Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Technical aspects of aortic root sparing surgery:Structural changes occurring during different thawingprotocols of cryopreserved human aortic root allografts and thereproducibility of external aortic root annuloplasty using Coroneo ring.
Novotný, Róbert ; Hlubocký, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vojáček, Jan (oponent) ; Pirk, Jan (oponent)
Souhrn Záchovné operace aortálního kořene použité v léčbě pacientů s aneurysmem ascendentní aorty v přítomnosti nebo za absence aortální regurgitace již nepředstavuji experimentální a nedostatečně probádanou proceduru. Úspěšné záchovné operace aortálního kořene nebo opravné operace chlopně jsou uskutečňovány s cílem nejenom korigovat distrofický aortální kořen, ale jde při nich o obnovu funkčnosti jednotlivých komponentů kořene aorty, co se týká jejich rozměrů a propojenosti. Eliminace nutnosti antikoagulační terapie a komplikací, které vznikají při implantaci chlopenních protéz činí záchovné operace aortálního kořene velmi atraktivní pro chirurga i pacienta. Když vezmeme do úvahy údaje z odborné literatury o zvyšujícím se využití plastik chlopní, zdá se, že záchovné operace aortální chlopně a aortálního kořene získávají stále větší význam. Tato Dizertační práce je věnována studiu některých specifický faktorů důležitých pro záchovné operace aortálního kořene, především o stadium strukturních změn vznikajících u kryoprezervovaných alograftů lidských aortálních kořenů a o stadium reprodukovatelnosti procedury implantace (a reimplantace) extraaortálních prstenců Coroneo. Úvod práce...
Srovnání českých a světových superpotravin
Soldánová, Lucie ; Vojáček, Jan (vedoucí práce) ; Slimáková, Margit (oponent)
k bakalářské práci na téma "Srovnání českých a zahraničních superpotravin", Lucie Soldánová, Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor Nutriční terapeut. Bakalářská práce se zabývá tématem "superpotravin" a za cíl si klade zjistit, jak se liší naše plodiny od těch zahraničních. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části mé bakalářské práce nejprve rozeberu pět nejznámějších zahraničních (avokádo, sója, goji, chia semínka a quinoa) a českých (různá semínka, mák, vlašské ořechy, borůvky a zeleninové šťávy) superpotravin. Poté se je pokusím srovnat ve čtyřech rovinách. Nutriční, ekonomické, ekologické a etické. V praktické části jsem si zvolila několik otázek týkající se problematiky superpotravin a pomocí rozeslaných dotazníků zjišťovala, jestli superpotraviny lidé znají, jaký na ně mají názor, zda je nakupují a jedí a zda i přemýšlí nad jejich původem a hlubší problematikou dovážení exotických plodin. Zjistila jsem, že více než 75% dotazovaných má o superpotravinách ponětí. Poněkud skeptických k těmto potravinám bylo celých 40% osob a jen 18,5% jim plně důvěřuje. Naopak ale skoro 73% respondentů si superpotraviny kupuje minimálně jednou týdně domů, což značí jejich častější spotřebu a ohledně lokálnosti surovin je pro celou polovinu osob tento fakt víceméně...
Klinické projevy infekční endokarditidy v závislosti na infekčním agens
Pazderník, Michal ; Vojáček, Jan (vedoucí práce) ; Táborský, Miloš (oponent) ; Vítovec, Jiří (oponent)
Úvod: I přes neustálé pokroky v konzervativní i chirurgické terapii infekční endokarditidy (IE) bývá tento syndrom doprovázen značnými komplikacemi a zůstává život ohrožující infekcí. Dle statistik Světové zdravotnické organizace má Česká republika celosvětově jednu z nejvyšších mortalit spojenou s tímto onemocněním. Cíle a metodika: Byla provedena studie místních případů IE ve dvou vedoucích zdravotnických centrech České republiky. Hlavním cílem byla analýza charakteristických rysů tohoto onemocnění a současně snaha o určení prediktorů, které jsou spojeny s rozvojem akutních komplikací a horším přežíváním pacientů s IE. Výsledky: Infekce aortální chlopenní náhrady byla významným prediktorem paravalvulárního šíření infekce (OR 6,706). Infekce Staphylococcus aureus (OR 8,459) a kouření (OR 8,403) byly spojeny s častějším rozvojem septického šoku (OR 8,403). Nejrizikovější stran možné embolizace byla vegetace ≥13 mm na mitrální chlopni (OR 3,59) a IE způsobená Staphylococcus aureus (OR 3,24). Velikost vegetace nebyla spojena pouze s rizikem samotné embolizace, ale i s lokálním destruktivním působením ve formě vzniku nového prolapsu/perforace chlopně (OR 1,055). Důležitost kardiochirurgické (KCH) operace ve spojitosti s přežíváním pacientů byla prokázána ve všech segmentech naší práce - nemocniční úmrtnosti,...
Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku (STEMI), direkt PCI, časy, letality
Al Mawiri, Abdulwasya ; Vojáček, Jan (vedoucí práce) ; Mates, Martin (oponent) ; Fiala, Martin (oponent)
SOUHRN Cílem studie bylo ukázat, do jaké míry přímý transport pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST úseku (STEMI) z terénu do katetrizační laboratoře ovlivňuje zkrácení času do provedení reperfúze pomocí p-PCI a letalitu pacientů krátkdobou a dlouhodobou. Metoda a soubor: Prospektivní sledování času dveře - balon (DBT) a letality během dvou let 2008 a 2009 u 869 konsekutivních přijatých pacientů s diagnózou STEMI do kardiocentra fakultní nemocnice v Hradci Králové a transportovaných buď primárním transportem (PT) nebo sekundárnním transportem (ST) zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) a léčených p-PCI s reperfúzí do 12 hodin od prvních bolestí na hrudi. V naší práci pod názvem DBT jsme sledovali čas od dveří první nemocnice či ambulance, ve které byl pacient ošetřen a stanovena diagnóza STEMI, až do reperfúze na katetrizačním sále, to znamená, že u primárních transportů byl sledován čas od dveří fakultní nemocnice Hradec Králové až k reperfúzi balonem na kateterizačním sále, u sekundárních transportů pak čas od dveří regionálních nemocnic až k reperfúzi balonem na katetrizačním sále fakultní nemocnice. Z původního souboru bylo vyřazeno z různých důvodů 192 (22,09 %) pacientů z finálního hodnocení. Do finální analýzy bylo tedy zahrnuto 677 pacientů ve věku 20 až 96 let, průměrný věk byl 64,04...
Prevence ischemických a krvácivých komplikací pacientů s kardiovaskulárním onemocněním ve vztahu k vysazení a znovunasazení antitrombotické léčby v perioperačním období velké nekardiální operace
Ondráková, Martina ; Moťovská, Zuzana (vedoucí práce) ; Vojáček, Jan (oponent) ; Miklík, Roman (oponent)
SOUHRN (ABSTRAKT) Východiska: Analýza současných přístupů k antitrombotické léčbě kardiaků v perioperačním období velké nekardiální operace, výskyt ischemických a krvácivých komplikací ve vztahu k přerušenému podávání antitrombotik. Cílem vlastní práce bylo prověřit, zda byla pacientům s fibrilací síní (FiS) po nekardiální operaci při propuštění vrácena jejich antitrombotická léčba a zda mělo nenasazení léčby při propuštění vliv na jednoroční mortalitu. Metody: Byla provedena subanalýza studie PRAGUE 14. U každého pacienta s FiS (366, 30,6%, věk 75.9±10.5, žen 42.3%, akutní operace v 42.9%) se hodnotila jeho základní charakteristika a to, zda mu byla antitrombotika vrácena při propuštění vs. v době od propuštění do jednoho roku. Byly identifikovány prediktory nenavrácení léčby při propuštění. Jednoroční sledování se zaměřilo na celkovou roční mortalitu, její příčiny a možné prediktory. Výsledky: Antitrombotika byla při propuštění vrácena 51,8% pacientům s FiS s nižší pravděpodobností mužům, OR 1,7 (95% Cl 1,05-2,82, p=0,029), pacientům podstupujícím elektivní operaci OR 1,8 (1,09-3,02), p=0,021 a urologickou operaci. Pacienti s FiS měli signifikantně vyšší celkovou mortalitu (22,1%) než pacienti bez FiS (14,1%), p=0,001. Příčiny mortality byly: ischemické příhody (N=28; u 32,6% zemřelých), velké krvácivé...
