Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí
Spoustová, Ivana ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Radvanová, Senta (oponent) ; Voňková, Jiřina (oponent)
Disertační práce "Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí" je zaměřena především na soudní řízení péče o nezletilé děti tam, kde jsou rodinné vztahy zatíženy domácím násilím. Snaží se vysvětlit, proč je nutné, aby v těchto případech soudy tuto skutečnost zohlednily a v rámci svých rozhodnutí přijímaly taková opatření, která poskytnou dostatečnou ochranu osobám ohroženým a současně zastaví násilné jednání. Podrobně popisuje domácí násilí jako nebezpečný celospolečenský jev, přináší informace o jeho jednotlivých podobách a formách, stručně se zmiňuje i o dalších vědních oborech, jejichž poznatky jsou důležité nejen pro postih pachatelů a ochranu obětí, ale i vytváření strategie účinné prevence. Zdůrazňuje negativní dopady na psychiku nezletilých dětí, které je nutno považovat ve všech případech domácího násilí za jeho oběti, tedy i tehdy, když násilné jednání nesměřuje bezprostředně vůči nim. Podává výklad současné právní úpravy s odkazem na nejdůležitější změny v legislativě v uplynulém desetiletí. V neposlední řadě pak navrhuje opatření de lege ferenda, jejichž realizace by mohla přispět k eliminaci tohoto nežádoucího fenoménu. Klíčová slova Domácí násilí, ohrožená osoba, oběť, násilná osoba, vykázání, intervenční centrum, práva dítěte, zájem dítěte, soudní řízení ve...
Komparace náhradní péče o děti v České republice a Slovenské republice
Fabianová, Zuzana ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Plecitý, Vladimír (oponent) ; Voňková, Jiřina (oponent)
Ve společnosti se vždy vyskytuje skupina dětí, které z nejrůznějších příčin nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Povinností státu je v takových případech zajistit dětem péči náhradní. Smyslem institutů nahrazujících rodičovskou péči je zajistit ochranu a výživu dětem v bezpečném, zdravém náhradním prostředí a poskytnout jim vhodné podmínky pro jejich zdravý tělesný, rozumový, citový a mravní vývoj. Cílem disertační práce je analýza a komparace institutu náhradní péče o děti v České a Slovenské republice z hlediska hmotněprávního i procesního se záměrem vyhodnotit efektivnost právní úpravy, identifikovat základní problémy v praktické realizaci náhradní péče, nastínit principy významné pro další vývoj náhradní péče a poskytnout návrhy řešení de lege ferenda. Důraz je zaměřen na analýzu diferencí v právních úpravách a na jejich kritické zhodnocení. Práce zohledňuje relevantní judikaturu s důrazem na promítnutí principu nejlepších zájmů dítěte, práva dítěte na slyšení v řízení a práva na respektování soukromého a rodinného života v rozhodovací praxi soudů. Právní řády České i Slovenské republiky vycházejí ze společných východisek, nicméně po rozpadu společného státu se každý z nástupnických států vydal vlastním směrem právní úpravy náhradní péče. Těžištěm právní úpravy je na Slovensku "zákon o...
Základní zásady ochrany práv dítěte v českém a anglickém právu
Millerová, Markéta ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Voňková, Jiřina (oponent) ; Hýbnerová, Stanislava (oponent)
1 Resumé Z dnešního pohledu se může jevit jako překvapující, že tomu nejsou ani dvě století, kdy se na dítě pohlíželo jako na malého dospělého nebo levnou pracovní sílu. Teprve v průběhu 20. století došlo k vzájemnému odlišení konstruktu dětství a dospělosti, což s sebou přineslo i širší debatu týkající se ochrany dětí a jejich práv. Nahlížení na dítě jako na objekt rodičovské moci pozvolna přešlo k jeho vnímání jako subjektu práv. Přestože byla přijata řada mezinárodních dokumentů deklarujících práva dítěte, téma práv dítěte a základních zásad jejich ochrany dosud nebylo vyčerpáno. Například pokud jde o právo dítěte na ochranu a péči svých rodičů, česká legislativa ani praxe soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí až donedávna neodpovídaly požadavkům mezinárodních úmluv. V anglickém právu nalezneme dokonce polemiku o tom, zda je dítě nositelem práv. Angličtí autoři představili na toto téma řadu teorií, např. teorii vůle. Cílem této disertační práce je srovnání základních zásad ochrany práv dítěte v českém a anglickém právu. Přestože komparované legislativy pocházejí z různých právních rodin, práce ukazuje, že základní principy zůstávají podobné, neboť pramení zejména z mezinárodních úmluv. Výzkum proto vychází z požadavku nejen obě legislativy popsat, ale i analyzovat a srovnat ve vztahu k základním...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.