Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
V zajetí televize. Aktéři, televizní žánry a programy v USA a Československu ve 2. polovině 20. století
Blažková, Michaela ; Pullmann, Michal (vedoucí práce) ; Vošahlíková, Pavla (oponent) ; Bednařík, Petr (oponent)
ÚSTAV HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH DĚJIN ANOTACE DIZERTAČNÍ PRÁCE V zajetí televize Aktéři, televizní žánry a programy v USA a Československu v 2. polovině 20. století CAPTURED BY TELEVISION ACTORS, TELEVISION GENRES AND PROGRAM IN THE US AND CZECHOSLOVAKIA IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY Mgr. Michaela Blažková Vedoucí dizertační práce: Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. Praha 2018 Anotace Na pozadí politických, hospodářských a kulturních změn probíhaly ve Spojených státech amerických v 50. letech minulého století změny i na celospolečenské úrovni. Jednou z těch zásadních byl vstup televizního vysílání do prostředí sociálních vztahů a vazeb. Televize jako nová forma média, jež si za cíl kladla bavit, informovat a vzdělávat, si velmi rychle našla cestu do většiny domácností, kde se pevně usadila. Zpočátku však nebyla pevně usazena programová skladba, která si hledala v této době svoji stabilní podobu formou pokusu a omylu. V prostředí Československa, a posléze i České republiky, si televize také získala mnoho příznivců. Technická podoba vysílacího schématu se formovala na základě technických možností a časového rozsahu vysílací doby. Mimo politického vlivu na vysílání do roku 1989 měly na tvorbu programového schématu také vliv rozsáhlé kontakty se zahraničím v podobě smluvních ujednání a výměny...
Reklama a zdraví v bulvárním tisku první republiky
Soukalová, Kateřina ; Vošahlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Tématem diplomové práce je reklama související se zdravím v bulvárním tisku první republiky, resp. v listech tiskového koncernu Tempo Jiřího Stříbrného. Zabývá se tak inzercí související se zdravotnickými prostředky, pomůckami či léčivými a dietetickými přípravky, stranou nezůstávají ani zdravotnické služby. Ukazuje, že v souvislosti s inzercí tohoto druhu neexistovala jednotná či důsledně dodržovaná legislativa. Stranou zájmu nezůstávají ani stížnosti z řad lékařů či lékárníků ohledně dryáčnické inzerce v novinách a nabídek šarlatánských přípravků a výrobků. Práce přináší poznatky ohledně jednotlivých tematických druhů inzerce související se zdravím, popisuje ty, které byly nejčastěji otiskovány, tedy na jaké prostředky, přípravky či služby se reklama zaměřovala nejvíce. To vše v souvislosti se soudobou lékařskou, lékárnickou či právnickou diskuzí ohledně nekalé inzerce v denních listech či šarlatánstvím jako takovým.
Pražská reklama v meziválečném období
Štěpánek, Ondřej ; Jakubec, Ivan (vedoucí práce) ; Vošahlíková, Pavla (oponent)
V diplomové práci "Pražská reklama v meziválečném období" se její autor Ondřej Štěpánek věnoval dosud spíše opomíjenému tématu - reklamnímu odvětví v Praze mezi lety 1918- 1939. Po nastínění vývoje reklamy v těchto dvou dekádách v celém nově konstituovaném státě se zaměřil na regionální specifika v hlavním městě, která byla dána místními vyhláškami a nařízeními. Zaobíral se tak především legalitou jednotlivých reklamních prostředků, zejména těch ve veřejném prostoru. Svou pozornost věnoval také tvůrcům samotné reklamy v Praze. Dochází tak k závěrům, že reklamní obor prošel ve sledovaném období značným posunem vpřed. Především během druhé poloviny dvacátých let a první poloviny třicátých let se začal reklamní průmysl v Praze rozvíjet daleko rychleji. Legislativní rovina přinesla mnohá omezení a zákazy, se kterými se musely propagující firmy vyrovnávat. Závěrečná kvalifikační práce přináší nové podněty do výzkumu dějin reklamy, zejména v oblasti vývoje reklamních kanceláří.
