Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Separace hipokampálních funkcí v Morrisově vodním bludišti a v aktivním vyhýbání se místu pomocí alternačního protokolu
Vojtěchová, Iveta ; Petrásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Hiadlovská, Zuzana (oponent)
V této práci jsme se zabývali exekutivními funkcemi hipokampu na úrovni chování a testovali jsme je jako tzv. behaviorální separaci u dospělých potkanů. Studovali jsme, zda pořadí při postupném učení dvou úloh (Morrisovo vodní bludiště a aktivní vyhýbání se místu) testujících odlišné hipokampální funkce, nebo jejich každodenní střídání (experiment 1), či postupné, anebo alternující učení stejné úlohy (aktivní vyhýbání se místu) ve dvou rozdílných prostředích (experiment 2), ovlivní u potkanů schopnost tyto úlohy řešit. Zjistili jsme, že potkani se dokážou naučit oba testy, stejně jako dobře rozlišit oba kontexty, bez ohledu na pořadí učení nebo alternaci. Vzhledem k narušení exekutivních funkcí u lidských schizofrenních pacientů, jsme tento postup vyzkoušeli také u potkaního modelu schizofrenie navozeného intraperitoneálním akutním podáním dizocilpinu (MK-801), antagonisty glutamátových NMDA receptorů, a to v dávce 0,08 mg/kg. Nepodařilo se nám selektivně narušit behaviorální separaci, nicméně pozorovali jsme celkový deficit učení v úloze aktivní vyhýbání se místu, bez ohledu na alternaci, doprovázený zvýšenou lokomoční aktivitou. Kognitivní projevy takto nízké dávky MK-801 v souvislosti s učením nebyly dosud v této prostorové úloze pozorovány. Podobný efekt se však neprojevil ve vodním bludišti....
Inhibitory axonální regenerace a jejich význam pro neuroplasticitu, chování a paměť
Vojtěchová, Iveta ; Petrásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Hock, Miroslav (oponent)
Centrální nervová soustava vyšších obratlovců, na rozdíl od periferní, neregeneruje. Příčinou je především přítomnost řady růstových inhibitorů produkovaných gliovou jizvou a oligodendrocyty, z nichž nejdůležitější jsou MAG (myelin-associated glycoprotein), OMgp (oligodendrocyte-myelin glycoprotein) a především Nogo protein. Nogo-A je jednou ze tří izoforem Nogo poteinu vyskytující se primárně v mozku a míše, kde v dospělosti způsobuje degradaci růstových kuželů, inhibuje růst neuritů, omezuje neuroplasticitu a znemožňuje regeneraci poraněných axonů. Pro příjem signálu slouží Nogo receptorový komplex, na něj navazující signální dráha pak způsobuje destabilizaci aktinových vláken. Existují ale i další receptory pro Nogo-A, například PirB receptor. Během vývoje je Nogo-A exprimován ve velké míře neurony, v dospělosti jsou však hlavními producenty oligodendrocyty. Je pozoruhodné, že neuronální exprese Nogo-A po narození neklesá ve strukturách s vysokou plasticitou. Mezi ně patří také hipokampus, který je významný zejména pro prostorové učení a paměť. V něm Nogo-A udržuje rovnováhu mezi synaptickou plasticitou a stabilitou a omezuje dlouhodobou potenciaci. Tato bakalářská práce proto kromě výše zmíněného dále představuje některé behaviorální metody použité ke studiu učení a paměti u Nogo deficientních modelů a...
Personální marketing
VOJTĚCHOVÁ, Iveta
Cílem této práce je analýza systému řízení lidských zdrojů a personální práce v oblasti personálního marketingu a dále návrhy změn a doporučení na zlepšení řízení této oblasti v konkrétní organizaci. Práce se zabývá především získáváním pracovníků, odměňováním, zaměstnaneckými výhodami, vzděláváním, rozvojem a jejich odchody. Pro diplomovou práci s názvem Personální marketing byl jako analyzovaný objekt vybrán Krajský úřad Jihočeského kraje.

Viz též: podobná jména autorů
3 VOJTĚCHOVÁ, Iveta
1 Vojtěchová, Ivana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.