Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nematematický svět učebnic matematiky pro 6. ročník základních škol a v oblasti finanční matematiky
Moraová, Hana ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Hošpesová, Alena (oponent) ; Voňková, Hana (oponent)
Cílem dizertační práce je zkoumat nematematický obsah učebnic matematiky. Učebnice matematiky není jen pedagogický dokument, ale také kulturní artefakt, který vzniká v konkrétní společnosti s konkrétními společenskými normami. V učebnicích matematiky se žáci setkávají s celou řadou obrazů každodennosti. Přitom vzhledem k hlavnímu cíli učebnice matematiky, tj. rozvíjet dovednosti a znalosti žáků v matematice, se textovým (nematematickým, kulturním) obsahům věnuje poměrně málo pozornosti. Žáci se tak v hodinách matematiky téměř denně setkávají se světem, který má vyvolávat dojem reálného světa, normy. Jak přesně ale tento svět odráží dění v dnešní společnosti? Otázkou, na kterou výzkum představený v této práci hledá odpověď, je, s jakými obrazy každodennosti se žáci při práci s učebnicí matematiky a jaké rozdíly existují mezi řadami učebnic jednotlivých autorů. Jedná se o v našem prostředí dosud málo probádanou oblast. V rámci výzkumu je analyzováno pět sad učebnic pro 6. ročník základní školy (primu nižšího gymnázia) a dále čtyři učebnice pro 9. ročník (část zaměřená na finanční matematiku, která je úzce spjata s každodenností), a to z hlediska nematematického, kulturního. Metoda, která je ve výzkumu použita, vychází z principů zakotvené teorie, ale také literární teorie. Obrazy každodennosti v...
Olympiáda dětí a mládeže: analýza časových řad sportovních výkonů žáků prvních tříd základních škol
Hedbávná, Simona ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Čapek Adamec, Martin (oponent)
Diplomová práce nazvaná Olympiáda dětí a mládeže: analýza časových řad sportovních výkonů žáků prvních tříd základních škol řeší význam pohybové aktivity žáků mladšího školního věku. Cílem práce je popsat současný stav pohybové gramotnosti dětí uváděné v odborné literatuře a tyto teze porovnat s naměřenými výkony pohybových schopností žáků prvních ročníků základních škol. Práce je zaměřena na popis projektu Českého olympijského výboru Olympiáda dětí a mládeže a z něj vycházející ojedinělé sportovní akce: Olympiády dětí a mládeže 1. ročníků Velké Opatovice. V textu je zpracován význam sportu, tělesné a olympijské výchovy a její zapracování do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výzkumná část práce obsahuje analýzu sportovních výkonů nejmladších žáků základních škol. Předkládá zpracovaná data z výsledkových listin Olympiády 1. ročníků v podobě lineárních trendů sportovních výsledků mezi lety 2000 - 2017 v disciplínách běh na 50 a 400 metrů, hod kriketovým míčkem a skok do dálky z místa. Výzkumným šetřením byla zjištěna zlepšující se tendence v bězích, tedy v rychlostních a vytrvalostních schopnostech dětí. Postupné zhoršování bylo naopak prokázáno ve schopnostech silových, hodu kriketovým míčkem a skoku z místa do dálky. Dle provedené analýzy ke zhoršujícím se trendům přispívají...