Morfologické změny plicního řečiště po plicní embolii
Vavera, Zdeněk ; Vojáček, Jan (vedoucí práce) ; Staněk, Vladimír (oponent) ; Vítovec, Jiří (oponent)
Úvod: Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je relativně častou dlouhodobou komplikací akutní plicní embolie (PE) s výrazně negativním dlouhodobým dopadem na pacientovu prognózu a kvalitu života. Specifická farmakoterapie a zejména zvládnutí plicní endarterektomie (PEA) nabízejí pacientům naději dokonce na úplné uzdravení. Klíčové je časné stanovení diagnózy. Cíle: Cílem naší prospektivní studie bylo stanovení incidence CTEPH v populaci pacientů s akutní plicní embolií, jakožto prvním projevem tromboembolické nemoci v pacientově anamnéze, zhodnotit morfologické změny v povodí plicnice ve vztahu k riziku rozvoje CTEPH a pokusit se odhalit možné rizikové faktory pro rozvoj CTEPH. Metodika: 120 konsekutivních nemocných s akutní PE bylo sledováno po dvou let. Při přijetí do nemocnice byla provedena CT angiografie (CTA) plicnice, echokardiografie, stanovení troponinu-T, NT-proBNP a D-dimerů. Před dimisí z nemocnice echokardiografické vyšetření a kontrolní stanovení biomarkerů, pokud byly vstupně patologicky zvýšené. Po půl roce byla pacientům provedena kontrolní CTA plicnice a echokardiografie, při kontrole za 12 a 24 měsíců znovu echokardiografické vyšetření a v případě zjištění plicní hypertenze vyloučena/potvrzena CTEPH. Výsledky: V době dimise lze na základě přetrvávající elevace...
Resistence na antiagregační léčbu v terapii onemocnění kardiovaskulárního systému
Ševčíková, Hana ; Vojáček, Jan (vedoucí práce) ; Šochman, Jan (oponent) ; Vítovec, Jiří (oponent)
Souhrn: Úvod: Nezastupitelné postavení v terapii onemocnění kardiovaskulárního systému má protidestičková terapie. Vzhledem k interindividuální variabilitě v destičkové aktivitě a rekurujícím trombotickým komplikacím i přes zavedenou terapii narůstá význam možnosti testování destičkových funkcí v praxi. Cíle: Cílem práce bylo popsání výskytu vysoké reziduální destičkové aktivity ve sledovaném souboru, hledání možného vlivu přidružených chorob a konkomitantní terapie na variabilitu destičkových funkcí a posouzení variability destičkové aktivity v čase a potažmo reproducibility našeho měření. Metodika a výsledky: Sledováni byli pacienti s kardiovaskulárním onemocněním léčení kyselinou acetylsalicylovou (v dávce 100mg/den). K monitorování destičkových funkcí byla zvolena optická agregometrie (LTA) s kationickým propylgalátem. Celkem bylo zařazeno 207 pacientů, reziduální destičková aktivita byla stanovována za použití LTA vstupně a při kontrole (medián 9 měsíců). Dávka léku nebyla měněna. V průběhu sledování 82,1% ze souboru vykazovalo při obou měřeních adekvátní míru suprese destičkové aktivity, 16,9% z vyšetřovaného souboru vykazovalo nedostatečnou míru suprese destičkových funkcí alespoň při jednom z provedených měření. Výsledky poukazují na značnou variabilitu destičkových funkcí v čase (p=0,67)....
Metabolická odezva na akutní koronární syndrom se zaměřením na tkáňový faktor, metaloproteinázy a solubilní ligady CD40
Bis, Josef ; Vojáček, Jan (vedoucí práce) ; Mates, Martin (oponent) ; Vítovec, Jiří (oponent)
Úvod: Příčinou akutního koronárního syndromu je ruptura nestabilního plátu, patogeneza je komplexní a předpokládá souběh řady mechanismů, a to složení plátu a nebo nerovnováhu trombotické aktivity krve. Cíle: Hlavním cílem práce bylo posouzení lokálních plasmatických hladin tkáňového faktoru (TF), inhibitoru tkáňového faktoru ( TFPI), tkáňových metaloproteináz (MMP-2, 3 a 9) a inhibitoru tkáňových metaloproteináz-2 (TIMP-2), vysoce selektivního CRP (hsCRP) a solubilního ligandu CD40 (sCD40L) u pacientů s akutním koronárním syndromem, se stabilní anginou pectoris v systémové cirkulaci, v koronárním sinu a stanovit časový průběh hladin u pacientů s akutním koronárním syndromem. Metodika a výsledky: Předmětem klinického hodnocení byli pacienti s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). U 24 pacientů se stabilní formou ICHS (SCAD) byly během diagnostické koronární angiografie provedeny odběry z koronárního sinu (CS), femorální žíly (VF) a kmene levé věnčité tepny (LMCA). U 29 pacientů s akutním koronárním syndromem (ACS) bylo toto stanovení rozšířeno o kontrolní odběr žilní krve za 24 hodin a za 7 dní od prvního měření. Ve vzorcích byly stanoveny hladiny TF, TFPI, MMP-2, 3 a 9, TIMP-2, hsCRP a sCD40L. Plasmatické hladiny tkáňového faktoru byly signifikantně vyšší u pacientů s akutním koronárním syndromem než u...
