Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rodinná konference jako nástroj podporující fungování rodiny
Kratochvílová, Jana ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá přístupem rodinných konferencí, které jsou nástrojem k podpoře fungování rodiny. Cílem práce je přinést informace o podstatě, implementaci a úskalích v praxi rodinných konferencí. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na téma rodiny, jejího fungování a možností její podpory v rámci našeho systému sociální péče. Dále podává informace o přínosech a průběhu procesu rodinných konferencí. V praktické části je představen a vyhodnocen výzkum dokumentů, dokládajících důvody zavedení rodinných konferencí, jeho dopady a směřování na novém Zélandu, v Holandsku a České republice. Výzkumná část je doplněna o kvalitativní výzkum formou rozhovoru. Podává informace o způsobu řešení problému v rodinách. Z výzkumu vyplývá, že při zavádění přístupu rodinných konferencí v ČR můžeme čerpat ze zahraničních zkušeností a že rodiny, které byly zapojeny do výzkumu, jsou nastaveny k řešení obtížných situací vlastními silami. Klíčová slova: rodina, ohrožená rodina, rodinná konference, zplnomocnění, podpora
Soudobé souvislosti a možnosti zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích
Holasová, Lenka ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Tato rigorózní práce si dala za cíl vytvořit ucelený přehled o zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích v České republice. V teoretické části je popsána definice sociálního podnikání, jeho legislativní ukotvení spolu s příklady podniků v Evropě a v České republice. Kategorie starších osob byla vymezena dle jejich charakteristik a také podle možného propojení s dlouhodobou nezaměstnaností. V závěru teoretické části je uvedena i spojitost s Age managementem. Empirická část se věnuje celkové soudobé situaci starších osob v sociálních podnicích a dále možným ovlivňujícím faktorům jejich zaměstnanosti v tomto druhu podniků. Výzkumná rešerše přinesla zjištění, že vybraná cílová skupina patří k nejohroženějším na trhu práce a že se současně jedná o jednu z nejméně podporovaných a sledovaných skupin nejen v sociálních podnicích. Osoby 50+ však s největší pravděpodobností budou v budoucnosti tvořit důležitou skupinu na trhu práce. V závěru práce se tedy klade důraz na změnu pohledu na cílovou skupinu, jejich nutnou podporu nejen v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ale zejména na využití příležitosti zaměstnávání takových osob v sociálním podnikání, jež jsou v této práci popsány v rámci potenciálu a limitů zaměstnávání cílové skupiny v tomto druhu podnikání. Klíčová slova sociální ekonomie,...
Pohled rodičů dětí s PAS na systém sociálních služeb v Praze
Jůzová, Aneta ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Bakalářská práce se věnuje mapování sociálních služeb pro děti s PAS a jejich rodiny. První kapitola teoretické části se věnuje historii poruch autistického spektra. V další kapitole popisuji možnosti podpory rodiny s dítětem s PAS. V poslední kapitole teoretické části jsou podrobně popsány sociální služby, které mohou děti s PAS a jejich rodiny využívat s doplněním konkrétních služeb nacházejících se na území hlavního města Prahy. V praktické části práce uvádím kvalitativní výzkum prostřednictvím rozhovorů, ve kterém zjišťuji, jak jsou v Praze sociální služby pro tyto rodiny dostupné - informačně, finančně, lokálně, nebo kapacitně.
