Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj azylové politiky ČR perspektivou veřejněpolitických teorií
Vinařická, Anna Marie ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Kotrusová, Miriam (oponent)
Tato práce se zabývá vývojem azylové politiky v České republice od roku 2000 do roku 2016. Azylová politika je oblastí, která se po většinu času odehrává mimo větší zájem veřejnosti a do níž vstupuje malé množství stále stejných aktérů. V současnosti jde však o téma, které je vzhledem k celosvětovým událostem okolo tzv. uprchlické krize velice aktuální, a které se hojně objevuje ve veřejném diskurzu. Z tohoto a dalších důvodů se v této práci zaměřuji na zkoumání vývoje azylové politiky, vysvětlení a popis změn, ke kterým došlo. Vývoj azylové politiky v daném období je zkoumán jak z hlediska věcného, což spočívá v identifikaci jednotlivých období a jejich charakteristických rysů, tak z hlediska teoretického, a to za pomoci teorie přerušované rovnováhy a rámování. Teorie přerušované rovnováhy je vhodná pro vysvětlení změny v politice, k nimž dojde po dlouhých obdobích stability. Rámování je důležitým prvkem pro teorii přerušované rovnováhy. Pro účely této práce je použito též jako metoda analýzy těch vyjednávání v Poslanecké sněmovně, která se týkají legislativy ošetřující azylovou politiku. Používané rámce reprezentují to, jak je azylová politika zobrazována, což v kombinaci s analýzou dokumentů za celý časový úsek poskytne důkladný vhled do jejího vývoje.
Analýza státních a nestátních opatření proti pravicovému extrémismu v České republice
Vinařická, Anna Marie ; Cejp, Martin (vedoucí práce) ; Holas, Jakub (oponent)
Práce se věnuje problematice obrany státu proti pravicovému extremismu. V první části popisuje teoretická východiska, kterými je koncepce obranyschopné demokracie Karla Loewensteina a zároveň její kritiky. Je definován problematický pojem extremismus a stručně popsán vývoj české pravicově extremistické scény. V empirické části práce je na základě kritérií obranyschopné demokracie analyzována česká legislativa. Hlavním bodem práce je analýza jednotlivých opatření proti pravicovému extremismu na základě expertního šetření. Tato opatření pochází jak od státních orgánů, tak od neziskových organizací. Do analýzy se tak promítají obě dimenze teoretického základu, tedy koncepce obranyschopné demokracie i její kritiky, které vyzdvihují právě působení nestátního sektoru. U opatření je hodnocena jejich účinnost a zkoumány jejich klady a zápory. Hlavním cílem práce je na základě tohoto hodnocení vybrat nejúčinnější opatření.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.