Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využitelnost koučování v sociální práci
Novotná, Lucie ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
(česky) Bakalářská práce se zabývá fenoménem koučování a jeho možnostmi využití v sociální práci. Celá práce je zaměřena pouze na mikroúroveň sociální práce, proto je pracováno pouze s metodami práce s jednotlivcem. Práce se skládá z teoretické části, která především definuje pojmy přímo související s tématem. Na základě takto zpracovaného je porovnána jejich podobnost. Druhá část - praktická část - práce byla realizována prostřednictvím rozhovorů pomocí návodu s respondenty z oblasti koučování, s respondenty z oblasti sociální práce i s respondenty, u kterých se tato témata potkávají obě. Respondentům byly pokládány otázky ve znění, které koresponduje s jejich prací, tzn. že otázky pro kouče měli upravené znění, tak, by se ptali po podstatě práce s klientem při koučování. Stejně tak pro respondenty z oblasti sociální práci bylo znění otázek přizpůsobeno. Na základě vyhodnocení těchto rozhovorů byla nejen potvrzena podobnost obou oblastí, ale mohly být také přesněji specifikovány podmínky, za kterých je možné koučování v sociální práci využít. Klíčová slova (česky) sociální práce, případová práce, koučování, sociální pracovník, kouč, klient
Hodnocení vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Marková, Anna ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá tématikou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V začátku teoretické práce je přiblížena práce s rizikovou mládeží, teorie vzniku rizikového chování a jeho jednotlivé typy. Podrobně je zde představeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež včetně legislativního ukotvení, principů, cílové skupiny a jednotlivých metod práce. V závěru teoretické části je popsán systém hodnocení sociálních služeb a aktuální dění v této oblasti. Empirická část obsahuje metodologii výzkumu, výsledky výzkumného šetření a vyhodnocení. Cílem práce je srovnání zařízení hlavního města Prahy a Středočeského kraje a porovnání představ o cílech práce mezi vedoucími a jejich podřízenými. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní metoda, kdy byl sběr dat uskutečňován pomocí polostrukturovaných rozhovorů.
Vliv organizací sociálních pracovníků na vývoj legislativy
Bílá, Veronika ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Zajacová, Melanie (oponent)
Vliv organizací sociálních pracovníků na vývoj legislativy Bílá Tato diplomová práce se zabývá vlivem organizací sociálních pracovníků na legislativní proces. Cílem práce je popsat vývoj legislativního procesu a zjistit, jestli se o jeho ovlivnění dané profesní organizace usilují. Pokud ano, tak jaké volí způsoby. Snahu vstupovat do legislativního procesu jsem se snažila zmapovat na případu dvou zákonů. Jednalo se o zákon o sociálních službách a profesní zákon. Podařilo se zjistit, že se organizace sociálních pracovníků o ovlivňování legislativního procesu snažily v obou případech. Ale množství aktivit byly v obou případech odlišné. Tento rozdíl byl dán především vůlí subjektů, které legislativu připravovaly nebo přijímaly, profesní organizace k dané věci přizvat. Zvolený způsob ovlivňování legislativy se odvíjel od fáze, ve které organizace do procesu vstupovaly.
Analýza potřeb managementu Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva.
Břízová, Tereza ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Matoušek, Oldřich (oponent)
I ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá analýzou potřeb středního managementu neziskové organizace Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, jejíž hlavní činností je poskytování služeb sociální prevence na území České republiky. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit potřeby středního managementu a stanovit mechanismy, které by pomohly organizaci se dále rozvíjet. Jako metody pro získání potřebných dat byly zvoleny SWOT analýza, metoda marketingového mixu a cost-benefit analýza. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů týkající se neziskových organizací se zaměřením na Poradnu pro občanství/Občanská a lidská práva. Dále pojednává o managementu, organizačních strukturách a zdrojích financování. Praktická část se zabývá zjištěním potřeb středního managementu, které jsou spatřovány v potřebě lepší interní a převážně externí komunikace ve které by mohl být organizaci nápomocen PR specialista nebo PR agentura. Klíčová slova: Analýza, management, nezisková organizace, externí komunikace, PR
Dopad sociálních politik vybraných vlád České republiky na romskou národnostní menšinu
Majzel, Jakub ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Dopad sociálních politik vybraných vlád České republiky na romskou národnostní menšinu Anotace Diplomová práce pojednává o tématu oborů sociální politiky, konkrétně o vzdělávání, zaměstnanosti a bydlení, cílených na romskou menšinu. Vedle těchto tří oblastí zároveň popisuje pojmy související s romskou historií, kulturou a populací na území České republiky. Výzkum, který je v práci obsažen se zaměřuje na veřejnoprávní opatření v uvedených oblastech, zaměřená na sociální začleňování Romů, která byla nebo jsou realizována od roku 2004 do současnosti.
Zkušenosti s příbuzenskou pěstounskou péčí v Ústeckém kraji
Krčmářová, Michaela ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
(česky) Cílem této diplomové práce je zmapovat a zanalyzovat psychosociální důsledky předlužení a poukázat na důležitost komplexního řešení s ohledem na všechny jeho aspekty. V úvodu teoretické části jsou vymezeny odborné pojmy. Další kapitoly jsou zaměřeny na historii zadlužování, problematiku předlužení v České republice a několika dalších evropských zemích, poskytovatele a druhy finančních produktů, podmínky, za kterých dluh vzniká, příčiny předlužení, vývojové fáze dluhu, oddlužení a související legislativu. Dále je teoretická část zaměřena na dluhovou problematiku v sociální práci, konkrétně na poskytovatele sociálních služeb pro předlužené, sociální služby pro předlužené a postup spolupráce s předluženými. Následuje kapitola týkající se prevence předlužení a kapitola zaměřená na jeho psychosociální důsledky. K dosažení cíle byla využita metoda kvalitativního výzkumu, konkrétně dotazování technikou polostrukturovaného rozhovoru. Následují kazuistiky respondentů, interpretace a analýza dat, diskuze a návrhy a doporučení.
