Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zpráva z mapování výskytu sekavce podunajského v NPR Bohdanečský rybník, lomu Hostěradice a vybraných lokalitách v okolí.
Blabolil, Petr ; Muška, Milan ; Bartoň, Daniel ; Kočvara, Luboš ; Matěna, Josef ; Soukalová, Kateřina ; Vejříková, Ivana
Cílem ichtyologického průzkumu bylo zmapování stavu populací sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) ve dvou vzdálených populacích a popis prostředí výskytu.\n\n
Formy fosforu, hliníku a železa v půdách povodí acidifikovaných horských jezer
VEJŘÍKOVÁ, Ivana
Diplomová práce se zabývá formami fosforu, hliníku a železa v půdách povodí acidifikovaných horských jezer. Zaměřuje se na změny chemismu půd v povodích šumavských jezer mezi lety 2000 a 2010. Dále srovnává frakcionaci podle Psennera a Pucska (1988) s běžně používanými pedologickými extrakčními stanoveními.
Formy fosforu, hliníku a železa v půdách povodí acidifikovaných horských jezer
VEJŘÍKOVÁ, Ivana
Diplomová práce se zabývá formami fosforu, hliníku a železa v půdách povodí acidifikovaných horských jezer. Zaměřuje se na změny chemismu půd v povodích šumavských jezer mezi lety 2000 a 2010. Dále srovnává frakcionaci podle Psennera a Pucska (1988) s běžně používanými pedologickými extrakčními stanoveními.
Biodegradace ropných uhlovodíků v podzemních vodách pomocí permeabilních reaktivních bariér
VEJŘÍKOVÁ, Ivana
Tato práce představuje grantovou žádost na projekt zabývající se biodegradací ropných uhlovodíků v podzemních vodách pomocí permeabilních reaktivních bariér. Těžiště projektu spočívá v optimalizaci množství živin a doby zdržení u dvou poloprovozních permeabilních reaktivních bariér na dvou různých lokalitách.

Viz též: podobná jména autorů
3 VEJŘÍKOVÁ, Ivana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.