Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kontrastní látky pro 19F MRI
Koucký, Filip ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Pro metodu 19 F MRI jako takovou je nezbytné využití fluorovaných kontrastních látek s krátkými relaxačními časy. Paramagnetické kovy značně zkracují relaxační časy v závislosti na vzdálenosti relaxujícího jádra od paramagnetického iontu kovu. Tato práce si dala za úkol syntetizovat vhodný ligand obsahující atomy fluoru a vytvořit komplexy s Ni2+ a Cu2+ . Vzhledem k výběru zkoumaných iontů byl zvolen jako výchozí makrocyklus 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan (cyklam), který byl substituován koordinujícími pendantními skupinami obsahujícími atomy fluoru. Klíčová slova: Cyklam; Kontrastní látky; Fosfinové kyseliny, 19 F MRI, Paramagnetická relaxace, d-kovy
Životní změna seniorů způsobená přechodem do domova pro seniory
Vrtišková, Šárka ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje seniorům a změnám v jejich životě. Teoretická část pojednává o problematice sociálních problémů ve stáří. Stručně charakterizuje stáří, tělesné i psychické změny, přičemž se soustřeďuje na změny v oblasti začleňování do společnosti a změny ve vztahu k dětem a vnukům a také je zde nastíněna adaptace. Ve výzkumné části se snažím prostřednictvím rozhovorů se seniory, kteří jsou klienty pobytového zařízení domova pro seniory zjistit, co předcházelo jejich rozhodnutí vstoupit do domova pro seniory. Také jak tuto změnu přijali a jestli vůbec. Jaké aspekty při této změně pro ně byly nejtěžší anebo naopak, co jim při tomto přechodu nejvíce pomohlo.
Nabídka a význam svépomocných skupin v ČR se zaměřením na Prahu
Hrušková, Eliška ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Přestože jsou svépomocné skupiny zajímavým fenoménem a můžou sloužit jako významné doplnění sociálních služeb, v České republice se těší jen malé míře pozornosti. Diplomová práce se proto snaží v teoretické části podrobněji popsat, jakým způsobem svépomocné skupiny fungují, čím mohou být pro oblast sociální práce přínosné a obohacující a v čem jsou naopak jejich limity a rizika. Podrobněji se zabývá vlastnostmi, typologií a účinnými prvky skupin. Praktická část zjišťuje, v jaké situaci se české svépomocné skupiny nacházejí, a to prostřednictvím výzkumu, který mapuje činnost sociálních služeb a skupin identifikovaných pomocí internetového vyhledávače a registru poskytovatelů sociálních služeb. Cílem výzkumu je zmapovat nabídku svépomocných skupin na území České republiky a blíže popsat jejich rozložení z hlediska krajů a typů jednotlivých skupin. Výsledkem provedeného výzkumu je vytvoření adresáře aktivních svépomocných skupin, který by měl sloužit k praktickým účelům sociálních pracovníků i potencionálních klientů skupin.
