Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Academics 2018: Proposals for Measures to Support Equality in Research and Higher Education
Linková, Marcela ; Cidlinská, Kateřina ; Fárová, Nina ; Maříková, Hana ; Tenglerová, Hana ; Vohlídalová, Marta
This document is an outcome of the research project Analysis of Barriers to and Support Strategy for Gender Equality in Science and Research implemented in 2017 and 2018 by the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences as part of the Operational Programme Employment (Reg. No. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_02 8/0003571). \nThe objective of the project was to develop recommendations for action to advance gender equality in research and development for the state administration and other key national players in research policy-making (the Ministry of Education, Youth and Sports, the Research, Development and Innovation Council, the Czech Science Foundation, the Technology Agency of the CR). Additional measures have been developed for higher education and research institutions and their umbrella organisations (Czech Rectors' Conference, the Czech Academy of Sciences). Moreover, the document aims to serve government bodies responsible for gender equality agendas (the Gender Equality Department of the Government of the CR). The measures have been proposed on the assumption that for their successful implementation it is necessary to ensure synergy between the state administration and research and higher education institutions. Due emphasis is also placed on the role and responsibility of senior researchers.\nThe document is unique in that it builds on an in-depth analysis of the working conditions and barriers to career progression in research and development. It is the first study of the working conditions in research in the CR of such a comprehensive nature. The summary of the main findings is presented in the annexes to this document. This is a working document. Its aim is to encourage discussion about the measures proposed. We welcome your feedback, be it in the form of email or as part of face-to-face conversations. Authors also welcome further suggestions.\n
Akademici a akademičky 2018: Návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí
Linková, Marcela ; Cidlinská, Kateřina ; Fárová, Nina ; Maříková, Hana ; Tenglerová, Hana ; Vohlídalová, Marta
Tento dokument je výsledkem projektu Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti, který v letech 2017 a 2018 realizuje Sociologický ústav AV ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571). Cílem projektu byla příprava návrhů opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a vývoje pro státní orgány a další klíčové státní aktéry vědních politik s národní působností (MŠMT, Úřad vlády, RVVI, GA ČR, TA ČR aj.). Cílí též na management vysokoškolských a výzkumných organizací a jejich zastřešující organizace (Česká konference rektorů, Akademie věd České republiky). Dokument je také určen pro vládní orgány, které mají v gesci oblast rovnosti žen a mužů (Oddělení rovnosti žen a mužů vlády ČR). Návrhy vychází z toho, že pro úspěšnou realizaci předkládaných opatření je potřeba součinnost orgánů státní správy se samotnými výzkumnými a vysokoškolskými organizacemi, zároveň též zdůrazňuje roli a odpovědnost vedoucích pracovníků a pracovnic výzkumu a vývoje.\nDokument nejprve představuje základní statistické údaje o zastoupení žen a mužů v českém výzkumu jako podkladová empirická data o trendech vzdělávání a zaměstnanosti žen a mužů ve vědě. V další části dokument shrnuje rámec českých veřejných politik v oblasti rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti. Následuje přehled hlavních zjištění z výzkumu. Na jejich základě jsou definovány strategické cíle a konkrétní opatření, která jsou členěna dle klíčových aktérů, jimž jsou tato doporučení směřována. V přílohách jsou představena hlavní zjištění z jednotlivých částí výzkumu.\n\n
Souvislosti pracovního a soukromého, rodinného a partnerského života v současné české společnosti
Vohlídalová, Marta ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Maříková, Hana (oponent)
Tématem této diplomové práce je vztah pracovního a soukromého, partnerského a rodinného života v současné české společnosti. Česká republika prošla po roce 1989 mnoha proměnami. Oblastmi, do kterých se tyto změny promítly velice výrazně, je svět práce a pracovního života na straně jedné a soukromého a rodinného života na straně druhé. Práce se zaměřuje na to, jak současní lidé pracující v nových pracovních podmínkách, které na českém trhu práce nastaly po roce 1989, a jak hodnotí vliv pracovního života na svůj život soukromý, partnerský a rodinný. Dalším tématem je způsob organizace pracovních kariér v páru a partnerské vztahy v kontextu pracovního života lidí. Součástí práce je též srovnání vybraných Evropských zemí z hlediska míry, do jaké jejich občané pociťují napětí mezi pracovním a rodinným životem. Tato práce je založena na kvantitativní analýze dat ze dvou různých výběrových šetření. První část je primární analýzou dat za Českou Republiku, která pocházejí z reprezentativního výběrového šetření uskutečněného v roce 2005. Mezinárodní srovnání je provedeno na datech z druhého kola Evropského sociálního výzkumu (ESS), které proběhlo na přelomu let 2004 a 2005. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Proměna partnerství - mezigenerační srovnání
Ešnerová, Aneta ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Vohlídalová, Marta (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje proměnám partnerství mezi dvěma generacemi mužů a žen, kteří se narodili v letech 1960 - 1965 a v období mezi lety 1985 - 1990. Předkládaná práce se zaměřuje především na to, jak druhá demografická tranzice a výrazné společenské změny ve společnosti po roce 1989, ovlivnily intimní životy a partnerství jedinců v České republice. Pozornost je věnována zejména proměně načasování jednotlivých životních tranzic, které se posunuly do vyššího věku a tedy proměnám životních drah, zkušenostem s různými typy partnerství, okolnostem vstupu do partnerství a vlivu moderních technologií a pokroku ve zdravotnictví (v oblasti reprodukce) na intimní život. Práce se zabývá také tím, jak životní plány, hodnoty a priority ovlivňuji partnerské biografie jedinců z různých generací. K naplnění cíle je využita kvalitativní metodologie, konkrétně narativní rozhovory se 16 muži a ženami ze dvou výše uvedených generací.
Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí v ČR
Vohlídalová, Marta ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Nedbálková, Kateřina (oponent) ; Smetáčková, Irena (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na exploraci fenoménu sexuálního obtěžování, konkrétně na obtěžování studujících ze strany vyučujících v českém vysokoškolském prostředí. "Sexuální obtěžování" je v této práci vymezeno jako nevítané, nevhodné a urážlivé chování, které je zneužitím nerovného mocenského postavení, daného formální a především genderovou (symbolickou) strukturou, jež může nabývat jak méně explicitní podoby genderového obtěžování (označované také jako "vytváření nepřátelského prostředí"), tak i explicitnější povahy sexuálního obtěžování (v legislativě označované jako "něco za něco"). Disertační práce vychází ze studie vybrané fakulty pražské vysoké školy, provedené na přelomu let 2008 a 2009, a využívá smíšený výzkumný design, zahrnující kombinaci kvantitativního dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů se studenty a studentkami. Práce se zaměřuje na exploraci tří hlavních tematických oblastí problematiky sexuálního obtěžování, kterými jsou: i) zkušenosti studujících se sexuálním obtěžováním, ii) problém definice a percepce sexuálního obtěžování, a iii) strategie zvládání a řešení sexuálního obtěžování. Kvantitativní studie ukázala, že na vybrané fakultě se s nějakou z forem obtěžování setkalo 67 % dotázaných. Přestože se studující nejčastěji setkávali s měkčími formami genderového...
Kombinace pracovního a osobního života ve vyprávění ukrajinských migrantek v České republice
Vichnarová, Veronika ; Vohlídalová, Marta (vedoucí práce) ; Grygar, Jakub (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá kombinováním pracovního a osobního života ve vyprávění ukrajinských migrantek v České republice. Migrantky se při kloubení těchto dvou sfér svého života nacházejí ve ztížené situaci, protože se pohybují v neznámém prostředí, ve kterém jim chybí potřebné zázemí a sociální vazby. Na základě čtrnácti hloubkových rozhovorů analyzuji, jak se ženy s touto situací vyrovnávají a jak ji prožívají. Z výzkumu vyplývá, že pracovní dráhy žen se vyvíjejí v souladu s důvody jejich migrace a na základě jejich rodinné situace. Právě rodinná situace a především mateřství žen a jeho prožívání se ukazují být klíčové při volbě strategií týkajících se organizace pracovního a osobního života. V souvislosti s tím v analýze ukazuji, jak se tyto strategie liší u žen, které své děti měly v Čechách od začátku s sebou, u těch, které je přivezly později, u transnacionálních matek a u migrantek, které své potomky porodily až tady. Největší pozornost je věnovaná migrantkám, jejichž děti za nimi přijely později, jelikož u nich dochází při kombinování pracovního a osobního života k nejvýraznějším změnám, kterým musí přizpůsobovat své jednání. V analýze byly dále identifikovány problémy, se kterými se ukrajinské migrantky v souvislosti se svým pracovním a osobním životem setkávají....
Fenomén českého travesti show - vystupující vs. publikum
Dobešová, Mirka ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Vohlídalová, Marta (oponent)
Travesti show - tedy převlékaní mužů za ženy za účelem parodické performance (především známých zpěvaček a hereček) - se během posledních dvaceti let stalo v České republice legitimním segmentem kulturního odvětví. To je navíc ve srovnání se zahraniční produkcí tohoto typu velmi specifické, a to jak terminologicky, tak i vlastní obsahovou náplní. Ačkoliv téma travesti show již proniklo i na českou akademickou půdu, obvykle je pojímáno pouze z hlediska genderové performativity a zaměřuje se na samotné vystupující. Tato práce se oproti tomu snaží postihnout divácké perspektivy, a to nejen vnímání vystupujících očima publika, ale také širší charakteristiky diváků/ček, vztažené především na srovnání jejich všeobecné míry tolerance vůči tématům týkajícím se genderových rolí ve společnosti a také LGBT problematiky ve srovnání s běžnou populací.
Mateřství při studiu na vysoké škole
Pecková, Vendula ; Vohlídalová, Marta (vedoucí práce) ; Maříková, Hana (oponent)
Diplomová práce "Mateřství při studiu na vysoké škole" se zabývá skupinou vysokoškolských studentek, které se z hlediska reprodukčního chování chovají jinak, než jejich spolužačky a vrstevnice. Ve své práci si klade otázky, jakým způsobem ženy interpretují skutečnost, že mají dítě na vysoké škole, a jak kombinují studium s péčí o dítě. Vychází z kvalitativního výzkumu, který zahrnuje rozhovory se studentkami vysoké školy, kterým se dítě při studiu narodilo. V teoretické části se autorka zabývá demografickou situací v České republice a současnými majoritními trendy v reprodukčním chování, poté strukturálními a institucionálními podmínkami, které se týkají rodičovství, a nakonec kulturními a ideovými podmínkami rodičovství. V provedeném kvalitativním výzkumu mezi současnými matkami - studentkami vysokých škol dochází k závěru, že mezi studentkami existuje skupina žen, které narození dítěte na vysoké škole plánují, protože se vymezují vůči majoritnímu trendu mít děti ve třiceti letech. Kombinaci studia a péče o dítě zvládají hlavně proto, že nachází širokou podporu ve svých rodinách. Pokud mají ženy motivaci školu dokončit, nacházejí různé strategie, jak studium a péči o dítě zkombinovat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.