Vzdělávání budoucích učitelů v oblasti ICT
Štefáčková, Petra ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Čapek Adamec, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání budoucích učitelů v oblasti ICT. Teoretická část se zabývá zmapováním současné podoby pregraduální přípravy učitelů zaměřenou na výuku ICT předmětů u neoborových studentů. Seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu ICILS 2013, které se tematicky týkají práce a se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020. Tato strategie by měla ovlivnit budoucí přípravu učitelů v oblasti ICT a celkové pojetí výuky ICT na školách. Empirická část je zaměřena na kvantitativní dotazníkové šetření, uskutečněné na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Výzkum zjišťoval zda jsou studenti vzdělávání v oblasti ICT, zda jsou vedeni k používání ICT, zda mají o oblast ICT zájem. Výuka ICT předmětů není na Pedagogické fakultě povinná a proto jsou v této oblasti vzděláváni jen ti studenti, kteří o to mají sami zájem. Práce obsahuje kapitolu doporučení pro praxi, která mimo jiné obsahuje i aktuální podobu plnění bodu č. 3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů, ze Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. KLÍČOVÁ SLOV Pregraduální příprava učitelů, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, ICT, postoje,učitel, ICILS
Vliv vzdělávání na zdraví pracovníka
Dostál, Pavel ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Teoretická část práce se zaměřuje na výchovu a vzdělávání jako činitele ovlivňující zdraví jedince. Sleduje jak výchova a vzdělávání vytváří podmínky pro udržení a podporu zdraví a zdravého životního stylu. Porovnává historické souvislosti a jednotlivé vzdělávací směry od antiky až po současnost. Mapuje situaci na školách v České republice a v zahraničí. Upozorňuje na jednotlivé moderní pohledy, na postoje společnosti a z nich vycházející cíle a kompetence ve vzdělávání. Empirická část práce vychází z výzkumu, který byl proveden formou dotazníkového šetření a jeho vyhodnocením. Dělí respondenty dle hodnotícího kritéria: "Jak hodnotíte vztah klient-pracovník?" Jednotlivé odpovědi: a) Pracovník je ve výhodě. b) Pracovník a klient jsou na stejné pozici. c) Klient je ve výhodě. Tyto odpovědi zastupují subjektivní pocit pohody pracovníka na pracovišti. Vzniklé skupiny jsou následně zkoumány z pohledu jejich vzdělávání. Výzkum zjišťuje, zda jsou respondenti vzděláváni samostudiem, jednorázovými, nebo periodickými školeními, nebo zda vzděláváni nejsou. Následně je posouzeno, jestli je vazba mezi intenzitou vzdělávání a toho, jak respondenti hodnotí svoji situaci na pracovišti. Výsledek šetření ukazuje souvislost mezi intenzitou vzdělávání a vnímáním pracovní situace. Větší intenzita samostudia,...
Další vzdělávání jako jeden z možných prostředků boje proti syndromu vyhoření u pedagogů
Červinková, Kateřina ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Diplomová práce je zacílená na další vzdělávání jako jeden z možných prostředků boje proti syndromu vyhoření u pedagogů. Je členěná do dvou hlavních částí, na teoretickou a praktickou. Tyto části se následně dále dělí do kapitol a podkapitol. V teoretické části diplomové práce se zaměřuji na učitele jako celkový pojem, konkrétněji na osobnostní rysy učitelů, jejich klíčové kompetence, také na postavení učitelů v České republice, vývoj jejich profesní dráhy, také jejich vzdělávání a možnosti dalšího vzdělávání. Rovněž si vydefinujeme, co jsou to supervize, jaké druhy a formy známe, pozastavíme se také u průběhu supervizí a kompetencí supervizora. Nastíníme si také, co je to sociální prostředí ve škole. V druhé části teoretického dílu se také podíváme na syndrom vyhoření, jeho teoretické vymezení, příznaky, které se k němu pojí, jeho projevy a důsledky, zmíníme také rizikové faktory pro jeho vznik a uvedeme si některé možnosti, jak syndromu vyhoření předcházet. Praktická část obsahuje výzkum, který jsem prováděla na vybraných školách v Chrudimi. Hlavním cílem diplomové práce je porovnání počtu výskytů předpokladů syndromu vyhoření na školách s různými přístupy ke vzdělávání.
Vztah školní nekázně k vybraným charakteristikám žáků
Remešová, Jana ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Papajoanu, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou chování a kázně žáků na základních školách. Skládá se z teoretické a empirické části. Teoretická část se zabývá základními pojmy a všeobecnou problematikou kázně a nekázně z dostupné literatury. Empirická část je zaměřena na kvantitativní výzkum četnosti jednotlivých projevů školní nekázně, je zjišťováno, zda je školní nekázeň asociovaná s některou z vybraných charakteristik žáka, jako jsou typ školy, pohlaví, socioekonomická situace rodiny a vývoj četnosti projevů školní nekázně v jednotlivých třídách od šestého do devátého ročníku. Cílem práce je zjištění rozsahu nežádoucího chování ve vybraných školách. Jako výzkumná metoda je použita statistická analýza dat, technikou sběru jsou dotazníky. Výsledkem je souhrn nejčastěji se vyskytujícího neukázněného chování na druhém stupni sledovaných škol a jeho vyhodnocení v rámci vybraných charakteristik z pohledu sebehodnocení žáků. Sebehodnocení je porovnáno s hodnocením neukázněného chování z pohledu třídního kolektivu a posouzením návrhu chování hypotetické osoby. Klíčová slova Kázeň, školní kázeň, školní nekázeň, výzkum školní nekázně, sebehodnocení, ověřovací metody sebehodnocení.
