National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Přehled toxických prvků a vymezení jejich anomálního výskytu v povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kozlová, Marie ; Vencelidesová, Martina ; Vencelides, Zbyněk ; Prchalová, Hana ; Hrkal, Zbyněk
Zpráva obsahuje archivní rešerši, která byla zpracována s cílem shromáždit a vyhodnotit dostupné relevantní informace o obsazích, formách výskytu a hydrogeochemických procesech, které řídí chování zpracovaných kovů v litosféře a hydrosféře. Byla připravena metodika stanovení hodnoty přirozeného pozadí na základě analýzy prostorových závislostí koncentrací zájmových kovů na litologickém typu podloží a rozčlenění dat o obsazích kovů v podzemní vodě podle litologických typů sledovaných kolektorů. Jsou uvedeny podrobné výsledky stanovení hodnot přirozeného pozadí.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Přehled toxických prvků a vymezení jejich anomálního výskytu v povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vencelidesová, Martina ; Vencelides, Zbyněk ; Prchalová, Hana ; Hrkal, Zbyněk
Cílem dílčího úkolu je zpracování metodiky stanovení přirozeného pozadí toxických prvků v útvarech podzemních vod ČR, stanovení přirozených pozadí vybraných prvků v útvarech podzemních vod a jejich pracovních jednotkách v oblasti povodí Labe a vytvoření mapy anomálních výskytů toxických prvků v oblasti povodí Labe. Byla navržena metodika analýzy prostorových závislostí koncentrací zájmových kovů na litologickém typu podloží, rozčlenění dat o obsazích kovů v podzemní vodě podle litologických typů sledovaných kolektorů a následné zpracování statistických dat. Během zpracování dat byl soubor s daty převeden do vrstvy účelového GIS. Tato vrstva GIS byla promítnuta do schematizované digitální odkryté geologické mapy ČR. To umožní nalézt litologické typy hornin s podobným geochemickým složením a předpokládaným podobným vlivem na pozaďové koncentrace zájmových kovů.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Přehled toxických prvků a vymezení jejich anomálního výskytu v povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vencelidesová, Martina ; Vencelides, Zbyněk ; Prchalová, Hana ; Hrkal, Zbyněk
Cílem dílčího úkolu je zpracování metodiky stanovení přirozeného pozadí toxických prvků v útvarech podzemních vod ČR, stanovení přirozených pozadí vybraných prvků v útvarech podzemních vod a jejich pracovních jednotkách v oblasti povodí Labe a vytvoření mapy anomálních výskytů toxických prvků v oblasti povodí Labe. Byla navržena metodika analýzy prostorových závislostí koncentrací zájmových kovů na litologickém typu podloží, rozčlenění dat o obsazích kovů v podzemní vodě podle litologických typů sledovaných kolektorů a následné zpracování statistických dat. Byl ověřován vliv atmosférické depozice kovů na obsahy v podzemních vodách pomocí gridové analýzy. Nelze vyloučit její významný vliv. Pro jednotlivé litologické skupiny byly stanoveny hodnoty koncentrací Be a Cr v přírodním pozadí.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.