Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení daňového základu pro určení daně z nabytí nemovitých věcí
Borůvka, Jaroslav ; Vlasák, Josef (vedoucí práce) ; Dana, Dana (oponent)
Výpočet a určení daňového základu daně z nabytí nemovitých věcí je postaven na srovnávací daňové hodnotě. V rámci této práce jsou porovnávány varianty pro výpočet a určení daňového základu, a to při použití směrné hodnoty a ceny zjištěné na základě znaleckého posudku. Oběma metodami je proveden výpočet základu daně a stanovení daně, přičemž jsou analyzovány odlišnosti mezi těmito variantami a nastíněny vhodné možnosti jejich použití. V závěrečných kapitolách práce jsou blíže specifikovány problémy a úskalí při stanovení daňového základu. Hlavní přínos práce spočívá v analýze výpočtů a následném vyvození poznatků při určení daňového základu. V rámci práce je posuzována rovněž využitelnost cenové mapy pro stanovení daňového základu. Přinos praktické části práce lze rovněž spatřovat v analýze použitelnosti variant pro výpočet srovnávací daňové hodnoty.
Chloroplastová sekvenační\nhaplotypizace dubu pro stanovení\npůvodu a homogenity populací
Vlasák, Josef ; Cvrčková, H. ; Máchová, P.
Účelem této publikace je prezentovat novou metodu izolace DNA z mladých listů dubu, která umožňuje efektivní amplifikaci chloroplastové oblasti trnD-trnT a přímé sekvenování z nepřečištěné PCR reakční směsi. Sekvenační data z trnD-trnT oblasti byla využita pro studium variability populací dubu letního a dubu zimního.
Vývoj vlastnických vztahů v k.ú. Solopysky u Třebnic na podkladě pozemkové knihy
Přibylová, Jana ; Vlasák, Josef (vedoucí práce) ; Janovská, Vratislava (oponent)
V úvodní části práce se zaměřuji na historický vývoj evidence nemovitostí od středověku až po současný katastr nemovitostí České republiky. Soustředím se především na popis pozemkových knih, systému zapisování a jednotlivé rejstříky. Druhá část práce poskytuje zdokumentování a přehledné vyjádření vlastnických vztahů a jiných věcných práv k pozemkům od druhé poloviny 19. století až do roku 1950 dle jednotlivých knihovních vložek pozemkové knihy vedené v katastrálním území Solopysky u Třebnic. Dále umožňuje porovnání údajů zjištěných z pozemkové knihy a současného stavu vlastnictví a fragmentace pozemků.
Historický vývoj krajiny s prvky sakrální architektury v okolí k.ú. Chyše (Karlovarský kraj)
Duřt, Jan ; Kottová, Blanka (vedoucí práce) ; Vlasák, Josef (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá sledováním a hodnocením vývoje struktury krajiny na území obce Chyše v Karlovarském kraji. Nadále se práce zaměřuje na studii drobné sakrální architektury a její vliv na celkovou podobu dnešní krajiny. Pro analýzu území byly využity mapové podklady ze tří časových období. Nejstarším podkladem byly císařské povinné otisky map stabilního katastru z roku 1841. Dále se jednalo o černobílé letecké snímky z roku 1952 a aktuální ortofotomapu z roku 2014. První část práce se věnuje vymezení obecných pojmů a problematice v oblasti krajiny. V druhé části se práce zaměřuje na charakteristiku a historii zájmového území. Třetí část se zabývá samotným zpracováním podkladových dat v programu ArcGIS 10.2. Podklady byly zvektorizovány na základě třech časových horizontů. Poté následovalo jejich rozřazení do kategorií LU/LC. V konečné fázi proběhlo analyzování dat včetně interpretace. Výsledky práce poukazují na současné i minulé trendy změn v krajinné struktuře. Je možné sledovat především klesající mozaikovitost a tedy celkové zvětšování krajinných plošek. Od 50. let 20. století dochází ke zvětšování ploch lesů na úkor zemědělské půdy. Krajina v okolí Chyší si přesto částečně zachovává svůj typický charakter navzdory všem okolním vlivům. Dosažené výsledky umožňují sledovat vývoj krajinné struktury se značným přispěním člověka za bezmála 180 let. Značný přínos mohou výsledky přinést i jako zdroj pro budoucí vývoj území, především pak v oblasti krajinného plánování, územního plánování a pozemkových úprav.
Sledování prvků plánu společných zařízení realizovaných v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Kutná Hora (Středočeský kraj)
Černá, Petra ; Kottová, Blanka (vedoucí práce) ; Vlasák, Josef (oponent)
Tato studie popisuje vývoj pozemkových úprav, shrnuje jejich základní cíle,formy, postupy a možnosti financování. Dále se věnuje plánu společných zařízení, který vymezuje potřebná opatření v krajině, jako jsou cestní síť, protierozní,vodohospodářské prvky a další prvky k ochraně a tvorbě životního prostředí. Hlavní část práce se zabývá realizovanými prvky, které jsou navrhnuté v plánu společných zařízení katastrálního území Hlízov, Přítoky, Miskovice, Rašovice u Uhlířských Janovic a Opatovice I v okrese Kutná Hora. Realizované prvky jsou popsány a zhodnoceny podle poskytnuté projektové dokumentace a terénního průzkumu. Mapové výstupy doplňují přehled o navržených a zrealizovaných prvcích v území.
