Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Effect of vibrations on fatigue life of L 410 NG airplane flaps
Častulík, Lubomír ; Katrňák, Tomáš (oponent) ; Vlček, Dalibor (vedoucí práce)
The thesis deals with the design of methodology for determination of vibrations effect on fatigue durability and crack growth rate of L 410 NG airplane flaps. The introductory part contains necessary information about the airplane and loading of flaps. Means for quantitative description of fatigue process by the stress-life approach are described afterwards. Definition of general random process and description of techniques applied to data, which were obtained by a strain gauge survey, are presented to clarify the proposed methodology. The main part of the thesis contains a detailed description of the proposed methodology. At the same time, the methodology is applied to data obtained from the strain gauge survey on L 410 UVP-E20.
Methodology of analysis of wing structure with respect to Widespread Fatigue Damage (WFD)
Bulko, Martin ; Augustin, Petr (oponent) ; Vlček, Dalibor (vedoucí práce)
The thesis presents the methodology for analyses of the widespread fatigue damage (WFD) susceptible structures. Firstly, the airworthiness regulations related to WFD for airplanes certified in compliance with FAR 23 in the category commuter are introduced. Methods of fatigue calculation and crack growth prediction follow. Solutions to stress intensity factor for basic crack configurations are presented in a closed form or in a tabular form. Central part of the work is a development of the algorithm AIMA, which provides complex analysis of the structure with respect to multiple site damage. Validation is performed on the bottom wing panel splice joint fatigue test specimen, followed by the analysis of the real L 410 NG bottom wing panel splice joint.
Kritéria hodnocení únavové životnosti nýtových spojů
Adámek, Petr ; Augustin, Petr (oponent) ; Vlček, Dalibor (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro hodnocení únavové životnosti nýtových spojů. V první části je shrnuta teorie používaná pro hodnocení únavové životnosti, popis skladby provozních spekter zatížení a konstrukčních zásad při návrhu spojů za účelem dosažení optimální životnosti. Druhá část diplomové práce je zaměřena na návrh metodiky umožňující analytické řešení v uzavřeném tvaru vhodné pro prvotní návrh konstrukce a zároveň numerické řešení pro použití při detailních analýzách konstrukce. Použitelnost metodiky je demonstrována na příkladu výpočtu reálného konstrukčního uzlu a následném porovnání výpočtu s výsledky zkoušky.
Stanovení životnosti dolního integrálního panelu křídla letounu L410 NG filozofií damage tolerance
Vlček, Dalibor ; Juračka, Jaroslav (oponent) ; Augustin, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá provedením damage tolerance analýzy dolního integrálního panelu křídla letounu L410 NG zahrnující výpočet růstových křivek únavových trhlin, analýzu zbytkové pevnosti konstrukce a návrh programu periodických prohlídek. DT analýza byla provedena s využitím MKP modelu křídla a programu AFGROW.
Technická dokumentace částívyrobených z kompozitních materiálů
Vlček, Dalibor ; Urík, Tomáš (oponent) ; Klement, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje pravidla platná pro tvorbu technické dokumentace částí vyrobených z kompozitních materiálů. V první části je stručně shrnuta charakteristika těchto materiálů. V dalších částech jsou uvedeny principy zpracování dokumentace dle souboru evropských norem EN 4408. Cílem této práce je shrnutí zásad platných pro vedení konstrukční a technologické dokumentace dílů leteckých konstrukcí vyrobených z kompozitních materiálů ve formě stručné příručky.
