Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení rozmanitosti v mezinárodním prostředí
Czapran, Tomasz Bronislaw ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kleibl, Jiří (oponent) ; Vochozka, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice diverzity v multinacionálních podnicích. Primárním cílem práce je vytvoření grafického modelu diverzity managementu pro multikulturní organizace podnikající v odvětví informačních technologií. Sekundárním cílem je prostřednictvím rešerše odborné literatury identifikovat současné přístupy k diverzity managementu a objasnit jeho přínosy. Dalším sekundárním cílem je identifikovat specifika využití diverzity managementu v IT globálních společnostech, které se vyznačují multikulturním pracovním prostředím. Problematika je prozkoumána a rozebrána jak z teoretického, tak i z praktického hlediska. Z tohoto důvodu je práce rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje pojmu diverzita, kategorie diverzity, management diverzity, nástroje managementu diverzity, rovné příležitosti na pracovišti, modely a koncepce diverzity. Tato část práce je sestavena nejen z poznatků z odborné literatury, ale také z poznatků z impaktovaných a recenzovaných časopisů a článků. V praktické části je realizován kvantitativní a kvalitativní výzkum mezi zaměstnanci čtrnácti vybraných podniků. Organizace v různé míře uplatňují management diverzity. Kvalitativní výzkum má podobu hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, kteří odpovídají za management diverzity v daných organizacích. Na základě tohoto kvalitativního výzkumu jsou sestavené hypotézy. Uvedené hypotézy následně ověřuje kvantitativní výzkum realizovaný mezi zaměstnanci vybraných podniků. Výstupem celé práce je potom tvorba modelu řízení diverzity. Praktická část má tak empirickou povahu, kdy zjišťuje konkrétní úroveň uplatnění diverzity managementu v IT organizacích s multikulturním prostředím. Toto zjišťování probíhá s využitím kvantitativního i kvalitativního sběru dat.
Měření efektivnosti řízení hygienických stanic
Vochozka, Marek ; Krauseová, Jaruše (vedoucí práce) ; Bašek, Václav (oponent) ; Váchal, Jan (oponent)
Práce se zabývá měřením efektivnosti řízení hygienických stanic ? správních úřadů v oblasti ochrany veřejného zdraví. V teoretické části předkládá základní východiska pro fungování hygienických stanic v systému státní správy, hodnotí teoretické přístupy k pojmu efektivnost a nabízí nástroj pro měření (výpočet) vybraného konceptu efektivnosti. Praktická část se zabývá metodikou výpočtu fixní technické efektivnosti. V závěru praktické části pak ověřuje validitu výsledků a hledá příčiny vedoucí k získanému výsledku. V závěru nabízí práce návrhy opatření vedoucí ke snížení neefektivnosti řízení hygienických stanic. Poté se zabývá hodnocením splnění cílů práce a potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz.
Finanční analýza společnosti LINET spol. s r. o.
Fišer, Karel ; Vochozka, Marek (vedoucí práce) ; Boukal, Petr (oponent)
Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti LINET spol. s r.o. a zaměřit se na finační situaci společnosti. Analýza byla provedena za hospodářské roky 2003/2004-2007/2008. V úvodu práce je popsán postup finanční analýzy,v teoretické části jsou popsány použité nástroje a metodiky jejich výpočtu a v praktické části jsou výpočty jednotlivých nástrojů. Dosažené výsledky jsou vždy slovně okomentovány a porovnány s průměrnými výsledky v oboru.V závěru práce je zhodnocena celková situace společnosti a návrhy na její zlepšení.
Financial analysis of the company Rudolf Jelínek, a.s.