Povědomí studentů gymnázií o zrakovém postižení a komunikaci s jedinci se zrakovým postižením
Veselá, Michaela ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Ježek, Václav (oponent)
(česky) Bakalářská práce se zabývá povědomím studentů gymnázií o zrakovém postižení a komunikaci s jedinci se zrakovým postižením. Cílem práce je zjistit míru informovanosti studentů gymnázií o problematice zrakového postižení, které úzce souvisí s pochopením, přijetím a následným způsobem informování o zrakovém postižení pro současné i budoucí generace středoškolských studentů a mládeže v naší společnosti. Celá práce je rozdělena na dvě části, a to první teoretickou a druhou část praktickou. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky zrakového postižení, vymezuje základní terminologii, charakterizuje a klasifikuje zrakové vady, zabývá se příčinami postižení a důsledky zrakového postižení v osobní a sociální rovině. Také se věnuje komunikaci s jedinci se zrakovým postižením, kompenzačními pomůckami a rehabilitaci pro zrakově postižené osoby. Druhá, praktická část, mapuje povědomí studentů gymnázií o problematice zrakového postižení. Zajímá se o informovanost studentů v oblasti služeb, komunikace a doprovázení osob se zrakovým postižením a používáním kompenzačních pomůcek. Dále uvádí osobní zkušenosti studentů gymnázií se zrakově postiženými osobami. K výzkumnému šetření pro mou bakalářskou práci jsem zvolila kvantitativní metodu. Sběr dat probíhal pomocí dotazníkového šetření mezi studenty...
Podporované zaměstnání jako nástroj sociálního začleňování
Makrlíková, Petra ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Cílem mé bakalářská práce ,,Podporované zaměstnání jako nástroj sociálního začleňování" je analyzovat službu určenou lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání na otevřeném trhu práce. Cílová skupina této služby potřebuje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo sociální situaci odbornou pomoc při nalezení práce. Teoretická část práce zabývá principy, vznikem a zastoupením služby Podporovaného zaměstnání v České republice. Teoretická část se zaměřuje také na problematiku osob se zdravotním postižením, mechanismy zapojování do společnosti, právo na práci a zaměstnání, otázky nezaměstnanosti a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Praktická část práce vychází z výsledků kvalitativního výzkumu autorky této práce. Srovnává životní situaci lidí, kteří využívají/li službu podporovaného zaměstnání a lidí, kteří se s touto službou nikdy nesetkali.
Sociální podnikání jako příležitost pro uplatnění starších osob na trhu práce
Holasová, Lenka ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Bočková, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce si dala za cíl zjistit možnosti zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích v České republice. V teoretické části je popsána definice sociálního podnikání, jeho legislativní ukotvení spolu s příklady podniků v Evropě a v České republice. Starší osoby jsou vymezeny podle svých charakteristik a také podle možného propojení s dlouhodobou nezaměstnaností. Empirická část se věnuje celkové situaci starších osob v sociálních podnicích a dále možným ovlivňujícím faktorům jejich zaměstnanosti v tomto druhu podniků. Výzkumná rešerše přinesla zjištění, že vybraná cílová skupina patří k nejohroženějším na trhu práce a že se současně jedná o jednu z nejméně podporovaných a sledovaných skupin nejen v sociálních podnicích. Osoby 50+ však s největší pravděpodobností budou v budoucnosti tvořit důležitou skupinu na trhu práce. V závěru práce se tedy klade důraz na změnu pohledu na cílovou skupinu, jejich nutnou podporu nejen v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ale zejména na využití příležitosti zaměstnávání takových osob v sociálním podnikání. Klíčová slova sociální ekonomie, sociální podnikání, sociální podnik, starší osoby, osoby 50+, dlouhodobá nezaměstnanost, Age management
Životní změna seniorů způsobená přechodem do domova pro seniory
Vrtišková, Šárka ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje seniorům a změnám v jejich životě. Teoretická část pojednává o problematice sociálních problémů ve stáří. Stručně charakterizuje stáří, tělesné i psychické změny, přičemž se soustřeďuje na změny v oblasti začleňování do společnosti a změny ve vztahu k dětem a vnukům a také je zde nastíněna adaptace. Ve výzkumné části se snažím prostřednictvím rozhovorů se seniory, kteří jsou klienty pobytového zařízení domova pro seniory zjistit, co předcházelo jejich rozhodnutí vstoupit do domova pro seniory. Také jak tuto změnu přijali a jestli vůbec. Jaké aspekty při této změně pro ně byly nejtěžší anebo naopak, co jim při tomto přechodu nejvíce pomohlo.