Postoje žáků ke školnímu podvádění.
Vodrážková, Jana ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Papajoanu, Ondřej (oponent)
Diplomová práce je zaměřená na výzkum školního podvádění u žáků druhého stupně základních škol. Na základě dotazníkového šetření, které vychází z vlastního tvrzení žáků (self- reporting), je cílem diplomové práce zjistit, co motivuje žáky k tomu, aby podváděli, a jaký postoj zaujímají k případnému potrestání odhaleného podvodu. Dalším cílem je zjistit četnost jednotlivých typů školního podvádění, vliv pohlaví a studijního prospěchu na školním podvádění. Bylo zjištěno, že již na základní škole žáci poměrně často využívají při podvádění internet. Také se projevila větší tolerance k podváděním, kdy žáci nepřikládají důležitost trestu za odhalený podvod a spíše by své odhalené spolužáky netrestali. Klíčová slova: nečestné jednání, tradiční podvádění, elektronické podvádění, žáci základních škol, motivace k podvádění
Sebehodnocení znalostí studentů pedagogických oborů v oblasti informačních a komunikačních technologií
Černá, Petra ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Černochová, Miroslava (oponent)
Cílem této práce bylo zjistit sebehodnocení vysokoškolských studentů různých oborů ve znalostech a dovednostech z oboru informačních a komunikačních technologií. Teoretická část práce se zabývá obecně sebehodnocením a metodami jeho ověřování. Je zde popsána metoda ukotvujících vinět s aplikacemi v různých oblastech a technika přehánění (Overclaiming Technique). Empirické části byly porovnány různé skupiny studentů dle hodnocení jejich vlastních znalostí z oblasti informačních a komunikačních technologií. Metoda ukotvujících vinět se snaží tato sebehodnocení korigovat. Součástí empirické části je i použití techniky přehánění, kdy je respondentům v rámci dotazníkového šetření předložen seznam existujících i neexistujících pojmů z oblasti informačních a komunikačních technologií. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že mezi studenty různých oborů a skupin nacházíme významné rozdíly. Bylo zjištěno, že studenti oboru informační a komunikační technologie mají větší tendenci k přehánění svých znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií, než studenti jiných oborů.
Měření subjektivní duševní pohody učitelů na základní škole s využitím metody ukotvujících vinět
Vlčková, Petra ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá zjišťováním subjektivní duševní pohody u učitelů na základních školách s využitím metody ukotvujících vinět. Hlavním cílem práce je zjistit subjektivní duševní pohodu u učitelů a zároveň zjistit, jaké proměnné ji ovlivňují. V teoretické části práce je nejdříve charakterizována subjektivní duševní pohoda, její komponenty a propojení s životní spokojeností, kvalitou života a štěstím. Dále je popsána teorie využití metody ukotvujících vinět včetně její aplikace ve výzkumech. Empirická část využívá metodu dotazníkového šetření Diener's satisfaction with life scale doplněnou o ukotvující viněty. Výzkum poukazuje na celkovou vysokou úroveň subjektivní duševní pohody u učitelů. Zároveň se ovšem prokázalo, že jsou proměnné (např. rodinný status, práce ve městě či na vesnici), které tvoří rozdíly v úrovni spokojenosti. Aplikace metody ukotvujících vinět ve většině případů potvrdila výsledky sebehodnotících otázek. Klíčová slova: subjektivní duševní pohoda, životní spokojenost, kvalita života, ukotvující viněty, výzkumné šetření mezi učiteli

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.