Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optické softwarově definované sítě
Janoušek, Adam ; Horváth, Tomáš (oponent) ; Vojtěch, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Optické SDN“ se zabývá rozborem technologie Softwarově definovaných sítí na optickém přepínači. Konkrétně je zaměřena na dálkové manuální přepínání a automatické přepínání na základě změny okolního prostředí. Cílem práce je popis technologie, pochopení principu softwarově definovaných sítí, včetně realizace demonstračního manuálního dálkového přepínání a automatického přepínání.
Přenos přesného času a stabilní frekvence optickou sítí
Kratochvíl, Petr ; Vojtěch, Josef (oponent) ; Münster, Petr (vedoucí práce)
Přenos přesného času a stabilní frekvence pomocí satelitní technologie začíná pomalu narážet na své limity, což logicky vede k hledání náhrady, která umožní další zvyšování přesnosti. Jako velmi dobrou náhradu se v tomto případě ukazují optická vlákna, která v posledních desetiletí prošla obrovským pokrokem a jejich nasazením na všech páteřních linkách usnadní začít vědecké i komerční využívání přenosu času a frekvence přes toto médium.
Racionalizace technologie výroby součásti se zaměřením na snížení nákladů
Vojtěch, Jakub ; Strejček, Jan (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na zlepšení výrobní technologie při obrábění zadané součásti. Hlavním cílem je navrhnutí jiné technologie výroby, snížení výrobního času z hlediska využití vhodnějších nástrojů a snížit celkové náklady na obrábění.
Grafické uživatelské rozhraní pro senzorické systémy
Dejdar, Petr ; Vojtěch, Josef (oponent) ; Münster, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření grafického uživatelského prostředí pro senzorický systém založený na fázové OTDR. V diplomové práci jsou popsány optická vlákna, vysvětlen princip Braggových mřížek, jejich výroba a jejich využití v senzorech. Následně jsou popsány metody měření útlumu v optických vláknech a fázová OTDR. V diplomové práci je také popsáno programovací prostředí LabVIEW a použitý senzorický systém a~jeho komponenty. V praktické části je popsáno samotné uživatelské prostředí, které se skládá ze dvou záložek. První záložka je určena pro vyhodnocování a zobrazování naměřených dat. Druhá záložka slouží k ovládání a nastavování dílčích komponent systému. Obě tyto záložky jsou dále členěny na další podzáložky. V závěru je uveden další možný vývoj programu a také možnosti výměny hardwaru pro lepší funkci senzorického systému do budoucna.
Přenos přesného času a stabilní frekvence optickou sítí
Girt, Lukáš ; Horváth, Tomáš (oponent) ; Vojtěch, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem problematiky přesného času a stabilní frekvence. V práci je rozebráno, co čas a frekvence je, jejich vlastnosti a způsoby přesného generování. Dále jsou zde uvedeny různé možnosti přenosu přesného času a stabilní frekvence s důrazem na využití přenosu optickými vlákny. V praktické části je uvedena do provozu aparatura pro analýzu vlivu teplotních změn na přenos přesného času se záznamem hodnot zpoždění. Na monitorování teplotních změn vlákna je využito zařízení postavené na platformě Arduino. Pro zjištění stability přenosu frekvence v měnících se podmínkách teplotní komory je vytvořeno zapojení využívající vysoce koherentního laseru.
Měření seismické činnosti pomocí optických vláknových senzorů
Vaněk, Stanislav ; Horváth, Tomáš (oponent) ; Vojtěch, Josef (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou měření a analýzy seismických vln. Teoretická část se nejprve věnuje popisu seismických vln, zejména jsou zmíněny jejich vlastnosti, typy a zdroje. Poté je pozornost upřena na systémy měření těchto vln, důraz byl kladen především na jejich principy a výhody. V praktické části je probrána problematika metod redukcí šumu a zvýraznění významných událostí v měřených datech. Na závěr jsou jednotlivé metody implementovány do uživatelsky přívětivého grafického rozhraní.
Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: právo, právní a veřejnosprávní činnost
Doležalová, Gabriela ; Vojtěch, Jiří
Obsahuje důležité a dostupné informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Nejedná se o samostatné odvětví, ale spíše o činnosti, které se prolínají napříč všemi odvětvími hospodářství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii - 2016/17
Vojtěch, Jiří ; Chamoutová, Daniela
Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání prostřednictvím vývoje počtů a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtů přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2011 až 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Vojtěch, J.
3 Vojtěch, Jakub
1 Vojtěch, Jan
1 Vojtěch, Jaroslav
11 Vojtěch, Jiří
2 Vojtěch, Jonáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.