Sledování efektivity pozemkových úprav v Libereckém kraji a v kraji Vysočina
Kabelka, David ; Vlasák, Josef (vedoucí práce) ; Richard, Richard (oponent)
Při provádění pozemkových úprav je jedním z hlavních ukazatelů efektivita provedení. Právě sledování a vyhodnocení efektivity ukončených komplexních pozemkových úprav je předmětem této diplomové práce. Zkoumány byly faktory, které mohou proces pozemkových úprav ovlivňovat. Mezi tyto faktory patří například index koncentrace, délka zpracování, počty pozemků, velikost obvodu pozemkové úpravy apod. Vyhodnocení probíhalo z hlediska jejich změny před a po provedení pozemkové úpravy. Zjištění těchto faktorů může pomoci celý proces urychlit či zkvalitnit jeho provedení. Ukončené komplexní pozemkové úpravy byly sledovány a hodnoceny na území Libereckého kraje a kraje Vysočina.
Sledování efektivity pozemkových úprav v Karlovarském a Královéhradeckém kraji
Benková, Barbora ; Vlasák, Josef (vedoucí práce) ; Kottová, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity komplexních pozemkových úprav v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Podává ucelený přehled o ukončených komplexních pozemkových úpravách v těchto krajích, zahrnující klíčové parametry těchto pozemkových úprav. Předmětem zkoumání jsou parametry vstupující do pozemkových úprav a změny těchto parametrů po ukončení pozemkových úprav, např. počty parcel, plán společných zařízení apod. Následně tyto pozemkové úpravy vyhodnocuje z hlediska jejich úspěšnosti (zejména jejich efekt scelení) a v závislosti na regionálních, přírodních charakteristikách zájmových území. Efektivita pozemkových úprav v Karlovarském a Královéhradeckém kraji takto hodnocena dosud nebyla, z tohoto důvodu je tedy práce řešena.
Katalog společných zařízení, doplnění, aktualizace pro vybraná k.ú. v okrese Písek
Sádlová, Iva ; Vlasák, Josef (vedoucí práce) ; Kottová, Blanka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá společnými zařízeními, která byla realizovaná v rámci komplexních pozemkových úprav na území okresu Písek. Hlavním cílem práce je zpracování nových záznamů v Katalogu společných zařízení pozemkových úprav na základě podkladů získaných od Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj pobočka Písek. V teoretické části práce je přiblížena problematika pozemkových úprav, jejich průběh a cíle. Součástí jsou i informace o společných zařízení. Další část práce se věnuje samotným výsledkům zpracování podkladů a jejich zhodnocení z různých hledisek.
Katalog společných zařízení, doplnění, aktualizace pro vybraná k.ú. v okrese Cheb
Urbánek, Jaroslav ; Vlasák, Josef (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá realizovanými společnými zařízeními pozemkových úprav v katastrálních územích okresu Cheb. Teoretická část je zaměřena na společná zařízení pozemkových úprav. V úvodu je čtenář seznámen s pojmem pozemková úprava, je popsán vznik a historie pozemkových úprav na území České republiky. Dále je charakterizován předmět, obvod a jejich forma. Čtenář je seznámen se společnými zařízeními pozemkových úprav, jejich financováním a údržbou. Jsou mu přiblížena společná zařízení, rozdělená do kategorií opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, vodohospodářského opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Praktická část této práce se zabývá zdokumentováním a zaznamenáním výsledků do Katalogu společných zařízení pozemkových úprav. Jsou zde z několika hledisek zhodnocena společná zařízení pozemkových úprav. Součástí výsledků je vyhodnocení dotazníku.
Katalog společných zařízení, doplnění, aktualizace pro vybraná k.ú. v okresech Benešov a Kladno
Bartoš, Pavel ; Vlasák, Josef (vedoucí práce) ; Kottová, Blanka (oponent)
Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ), skrze společná zařízení (SZ), která se na daném území realizují, můžeme chápat jako nejschopnější prostředek ke změně venkovské krajiny. KoPÚ pak mají mít za výsledek zlepšení stavu krajiny v různých faktorech. Nejvíce využívaným aspektem je v současnosti zpřístupňování pozemků pro snadnější obhospodařování zemědělských pozemků. Další nástroje KoPÚ slouží k protierozním, vodohospodářským či ekostabilizujícím účelům. Katalog společných zařízení má scelovat informace o již realizovaných SZ a mapovat tak jejich polohové a povahové rozložení v rámci jednotlivých krajů. Stěžejním cílem této práce je tedy získání informací o realizovaných SZ v okrese Benešov, který v katalogu nebyl doposud doplněn a aktualizace pro okres Kladno, který byl do databáze vložen pouze z části. Obecná část práce se věnuje problematice pozemkových úprav a druhům SZ. Praktická část interpretuje získané informace z poboček krajského pozemkového úřadu a zhodnocuje rozložení SZ do jednotlivých kategorií. Do této části je zakomponován i dotazník zaslaný jednotlivým organizacím, které obhospodařují sousedící pozemky s danými SZ ve sledované lokalitě a vyhodnocuje jejich postoj a názor k KoPÚ.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 VLASÁK, Josef
4 Vlasák, Jakub
3 Vlasák, Jan
5 Vlasák, Jaroslav
4 Vlasák, Jiří
2 Vlasák, Jonáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.