Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role motivace ve výuce mandů
Beranová, Anežka ; Michálková, Lucie (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem rozvoje komunikačních dovedností u dětí s PAS. Cílem práce je přiblížit, jak probíhá rozvoj těchto dovedností pomocí Verbálního chování aplikované behaviorální analýzy (VB ABA), konkrétně v oblasti vyjadřování žádostí dětí (mandování). Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis základních východisek a principů aplikované behaviorální analýzy a také přístupu Aplikovaná behaviorální analýza - verbální chování, který z této vědy vychází. Podrobněji se pak věnuje vysvětlení techniky mandování a principům motivace, jejichž pochopení je pro tuto techniku a pro veškerou VB ABA intervenci nezbytné. Výzkumná část práce popisuje pokroky v mandování u dvou dětí s PAS během osmi měsíční VB ABA intervence. Analyzuje faktory, které mohly mít vliv na výuku mandů, zejména roli, jakou hraje při efektivním rozvoji mandování motivace dítěte. Určitý úsek praktické části práce je extrahován do příloh jako neveřejná část práce z důvodu zachování anonymity dětí. Extrahování citlivých dat do příloh práce umožnuje opatření děkana č. 73/2017 článek 12. Klíčová slova Aplikovaná behaviorální analýza (ABA), verbální chování (VB), mand, motivující operace, posílení, zájmy
Proces osvojování psaného jazyka dítětem předškolního věku (případová studie)
Chalupová, Veronika ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Špačková, Klára (oponent)
Během dlouhodobého pozorování dítěte v průběhu předškolního období jsem se pokusila blíže nahlédnout na způsob, jakým dítě v tomto věku vstupuje do světa psané kultury. Ve své studii jsem se inspirovala přístupem E. Ferreirové a svou pozornost jsem zaměřila především na dítě samotné a jeho vlastní aktivity s písmem spojené. Empirickou část tvoří konkrétní případová studie procesu osvojování psaného jazyka v předškolním věku, kde průběh mého pozorování prezentuji. Následně pozorování i spontánní či evokované zápisy dítěte analyzuji a zasazuji je do teoretického rámce mé studie. Z výsledků studie je patrná potřeba věnovat procesu osvojování psaného jazyka v předškolním věku více pozornosti. Především v kontextu efektivní výuky čtení a psaní.
Vývoj písemného projevu u žáků od 1. do 5. ročníku základní školy
Kučerová, Olga ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Wildová, Radka (oponent) ; Viktorová, Ida (oponent)
NÁZEV Vývoj písemného projevu u žáků od 1. do 5. ročníku základní školy Autorka: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová Katedra (ústav): Katedra psychologie PedF UK Školitelka: Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph. D. ABSTRAKT Tato disertační práce se zabývá problematikou vývoje psaní od 1. do 5. ročníku základní školy. Cíl této studie tkví v popisu dynamiky osvojování písařských a pisatelských dovedností ve dvou písařských vzorech, které jsou vyučovány na českých základních školách. Zaměříme se na tradiční vzor vázaného písma a nevázaný vzor Comenia Script. Výzkumný vzorek zahrnuje dvě skupiny. První tvoří písaři píšící vázaným písmem. Druhá skupina je sestavena ze žáků, kteří píší nevázaným vzorem písma Comenia Script. Disertační práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na představení teoretických konceptů spojených s vývojem psaní. Dále se věnuje detailnímu popisu obou zkoumaných písařských vzorů - tvarovým charakteristikám, okolnostem vzniku. Zároveň představíme současné české výzkumné studie, které se zabývají osvojováním si písma. Další kapitola obsahuje přehled vázaných a nevázaných písařských vzorů, kterými se učí psát žáci ve vybraných evropských státech a v Kanadě. Úvod výzkumné části představí metodologii výzkumu, který je designován jako průřezová studie....
