Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Svalové dysbalance u hráčů golfu
Vlasák, Tomáš ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Gryc, Tomáš (oponent)
Název: Svalové dysbalance u hráčů golfu Cíle: Cílem bylo na základě šesti případových studií definovat vztah mezi pohybem golfového švihu a svalovými dysbalancemi na určitých svalových skupinách s pomocí přístroje Tensiomyograf. Metody: Bakalářská práce má povahu kvalitativního výzkumu. Uskutečněné měření bylo založeno na domněnce výskytu charakteristických svalových dysbalancí, které mohly nastat v důsledku golfového švihu. Realizováno bylo šest případových studií. K tomuto měření byl využit měřící aparát tensiomyograf TMG 100. Výsledky: Na základě měření šesti probandů byly nalezeny svalové dysbalance na horní části těla. Převážně u svalů svalů deltoideus posterior a erector spinae a triceps brachii.
Projekt fúze
Vlasák, Tomáš ; Čech, Petr (oponent) ; Josková, Lucie (oponent)
Tématem předložené rigorózní práce je projekt fúze, jakožto základní dokument této formy přeměny. Projekt vypracují statutární orgány každé zúčastněné společnosti v samotném úvodu fúze a obsahuje základní právní, ekonomické a účetní parametry fúze. Práce je strukturována tak, aby v úvodu popsala společné podstatné náležitosti projektu pro všechny formy zúčastněných společností. Následuje kapitola, která se věnuje zvláštním náležitostem vyžadovaným zákonem pro různé právní formy českých obchodních společností. Poté jsou popsány zvláštnosti pro případ přeshraničních fúzí. V případech, kde je to vhodné, je popis aktuální právní úpravy doplněn o její historický vývoj. Neboť náš právní řád prošel významným vývojem v posledních 25 letech, obsahuje práce ve svém závěru i popis vybraných otázek týkajících se fúze a projektu v některých evropských legislativách, např. možnost přeshraniční fúze pro společnosti se sídlem ve Švýcarsku, které není členem EU ani EHS, a možnost trojúhelníkových fúzí. Z tohoto popisu vyplývají návrhy na doplnění právní úpravy fúzí, které jsou shrnuty v závěru této rigorózní práce.
Mikrostruktura a teplotní stabilita ultra jemnozrnných Mg-Zn-Y slitin
Vlasák, Tomáš ; Čížek, Jakub (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Cílem této diplomové práce je prozkoumat mikrostrukturu a teplotní stabilitu ultra jemnozrnných hořčíkových slitin. Práce nejprve shrnuje metody využívající plastickou deformaci k dosažení ultra jemnozrnné struktury, které jsou určeny ke zpracování kovů. Poté jsou popsány experimentální metody použité v experimentální části, zahrnující testování mikrotvrdosti, rastrovací elektronovou mikroskopii a pozitronovou anihilací spektroskopii. Dále je zařazeno stručné shrnutí předchozího výzkumu slitin MgZnY zpevněných kvazikrystalickou fází a slitiny Mg22Gd. Nakonec je diskutováno zkoumání slitin MgZnY s různým poměrem obsahu Zn/Y a slitiny Mg22Gd. Výsledky naznačují, že přítomnost fází ve slitinách MgZnY závisí na poměru obsahu Zn/Y, tvrdost těchto slitin závisí na obsahu Zn, a že rychlé vychladnutí slitin MgZnY vyžíhaných na 500 řC vede k významnému zvětšení objemové frakce kvazikrystalické ikosahedrální fáze. V druhé polovině experimentální části je zkoumáno teplotní chování slitiny Mg22Gd. Navíc je prozkoumána tvorba částic GdH2, jež je přisouzena reakci vodíku rozloženého z vodní páry s gadoliniem v oblastech bohatých na gadolinium. Nakonec bylo pozorováno a prostudováno značné vytvrzení slitiny Mg22Gd zpracované metodou HPT.
Smluvní právo autorské
Vlasák, Tomáš ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
- SMLUVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ Diplomová práce se zabývá smluvními závazky v oblasti autorského práva. Jejím účelem je popis právní úpravy nejfrekventovanějších smluvních typů v autorském právu. Cílem práce je porovnání právní úpravy smluvního práva autorského před rekodifikací soukromého práva v české republice, která byla provedena novým občanským zákoníkem, a po ní a upozornění na nejdůležitější koncepční změny nového kodexu ve vztahu k smluvnímu právu autorskému. Práce se skládá z osmi kapitol. Kapitola první obsahuje stručný přehled vnitrostátní právní úpravy smluvního práva autorského. Druhá kapitola vysvětluje nejdůležitější koncepty autorského práva s vazbou na právo smluvní - pojem subjektivního práva autorského a zákazu jeho převoditelnosti, pojem licence a souhlasu v autorském právu. Zařazeno je sem též pojednání o novém pojetí právního pojmu věci a na něj navazujícího pojmu vlastnického práva v novém občanském zákoníku ve vztahu k autorskému dílu a licenci. Kapitoly třetí až osmá obsahují popis úpravy nejčastějších smluvních typů autorského práva. Stěžejní je kapitola třetí, která podrobně rozebírá licenční smlouvu. Je zde upozorněno na specifika kontraktačního procesu při uzavírání licenčních smluv a na některé již tradičně sporné otázky, zejména v oblasti rozsahu licenčního oprávnění,...