Bujalková, Jana ; Vochozka, Marek (vedoucí práce) ; Krause, Josef (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti Rudolf Jelínek, a.s. v období let 2003-2007. Z pohledu externího uživatele hodnotím finanční pozici podniku na základě veřejně dostupných zdrojů. Práce je rozdělená do dvou základních částí - metodické a aplikační části. V metodické části jsou představena teoretická východiska finanční analýzy. V aplikační časti se zaměřuji na výpočet jednotlivých ukazatelů, na jejichž základě vyhodnotím finanční situaci v analyzované společnosti.
Finanční analýza podniku Zemědělské družstvo Budišov
Jaša, Stanislav ; Krause, Josef (vedoucí práce) ; Vochozka, Marek (oponent)
Zhodnocení finančního zdraví zemědělského podniku na Vysočině ve vztahu k výběrovým šetřením zemědělské účetní datové sítě FADN - CZ s využitím modelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Trendové hodnocení pomocí horizontální analýzy a hodnocení struktury aktiv a pasiv vertikální analýzou. Na závěr referenční výpočet modelu EVA pomocí metodiky MPO.
Finanční projekt nové firmy
Žemlička, Michal ; Krauseová, Jaruše (vedoucí práce) ; Vochozka, Marek (oponent)
Moje bakalářská práce na téma "Finanční projekt nové firmy" se zabývá procesy, které jsou potřeba pro úspěšný start nové firmy. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části se vysvětlují jednotlivé postupy, které se pak aplikují v praktické části. Praktická část se zabývá fiktivní firmou a jejím business plánem na 5 let.
Hodnocení výkonnosti společnosti IBM Česká republika, s.r.o.
Prachýl, Lukáš ; Vochozka, Marek (vedoucí práce) ; Horník, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti IBM Česká republika, s.r.o. Na základě analýzy cílů a strategie podniku stanovuje finanční a nefinanční ukazatele výkonnosti a zjišťuje jejich plnění.
Financial analysis of company Spolchemie, a.s.
Škopová, Anna ; Vochozka, Marek (vedoucí práce) ; Schönfeld, Jaroslav (oponent)
Obsahem mojí bakalářske práce je vypracování finanční analýzy společnosti Spolchemie, a.s. za sledované období 2003 až 2008. Z pohledu externího uživatele jsem zhodnotila finanční pozici podniku na základě veřejně dostupných zdrojů. Práce obsahuje teoretickou část, kterou jsem zpracovala na základě odborné literatury a praktickou část, v které jsem aplikovala teoretické přístupy. V závěru práce jsem se zaměřila na porovnání hodnot finančních ukazatelů analyzované společnosti s průměrnými hodnotami v odvětví.
Financial analysis of the company Železiarne Podbrezová a.s.
Križan, Dalibor ; Vochozka, Marek (vedoucí práce) ; Tuček, Jiří (oponent)
Vo svojej bakalárskej práci som sa zameral na finančnú analýzu spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., v ktorej som podľa doporučunej literatúry postupoval ku komplexnému finančnému zhodnoteniu. Informácie som čerpal aj s internetových zdrojov a z verejne dostupných výročných správ. Metodický časť obsahuje vysvetlenie a postupy výpočtov pre aplikačnú časť. V aplikačnej časti sa okrem výpočítaných ukazovateľov nachádzajú grafy a ich interpretácia. Finančnú situáciu spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. hodnotim v sledovanom období v rokoch 2004 - 2007 veľmi dobre. Spoločnosť každým rokom dosahovala lepšie a lepšie výsledky "vo všetkých" kritériach. Zvyšovala objem výroby, výnosy, zisky, bola likvidná, rentabilná, dosahovala dobré výsledky v bankrotných kritériách a vytvárala ekonomickú pridanú hodnotu
Financial Analysis of Pivovary Staropramen, a. s. Company
Mruz, Peter ; Vochozka, Marek (vedoucí práce) ; Kotáb, Jiří (oponent)
Cílem bakalářské práce je pomoci metod finanční analýzy posoudit finanční zdraví společnosti Pivovary Staropramen a. s. v letech 2003 - 2007.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 VOCHOZKA, Matyáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.