National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 1: Pohyb vody a kontaminujících látek v nenasycené zóně
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota) včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Doložení transportu vody a kontaminantů nenasycenou zónou kvartértních sedimentů na kontaminovaných lokalitách v povodí Labe. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 1: Pohyb vody a kontaminujících látek v nenasycené zóně
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Cílem úkolu je zkvalitnění popisu pohybu vody ve vadózní zóně jako klíčového faktoru k reálnému vyhodnocení pohybu rozpuštěných látek, specifikace podílu preferenčního proudění a jeho dopadu na transport látek ve vybraných oblastech povodí Labe. V roce 2007 byla zpracována rešerše prací o preferenčním proudění a transportu dusičnanů a fosforu a byl proveden výběr vhodných oblastí pro spolupráci při posouzení vlivu ekologických zátěží na tok Labe. Ve zprávě je popsáno povodí českého Labe s ohledem na možnost vzniku preferenčního proudění a je diskutována spojitost preferenčního proudění v souvislosti s transportem dusíku a fosforu do povrchových toků.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 1. Pohyb vody a kontaminujících látek v nenasycené zóně
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Stručné shrnutí dosažených výsledků projektu v oblastech: pohyb migrantů pod hrází nádrže Lhotka, kalibrace ERT profilů a pozorování preferenčního proudění v laboratorním měřítku.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 1. Pohyb vody a kontaminujících látek v nenasycené zóně
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Stručné shrnutí dosažených výsledků projektu v oblastech: pohyb migrantů pod hrází nádrže Lhotka, kalibrace ERT profilů a pozorování preferenčního proudění v laboratorním měřítku. Články a prezentace publikované v souvislosti s projektem.
Labe IV: Modelování pohybu vody a rozpuštěných látek ve vadózní zóně
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Zumr, David ; Votrubová, Jana ; Sněhota, Michal ; Šanda, Martin ; Jelínková, V. ; Hrnčíř, Miroslav ; Dušek, Jaromír ; Dohnal, Michal ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Výzkumné práce vykonané ve třetím roce projektu týmem Fakulty stavební byly plynulým pokračováním aktivit z prvních dvou let řešení. V souhlase s metodikou byla pozornost zaměřena jednak na další vývoj simulačních modelů a vedle toho na měření a vyhodnocení hydraulických charakteristik. Pokračovaly experimenty určené na posouzení časoprostorové variability nasycených hydraulických vodivostí doplněných geofyzikálním měřením. Intenzivní zapojení studentů inženýrského i doktorandského studia do výzkumu umožnilo věnovat se v této fázi velmi podrobně možnostem zpřesnění popisu dynamiky proudění vody ve vadózní zóně, která je z hlediska transportních procesů determinující pro všechna řešení pohybu polutantů pod zemským povrchem.
Labe IV: Modelování pohybu vody a rozpuštěných látek ve vadózní zóně
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Projekt se zaměřil jednak na další vývoj simulačních modelů a vedle toho na měření a vyhodnocení hydraulických charakteristik. Pokračovaly experimenty určené na posouzení časoprostorové variability nasycených hydraulických vodivostí měřených v laboratoři a v terénu.
Labe IV: Modelování pohybu vody a rozpuštěných látek ve vadózní zóně
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Cílem projektu je popsat typ rychlého povrchového proudění pomocí similačníhoch modelů a stanovit reprezentativní hydraulické charakteristiky nezbytné pro zvolený způsob matematického modelování. Zpráva obsahuje rešerši zkoumané problematiky, výběr experimentálních ploch s ohledem na stávající datové soubory a pokusné sledování infiltračního procesu v terénu pomocí geofyzikálních metod.
Projekt Labe IV
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany ; České vysoké učení technické v Praze‚ Fakulta stavební, Praha ; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR ; Aquatest, Stavební geologie a.s., Praha ; ProGeo Consulting, s.r.o. ; Česká geologická služba, Praha ; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Přírodovědecká fakulta UK, Praha ; Ministerstvo zemědělství, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro vodní toky a vodohospodářské soustavy ; Valenta, Petr ; Rudiš, Miroslav ; Šanda, Martin ; Votrubová, Jana ; Sněhota, Michal ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena ; Herrmann, Zdeněk ; Milický, Martin ; Čurda, Stanislav ; Jačková, Ivana ; Kadlecová, Renáta ; Buzek, František ; Široká, Z. ; Kolářová, J. ; Žlábek, V. ; Randák, T. ; Soldán, Přemysl ; Nesměrák, Ivan ; Bubeníčková, Libuše ; Beven, Keith ; Kulasová, Alena ; Martínková, Marta ; Eckhardt, Pavel ; Svobodová, Zdena ; Stuchlík, Ondřej ; Kokeš, Jiří ; Hřebík, Štěpán ; Havel, Ladislav ; Fuksa, Josef K. ; Desertová, Blanka ; Slavík, Ondřej ; Müller, Bohumil ; Blažková, Šárka
Sborník obsahuje souhrn všech dílčích úkolů Labe IV za rok 2003: Cíle projektu Labe IV, Použití moderních metod pro monitoring, prognózu vývoje a obnovu volné migrace rybích společenstev, Výzkum složek vodní flóry (fytoplankton a makrofyta) ve vybraných tocích povodí Labe, Biomonitoring říčního ekosystému Labe a dolní Vltavy, Vliv ekologických zátěží na tok Labe, Teorie modelování a monitorování a její využití v praxi, Environmentální indikátory, stanovení priorit a nalýza nákladů a přínosů investic do ŽP, Ekotoxicita znečištění vodního prostředí, Využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí, Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe, Modelování pohybu vody a rozpouštěných látek ve vadózní zóně, Dynamika polutantů v hlavním korytě a údolní nivě českého Labe. Sborník semináře ze dne 13. 1. 2004 Praha, Klub techniků

See also: similar author names
1 Vogel, T.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.