Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obsah makronutrientů a soli ve výživě batolat
Radomská, Věra ; Velemínský, Miloš (vedoucí práce) ; Stránský, Miroslav (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na obsah makronutrientů a soli ve výživě batolat. V teoretické části se zabývám charakteristikou batolecího věku, ve které popisuji fyziologický a psychosociální vývoj batolete. Dále se zaměřuji na podrobný rozbor jednotlivých složek zdravé výživy, pitný režim a na technologické postupy při přípravě pokrmů. Charakterizuji správné a nesprávné stravovací návyky u batolat. V této kapitole zdůrazňuji i velký vliv rodiny na osvojení si správných stravovacích návyků. Cílem výzkumné části je zjistit, jaká je úroveň znalostí rodičů o zdravé výživě batolat, druhým cílem je zjistit na základě programu Nutriservis Professional příjem makronutrientů a soli v jednotlivých dnech a čtyřdenním průměru. Jako třetí cíl jsem si stanovila porovnat výsledky o přísunu makronutrientů a soli s doporučením DACH, závaznými pro ČR. Čtvrtým cílem je vypracovat na základě vyhodnocení výsledků doporučení pro rodiče pro stravování batolat. K realizaci výzkumné části byly použity metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu. První část výzkum byla provedena formou dotazníkového šetření. Druhá část byla realizována písemným zaznamenáváním každého jídla po dobu 4 dnů u 52 batolat. Získané záznamy stravy jsem následně zpracovala pomocí programu Nutriservis Professional. Zjištěné hodnoty příjmu...
Změny hodnot systolického krevního tlaku v závislosti na místě měření, poloze těla a na stupni tělesného zatížení u dívek ve věku 11-13 let
Pavlů, Regina ; Bartůňková, Staša (vedoucí práce) ; Kohlíková, Eva (oponent) ; Velemínský, Miloš (oponent)
Disertační práce je pilotní studií, s cílem získání referenčních hodnot, nezbytných k posouzení stupně hemodynamických poruch při koarktacích aorty. Bylo testováno 18 zdravých 11- 13letých dívek. Pro 5 sledovaných poloh bylo v průběhu jednoho roku provedeno 450 měření a získáno 2700 hodnot. Krevní tlak byl stanoven klasickou auskultační metodou na aa. brachialis a femoralis a na dolní končetině i elektrickou impedanční technikou. Sledovanými polohami byly: leh v klidu vleže na lůžku, stoj po pasivní vertikalizaci do 66 stupňů, klid vsedě na bicyklovém ergometru a poté zatížení 1W/kg a 2W/kg tělesné hmotnosti po dobu 3 min. Disertační práce potvrdila předpokládané rozdíly v oběhové odpovědi. U zdravé populace byl systolický tlakový gradient nižší než u pacientů s koarktací aorty a při stupňované tělesné zátěži se snižoval. Získané výsledky mají význam pro zátěžovou diagnostiku posouzující závažnost vývojové poruchy. Klíčová slova: BMI, koarktace aorty, systolický krevní tlak, tlakový gradient, zátěžové testování
Možnosti chirurgické léčby smrtelných komplikací akutního infarktu myokardu - základ sekundární prevence ICHS
Kačer, Petr ; Adámková, Věra (vedoucí práce) ; Táborský, Miloš (oponent) ; Velemínský, Miloš (oponent)
Choroby srdce a cév (KVO) jsou v České republice hlavní příčinou úmrtí. Principy sekundární prevence KVO jsou vypracované, účinné a dobře známé. Infarkt myokardu mohou provázet mechanické komplikace. Jednou z nich je poinfarktová ruptura volné stěny levé komory srdeční (FWR) s vysokou hospitalizační (60-90 %) a operační (11,8-61 %) mortalitou. Chirurgická léčba FWR a její sekundárně preventivní důsledky pro život nemocných nejsou kvůli raritě této diagnózy dostatečně popsány. Cílem práce bylo popsat a zhodnotit chirurgické způsoby léčby FWR jako základ sekundární prevence FWR. Analyzovat soubor nemocných s FWR (dvě skupiny dle formy FWR) se zaměřením na výkonost pacientů hodnocenou ejekční frakcí (EF) levé komory (LK) a soběstačnost. Navrhnout optimální způsob léčebné strategie FWR s důrazem na prezervaci funkce LK - terciální prevence ruptury volné stěny levé komory srdeční. Soubor 19 pacientů, 11 (57,9 %) mužů a 8 (42,1 %) žen, operovaných v Kardiocentru IKEM v období 1. 1. 2006 - 31. 12. 2012. Skupina RLK (akutní a subakutní forma FWR) - 10 (52,63 %) nemocných. Skupina PLK (chronická forma FWR) - 9 (47,37 %) nemocných. Průměrný věk 63,4 roku (min. 48, max. 79). Průměrná předoperační EF LK 39,89 % (min. 20 %, max. 64 %). Statistické metody: Mann- Whitneyův neparametrický test a chi-kvadrát test a...
Sociální práce s těhotnými drogově závislými ženami
Svobodová, Eva ; Velemínský, Miloš (vedoucí práce) ; Šípek, Jiří (oponent) ; Miovský, Michal (oponent)
Myšlenka věnovat se profesně tématu tak citlivému, stigmatizovanému a přitom tak reálnému jako je problematika těhotných drogově závislých žen vznikala pozvolna během mé profesní činnosti orientované na drogově závislou populaci. Poté, co jsem v Českých Budějovicích začala realizovat Terénní program pro drogově závislé (2000) a současně vybudovala Rodičovskou skupinu pro rodiče (2000), jejichž děti mají problémy s drogami jsem měla možnost se v rámci mého studijního pobytu ve Spojených Státech (2002) seznámit s celou řadou projektů orientovaných na pomoc těhotným drogově závislým ženám a matkám v různých fázích vývoje závislosti. Tato problematika mne zcela zaujala.

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.