Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zpráva z monitoringu populací sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v evropsky významných lokalitách Nová Říše a Podtrosecká údolí
Blabolil, Petr ; Bartoň, Daniel ; Kočvara, Luboš ; Tušer, Michal ; Vejřík, Lukáš
Cílem studie bylo provedení sledování populace sekavce podunajského několika lokalitách vybranách a přilehlých oblastí. Na všech lokalitách byl proveden odlov ryb elektrickým agregátem a pastmi, u úlovku zjištěny základní parametry populací a popsány charakteristiky prostředí.
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2016
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Kočvara, Luboš ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Zpráva o stavu populací mníka jednovousého v nádržích Karhov, Lučina, Nýrsko a rybnících Zhejral a Obecník v roce 2016
Blabolil, Petr ; Jůza, Tomáš ; Matěna, Josef ; Muška, Milan ; Peterka, Jiří ; Říha, Milan ; Vejřík, Lukáš
Cílem studie bylo provedení sledování populace mníka jednovousého ve čtyřech nádržích a rybníce do nichž byli dříve vysazeni. Sledování bylo uskutečněno během jarního období roku 2016 a v případě nádrže Nýrsko i v období zimním a letním. K detekci mníka jednovousého byly využity především šetrné metody (pasti dvou typů, vizuální průzkum potápěči, elektrolov, hydroakustický průzkum), metoda simulující rybářský tlak (šňůry) a doplňkově vlečná síť. Úkolem studie bylo vytvoření a ověření monitorovacího schématu a v případě úlovku mníka i popsat stav jeho populace.
Význam a druhové složení nerybí složky v potravě rybožravých predátorů
Mach, Jakub ; Čech, Martin (vedoucí práce) ; Vejřík, Lukáš (oponent)
Rybožraví ptačí predátoři jsou často pokládáni za výhradní požírače ryb a jako takoví jsou viněni z působení značných ztrát na rybích populacích a tím i z působení ekonomických škod. Za použití literární rešerše je mapována důležitost a druhové složení nerybí složky kořisti v potravě vybraných patnácti druhů ptačích rybožravých predátorů. Cílem práce je určit velikost nerybí části potravy využívané jednotlivými druhy rybožravých predátorů a kategorizovat je na základě rozdílů ve velikosti této složky potravy. Dále je pak cílem určit některé z faktorů, které mohou ovlivňovat jak velikost a druhové složení nerybí části potravy, tak i její samotnou analýzu. Dle nalezených dat vykazovalo pět druhů ptáků ve své potravě téměř výhradně ryby, osm dalších druhů také vykazovalo preferenci rybí kořisti, avšak v absolutní většině případů i s přítomnou a z hlediska výživy důležitou složkou nerybí kořisti. Dva druhy jevily známky značného potravního oportunismu. Jako vlivy, které mohou ovlivnit množství nerybí kořisti v potravě těchto rybožravých predátorů, byly stanoveny zejména potravní nabídka prostředí, použitá metoda analýzy potravy, nedostatečná pozornost věnovaná jiné, než rybí složce potravy, či menší pozornost věnovaná některým druhům rybožravých ptáků. Klíčová slova: Rybožraví ptačí predátoři, nerybí...
Ichtyologický průzkum VN Nýrsko a Karhov a odhad početnosti, věkového složení a dynamiky tření populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov v r. 2015.
Vašek, Mojmír ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Frouzová, Jaroslava ; Koliada, Ievgen ; Muška, Milan ; Šmejkal, Marek ; Draštík, Vladislav ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Sajdlová, Zuzana ; Vebrová, L. ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Prostřednictvím bentických a pelagických mnohoočkových tenatových sítí byl proveden průzkum rybích společenstev v nádržích Nýrsko a Karhov. Třecí hejno bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov bylo označeno individuálními čipovými značkami a sledována byla početnost a chování dospělých bolenů na hlavních trdlištích nádrže. Odhadnuta byla celková velikost dospělé populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov. Stanoveny byly roční délkové a hmotnostní přírůstky dospělých bolenů v nádrži Želivka–Švihov.
