Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj písemného projevu u žáků od 1. do 5. ročníku základní školy
Kučerová, Olga ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Wildová, Radka (oponent) ; Viktorová, Ida (oponent)
NÁZEV Vývoj písemného projevu u žáků od 1. do 5. ročníku základní školy Autorka: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová Katedra (ústav): Katedra psychologie PedF UK Školitelka: Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph. D. ABSTRAKT Tato disertační práce se zabývá problematikou vývoje psaní od 1. do 5. ročníku základní školy. Cíl této studie tkví v popisu dynamiky osvojování písařských a pisatelských dovedností ve dvou písařských vzorech, které jsou vyučovány na českých základních školách. Zaměříme se na tradiční vzor vázaného písma a nevázaný vzor Comenia Script. Výzkumný vzorek zahrnuje dvě skupiny. První tvoří písaři píšící vázaným písmem. Druhá skupina je sestavena ze žáků, kteří píší nevázaným vzorem písma Comenia Script. Disertační práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na představení teoretických konceptů spojených s vývojem psaní. Dále se věnuje detailnímu popisu obou zkoumaných písařských vzorů - tvarovým charakteristikám, okolnostem vzniku. Zároveň představíme současné české výzkumné studie, které se zabývají osvojováním si písma. Další kapitola obsahuje přehled vázaných a nevázaných písařských vzorů, kterými se učí psát žáci ve vybraných evropských státech a v Kanadě. Úvod výzkumné části představí metodologii výzkumu, který je designován jako průřezová studie....
Možnosti tréninku pracovní paměti
de Gray, Klára ; Páchová, Anna (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Tématem této práce jsou možnosti tréninku pracovní paměti. V rámci analýzy stávající literatury vyplynulo, že oblast, týkající se podnětového materiálu (s kterým je v tréninkových programech pracováno), je poměrně neprobádaná. Cílem je proto zjistit, zda existuje souvislost mezi typem podnětové materiálu (v rámci stupně abstrakce a modality), výkonem a výběrem paměťové strategie. V první řadě byl pro tento účel vybrán tréninkový program N-Back Campaign, kde došlo k vytvoření několika úkolů (auditivních a vizuálních). Tyto úkoly byly odehrány padesáti respondenty. Poté bylo realizováno několik polostrukturovaných rozhovorů, díky nimž jsme měli možnost náhlednou do myšlenkových pochodů spojených s řešením N-back úloh. Pro účely rigorózní práce byl realizován další výzkum, který rozšířil původní podnětový materiál o materiál kombinovaný (paralelní prezentace podnětu v auditivním a vizuálním kódu). Pomocí statistické analýzy jsme došli k závěru, že typ podnětového materiálu významně souvisí s výkony v n-back úlohách, a to tak, že se zvyšující mírou abstrakce, klesá výkon. A zároveň analýza ukázala, že v úlohách s vizuálními podněty dosahovali respondenti vyšších skórů. Dále bylo zjištěno, že existují specifické strategie, které odpovídají určitému stupni abstrakce podnětů, či jejich modalitě. Domníváme...
Vztah rodiny a školy: případ dítěte mezi institucemi v konfliktu
Machová, Natálie ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Smetáčková, Irena (oponent)
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zmapovat oblast spolupráce a komunikace mezi rodiči žáka a školou v konfliktní situaci. Zároveň práce zkoumá dopady, které tato situace má na optimální vývoj dítěte, jež se dlouhodobě nachází mezi dvěma institucemi v konfliktu. Teoretická část je věnována představení základních funkcí rodiny a školy, dále se zabývá jejich vzájemnými vztahy a formami kontaktu obou institucí. Představuje také způsoby spolupráce rodičů a školy a z nich vyplývající možná rizika a konflikty. Teoretický rámec práce vymezuje pozici dítěte na počátku povinné školní docházky a jeho vývojové úkoly v období mladšího školního věku. Těžištěm této práce je její empirická část, realizovaná v rámci kvalitativního metodologického přístupu. Jedná se o případovou studii žáka, která si kladla za cíl najít a popsat kritická místa konfliktu, ve kterých se nacházela škola a rodina jako instituce a dítě stojící mezi nimi. Za pomocí důkladné analýzy dokumentů, polostrukturovaných rozhovorů a pozorování byl do hloubky prozkoumán problematický vztah konkrétní rodiny a školy a současně byly retrospektivně zmapovány důsledky tohoto vztahu na vývoj dítěte. Výsledky výzkumného šetření naznačují, že neefektivní spolupráce a nekonstruktivní řešení problémů mezi rodinou a školou mají enormní vliv na...