Akutní poškození ledvin indukované kontrastem u rizikových nemocných podstupujících invazívní vyšetření srdce
Matějka, Jan ; Vojáček, Jan (vedoucí práce) ; Gregor, Pavel (oponent) ; Červinka, Pavel (oponent)
Akutní poškození ledvin indukované kontrastem u rizikových nemocných podstupujících invazívní vyšetření srdce Úvod: Akutní poškození ledvin indukované kontrastem (CI-AKI) vede ke zhoršení morbidity a hospitalizační i dlouhodobé mortality. Jeho prevence je zaměřena zejména na důslednou hydrataci a použití malého množství kontrastní látky. Předchozí studie zkoumající použití antagonisty adenosinu teofylinu v prevenci CI-AKI přinesly nejednoznačné výsledky. Cíle práce: Pomocí intervenční studie ověřit účinnost teofylinu v prevenci CI-AKI na výběru dobře hydratovaných starších nemocných s chronickým onemocněním ledvin. Pomocí průřezové studie sledovat výskyt CI-AKI v rizikové skupině nemocných podstupujících primární PCI pro akutní infarkt myokardu s ST elevacemi (STEMI). Metody: Intervenční studie: byla provedena randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie. Do ní zařazeno 56 pacientů s odhadnutou glomerulární filtrací nižší než 60 ml/min/1,73m2 podstupujících koronarografii a/nebo perkutánní koronární intervenci. 31 náhodně vybraným subjektům bylo podáno 200 mg teofylinu i.v. před výkonem a 25 náhodně vybraným placebo. Při vyšetření byla použita izoosmolární kontrastní látka iodixanol a všem nemocným byla podána parenterální hydratace stanovená protokolem. Primárním výsledným...
Radiální přístup ke koronárním katetrizacím a intervencím
Bernat, Ivo ; Rokyta, Richard (vedoucí práce) ; Vojáček, Jan (oponent) ; Ošťádal, Petr (oponent)
- 1 - SOUHRN Radiální přístup u koronárních katetrizací a intervencí byl dosud pouze alternativou femorálního přístupu. Díky svým několika výhodám má ale šanci se stát metodou volby . Nejdůležitější z nich je snížení výskytu závažných lokálních krvácivých komplikací spojených s místem vpichu do tepny. Dalšími jsou spokojenost pacientů, nižší celkové náklady spojené s výkonem, kratší doba hospitalizace a možnost provádět část výkonů v režimu jednodenních katetrizací a intervencí. Cílem naší práce bylo pokusit se odpovědět na tři dosud otevřené otázky: 1. je možné katetrizovat většinu našich pacientů z levé radiální tepny ? 2. jaká je optimální péče o radiální tepnu po výkonu v prevenci a léčbě jejího uzávěru? 3. měl by být radiální přístup základním přístupem u pacientů se STEMI léčených primární PCI ? První část se zabývá levým radiálním přístupem. Poté co jsme zkonstruovali speciální soustavu podložek pro levou horní končetinu jsme tento přístup mohli úspěšně použít v našich studiích u téměř 90% pacientů. Druhou částí naší práce je randomizovaná studie srovnávající dvě odlišné dávky heparinu v prevenci výskytu okluze radiální tepny po diagnostické srdeční katetrizaci a současně novou metodu léčby tohoto uzávěru - přechodnou kompresi ulnární tepny. Zjistili jsme, že dávka 5000 jednotek nefrakciovaného...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Vojáček, Jakub
2 Vojáček, Jiří
1 Vojáček, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.