Možnosti tréninku pracovní paměti
de Gray, Klára ; Páchová, Anna (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Tématem této práce jsou možnosti tréninku pracovní paměti. V rámci analýzy stávající literatury vyplynulo, že oblast, týkající se podnětového materiálu (s kterým je v tréninkových programech pracováno), je poměrně neprobádaná. Cílem je proto zjistit, zda existuje souvislost mezi typem podnětové materiálu (v rámci stupně abstrakce a modality), výkonem a výběrem paměťové strategie. V první řadě byl pro tento účel vybrán tréninkový program N-Back Campaign, kde došlo k vytvoření několika úkolů (auditivních a vizuálních). Tyto úkoly byly odehrány padesáti respondenty. Poté bylo realizováno několik polostrukturovaných rozhovorů, díky nimž jsme měli možnost náhlednou do myšlenkových pochodů spojených s řešením N-back úloh. Pro účely rigorózní práce byl realizován další výzkum, který rozšířil původní podnětový materiál o materiál kombinovaný (paralelní prezentace podnětu v auditivním a vizuálním kódu). Pomocí statistické analýzy jsme došli k závěru, že typ podnětového materiálu významně souvisí s výkony v n-back úlohách, a to tak, že se zvyšující mírou abstrakce, klesá výkon. A zároveň analýza ukázala, že v úlohách s vizuálními podněty dosahovali respondenti vyšších skórů. Dále bylo zjištěno, že existují specifické strategie, které odpovídají určitému stupni abstrakce podnětů, či jejich modalitě. Domníváme...
Vztah rodiny a školy: případ dítěte mezi institucemi v konfliktu
Machová, Natálie ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Smetáčková, Irena (oponent)
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zmapovat oblast spolupráce a komunikace mezi rodiči žáka a školou v konfliktní situaci. Zároveň práce zkoumá dopady, které tato situace má na optimální vývoj dítěte, jež se dlouhodobě nachází mezi dvěma institucemi v konfliktu. Teoretická část je věnována představení základních funkcí rodiny a školy, dále se zabývá jejich vzájemnými vztahy a formami kontaktu obou institucí. Představuje také způsoby spolupráce rodičů a školy a z nich vyplývající možná rizika a konflikty. Teoretický rámec práce vymezuje pozici dítěte na počátku povinné školní docházky a jeho vývojové úkoly v období mladšího školního věku. Těžištěm této práce je její empirická část, realizovaná v rámci kvalitativního metodologického přístupu. Jedná se o případovou studii žáka, která si kladla za cíl najít a popsat kritická místa konfliktu, ve kterých se nacházela škola a rodina jako instituce a dítě stojící mezi nimi. Za pomocí důkladné analýzy dokumentů, polostrukturovaných rozhovorů a pozorování byl do hloubky prozkoumán problematický vztah konkrétní rodiny a školy a současně byly retrospektivně zmapovány důsledky tohoto vztahu na vývoj dítěte. Výsledky výzkumného šetření naznačují, že neefektivní spolupráce a nekonstruktivní řešení problémů mezi rodinou a školou mají enormní vliv na...
Vliv aktivního způsobu vedení výuky hudební výchovy na vybrané cizojazyčné dovednosti žáků mladšího školního věku
Dvořáková, Kateřina ; Špačková, Klára (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Hudba je součástí našich životů, ať už se jedná o poslech, zpěv nebo hru na nástroj. Hudební trénink má navíc vliv na rozvoj mozku a učení jazyka. Cílem této diplomové práce je blíže prozkoumat vztah mezi rozvojem hudebních a cizojazyčných dovedností dětí mladšího školního věku. Konkrétně pak porovnat úroveň dovedností v cizím jazyce u žáků ze tříd s odlišným způsobem vedení hudební výchovy. Výzkumu se účastnili žáci 5. ročníků, kteří byli rozděleni do tří skupin. Ty se lišily intenzitou a přístupem k hudební výchově. U první skupiny byla intenzita 1 vyučovací hodina týdně a náplní této hodiny byl zpěv. U dalších dvou skupin byla náplní kromě zpěvu také například hra na flétnu, Orffovské nástroje či pohybová výchova. Lišily se ale v intenzitě. Jedna ze skupin měla 1 a druhá 3 vyučovací hodiny týdně. Většina žáků, která měla vyšší intenzitu hudební výchovy ve škole se jí věnovala také mimoškolně. Všechny tři skupiny měly shodnou časovou dotaci anglického jazyka v jednotlivých ročnících. Žáci byli testováni prostřednictvím Cambridge testu "Movers" v oblastech poslechu, čtení a psaní. Analýza dat ukázala, že žáci, kteří absolvují rozšířenou výuku hudební výchovy a ve většině případů také mimoškolní hudební výchovu, dosahují celkově lepších výsledků v testu z anglického jazyka. Pouze v případě...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 VIKTOROVÁ, Iveta
1 Viktorová, Irena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.