Vliv aktivního způsobu vedení výuky hudební výchovy na vybrané cizojazyčné dovednosti žáků mladšího školního věku
Dvořáková, Kateřina ; Špačková, Klára (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Hudba je součástí našich životů, ať už se jedná o poslech, zpěv nebo hru na nástroj. Hudební trénink má navíc vliv na rozvoj mozku a učení jazyka. Cílem této diplomové práce je blíže prozkoumat vztah mezi rozvojem hudebních a cizojazyčných dovedností dětí mladšího školního věku. Konkrétně pak porovnat úroveň dovedností v cizím jazyce u žáků ze tříd s odlišným způsobem vedení hudební výchovy. Výzkumu se účastnili žáci 5. ročníků, kteří byli rozděleni do tří skupin. Ty se lišily intenzitou a přístupem k hudební výchově. U první skupiny byla intenzita 1 vyučovací hodina týdně a náplní této hodiny byl zpěv. U dalších dvou skupin byla náplní kromě zpěvu také například hra na flétnu, Orffovské nástroje či pohybová výchova. Lišily se ale v intenzitě. Jedna ze skupin měla 1 a druhá 3 vyučovací hodiny týdně. Většina žáků, která měla vyšší intenzitu hudební výchovy ve škole se jí věnovala také mimoškolně. Všechny tři skupiny měly shodnou časovou dotaci anglického jazyka v jednotlivých ročnících. Žáci byli testováni prostřednictvím Cambridge testu "Movers" v oblastech poslechu, čtení a psaní. Analýza dat ukázala, že žáci, kteří absolvují rozšířenou výuku hudební výchovy a ve většině případů také mimoškolní hudební výchovu, dosahují celkově lepších výsledků v testu z anglického jazyka. Pouze v případě...
Role koordinace kreslení a psaní ve vývoji ke školní zralosti
Kylarová, Helena ; Klusák, Miroslav (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Tato diplomová práce navazuje na oblast výzkumu teoretických východisek orientačního testu školní zralosti Jaroslava Jiráska. Má za cíl se soustředit na objasnění toho, co je testováno v úkolu zaměřeném na napodobení psacího písma. V dialogu s dalšími autory (Jean Piaget a Barbara Inhelderová, Anette Karmiloff Smithová, Emilia Ferreirová a Ana Teberoskyová, Esther Adi-Japhová a Norman Freeman) hledá oblasti, které se podílí na utváření dětských představ o psaném. Tyto představy následně reflektuje prostřednictvímn verbalizace dětských představ o psímu. Do souvislostí s vynořující se gramotností vnáší témata vlivu chybné ikoničnosti a kvaziikonicity na vývoj spějící k osvojení znakovosti písma. Data získaná prostřednictvím transverzálního výzkumu u dětí předškolního věku (3;0 - 6;11) pak přináší odpovědi, které odkazují na významnou souvislost mezi úspěchem v testu napodobení psacího písma a překonáním ikonicity. Zvládání kvaziikonicity se ukázalo být pro zpracování nápodoby psacího písma neproduktivní. KLÍČOVÁ SLOVA Předškolní věk, Jiráskův test školní zralosti, psací písmo, myšlenkové operace, ikonicita, kvaziikonicita, transverzální výzkum.
Vzdělávání dětí se zdravotním postižením očima rodičů
Babková, Michaela ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Pavlas Martanová, Veronika (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice vzdělávání dětí se zdravotním postižením z pohledu jejich rodičů. Teoretická část se zaměřuje na seznámení se základními pojmy, jako je zdravotní postižení, dále konkrétní typy zdravotního postižení jako je mentální postižení, dětská mozková obrna, vývojová dysfázie a poruchy autistického spektra. Další kapitoly jsou zaměřeny na seznámení se specifiky rodiny s dítětem se zdravotním postižením, možnostmi vzdělávání a seznámení se Sdružením na pomoc dětem s postižením, z. ú., kde byl realizován výzkum. Těžištěm práce je kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů poodhalit, jak vnímají rodiče vzdělávání svých dětí. Na základě realizovaného výzkumu bylo zjištěno, že pohled rodičů na vzdělávání svých dětí se zdravotním postižením je ovlivněn typem postižení, jeho hloubkou, kvalitou komunikace se školou a lidským přístupem pedagogických pracovníků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 VIKTOROVÁ, Iveta
1 Viktorová, Irena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.