Zpráva o stavu populací bolena dravého a sekavce podunajského v EVL – údolních nádržích.
Blabolil, Petr ; Šmejkal, Marek ; Bartoň, Daniel ; Baran, Roman ; Draštík, Vladislav ; Jůza, Tomáš ; Kočvara, Luboš ; Koliada, Ievgen ; Kolařík, T. ; Matějíčková, Ivana ; Prachař, Zdeněk ; Sajdlová, Zuzana ; Soukalová, Kateřina ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem ichtyologického průzkumu bylo ohodnocení stavu reprodukčně aktivní populace bolena dravého (Leuciscus aspius) na evropsky významné lokalitě (EVL) Želivka (VD Švihov) a sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v EVL Nová Říše (VD Nová Říše).\n\n
Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů
Blabolil, Petr ; Říha, Milan ; Peterka, Jiří ; Prchalová, Marie ; Vašek, Mojmír ; Frouzová, Jaroslava ; Jůza, Tomáš ; Muška, Milan ; Tušer, Michal ; Draštík, Vladislav ; Ricard, Daniel ; Sajdlová, Zuzana ; Šmejkal, Marek ; Vejřík, Lukáš ; Matěna, Josef ; Borovec, Jakub ; Kubečka, Jan
V nedávné době byl vytvořen Multimetrický index rybích společenstev (CZ-FBI). Účelem CZ-FBI je hodnocení ekologického potenciálu silně modifikovaných a umělých vodních útvarů tak, aby bylo možné poukázat na ekosystémy v nevyhovujícím stavu a zjednat nápravu. Příspěvek popisuje dílčí kroky vývoje CZ-FBI od použité filozofie, přes jednotlivé fáze jeho vývoje a představování odborné a laické veřejnosti, až po recentní stav. CZ-FBI je součástí certifikované metodiky Ministerstva životního prostředí ČR a nyní probíhá srovnání s dalšími metodikami hodnocení v rámci geografické interkalibrační skupiny.
Průzkum rozšíření řas rodu Cladophora ve VD Brno v rámci akce „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013-2017
Borovec, Jakub ; Matějíčková, Ivana ; Vejřík, Lukáš ; Kočvara, Luboš ; Hauer, T.
Byl potvrzen výskyt řasy Cladophora i dalších druhů makrofyt v nádrži Brno. Rozsah jejich výskytu není dramatický. Dočasné splývání vláken řasy Cladophora na hladině bylo způsobeno jejím smícháním se zelenou řasou Tetraspora a vynesením na hladinu pomocí bublinek kyslíku.
Průzkum reprodukční biologie a odlovy bolena dravého Leuciscus aspius v období let 2008 až 2014 v údolní nádrži Švihov
Vejřík, Lukáš ; Bouše, Eduard ; Matějíčková, Ivana ; Ricard, Daniel ; Kubečka, Jan
Na základě odlovu bolena dravého elektrickým agregátem v hlavních přítocích nádrže Švihov a jejich následným označením individuálními čipy byla v letech 2013 a 2014 zjišťována velikost, věkové složení a velikostní přírůstky třecího hejna bolena, význanost vedlejších a hlavního přítoku pro rozmnožování bolena a přežívání ryb označených v předchozích letech 2008-2012.
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2011
Kubečka, Jan ; Blabolil, Petr ; Borovec, Jakub ; Čech, Martin ; Draštík, Vladislav ; Hejzlar, Josef ; Nedoma, Jiří ; Peterka, Jiří ; Prachař, Zdeněk ; Rychtecký, Pavel ; Seďa, Jaromír ; Vejřík, Lukáš ; Znachor, Petr
Zpráva sumarizuje výsledky výzkumu limnologických složek vznikajícího jezera Medard (zatápěné důlní jámy Medard-Libík) dosažené za rok 2011, včetně návrhu doporučení pro další sledování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 VEJŘÍK, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.