Ligandové systémy pro komplexaci zirkonia
Hacaperková, Eliška ; Kubíček, Vojtěch (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Cílem této diplomové práce byla příprava makrocyklických ligandu pro kom- plexaci kationtu Zr4+ z hlediska jejich potenciálního využití jako kontrastní látky v pozitronově emisní tomografii. Byly navrženy ligandy L1, L2 a L3 s HOPO, maltolovými a hydroxamátovými pendantními rameny. Pokusy o přípravu L1 a L2 byly neúspěšné. Ligand L3 byl připraven a potenciomet- rickou titrací byly určeny jeho protonizační konstanty. Také byly zkoumány komplexy [Zr4+ (L3)]. Dále byl připraven katecholový ligand L4 a zkoumány jeho koordinační sloučeniny s ionty Zn2+ , Ga3+ a Zr4+ . 1
Příprava a katalytické vlastnosti fosfinoferrocenového guanidinu
Bárta, Ondřej ; Štěpnička, Petr (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Shrnutí Název práce: Příprava a katalytické vlastnosti fosfinoferrocenového guanidinu Autor: Ondřej Bárta Instituce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra anorganické chemie Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. Polární fosfinové ligandy nalezly uplatnění v celé řadě homogenních i bifázových katalytických procesů. Většina těchto fosfinů je substituována aniontovými funkčními skupinami. Naopak funkcionalizace kationtovými substituenty není zcela běžná, ačkoli jejich zavedení do molekuly může příznivě ovlivnit katalytický účinek daného ligandu. Zejména v případě dusíkatých bazí se může projevit vliv jejich bazicity a schopnosti vytvářet vodíkové vazby. V rámci této práce byl připraven N-[1′-(difenylfosfino)ferrocenylmethyl]guanidin (3) ve formě jeho hydrochloridu přímou guanylací 1′-(difenylfosfino)-1-(aminomethyl)ferrocenu (2) (viz schéma). Posléze byly připraveny palladnaté komplexy tohoto ligandu, mimo jiné neobvyklý zwitteriontový komplex [PdCl3(3H)], a z rentgenostrukturních dat byla určena jejich krystalová struktura. Katalytické vlastnosti ligandu 3 a komplexu [PdCl3(3H)] byly studovány v Suzukiho- Miaurově spojovací reakci mezi para-substituovanými arylbromidy a bicyklickými triolboráty typu K[MeC(CH2O)3BC6H4Y] za vzniku bifenylů. Bylo zjištěno, že reakce poskytuje...
Modely podpory rodin veřejně peněžitými dávkami. Komparatistická studie řešení v České republice, Finsku a Velké Británii
Macháčková, Markéta ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Modely podpory rodin veřejně peněžitými dávkami. Komparatistická studie řešení v České republice, Finsku a Velké Británii Tato práce se zabývá komparací modelů podpory rodin veřejně u České republiky, Finska a Velké Británie. Práce je pojata komplexně a do problematik uvádí prostřednictvím prvních dvou kapitol, které charakterizují rodinu, sociální události spojené s rodinou či evropské modely podpory rodiny dle převládajících principů. Tyto principy dělí na solidaritní, občanský, korporativní a liberální. Následující kapitoly pojednávají o rodinné politice v jednotlivých zemích. Kapitoly rozdělují na historickou část, současnost a organizaci veřejní rodinné politiky. Veřejná rodinná politika v České republice cílí zejména na nízkopříjmové rodiny, kterým poskytuje dávky hrazené z veřejných rozpočtů. Zásadním legislativním dokumentem je zde zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který upravuje peněžité dávky podstatné pro praktickou část. Jedná se o porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení či přídavek na dítě. Ve Finsku je rodinná politika zaměřena především na zajištění správného vývoje a dobrých životních podmínek pro děti, k čemuž slouží hojná finanční podpora, rodičovské volno a široká nabídka služeb pro rodiny s dětmi. Důraz je kladen na kvalitu života a zdraví dětí,...
Zajištění dostupnosti základní zdravotní péče pro děti a mladistvé ze sociálně znevýhodněného prostředí
Kadlecová, Michaela ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
(česky): Diplomová práce se zabývá aktuálním stavem fungování zdravotnického systému péče o děti a mládež v České republice s ohledem na důsledky možného zanedbání zajištění základní zdravotní péče vyplývající z obtížné životní situace, a proto úzce související se sociální oblastí. Hlavním cílem práce je zmapovat, zda je současný systém natolik funkční, že nedochází k "propadu sítem" sociálně znevýhodněných jedinců. V teoretické části je pojednáno o problematice života sociálně znevýhodněných jedinců se zaměřením na rodinu a její specifika. Dále se práce zabývá pediatrickou a stomatologickou preventivní a léčebnou péčí, přičemž jsou kromě základních parametrů poskytování rozebrána též rizika při eventuálním zanedbání péče. V řešení zadaného výzkumného cíle byla použita kvalitativní metoda pomocí rozhovorů s návodem. Zkoumaný vzorek byl složen jak z osob se zkušeností se sociálním znevýhodněním - konkrétně rodičů s dětmi z azylového bydlení, kde lze takovou zkušenost předpokládat, tak praktikujících lékařů, kteří s dětmi přicházejí poprvé a nejčastěji do styku - pediatrů a stomatologů, aby byl pohled na danou situaci co nejvíce komplexní.
