Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv odluky církve od státu na sebepochopení Církve československé husitské
Zeitham, Libor ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Kolář, Pavel (oponent)
Anotace: Práce popisuje současný stav financování církve po odluce církve od státu. Analyzuje právně finanční vztahy v Církvi československé husitské a snaží se odhadnout budoucí vývoj financování církve a jeho vliv na sebeuvědomění církve jako takové. Peníze v podobě finanční náhrady budou do církve proudit dlouhou dobu (ještě asi 28 let od roku 2015), ale i to je limit, který bude jednou dosažen. Do té doby se uvidí, zda církev bude schopna generovat peníze pro svou činnost z finanční náhrady, kterou po dobu třiceti let dostávala a uzpůsobí svou strukturu a vnitřní vztahy realitě. V opačném případě může dojít i k zániku církve jako instituce.
Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality
Stretti, Sylvie ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent) ; Filo, Július (oponent)
Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem mezi tématem smrti blízkého člověka a spirituality, především osobního pojetí spirituality. Smrt blízkého člověka je krizovým, zlomovým bodem v životě člověka. Zlomem, který ovlivňuje další život po všech stránkách lidského života, ve všech jeho dimenzích - bilogicko-psycho-socio-spirituálních. Celostní péče o člověka je čím dál více uplatňována v kontextu zdraví či oborů pracujících se vztahy či vazbami, je tedy podstatné si tento fakt víceoborovosti uvědomovat.
Teologie objetí Miroslava Volfa v kontextu teologie CČSH se zaměřením na otázku eschatologie vedoucí ke křesťansky angažovanému životu
Sedlák, Filip ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Teologie objetí Miroslava Volfa v kontextu teologie CČSH se zaměřením na otázku eschatologie vedoucí ke křesťansky angažovanému životu Filip Sedlák Abstrakt Počínaje přelomem 19. a 20. století přehodnotila teologie svůj základ, jímž se opět stala eschatologie. Pohled, který byl v osvícenství vyhrazen pouze outsiderům, se stal pohledem všeobecně přijímaným. Intenzita tohoto posunu se měnila různými způsoby, ovšem rozhodně nemůžeme říci, že byl překonán či nahrazen nějakou novou vlnou. Realitu eschatologického paradigmatu v současné teologii musíme brát vážně i z důvodu, že zasáhl v nemalé míře i teologii Církve československé (husitské). Postavení eschatologie v rámci teologie CČS(H) ovšem nenabylo svého významu až vlivem tohoto zlomu, ale má své dějinné opodstatnění v návaznosti na českou reformaci, s níž téma eschatologie nerozlučně souvisí, stejně tak její pojetí eschatologie jako podnětu k praktickému jednání, vnímanému jako příprava cest pro příchod Páně, které může dorůst až do revolučního rozměru. Tuto návaznost také hned velmi záhy po svém založení nově vzniklá církev proklamovala heslem: "dokončení české náboženské reformace". Je nepochybné, že CČS(H) již od svého počátku chtěla být církví křesťansky angažovanou a to převážně v sociální oblasti, ale i v působení na politické klima v mladé republice....
Ex 20,4 v teologii Církve československé husitské
Franková, Johana ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá výkladem 2. přikázání, známého jako přikázání Nezobrazíš, respektive Ex 20,4 v pojetí teologie CČSH, zastoupené zde především pojetím Zdeňka Trtíka, hlavního autora oficiálního katechismu církve. Trtík používá jako předlohu pro svůj výklad překlad Bible kralické, který usiluje o co nejvěrnější překlad původního hebrejského znění a který je v pojetí 2. přikázání v linii nejdůležitějších historických překladů Bible v čele s Vulgátou. Těmto překladům ve své většině odpovídají také jejich výklady, které o nezobrazování Boha nehovoří. Trtíkův výklad však zřetelně vychází z výkladové tradice, orientované zřejmě spíše Biblí Curyšskou, která nezobrazování Boha jako výklad 2. přikázání zdůrazňuje. Tuto tradici Trtík navíc osobitým způsobem přetváří. Protože tyto dvě hlavní vykladačské linie jsou od sebe do jisté míry vzdáleny, pokusila jsme se určit konkrétní důvody, které mohly Trtíka vést k upřednostnění jedné z tradic, a zároveň určit konkrétní prameny či inspirační zdroje, které Trtík ve svém výkladu mohl uplatnit. Současně se pokouším poukázat na sporná místa Trtíkova výkladu a navrhnout částečné řešení naznačených problémů.
