Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2016
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Kočvara, Luboš ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Analýza hospodářské krize Ruské federace v letech 2014 - 2016
Šmilňák, Richard ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Následující práce se zabývá analýzou krize ekonomiky Ruské federace z let 2014 až 2016. Mimo nastínění vývoje předcházejícího krizovým rokům je cílem analýza reakční hospodářské politiky a míra závislosti ekonomiky na nerostných surovinách. Důraz je kladen především na rozbor kroků Centrální banky a rovněž úprav rozpočtového nastavení právě v kontrastu závislosti na težbě a vývozu ropy a zemního plynu na pozadí probíhající krize. Výsledný obraz nabízí komplexní pohled na součinnost monetární a fiskální politiky v procesu odvrácení fiskálního kolapsu.
Age management - Podpora osob starších 50-ti let na trhu práce v letech 2005-2015
Táborská, Julie ; Bartůsková, Lucia (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou age managementu 50 plus v České republice. Cílem práce je zhodnotit situaci na trhu a přístup jednotlivých společností k tomuto tématu. Praktická část se zabývá kvalitativním výzkumem založeným na hloubkových rozhovorech se zaměstnanci personálních oddělení třech společností. Navíc je práce obohacená analýzou z dostupných dat. Výzkum ukázal, že problematika demografického stárnutí obyvatelstva a s tím související age management 50 plus je v České republice nedostatečně řešen. Ačkoli firmy tvrdí, že některá opatření jsou na podporu starších zaměstnanců, zejména zdravotní péče a preventivní prohlídky, jsou tyto benefity celoplošné. Výzkumem nebyly zjištěny žádné výhody poskytovány pouze starším zaměstnancům. V některých případech je situace nedostatku mladých zaměstnanců řešena intenzivní podporou a motivací studentů pro práci v konkrétní společnosti. Jelikož je demografický vývoj nepříznivý, měli bychom osvětu tohoto tématu v České republice řešit pohotově a s větším důrazem.
Analýza vývoje výdajů na vybrané dávky státní sociální podpory v České republice v období 2004-2016
Vítková, Lucie ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje výdajů na systém státní sociální podpory v České republice v letech 2004 až 2016. Jde o jeden z důležitých nástrojů finanční podpory rodin s dětmi. Je zkoumán vztah výdajů a makroekonomických veličin, pomocí korelační a regresní analýzy je ověřována hypotéza, zda výdaje na dávky státní sociální podpory rostou a klesají lineárně s vývojem HDP. Z provedené analýzy nebyla potvrzena závislost výdajů na dávky státní sociální podpory na hospodářském cyklu. V následující části bakalářské práce jsou rozebrány legislativní úpravy ovlivňující výši výdajů u všech v současnosti vyplácených dávek. Zajímavá jsou zejména opatření realizovaná před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006, kdy především v důsledku těchto opatření dosáhly výdaje v roce 2007 svého maxima, téměř 48 mld. Kč. V poslední části bakalářské práce je vlastní zhodnocení dané problematiky.
Analýza výdajů na státní politiku zaměstnanosti v Jihočeském kraji v letech 2006 až 2016
Schwarzová, Kateřina ; Štípek, Vladimír (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení státní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji, a to zejména výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti v letech 2006-2016. Práce ukazuje, zda jsou nástroje aktivní politiky zaměstnanosti účinné a porovnává je s vývojem nezaměstnanosti v tomto kraji. V posledních letech výdaje na aktivní část politiky rostou a práce poukazuje na možné příčiny. Práce se v teoretické části nejprve věnuje popisu státní politiky zaměstnanosti v České republice, nezaměstnanosti a poté charakteristice Jihočeského kraje. V praktické části je hodnocení výdajů na státní politiku zaměstnanosti s nezaměstnaností v Jihočeském kraji ve zvoleném období. V rámci výše podpořených osob se ekonomicky nejefektivnějším mezi všemi nástroji jeví rekvalifikace. U rekvalifikací ale není jisté uplatnění uchazeče na trhu práce, především v období hospodářské krize. V závěru práce je uveden výpočet nákladů na jednoho nezaměstnaného v kraji. Hlavním přínosem je vyhodnocení, kolik se vynaložilo finančních prostředků do jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a kolika osobám to pomohlo.
Dopad ekonomických sankcí uvalených na Írán na obchodní bilanci s vybranými zeměmi OECD v letech 1987 – 2015
Trpák, Martin ; Procházka, Pavel (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dopadnu ekonomických sankcí uvalených na Írán na jeho obchodní výměnu s vybranými zeměmi OECD. V porovnání s daty o obchodní výměně Íránu s hlavními obchodními partnery je metodou analýzy časových řad dokázáno, že ekonomické sankce nenaplnily očekávání. K tomu přispěl vliv globalizace, ale i fakt, že hlavní obchodní partneři Íránu neadoptovaly ekonomické sankce v dostatečné míře. V práci je podrobně zpracována struktura a objem nejvýznamnějších obchodovaných artiklů mezi Íránem a čtyřmi vybranými zeměmi OECD. Tato data mohu být použita jako základ pro rozsáhlejší zkoumání ekonomické a politické efektivity ekonomických sankcí.
Ztraceno v překladu - Srovnání českých překladů Šifry mistra Leonarda
Vébrová, Lucie ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce) ; Holanová, Radka (oponent)
Bakalářská práce popisuje vybrané problémy překladatelské praxe a následně je specifikuje a analyzuje na textech překladů románu Šifra mistra Leonarda od Dana Browna. Jedná se zejména o problematiku proprií, anagramů, rébusů, hádanek a slovních hříček, substitucí, termínů, idiomů, neologismů, informací doplněných nad rámec originálu, výpustek z originálu, převodů jednotek, kulturních odlišností, formálnosti a neformálnosti a v neposlední řadě také chyb v překladu.
Pivovarnictví v ČR po roce 1989 globalizace versus ekonomická lokalizace
VÉBROVÁ, Lucie
Bakalářská práce se zabývá ekonomickou globalizací a ekonomickou lokalizací a jejich vlivem na vývoj pivovarnictví v České republice po roce 1989. Tyto dva zmíněné procesy jsou v práci charakterizovány, přičemž důraz je kladen zejména na jejich základní projevy v českém pivovarnictví. Ekonomická globalizace má v České republice vliv na průmyslové pivovary, z nichž je většina vlastněna nadnárodními společnostmi. Ekonomická lokalizace se projevuje poměrně novým trendem v pivovarnictví, a to zakládáním minipivovarů. Dále je provedena analýza pivovarnického průmyslu České republiky pomocí dostupných dat a informací s důrazem na faktory ekonomické globalizace a ekonomické lokalizace. K vytvoření analýzy jsou použita data průmyslových pivovarů a minipivovarů za profilové roky 1989, 2000 a 2015.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 VEBROVÁ, Lucie
3 Vebrová, Lenka
1 Vebrová, Ludmila
5 VÉBROVÁ, Lucie
5 Vébrová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.