Studium teplotní stability Mg-slitin zpevněných kvazikrystalickou fází
Vlasák, Tomáš ; Čížek, Jakub (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá teplotní stabilitou ikosahedrální fáze v slitinách Mg-Zn-Y. Ke studiu tohoto jevu byly připraveny vzorky slitiny Mg-3.5Y-35Zn, které byly poté deformovány za dvou různých teplot zpracovány za zvýšených teplot metodou ECAP. Fáze ve studovaných vzorcích byly charakterizovány pomocí rastrovací elektronové mikroskopie a spektroskopie charakteristického Rentgenova záření (metody EDX). Zpevňující účinky ikosahedrální fáze byly zkoumány měřením Vickersovy tvrdosti vzorků. Teploty, při kterých dochází k precipitaci a rozpouštění fází, byly studovány diferenční skenovací kalorimetrií. Nakonec bylo prozkoumáno zotavování defektů s rostoucí teplotou měřením dob života pozitronů. Aby mohly být identifikovány chemické prvky obklopující dislokace, byla provedena koincidenční měření Dopplerovského rozšíření anihilačního píku. Získané výsledky jsou následující. Lamely ikosahedrální fáze jsou ve slitině Mg-3.5Y-35Zn stabilní až k teplotám 350 řC, za vyšších teplot se rozpouští v matrici. Zotavování dislokací v teplotním intervalu 140 řC až 260 řC vede k poklesu tvrdosti slitiny zpracované metodou ECAP. Koncentrace zinku a yttria nejsou zvýšené v blízkosti dislokací a hustota dislokací ve slitině vyžíhané na 300 řC poklesne pod 0,5 · 1013 m-2 .
Fytogeografická analýza rozšíření vybraných xero-termofilních taxonů bylin podél kaňonu Sázavy ve středních Čechách
Vlasák, Tomáš ; Černý, Tomáš (vedoucí práce) ; Boublík, Karel (oponent)
Studie je zaměřena na fytogeografickou analýzu rozšíření vybraných xero termofilních taxonů bylin podél kaňonu Sázavy ve středních Čechách. Výzkum byl proveden na 62 lokalitách v hlavním říčním úseku od Ledče nad Sázavou po ústí řeky Sázavy do Vltavy. Řeka Sázava byla rozdělena dle říční kilometráže na 8 rovnoměrných úseků, na nichž bylo vybráno vždy 6 nebo 7 reprezentativních rozsáhlejších lokalit. Zde byl proveden semi kvantitativní floristický soupis vybraných druhů do připraveného škrtacího seznamu o 57 taxonech, dále byl uskutečněn detailní průzkum území včetně zjištění rozlohy dané lokality (v ha), přímé vzdálenosti centra lokality k ústí Sázavy (v km), vzdálenosti lokalit vztažených na říční kilometráž řeky, konzervativní metodou za použití papírových mapek byl zjištěn podíl svahů jižních expozic, spočten koeficient variability nadmořských výšek (za účelem odhadu vertikální komplexity), z turistického přijímače GPS byly odečteny souřadnice a též bylo odečteno geologické složení na jednotlivých lokalitách. Po terénním výzkumu byly výsledky zpracovány a následně statisticky vyhodnoceny v programu CANOCO. Program CANOCO vypočítal, že vliv druhového složení na daných lokalitách vysvětluje přibližně 8,6 % z celkové variability jednotlivých druhů. Tento vliv byl prokázán jako signifikantní na hladině významnosti alfa = 5 %. Analýza pomocí zjištěných dat vypočítala, že 28,9 % celkové variability vegetace má vliv použitých proměnných na studované floristické složení lokalit. Tato práce může posloužit jako souhrnný zdroj informací daných lokalit pro případné pozdější průzkumy, ale též jde o cenný primární zdroj floristických dat pro účely ochrany přírody.