Křesťanské zásady v etických kodexech firem
Špačková, Silvie ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Křesťanské zásady v etických kodexech firem Christian principles in the ethical codes of companies Diplomová práce Vedoucí práce: Autor: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. Bc. Silvie Špačková Praha 2017 Dovoluji si tímto vyjádřit upřímný dík svému vedoucímu práce doc. ThDr. Jiřímu Vogelovi, Th.D. za podporu a podnětné připomínky. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci s názvem Křesťanské zásady v etických kodexech firem napsala samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů a tato má práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze dne Podpis Anotace Diplomová práce se zabývá křesťanskými zásadami, které se promítají do etických kodexů firem. Práce se zabývá tím, co je to etický kodex a co je dosahem kodexu. V navazujících kapitolách následuje analýza a srovnání etických kodexů vybraných firem. Etické požadavky firem jsou následně srovnány s Desaterem a dvojím přikázaní lásky. Cílem poslední části práce je zjistit, zda jsou některé body etických kodexů blízké křesťanským zásadám. Klíčová slova Etický kodex, Desatero, přikázání, ochrana životního prostředí, sociální odpovědnost, Annotation This diploma thesis describes Christian principles, whose influence ethical codes. Further, this thesis depicts,...
Hledání smyslu bytí jako cesta daseinsanalytické psychoterapie. Využití daseinsanalytických poradenských programů v pedagogické praxi
Vacková, Lucie ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Vogel, Jiří (oponent) ; Semrádová, Ilona (oponent)
Disertační práce Hledání smyslu bytí jako cesta daseinsanalytické psychoterapie s podtitulem Využití daseinsanalytických poradenských programů v pedagogické praxi pojednává o možnostech uplatnění daseinsanalytického preventivního a léčebného poradenství v prostředí základních škol. K základním východiskům těchto poradenských programů náleží filosofie Martina Heideggera, fenomenologie, hermeneutická výkladová metoda a psychoterapeutický směr daseinsanalýza. Cílem disertační práce je představit na poli filosofie výchovy tento nový projekt, zabývající se problematikou šikany a spolu s ním tak i vznést otázku po inspirativních možnostech rozvoje stávajícího systému vysokoškolského vzdělávání pedagogů. KLÍČOVÁ SLOVA Filosofie výchovy, daseinsanalýza, šikana, prevence, poradenství, vzdělávání pedagogů ABSTRACT The doctoral thesis Looking for the Sense of Being as a Way of Daseinsanalytic Psychotherapy with the subtitle Potential Contribution of Daseinsanalysis for Pedagogical Practice deals with possibilities of the daseinsanalytical preventive and treatment consultancy application in the environment of primary schools. The consultation programmes are based on Martin Heidegger's philosophy, phenomenology, hermeneutical explanation method and daseinsanalytical psychotherapy. The goal of the doctoral...
Boží království v multidimenzionálním pochopení
Očenášová, Jaroslava ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Předmětem i cílem této práce je pochopení Božího království v multidimenzionálním modelu skutečnosti, který představil ve své knize "Glaube und Denken" (Víra a myšlení) Karl Heim. Východiskem této práce je radostná biblická zvěst Boží ho království. Autorka se v její první části pokouší alespoň o částečnou analýzu chápání této zvěsti v průběhu dějin a v další části pak o syntézu jejích výkladů v rámci multidimenzionality, kterou se snaží také vysvětlit. Hypotézou této práce je, že jednotlivé výklady Božího království nelze chápat odděleně, nýbrž současně v celku, a to ve světle nejvyšší dimenze, ve světle Pravdy, která je u Boha. Tuto hypotézu v závěru z větší části potvrzuje výklady některých teologů v 20. století.
Kritika monismu v díle Karla Statečného
Vejvoda, Michal ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Kolář, Pavel (oponent)
Summary: Kritika monismu v díle Karla Statečného The Critique of Monism in the Work of Karel Statečný Michal Vejvoda Diplomová práce "Kritika monismu v díle Karla Statečného" vedla k vytvoření systematického pohledu na problematiku monismu a zmapování v díle Karla Statečného Bylo zjištěno, že Karel Statečný rozpoznal v tomto názorovém proudu nebezpečí nejen pro církev a křesťanství, ale i pro celou lidskou společnost. Největší nebezpečí monistické nauky spočívá v tom, že monistický princip vychází z lidské přirozenosti. Karel Statečný si uvědomuje, že monistická tendence je hluboce zakořeněna v lidské přirozenosti a je i objektivně správná. S ohledem na Statečného rozbory monistické nauky bylo rozpoznáno její nebezpečí pro lidské náboženské cítění a zejména na etiku: vyprázdnění náboženství,v případě odstranění prvku osobního Boha. Dále bylo zjištěno, monistická problematika rozpracovaná Karlem Statečným promlouvá i dnes právě proto, že monistická tendence je lidskému myšlení přirozená. Panteismus - víra v neosobního boha, je i nyní hojně rozšířená a s tím souvisí i duchovní neukotvenost a etická vyprázdněnost. Proto může být současné teologii, teologické filosofii a etice přínosem studium někdejších monistických snah. Dále bylo učiněno zjištění, že monistická filosofie v některých případech poměrně přesně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Vogel, J.
2 Vogel, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.