Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Investigation of defects in quasicrystals
Vlček, Marián ; Čížek, Jakub (vedoucí práce)
Název práce: Studium defekt· v kvazikrystalech Autor: Marián Vlček Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Jakub ížek, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: V predloženej práci boli pomocou spektroskopie doby života poz- itrónov a koincidenčnej spektroskopie Dopplerovského rozšírenia anihilačného píku študované zliatiny WE43 s prídavkom zinku a ternárne zliatiny Mg-Zn-Y. V týchto zliatinách bola nedávno zistená prítomnos' ikosahedrálnej fázy Mg3Zn6Y1 s kvázikryštalickou štruktúrou, čo pritiahlo pozornos' výskumníkov. Spektroskopia doby života pozitrónov preukázala prítomnos' unikátnych vakanciám podobných defektov na rozhraní ikosahedrálnej fázy a horčíkovej matrice, ktoré sú charakter- istické pre horčíkové zliatiny obsahujúce ikosahedrálnu fázu. Tepelné spracovanie skúmaných zliatin vedie k významným zmenám morfológie hraničných fáz. Ke¤že vakanciám podobné defekty spojené s ikosahedrálnou fázou sa vyskytujú na jej rozhraní s horčíkovou matricou, zmeny v morfológii ikosahedrálnej fázy vedú k výrazným zmenám koncentrácie týchto defektov. "alej boli skúmané vzorky pripravené uhlovým pretláčaním kanálom rovnakého prierezu. Typy defektov prítomné v týchto zliatinách a ich teplotná stabilita bola určená pomocou spektroskopie doby života pozitrónov a merania tvrdosti...
Investigation of defects in quasicrystals
Vlček, Marián ; Čížek, Jakub (vedoucí práce) ; Hnilica, František (oponent) ; Petriska, Martin (oponent)
Název práce: Studium defekt· v kvazikrystalech Autor: Marián Vlček Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Jakub ížek, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: V predloženej práci boli pomocou spektroskopie doby života poz- itrónov a koincidenčnej spektroskopie Dopplerovského rozšírenia anihilačného píku študované zliatiny WE43 s prídavkom zinku a ternárne zliatiny Mg-Zn-Y. V týchto zliatinách bola nedávno zistená prítomnos' ikosahedrálnej fázy Mg3Zn6Y1 s kvázikryštalickou štruktúrou, čo pritiahlo pozornos' výskumníkov. Spektroskopia doby života pozitrónov preukázala prítomnos' unikátnych vakanciám podobných defektov na rozhraní ikosahedrálnej fázy a horčíkovej matrice, ktoré sú charakter- istické pre horčíkové zliatiny obsahujúce ikosahedrálnu fázu. Tepelné spracovanie skúmaných zliatin vedie k významným zmenám morfológie hraničných fáz. Ke¤že vakanciám podobné defekty spojené s ikosahedrálnou fázou sa vyskytujú na jej rozhraní s horčíkovou matricou, zmeny v morfológii ikosahedrálnej fázy vedú k výrazným zmenám koncentrácie týchto defektov. "alej boli skúmané vzorky pripravené uhlovým pretláčaním kanálom rovnakého prierezu. Typy defektov prítomné v týchto zliatinách a ich teplotná stabilita bola určená pomocou spektroskopie doby života pozitrónov a merania tvrdosti...
Studium defektů v kvazikrystalech metodou pozitronové anihilační spektroskopie
Vlček, Marián ; Čížek, Jakub (vedoucí práce) ; Smola, Bohumil (oponent)
V predloženej práci študujeme horčíkové zliatiny obsahujúce ikosahe- drálnu fázu pomocou spektroskopie doby života pozitrónov a koincidenčnej spek- troskopie Dopplerovského rozšírenia anihilačného píku. Štúdiom vzorkov zliatiny WE43 modifikovanej pridaním zinku bolo zistené, že v týchto zliatinách dochádza k záchytu pozitrónov na defektoch s voľným objemom prítomných na rozhraní medzi horčíkovou matricou a ikosahedrálnou fázou Mg3Zn6Y1. Ďalej boli štu- dované zliatiny typu MgZnAl. V týchto zliatinách nebol pomocou spektroskopie doby života pozitrónov pozorovaný záchyt pozitrónov na defektoch s voľným ob- jemom. Koincidenčné meranie Dopplerovského rozšírenia anihilačného píku však ukázalo, že aj v týchto zliatinách dochádza k záchytu positrónov v okolí ikosahe- drálnej fázy Mg44Zn41Al15. Na vysvetlenie rozdielnej podstaty záchytu pozitrónov v modifikovaných zliatinách WE43 a v zliatinách typu MgZnAl bolo navrhnutých niekoľko hypotéz. Klíčová slova: kvázikryštály; positrónová anihilačná spektroskopia; záchyt poz- itrónov; defekty s voľným objemom

Viz též: podobná jména autorů
15 VLČEK, Martin
1 Vlček, Marek
15 Vlček, Martin
1 Vlček, Matěj
2 Vlček, Michael
9 Vlček, Michal
4 Vlček, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.