Principy financování veřejné a dobrovolné formalizované solidarity ve službách sociální péče v ČR
Vojtíšek, Petr ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Průša, Ladislav (oponent) ; Haškovcová, Helena (oponent)
Název: Principy financování veřejnoprávní a dobrovolné formalizované solidarity ve službách sociální péče v ČR Abstrakt: Služby sociální péče jsou specifickou soustavou v sociální ochraně, neboť na rozdíl od čistě veřejnoprávních dávkových systémů umožňují koexistenci veřejné a dobrovolné formalizované solidarity v jednom systému. V Evropě známe několik možných modelů této koexistence, s různě nastavenými vztahy mezi subjekty. Práce si klade otázku: Jaké je vhodné uspořádání pro ČR, která tuto otázku aktuálně řeší? Cílem práce je zjistit možnosti nastavení veřejné a dobrovolné formalizované solidarity ve službách sociální péče a navrhnout jejich vzájemné spolupůsobení. Proto design výzkumu staví především na kvalitativních metodách. Nejprve jsou představeny statistické souvislosti v oblastech demografie, ekonomie a sociálních souvislostí. V dalším kroku se pomocí řízené skupinové diskuse a hloubkových rozhovorů zabývá nastavením veřejnoprávní solidarity a regulace v oblasti služeb sociální péče. Završením výzkumu jsou 3 případové studie s příklady dobré praxe financování nestátních neziskových organizací ve službách sociální péče. Prvním výstupem je popis možnosti nastavení principů financování služeb sociální péče včetně dopadů do dalších oblastí poskytování služeb sociální péče (management systému, role a...
Sociálně-politická analýza příčin zadluženosti občanů
Bartesová, Gabriela ; Víšek, Petr (oponent) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Rigorózní práce Sociálně-politická analýza příčin zadluženosti občanů ANOTACE Rigorózní práce "Analýza příčin předluženosti" se zaměřuje na hlubší analýzu problémů, které k předluženosti vedou. Zároveň se snaží upozornit na nejzávažnější důsledky předluženosti. Práce upozorňuje na provázanost příčin a důsledků, kdy v mnoha případech jedny zastupují druhé a naopak. Hranice mezi příčinou a důsledkem může být často nezřetelná a pro řešení celé situace předluženého klienta je podstatné ji rozlišit. Teoretická část se soustřeďuje na problematiku ztráty zdrojů, které k předluženosti mohou vést, upozorňuje na významnou roli vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a zmiňuje nejzávažnější důsledky předlužení, za které autorka považuje především ztrátu bydlení, bezdomovectví a další negativní jevy. Výzkumná část je zaměřena na skupinu, která ze sociálního hlediska patří mezi skupiny, které jsou sociálním vyloučením nejvíce ohroženy. Jedná se o žadatele dávek hmotné nouze. Výzkum se pokouší zanalyzovat jejich dluhovou situaci v souvislosti s věkem, vzděláním, ubytováním, délkou nezaměstnanosti, ochotou změnit svou situaci a ochotou splácet své závazky.
Kontrastní látky pro 19F nukleární magnetickou tomografii
Martinisková, Marie ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu a studium nových makrocyklických ligandů obsahující atomy fluoru s potenciálním použitím jako kontrastních látek pro 19 F tomografii magnetické rezonance. Připravené ligandy jsou navrženy jako analoga v klinické praxi již používaných ligandů - ligand odvozený od struktury cyklenu pro komplexaci trojmocných iontů lanthanoidů a série ligandů odvozených od struktury cyklamu pro komplexaci nikelnatých iontů. Byly připraveny a charakterizovány všechny navržené ligandy. Byly studovány relaxační parametry in vitro a in vivo připravených Ln3+ komplexů ligandu DOTPtfe .

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 VOJTÍŠEK, Petr
2 Vojtíšek, Pavel
11 Vojtíšek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.