Návrh databanky povodní Otavy a její využití v protipovodňové ochraně
Vlasák, Tomáš ; Hladný, Josef (vedoucí práce) ; Soukalová, Eva (oponent) ; Kříž, Vladislav (oponent)
LINIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Katedra fyztcké geografie a geoekologie Návrh databanky povodní otavy a jejívyužiti v protipovodňové ochraně Disertačnípráce Vypracoval: Mgr. Tomáš Vlasák Školitel: Ing. Josef Hladný, CSc. PRAHA,2OO8 ABSTRAKT (CZ): Přeh|ed o historických případech povodníje důležitýnejen pro studie zabývajíci se příčnamivmiku povodní, ale také pro návrhy protipovodňových opatření a pro provoz hydrologické prognózy, kdy týo informace nahrazují nebo doplňují zkušenosti hydrologů prognostiků, kteří jsou spolutvůrci hydrologických předpovědí. Před|ožená disertačnípráce se zabývá náwhem databanky povodní v povodí otavy po Píseka jejím využiti pro potřeby protipovodňové ochrany. Cílem práce byio navrhnout databanku historíckých povodní, která obsahuje .informace o povětrnostních podmínkách, meteorologických příčinách (srríŽky, teploty) a o odtokové odezvě. S vyuŽitím tétodatabanky byl popsán mechanismus vzniku povodní v povodí otavy a by|a navržena metoda předpovědního analogu, která na základé podobnosti mezi příčinamipovodní vyhledává v historických zázname epizody, podle které by bylo moŽné zhruba odhadnout vývoj odtokové situace. Pro databanku povodní bylo vybráno 72 povodňových epizod z období let 1890 _ 2006, kterévPísku překročily hodnotu průtoku lleté respektive lOleté...
Návrh databanky povodní Otavy a její využití v protipovodňové ochraně
Vlasák, Tomáš
(CZ): P ehled o historických p ípadech povodní je d ležitý nejen pro studie zabývající se p í nami vzniku povodní, ale také pro návrhy protipovod ových opat ení a pro provoz hydrologické prognózy, kdy tyto informace nahrazují nebo dopl ují zkušenosti hydrolog prognostik , kte í jsou spolutv rci hydrologických p edpov dí. P edložená diserta ní práce se zabývá návrhem databanky povodní v povodí Otavy po Písek a jejím využití pro pot eby protipovod ové ochrany. Cílem práce bylo navrhnout databanku historických povodní, která obsahuje informace o pov trnostních podmínkách, meteorologických p í inách (srážky, teploty) a o odtokové odezv . S využitím této databanky byl popsán mechanismus vzniku povodní v povodí Otavy a byla navržena metoda p edpov dního analogu, která na základ podobnosti mezi p í inami povodní vyhledává v historických zázname epizody, podle které by bylo možné zhruba odhadnout vývoj odtokové situace. Pro databanku povodní bylo vybráno 72 povod ových epizod z období let 1890 - 2006, které v Písku p ekro ily hodnotu pr toku 1leté respektive 10leté povodn . Pro tyto povodn byly shromážd ny pot ebné 2 informace a zpracovány do grafické formy Katalogu povodní, který je sou ásti práce. V druhé ásti byly popsány nejvýrazn jší rysy mechanismu vzniku povodní na Otav a byly dány do souvislosti s...
Změny reliéfu dna a objemu VD Fojtka vlivem zanášení
Vlasák, Tomáš ; Moudrý, Vítězslav (vedoucí práce) ; Hradilek, Václav (oponent)
Sedimentace je přirozený proces, který je závislý na mnoha faktorech za působení času. Množství usazených sedimentů na dně vodních nádrží má vliv jednak na celkový objem a plochu vodního díla, ale také na reliéf dna. Tato práce se zabývá množstvím sedimentu ve vodní nádrži Fojtka a změnou reliéfu jejího dna za 109 let fungování nádrže. Pro účely této práce bylo na přehradě provedeno měření dna pomocí echosounderu z lodi, jehož výstupem byla bodová vrstva o 5500 bodech. Dále byla změřena břehová linie pomocí GPS přístroje. Zpracování dat proběhlo v programu ArcGIS, kde byla data nejdříve zredukována a upravena k použití pro interpolační nástroje ze sady ArcToolbox. Pro vybrání nejpřesnější interpolace byla vytvořena validační data, která byla porovnávána s interpolovanými. Nejlepší výsledky poskytovala interpolace Kriging a TIN v rozlišení 0,5 m. Pro srovnání se současným stavem byly vektorizovány plány z doby výstavby, u kterých byla rovněž vytvořena validační data a následně porovnávána přesnost jednotlivých interpolací. Jako nejlepší metoda pro tato data byla vyhodnocena metoda TIN v rozlišení 0,5 m. Metoda TIN byla použita u obou datových sad pro 2D a 3D vizualizace reliéfu dna a také pro výpočet aktuálního objemu a plochy zátopy nádrže. Rozdíl reliéfů dna nádrže Fojtka ukázal zmenšení objemu nádrže o 6,7% a redukci zaplavené plochy o 3,2%. Vliv na toto relativně malé zanesení má pravidelně těžená předzdrž umístěná nad nádrží.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
23 VLASÁK, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.