jen po tréninku na ledě a u skupiny začínající obdobím na suchu po obou obdobích. Klíčová slova: Lední hokej, agility, trénink, mladší dorost, změna směru pohybu
Vliv techniky bruslení na rychlost bruslení u hráčů ve věku 8-10 let
Kořínek, Jakub ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název práce: Vliv techniky bruslení na rychlost bruslení u hráčů ve věku 8-10 let Cíle práce: V dostupné literatuře zmapovat teoretické postupy pro výuku bruslení a rozvoj rychlosti v ledním hokeji. Následně vytvořit a aplikovat soubor cvičení na zdokonalení techniky bruslení pro kategorii 8-10 let. Pomocí testů rychlosti bruslení ověřit účinnost prováděných cvičení a dokázat, jaký je vliv tréninku techniky bruslení na rychlost bruslení. Úkoly: - Vyhledat teoretické postupy pro výuku techniky bruslení a rozvoj rychlosti v ledním hokeji. - Vytvořit a aplikovat soubor cvičení pro rozvoj techniky bruslení v ledním hokeji. - Pomocí testů rychlosti bruslení ověřit účinnost vybraných cvičení. - Porovnat výsledky testů mezi třemi týmy s odlišným objemem tréninků techniky bruslení. Výsledek: Zjistit, jaký je vliv tréninku techniky bruslení na rychlost bruslení. Hypotézy: 1. Hráči ve věku 8-10 let budou mít ve všech třech týmech srovnatelné vstupní časy v jednotlivých testech. 2. Rychlost bruslení lze rozvíjet zdokonalením techniky bruslení. 3. Čím více tréninku věnujeme technice bruslení, tím větší bude zlepšení v rychlosti bruslení. Klíčová slova: Lední hokej, bruslení, rychlost bruslení, technika bruslení, 8-10 let.
Kondiční předpoklady českých hráčů ledního hokeje v NHL dle anaerobního Wingate testu
Janek, Michael ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název práce: Kondiční předpoklady českých hráčů ledního hokeje v NHL dle anaerobního Wingate testu Cíle práce: Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení úrovně anaerobních kondičních předpokladů vybraných českých útočníků a obránců, kteří se prosadili v NHL v průběhu sezón 2001-2016. Úroveň byla posuzována na základě porovnání výsledků Wingate testu s normami hráčů ELH ČR a následné analýzy. Dalším záměrem bylo zjistit, zda jsou v jednotlivých parametrech anaerobních kondičních předpokladů rozdíly mezi skupinou útočníků a obránců. Metodika práce: Výzkumnou metodou je kvantitativní analýza dat a porovnání na základě věcné významnosti. Soubor je složen ze skupiny útočníků NHL (nu = 26, průměrný věk = 20,5 ± 4,4) a ze skupiny obránců NHL (no = 16, průměrný věk = 23,2 ± 4,5). Hodnotily se výsledky hlavních parametrů 30s anaerobního Wingate testu, tj. maximální anaerobní výkon, maximální anaerobní výkon přepočtený na kg tělesné hmotnosti, anaerobní kapacita a anaerobní kapacita přepočtená na kg tělesné hmotnosti. Hodnoty byly získány retrospektivním sběrem dat z databáze FTVS UK. Referenční statistické hodnoty hráčů ELH ČR vázané na herní post a věk byly převzaty z longitudinálního výzkumu (Heller, Vodička 2014). Komparace výsledků proběhla na základě středních hodnot a míry disperze a také...
Rozcvičení v ledním hokeji
Arnošt, Daniel ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Rozcvičení v ledním hokeji Cíle: Cílem této bakalářské práce je vytvoření ankety o rozcvičení v ledním hokeji. Na základě ankety, prostudované odborné literatury a konzultace s vybranými trenéry navrhnout baterii cviků na zvolenou část samo-myofasciální uvolnění s vybranými pomůckami (pěnové válce, míčky). Metody: Pro účely této bakalářské práce byla využita kvantitativní vědecká metoda. Data byla získána pomocí ankety. Data byla vložena do Excelu. Z těchto dat byly následně vytvořeny tabulky a grafy. Výsledky: Hráči stráví více času na rozcvičení před zápasem než před tréninkem. Další výsledky potvrdili, že hráči mají znalosti mobilizačních, aktivačních i samo-myofasciálních uvolňovacích cvičení. Využívají specifických pomůcek - pěnové válce, odporové gumy, míčky. Vytvořil jsem dle výsledků baterii cviků na samo-myofasciální uvolňovaní. Klíčová slova: lední hokej, rozcvičení, pěnový válec, pohyblivost, SMR
Porovnání faktorů určujících udělení statutu akademie ČSLH s akademiemi v jiných zemích
Slánský, Jan ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Porovnání faktorů určujících udělení statutu akademie ČSLH s akademiemi v jiných zemích. Cíl: Cílem práce je na základě struktury tréninkového procesu, výběru hráčů, podmínek a testování, porovnat hokejové akademie v České republice, Severní Americe a Norsku. Metodika postupu: Soubor pro výzkum: Vybráno bylo pět hokejových akademií a škol z různých států. Zástupcem z České republiky byl hokejový klub HC Sparta Praha, HC Energie Karlovy Vary a adept akademie ČSLH HC Rytíři Kladno. V kanadském Saskatchewanu byla pozorována akademie Notre Dame a pátou akademií byl norský Lillehammer. Zkoumány byly podmínky, zavedené mechanismy řízení sportovního tréninku, výchovy a testování hráčů. Akademie byly porovnávány systematickým a cíleným pozorováním s dotazování trenérů a zaměstnanců vybraných akademií. Dotazování bylo prováděno ústně nebo formou elektronické korespondence. Závěr: Ačkoliv má porovnání své limity, z výsledků zkoumání vyplývá, že nejefektivnějším modelem pro hokejový rozvoj je kanadský Notre Dame. Klíčová slova: lední hokej, akademie, výběr talentů, testování, vzdělávací proces
Rozcvičení v ledním hokeji
Arnošt, Daniel ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Rozcvičení v ledním hokeji Cíle: Cílem je shromáždit informace z odborné literatury o rozcvičení v ledním hokeji, konkrétně z části - pohyblivost. Zjistit jak jej hráči používají a rozvíjejí během svého rozcvičení. Ze získaných poznatků navrhnout možný zásobník cviků, ze kterých mohou hráči čerpat. Metody: Pro účely této bakalářské práce byla využita kvantitativní vědecká metoda. Data byla získána pomocí metodou anketa. Data byla vložena do Excelu. Z těchto dat byly následně vytvořeny tabulky a grafy. Výsledky: Metody anketa jsem zjistil, že většina hráčů preferují individuální rozcvičenínež skupinové. Doba rozcvičení trvá o mnohem déle před zápasem. V rozcvičení využívají hráči kombinaci statických a dynamických cvičení. Nejčastější používanou pomůckou je "Foam roller". Nechybí znalost mobilizačních cvičení. Přikládám zásobník cvičení na pohyblivost. Klíčová slova: lední hokej, rozcvičení, strečink, pohyblivost, rozvoj mobility a stability

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.