Produktová reklama 70. - 80. let v Československu a její návrat
Vomelová, Petra ; Vošahlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Cílem práce Produktová reklama 70. 80. let v Československu a její návrat je najít odpověď na otáz co stojí úspěšným návratem produktů z , respektive produktů prodávaných v původním " " rámci kampaně RETRO Týden potravinového řetězce Lidl. Jedná se pouze o nostalgii a příjemné vzpomínky spojené s ými výrobky, nebo existují i jiné důvody, které činí toto zboží atraktivním? Odpovědi autorka práce hledá prostřednictvím sémiotické analýzy třiceti potravinových obalů tuzemských produktů přičemž porovnává patnáct produktů současných patnácti " " stejných produktů které jsou řetězci Lidl Odpovědi přináší také dotazníkové šetření přihlédnutí k historickým prostředí, ve kterém Zatímco současné obaly se snaží upoutat odlišit daný produkt od konkurenčních výrobků prostřednictvím nápaditého výrazných velké množství informací , kterých je na trhu nepřeberné množství, výrobky z víceméně neměly a jejich obaly byly velmi specifické
Reklama na alkohol
Trkovská, Jana ; Vošahlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje reklamě na alkohol. Alkohol je nejrozšířenější návykovou látkou na světě, jejíž konzumace je ve většině států světa dovolena, případně omezena pouze věkem konzumentů. Konzumaci alkoholu v dnešní době nelze regulovat ani zakazovat, alkohol se stal běžnou součástí většiny lidských životů. Vzhledem k vědomí nebezpečnosti alkoholu, je zde snaha regulovat alespoň reklamu na alkohol. Cílem této práce bylo podat ucelený obraz reklamy na alkohol, především její regulace, a to regulace zákonné i samoregulace. Práce se věnuje nejprve reklamě jako takové, její regulaci v průběhu doby a jakým způsobem je regulována v současné době. Poté se práce zaměřuje na úpravu reklamy na alkohol, její zákonnou úpravu a vývoj této úpravy a na regulaci prostřednictvím Rady pro reklamu a vývoj této samoregulace. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na zhodnocení reklamy na alkohol v průběhu věku, kdy na základě analýzy reklamních aktivit Plzeňského Prazdroje, jako vybraného zástupce pro alkoholický průmysl, bylo zjištěno, že reklama během 20. století nezohledňovala zákonnou regulaci reklamy, neboť tato byla v danou dobu velmi omezená, naopak se soustředila na všechny moderní prostředky tehdejší reklamy. Závěrečná kapitola analyzuje rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu a přináší zjištění, jaké...
Zobrazení zdraví v reklamě. Obsahová analýza inzertních příspěvků se zdravotní tématikou ve vybraných ženských časopisech
Pavlačková, Anna ; Vošahlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Zábrodská, Kristina (oponent)
Diplomová práce se zabývá zobrazením a vývojem reklamy na léčiva, produkty a služby související se zdravím v českých ženských časopisech. Porovnává se zde období první republiky a současnosti. Zaměřuje se především na tyto otázky: Změnilo se zobrazení zdravotních výrobků? Inzerují se v časopisech produkty podobného charakteru? Změnil se ideál zdraví a věci, které nám připadaly zdravé v minulosti, dnes už za zdravé nepovažujeme? Souvisí případný rozdíl s historickými událostmi nebo je dán aktuálním zdravotním stavem obyvatelstva a jeho preferencemi? Jako hlavní materiál k analýze posloužily tituly - Eva: časopis moderní ženy, vydávanou nakladatelstvím Melantrich a současná publikace lifestylového magazínu Elle, kterou vydává nakladatelství Hubert Burda Media. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o tisku, reklamě, zdravotnictví, kdy se ve všech případech porovnává období první republiky a současnosti. V praktické části blíže rozebírám použité výzkumné metody obsahové a obrazové analýzy a zároveň provádím komparaci použitého vzorku. Nedílnou součástí práce jsou i přiložené inzerty, ze kterých analýza vycházela a které slouží k lepší ilustraci zmiňovaných jevů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Životní styl za První republiky na příkladu gastronomie v českém dobovém tisku