Nabídka a význam svépomocných skupin v ČR se zaměřením na Prahu
Hrušková, Eliška ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Přestože jsou svépomocné skupiny zajímavým fenoménem a můžou sloužit jako významné doplnění sociálních služeb, v České republice se těší jen malé míře pozornosti. Diplomová práce se proto snaží v teoretické části podrobněji popsat, jakým způsobem svépomocné skupiny fungují, čím mohou být pro oblast sociální práce přínosné a obohacující a v čem jsou naopak jejich limity a rizika. Podrobněji se zabývá vlastnostmi, typologií a účinnými prvky skupin. Praktická část zjišťuje, v jaké situaci se české svépomocné skupiny nacházejí, a to prostřednictvím výzkumu, který mapuje činnost sociálních služeb a skupin identifikovaných pomocí internetového vyhledávače a registru poskytovatelů sociálních služeb. Cílem výzkumu je zmapovat nabídku svépomocných skupin na území České republiky a blíže popsat jejich rozložení z hlediska krajů a typů jednotlivých skupin. Výsledkem provedeného výzkumu je vytvoření adresáře aktivních svépomocných skupin, který by měl sloužit k praktickým účelům sociálních pracovníků i potencionálních klientů skupin.
Modely podpory rodin veřejně peněžitými dávkami. Komparatistická studie řešení v České republice, Finsku a Velké Británii
Macháčková, Markéta ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Modely podpory rodin veřejně peněžitými dávkami. Komparatistická studie řešení v České republice, Finsku a Velké Británii Tato práce se zabývá komparací modelů podpory rodin veřejně u České republiky, Finska a Velké Británie. Práce je pojata komplexně a do problematik uvádí prostřednictvím prvních dvou kapitol, které charakterizují rodinu, sociální události spojené s rodinou či evropské modely podpory rodiny dle převládajících principů. Tyto principy dělí na solidaritní, občanský, korporativní a liberální. Následující kapitoly pojednávají o rodinné politice v jednotlivých zemích. Kapitoly rozdělují na historickou část, současnost a organizaci veřejní rodinné politiky. Veřejná rodinná politika v České republice cílí zejména na nízkopříjmové rodiny, kterým poskytuje dávky hrazené z veřejných rozpočtů. Zásadním legislativním dokumentem je zde zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který upravuje peněžité dávky podstatné pro praktickou část. Jedná se o porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení či přídavek na dítě. Ve Finsku je rodinná politika zaměřena především na zajištění správného vývoje a dobrých životních podmínek pro děti, k čemuž slouží hojná finanční podpora, rodičovské volno a široká nabídka služeb pro rodiny s dětmi. Důraz je kladen na kvalitu života a zdraví dětí,...
Zajištění dostupnosti základní zdravotní péče pro děti a mladistvé ze sociálně znevýhodněného prostředí
Kadlecová, Michaela ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
(česky): Diplomová práce se zabývá aktuálním stavem fungování zdravotnického systému péče o děti a mládež v České republice s ohledem na důsledky možného zanedbání zajištění základní zdravotní péče vyplývající z obtížné životní situace, a proto úzce související se sociální oblastí. Hlavním cílem práce je zmapovat, zda je současný systém natolik funkční, že nedochází k "propadu sítem" sociálně znevýhodněných jedinců. V teoretické části je pojednáno o problematice života sociálně znevýhodněných jedinců se zaměřením na rodinu a její specifika. Dále se práce zabývá pediatrickou a stomatologickou preventivní a léčebnou péčí, přičemž jsou kromě základních parametrů poskytování rozebrána též rizika při eventuálním zanedbání péče. V řešení zadaného výzkumného cíle byla použita kvalitativní metoda pomocí rozhovorů s návodem. Zkoumaný vzorek byl složen jak z osob se zkušeností se sociálním znevýhodněním - konkrétně rodičů s dětmi z azylového bydlení, kde lze takovou zkušenost předpokládat, tak praktikujících lékařů, kteří s dětmi přicházejí poprvé a nejčastěji do styku - pediatrů a stomatologů, aby byl pohled na danou situaci co nejvíce komplexní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 VOJTÍŠEK, Petr
2 Vojtíšek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.