Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2016
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Kočvara, Luboš ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Ztraceno v překladu - Srovnání českých překladů Šifry mistra Leonarda
Vébrová, Lucie ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce) ; Holanová, Radka (oponent)
Bakalářská práce popisuje vybrané problémy překladatelské praxe a následně je specifikuje a analyzuje na textech překladů románu Šifra mistra Leonarda od Dana Browna. Jedná se zejména o problematiku proprií, anagramů, rébusů, hádanek a slovních hříček, substitucí, termínů, idiomů, neologismů, informací doplněných nad rámec originálu, výpustek z originálu, převodů jednotek, kulturních odlišností, formálnosti a neformálnosti a v neposlední řadě také chyb v překladu.
Pivovarnictví v ČR po roce 1989 globalizace versus ekonomická lokalizace
VÉBROVÁ, Lucie
Bakalářská práce se zabývá ekonomickou globalizací a ekonomickou lokalizací a jejich vlivem na vývoj pivovarnictví v České republice po roce 1989. Tyto dva zmíněné procesy jsou v práci charakterizovány, přičemž důraz je kladen zejména na jejich základní projevy v českém pivovarnictví. Ekonomická globalizace má v České republice vliv na průmyslové pivovary, z nichž je většina vlastněna nadnárodními společnostmi. Ekonomická lokalizace se projevuje poměrně novým trendem v pivovarnictví, a to zakládáním minipivovarů. Dále je provedena analýza pivovarnického průmyslu České republiky pomocí dostupných dat a informací s důrazem na faktory ekonomické globalizace a ekonomické lokalizace. K vytvoření analýzy jsou použita data průmyslových pivovarů a minipivovarů za profilové roky 1989, 2000 a 2015.
Disperzní a letová aktivita pakomárů stojatých vod (Diptera: Chironomidae)
VEBROVÁ, Lucie
V této práci nejprve shrnuji význam disperze pro jedince a populace včetně nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících jednotlivé fáze disperze, s důrazem na vodní hmyz obývající malé stojaté vody. Anglicky psaný rukopis vědeckého článku následně shrnuje kvantitativní studii krátkodobé a sezónní letové aktivity pakomárů (Chironomidae: Diptera) v pískovně Cep II v jižních Čechách. Práce přináší jeden z prvních ucelených pohledů na vliv počasí a sezonality na celkovou letovou aktivitu pakomárů, fenologii nejhojnějších druhů a rozdíly mezi suchozemskými a vodními druhy.
Zpráva o stavu populací bolena dravého a sekavce podunajského v EVL – údolních nádržích.
Blabolil, Petr ; Šmejkal, Marek ; Bartoň, Daniel ; Baran, Roman ; Draštík, Vladislav ; Jůza, Tomáš ; Kočvara, Luboš ; Koliada, Ievgen ; Kolařík, T. ; Matějíčková, Ivana ; Prachař, Zdeněk ; Sajdlová, Zuzana ; Soukalová, Kateřina ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem ichtyologického průzkumu bylo ohodnocení stavu reprodukčně aktivní populace bolena dravého (Leuciscus aspius) na evropsky významné lokalitě (EVL) Želivka (VD Švihov) a sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v EVL Nová Říše (VD Nová Říše).\n\n
Disperzní a letová aktivita vodního hmyzu: mechanismy a důsledky pro utváření společenstev.
VEBROVÁ, Lucie
Vodní hmyz představuje převážnou složku společenstva osídlujících sladkovodní habitaty. Jednou z nejdůležitějších schopností hmyzu je přenos mezi jednotlivými lokalitami či populacemi. Pochopení mechanismu disperze je klíčové pro objasnění mnohých ekologických a evolučních procesů, jako je například kolonizace či udržování biologické diverzity. Cílem této práce je shrnutí znalostí spjatých s disperzí a vlivem faktorů, které ji ovlivňují. V rámci experimentální části byl vyhodnocen vliv environmentálních faktorů na letovou aktivitu vodního hmyzu.
Finanční gramotnost
Vébrová, Lucie ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje vládou schválené stěžejní dokumenty, které slouží jako platforma ke zvyšování úrovně finanční gramotnosti v České republice, a analyzuje stávající finanční vzdělanost mezi českými občany, a to na základě subjektivního i objektivního hodnocení. Práce se zabývá také rozborem finanční gramotnosti žáků na základních školách a hodnotí dostupnou literaturu z oblasti finančního vzdělávání.

Viz též: podobná jména autorů
5 VEBROVÁ, Lucie
3 Vebrová, Lenka
1 Vebrová, Ludmila
5 VÉBROVÁ, Lucie
5 Vébrová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.