Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Integrace účetnictví v informačním systému podniku
Barák, Tomáš ; Velechovská, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje začlenění účetnictví do podnikového informačního systému. V úvodu nastiňuje možnosti, které má firma při jeho výběru, dále se zabývá procesem implementace, právními požadavky kladenými na účetní systémy a ochranou dat. V praktické části se dostává k implementaci informačního systému do lázeňského hotelu s důrazem na analýzu integrace účetnictví.
Aspekty a souvislosti elektronického účetního výkaznictví
Velechovská, Lenka ; Mejzlík, Ladislav (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent) ; Juhászová, Zuzana (oponent)
Disertační práce se v teoretické části zabývá vlivem informačních a komunikačních technologií na účetní výkaznictví, pojednává o aspektech účetního výkaznictví na internetu, popisuje vlastnosti a využití formátu XML a XBRL, vymezuje možnosti a rizika elektronických dokumentů a možné změny v práci auditorů. Praktická část práce obsahuje empirický průzkum způsobu zveřejňování účetních závěrek v ČR prostřednictvím internetu. U vybraného vzorku účetních jednotek zjišťuje a následně prezentuje místo a formu zpřístupňování účetních závěrek jejich uživatelům, a to s ohledem na regulaci příslušnými právními předpisy.
Aspekty a specifika počítačem vedeného účetnictví
Kapusta, Michal ; Velechovská, Lenka (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o hlavních výhodách a možných problémech, které souvisí s počítačem vedeným účetnictvím. Cílem je poskytnout informace k tomu, aby si čtenář mohl utvořit ucelený obraz o vedení účetnictví prostřednictvím počítače s ohledem na jeho pozitivní i negativní stránky.
Odložená daň
Fiala, Petr ; Velechovská, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce detailněji seznámí čtenáře s problematikou odložené daně, odpoví na otázky, proč je odložená daň významnou součástí účetního výkaznictví a jak by se účetní výkazy změnily, kdybychom o ní neúčtovali. V teoretické části se zaměřuji na účetní normy, které odloženou daň upravují, historický vývoj v rámci České republiky a zachycení v účetní závěrce. Na několika příkladech ukazuji její vliv na hospodářský výsledek ve 3 různých situacích, bez vykazování, ve formě odloženého závazku nebo odložené pohledávky.
Audit v počítačovém prostředí
Heger, Martin ; Mejzlík, Ladislav (vedoucí práce) ; Velechovská, Lenka (oponent)
Práce ukazuje rizika a možnosti auditu účetní závěrky vyplývající z počítačového prostředí. Nejdříve popisuje obecné principy auditu a jeho legislativní vymezení. Pro základní orientaci se práce věnuje novým trendům IS/ICT z pohledu účetnictví. V návaznosti k nim popisuje různé přístupy auditorů k počítačovému prostředí. Hlavní část práce se zaměřuje na počítačem podporované techniky auditu(CAATTs), které mohou auditoři v závislosti na svém přístupu využívat.
Možné směry vývoje využití ICT v účetnictví
Ďurianová, Gabriela ; Mejzlík, Ladislav (vedoucí práce) ; Velechovská, Lenka (oponent)
Práce se věnuje problematice silnícího propojení účetnictví a informačních technologií. Popisuje jak historii využívaných forem a technik účetnictví, tak i současné možnosti a trendy aplikované informatiky v této oblasti. Text akcentuje na snahy o zefektivnění systému zpracování účetnictví, a to prostřednictvím snižovaní nákladů, zvyšování kvality a zkracováním doby jeho sestavení. Část práce také odráží současný stupeň regulace technik zpracování účetnictví na národní úrovni i z hlediska mezinárodních standardů.
Outsourcing účetnictví
Hejhal, Petr ; Pelák, Jiří (vedoucí práce) ; Velechovská, Lenka (oponent)
Práce se zabývá outsourcingem a offshoringem financí a účetnictví, uvádí hlavní výhody a nevýhody outsourcingu a offshoringu financí a účetnictví a snaží se poukázat na možné přístupy a postupy při zavedení outsourcingu a offshoringu financí a účetnictví.
Specifika výběru a implementace účetního software malé firmy
Cveková, Petra ; Velechovská, Lenka (vedoucí práce)
V teoretické části této bakalářské práce jsou popsána kritéria ke správné volbě druhu vedení účetnictví a následně ke správnému výběru účetního software malé firmy. Práce se také zmiňuje o implementaci softwaru a o předpokladech k jejímu úspěchu. V praktické části jsou uvedeny výsledky z dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření je zaměřeno na druh vedení účetnictví, druh účetního software, kritéria výběru a spokojenost firem s vlastněným softwarem.
Účetní závěrka - rozdíly mezi českými účetními předpisy a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS)
Cahová, Jitka ; Velechovská, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na rozdíly v účetních závěrkách sestavených podle českých účetních předpisů a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Dále je zaměřena na harmonizaci účetnictví a významné účetních systémy. Pozornost je věnována také Koncepčnímu rámci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a nalezení podobných prvků v české účetní legislativě. Popsány jsou účetní závěrky obou účetních systémů a jejich složky. Hlavní pozornost je věnována rozdílům mezi těmito systémy. Podstatné rozdíly jsou popsány i v praktické části této práce.
Oceňování v účetnictví ČR v porovnání s IAS/IFRS
Litvanová, Lucie ; Velechovská, Lenka (vedoucí práce)
Cílem této práce je proniknout do tématu oceňování, rozlišit dva rozhodující momenty ocenění -- ocenění v okamžiku pořízení a ocenění k rozvahovému dni. Práce shrnuje používané oceňovací základny a oceňovací postupy podle českých účetních předpisů a podle Mezinárodních účetních standardů a následně jejich porovnání. Na závěr je pro lepší ilustraci uvedeno několik praktických příkladů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.