Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hasičská zbrojnice - stavebně technologický projekt
Pospíšil, Tomáš ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt Hasičské zbrojnice a obecního úřadu. Stavba se nachází v Martinicích u Velkého Meziříčí. Diplomová práce řeší studii realizaci objektu, technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a finanční plán objektů stavby. Je zpracován návrh zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časové nasazení strojů na danou technologickou etapu a bilance pracovníků. Dále se tato diplomová práce zaměřuje na technologický předpis provedení střešní konstrukce krovu, kontrolní a zkušební plán a stanovení rizik a opatření při provádění střech. Součástí práce je položkový rozpočet stavby a podrobný časový harmonogram.
Příprava realizace výrobního a administrativního objektu v Moravanech
Veselý, Martin ; Brandtner, Michal (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu výstavby haly v Moravanech u Brna. Práce obsahuje komplexní studii realizace včetně harmonogramu, finančních plánů a technologických předpisů. Dále se zabývá návrhem hlavních stavebních mechanismů, zařízení staveniště, kontrolním a zkušebním plánem. Obsahem práce jsou také tři výkresy zařízení staveniště pro jednotlivé etapy provádění.
Stavebně technologický projekt stanice Integrovaného záchranného systému
Šmíd, Radim ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem této práce je stavebně technologický projekt stanice integrovaného záchranného systému. Objekt je situován v obci Týn nad Vltavou a bude využíván k vykonávání služby požární ochrany obyvatelstva. Práce je zaměřena na zpracování projektu zařízení staveniště, časového a finančního plánu, návrhu hlavních stavebních strojů a mechanismů, na technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán a také se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci.
Stavebně technologický projekt bytového domu ve Frýdku
Jurečka, Matěj ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu ve Frýdku. Jedná se o bytový dům se 4. nadzemními a 1. podzemním podlažím umístěný ve Frýdku – Místku. Obsahem je zpracování technické zprávy pro stavebně technologický projekt a studie realizace hlavních technologických etap. Vytvoření časového a finančního plánu řešeného objektu. Dále pak zpracování technologických předpisů pro vrtané piloty a železobetonovou stropní konstrukci. Pro tyto konstrukce je také řešen kontrolní a zkušební plán. Je zde také řešen projekt zařízení staveniště a navržena strojní sestava a hlavní zvedací mechanismus spolu s řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde vyřešena situace stavby v návaznosti na dopravní trasy. Práce je navrhována s ohledem na ekonomickou a časovou stránku.
Příprava a realizace výrobní haly v Holešově
Ševela, Ondřej ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu v rámci přípravy a realizace výrobní haly v Holešově. Práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, studii realizace hlavních technologických etap, koordinační situaci stavby, technickou zprávu s řešením dopravních vztahů a koordinaci nadrozměrné přepravy, objektový časový a finanční plán stavby, plán zajištění materiálových zdrojů obsahující bilanci pracovníků, časový plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů včetně jejich časového nasazení, projekt zařízení staveniště včetně výkresů zařízení staveniště, technologický předpis pro montáž prefabrikovaného skeletu a pro provedení drátkobetonové podlahy, kontrolní a zkušební plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, posouzení zvedacího mechanismu, schémata postupu montáže prvků prefabrikovaného skeletu a položkový rozpočet prefabrikovaného skeletu.
Bytový dům v Nymburku - stavebně technologický projekt
Kočí, Lukáš ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Cílem práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pro objekt bytového domu v Nymburku. Obsah diplomové práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, technologický předpis pro provádění zdiva z betonových bloků a skládaných stropních konstrukcí, kontrolní a zkušební plán kvality provádění zdění z betonových tvárnic a provádění skládaných betonových stropů, plán BOZP na staveništi. V příloze diplomové práce jsem zpracoval výkresy zařízení staveniště, položkový rozpočet stavby, objektový rozpočet podle THU, časový plán stavby, plán zajištění materiálových zdrojů a dimenze stavebních strojů
Construction Technology Project of University of Tomáš Baťa in Zlín
Krištof, Marek ; Novotný, Michal (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
The subject of my diploma thesis is selected parts of the construction technology project of Tomas Bata University in Zlín. The content of the work is mainly elaborated technological regulation for making the monolithic ceiling shell of the main aula of the building, processing of the control and test plan and drawings of the ceiling shell. Next, I worked on the design of suitable transport routes to the construction site, the processing of the studies of the implementation of the main technological stages, the design and the processing of the drawings of the construction site, which varies in time depending on the progress of the technological stages, the design and assessment of the lifting mechanisms and machines, time and financial plan, the timetable for the rough construction and the main technological stages, budget of the rough construction, health and safety at work.
Příprava a realizace sídla společnosti POLNA corp. s.r.o. v Třinci
Špilínek, Richard ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o stavebně technologickém projektu výstavby administrativně-výrobního a skladovacího areálu v Třinci - Oldřichovicích. Jde o novostavbu hlavního stavebního objektu, sestávajícího z dvoupodlažní administrativní budovy a jednopodlažní skladovací haly, který je doplněn dalšími dílčími objekty. Diplomová práce řeší realizaci stavby jako komplexní celek a podrobněji se zaměřuje na provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí, tvořených ocelovými prvky a ocelobetonovou stropní konstrukci. Nedílnou součástí projektu jsou mimo jiné studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, technologické předpisy, doplněné o montážní schémata, řešení dopravních tras a návrhu strojních sestav, projekt zařízení staveniště, časové plány, rozpočty, kontrolní a zkušební plány a návrh bezpečnostních opatření pro vybraná rizika. Práce je dále doplněna o specializovanou oblast, která zpracovává návrh a provedení vnitroareálových zpevněných komunikací.
Stavebně technologický projekt obchodního centra v Aši
Petřík, Michael ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o realizaci obchodního centra v Aši. Technologický předpis řeší postup realizace podlah v hlavním objektu. Práce obsahuje technickou zprávu, studii realizace hlavního objektu, strojní sestavu, časový a finanční plán objektový, zařízení staveniště, kontrolní zkušební plán, položkový rozpočet a realizace dopravní infrastruktury.
Realizace technologické etapy vrchní stavby polyfunkčního domu v Uherském Brodě
Seménka, Petr ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt novostavby polyfunkčního domu v Uherském Brodě. Práce obsahuje technické zprávy, řešení dopravních tras, technologické předpisy pro zhotovení svislých konstrukcí ze systému Porotherm, MaxPlus a ze železobetonu. K technologickým předpisům je dále vypracován kontrolní a zkušební plán, návrh zařízení staveniště včetně technické zprávy a návrh strojní sestavy. Dále je vypracována bezpečnost práce, časový plán a rozpočet pro obě varianty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.