Zábrodská, Kristina ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Vošahlíková, Pavla (oponent)
Popularita období první republiky je z obsahu současných médií zřejmá. Zhruba v posledních pěti sedmi letech je v tuzemské gastronomii patrná renesance české kuchyně. Šéfkuchaři i novináři píšící o jídle se stále častěji odvolávají na prvorepublikovou gastronomii a vyzdvihují ji pro její kvalitu a chuť. Souborná publikace o stravování v období 1918 - 1938 v Čechách však chybí, útržkovité informace lze získat ze vzpomínkových knih pamětníků, z dějin všednodennosti a folkloristiky a v neposlední řadě i z dobového tisku. Nástin tématu tuzemské gastronomie v letech 1918 - 1938 jsem provedla v diplomové práci Gastronomie na stránkách prvorepublikového tisku v Čechách (2012). Metodou obsahové analýzy jsme zkoumala články s tématikou gastronomie ve čtyřech denících a osmi ženských časopisech, které vycházely v letech 1918 - 1938 na celém území ČSR. Výběr článků jsem volila dle významných církevních a zvykových událostí v roce (Vánoce, sklizeň...) ve význačných letech pro vývoj republiky (1918, 1919, 1921, 1924, 1929, 1933, 1935 a 1938). Pro zjištění doplňujících fakt jsem použila metodu historické analýzy. Rigorózní práce z této diplomové práce vychází, obsahově ji zužuje, mění strukturu kapitol, detailněji analyzuje nasbíraná data a do vybraného vzorku listů přidává časopis Gentleman - Revue moderního...
Vývoj reklamy na léčiva, zdravotní produkty a služby v tištěných médiích - komparace časopisů Světozor a Týden
Kadlec, Michal ; Vošahlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Diplomová práce sleduje zastoupení a vývoj reklamy na léčiva, zdravotní produkty a služby v tištěných médiích. Konkrétně se zaměřuje na srovnání období první republiky a období samostatné České republiky. Vybrány byly roky 1928 a 2008, vymezující období 80 let, během něhož se reklama a propagační postupy vyvinuly. Nacházíme však také shodné přetrvávající principy. Cílem práce je představit dobovou reklamu ve vybraném tištěném médiu, zvoleny byly časopisy pro širší veřejnost Světozor a Týden. Práce sleduje jaké služby a produkty byly propagovány, v jakém kontextu a jakými prostředky. Od představení problematiky a rozboru jednotlivých ročníků přecházíme ke komparaci nalezených vzorků. Výsledkem práce je zhodnocení využitých principů s ohledem na charakter média a časový rámec. Práce zohledňuje rovněž nutná omezení, daná regulací reklamy na léčiva. Pro srovnání a vyšší počet vzorků sledujeme rovněž kosmetické produkty prodávané v lékárně.
Československá sociální demokracie před volbami v roce 1946 očima Rudého práva a Svobodných novin
Chaloupská, Markéta ; Vošahlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Téma diplomové práce je Československá sociální demokracie před volbami v roce 1946 očima Rudého práva a Svobodných novin. Text si klade za cíl přiblížit problematiku odrazu Československé sociální demokracie (ČSD) před volbami v roce 1946 v dobovém tisku - Svobodných novinách a Rudém právu. Volby do Ústavodárného shromáždění dne 26. května v roce 1946 se totiž na dlouhou dobu staly posledními demokratickými volbami. Komunisté v nich získali 40,17 % hlasů a poprvé v historii Československé republiky se dostali do vlády. O tomto odrazu tohoto tématu v dobovém tisku dosud chybí ucelená literatura. Úkolem diplomové práce je stručně analyzovat situaci v poválečném Československu a postavení sociální demokracie. V analytické části pak budu charakterizovat studovaná periodika a zkoumat materiál. Na základě kvantitativní obsahové analýzy se budu snažit odpovědět na výzkumné otázky a poté potvrdit či vyvrátit hypotézu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.