Rodinná konference jako nástroj podporující fungování rodiny
Kratochvílová, Jana ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá přístupem rodinných konferencí, které jsou nástrojem k podpoře fungování rodiny. Cílem práce je přinést informace o podstatě, implementaci a úskalích v praxi rodinných konferencí. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na téma rodiny, jejího fungování a možností její podpory v rámci našeho systému sociální péče. Dále podává informace o přínosech a průběhu procesu rodinných konferencí. V praktické části je představen a vyhodnocen výzkum dokumentů, dokládajících důvody zavedení rodinných konferencí, jeho dopady a směřování na novém Zélandu, v Holandsku a České republice. Výzkumná část je doplněna o kvalitativní výzkum formou rozhovoru. Podává informace o způsobu řešení problému v rodinách. Z výzkumu vyplývá, že při zavádění přístupu rodinných konferencí v ČR můžeme čerpat ze zahraničních zkušeností a že rodiny, které byly zapojeny do výzkumu, jsou nastaveny k řešení obtížných situací vlastními silami. Klíčová slova: rodina, ohrožená rodina, rodinná konference, zplnomocnění, podpora
Soudobé souvislosti a možnosti zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích
Holasová, Lenka ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Tato rigorózní práce si dala za cíl vytvořit ucelený přehled o zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích v České republice. V teoretické části je popsána definice sociálního podnikání, jeho legislativní ukotvení spolu s příklady podniků v Evropě a v České republice. Kategorie starších osob byla vymezena dle jejich charakteristik a také podle možného propojení s dlouhodobou nezaměstnaností. V závěru teoretické části je uvedena i spojitost s Age managementem. Empirická část se věnuje celkové soudobé situaci starších osob v sociálních podnicích a dále možným ovlivňujícím faktorům jejich zaměstnanosti v tomto druhu podniků. Výzkumná rešerše přinesla zjištění, že vybraná cílová skupina patří k nejohroženějším na trhu práce a že se současně jedná o jednu z nejméně podporovaných a sledovaných skupin nejen v sociálních podnicích. Osoby 50+ však s největší pravděpodobností budou v budoucnosti tvořit důležitou skupinu na trhu práce. V závěru práce se tedy klade důraz na změnu pohledu na cílovou skupinu, jejich nutnou podporu nejen v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ale zejména na využití příležitosti zaměstnávání takových osob v sociálním podnikání, jež jsou v této práci popsány v rámci potenciálu a limitů zaměstnávání cílové skupiny v tomto druhu podnikání. Klíčová slova sociální ekonomie,...
Pohled rodičů dětí s PAS na systém sociálních služeb v Praze
Jůzová, Aneta ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Bakalářská práce se věnuje mapování sociálních služeb pro děti s PAS a jejich rodiny. První kapitola teoretické části se věnuje historii poruch autistického spektra. V další kapitole popisuji možnosti podpory rodiny s dítětem s PAS. V poslední kapitole teoretické části jsou podrobně popsány sociální služby, které mohou děti s PAS a jejich rodiny využívat s doplněním konkrétních služeb nacházejících se na území hlavního města Prahy. V praktické části práce uvádím kvalitativní výzkum prostřednictvím rozhovorů, ve kterém zjišťuji, jak jsou v Praze sociální služby pro tyto rodiny dostupné - informačně, finančně, lokálně, nebo kapacitně.
Povědomí studentů gymnázií o zrakovém postižení a komunikaci s jedinci se zrakovým postižením
Veselá, Michaela ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Ježek, Václav (oponent)
(česky) Bakalářská práce se zabývá povědomím studentů gymnázií o zrakovém postižení a komunikaci s jedinci se zrakovým postižením. Cílem práce je zjistit míru informovanosti studentů gymnázií o problematice zrakového postižení, které úzce souvisí s pochopením, přijetím a následným způsobem informování o zrakovém postižení pro současné i budoucí generace středoškolských studentů a mládeže v naší společnosti. Celá práce je rozdělena na dvě části, a to první teoretickou a druhou část praktickou. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky zrakového postižení, vymezuje základní terminologii, charakterizuje a klasifikuje zrakové vady, zabývá se příčinami postižení a důsledky zrakového postižení v osobní a sociální rovině. Také se věnuje komunikaci s jedinci se zrakovým postižením, kompenzačními pomůckami a rehabilitaci pro zrakově postižené osoby. Druhá, praktická část, mapuje povědomí studentů gymnázií o problematice zrakového postižení. Zajímá se o informovanost studentů v oblasti služeb, komunikace a doprovázení osob se zrakovým postižením a používáním kompenzačních pomůcek. Dále uvádí osobní zkušenosti studentů gymnázií se zrakově postiženými osobami. K výzkumnému šetření pro mou bakalářskou práci jsem zvolila kvantitativní metodu. Sběr dat probíhal pomocí dotazníkového šetření mezi studenty...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 VOJTÍŠEK, Petr
2 Vojtíšek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.