Úvahy o globálním řádu po skončení studené války: perspektiva Francise Fukuyamy a Samuela P. Huntingtona
Jurásek, Miroslav ; Veselý, Zdeněk (vedoucí práce) ; Lehmannová, Zuzana (oponent) ; Vlček, Dalibor (oponent) ; Gombár, Eduard (oponent)
Doba po skončení studené války byla velmi nejistá. Pro správné rozhodování politici museli zvažovat celou řadu scénářů predikujících možné globální trendy. Většinu těchto vizí globálního uspořádání je možné klasifikovat ve smyslu řád a anarchie. Na začátku 90. let minulého století vyšly dvě celosvětově známé knihy "Konec dějin a poslední člověk" od Francise Fukuyamy a "Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu" od Samuela P. Huntingtona, které velmi dobře zapadají do koloritu těchto úvah. Provokativní a kontroverzní teorie konec historie a střet civilizací byly mnohými odborníky kritizovány a empiricky zpochybňovány. Na druhé straně jiní je používali jako teoretická východiska pro své další analýzy. Tato disertační práce je příspěvkem do diskuse mezi odpůrci a příznivci obou teorií, když zkoumá predikční potenciál (neboli prediktabilitu) obou teorií. S využitím metodologických teoretických programů Imreho Lakatose je argumentováno, že obě teorie jsou ještě i dnes platné, protože podstata teoretických programů (neboli tvrdé jádro ve smyslu Lakatosovy metodologie) nebyla dosud vyvrácena. Zároveň obecnost tohoto jádra rovněž určuje specifické rysy a charakter obou teorií. Z tohoto důvodu jsou pro praktický význam obou teorií významnější jiné faktory, které jsou součástí tzv. vnější historie vědy. Obě teorie sice naplňují kritéria tzv. silné ideje (schopné se prosadit v praxi), které navrhl J. Mehta, přesto je možné konstatovat, že teorie střet civilizací je v tomto ohledu ještě silnější. Zvláštní povaha obou teorií je také ilustrována ve dvou případových studiích o Unii jihoamerických národů a Šanghajské organizaci pro spolupráci. Nejdříve je zdůvodněn výběr těchto případových studií, následně jsou v rámci Lakatosovy metodologie identifikovány a vysvětleny teoretické anomálie. Vzhledem k tomu, že nebyly u těchto integračních uskupení nalezeny anomálie, které by v rámci teorií konec historie a střet civilizací neměly vysvětlení, je i současnou praxí potvrzena aktuálnost zkoumaných teorií. Případové studie rovněž pomáhají lépe pochopit interpretační možnosti obou teorií.
Mezinárodní rozměr imigrační politiky
Novotná, Markéta ; Veselý, Zdeněk (vedoucí práce) ; Eichler, Jan (oponent) ; Vlček, Dalibor (oponent) ; Drbohlav, Dušan (oponent)
Vztah imigrační politiky a státní suverenity v Evropské unii (EU) je téma velmi aktuální a zároveň značně kontroverzní. Tato práce je pojata jako disciplinovaná interpretativní studie založená na konceptu čtyř typů suverenity S. Krasnera, s jehož pomocí lze interpretovat rozpor mezi výsadním postavením států jako jediných aktérů imigrační politiky a její komunitarizací v rámci EU. Na základě diskurzivní analýzy dokumentů i praktického chování států dospívá dizertace k tezi, že k posunu suverenity na evropskou úroveň dochází, avšak zdůrazňuje, že tento posun je doprovázen posílením moci či kontroly států v jiných oblastech. V určitém (bezpečnostním) ohledu tedy lze tvrdit, že evropská harmonizace imigrační politiky může státní suverenitu posílit. Jak v oblasti vnějšího, tak vnitřního rozměru evropské imigrační politiky platí, že část imigrační politiky zůstává regulovaná na národní úrovni, přičemž i v oblastech, které jsou upravovány společnými normami, si státy ponechávají značný prostor k volnému uvážení. Stále tak panuje napětí mezi myšlenkou solidarity mezi jednotlivými členskými státy a jejich národními zájmy, a o společné evropské imigrační politice tak zatím hovořit nelze.
Ideologie v Turecku a jejich vliv na politický vývoj
Cupalová, Marcela ; Prorok, Vladimír (vedoucí práce) ; Lehmannová, Zuzana (oponent) ; Vlček, Dalibor (oponent) ; Hynčica, Pavel (oponent)
Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit ideologické zázemí turecké společnosti a jeho vliv na ekonomický a politický vývoj Turecka a přinést tak nové, komplexní vysvětlení tureckých problémů na cestě do EU, včetně vyhlídek jejich řešení. Práce mapuje socioekonomický vývoj Osmanské říše a Turecka, vliv specifických tureckých hodnot na tento vývoj a politické snahy reformovat systém. Na základě této analýzy vyhodnocuje turecký potenciál pro přijetí nových hodnot a jejich aplikaci při modernizaci a demokratizaci společnosti. Práce také analyzuje hodnoty tureckých občanů, zjištěné průzkumy veřejného mínění, a srovnává je se standardy EU. Následně vysvětluje rozdíly v hodnotách analýzou tureckých ideologií a konfliktních linií, které se kolem těchto ideologií vytvořily. Nakonec práce mapuje ideologické základy současného politického systému, jejich odraz v Ústavě, zákonech a politické praxi. Soustředí se také na ideologie a cíle tureckých politických stran a hnutí, jejich vliv na tureckou společnost a jejich kompatibilitu se standardy EU. Hlavním cílem analýzy je vyhodnotit vliv specifických tureckých ideologií na politický a ekonomický vývoj Turecka a plnění politických standardů EU.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Vlček, Daniel
2 Vlček, David
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.