Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 108 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
GENE EXPRESSION AND IMMUNOLOGICAL RESPONSE IN MICE EXPOSED TO ZnO NANOPARTICLES
Rössner ml., Pavel ; Vrbová, Kristýna ; Strapáčová, S. ; Rössnerová, Andrea ; Ambrož, Antonín ; Brzicová, Táňa ; Líbalová, Helena ; Javorková, Eliška ; Zajícová, Alena ; Holáň, Vladimír ; Kulich, P. ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel ; Coufalík, Pavel ; Křůmal, Kamil ; Čapka, Lukáš ; Dočekal, Bohumil ; Šerý, Omar ; Machala, M. ; Topinka, Jan
We analyzed gene expression changes in the lungs and the immunological response in splenocytes of mice exposed by inhalation of ZnO nanoparticles (NP). Adult female ICR mice were treated for three days and three months, respectively. Analysis of differential expression in genes involved in oxidative stress was conducted using quantitative RT-PCR. The potential immunotoxic and immunomodulatory effects of ZnO NP were analyzed by phenotyping and cytokine production by splenocytes after three months exposure. Three days exposure resulted in down-regulation of GCLC, GSR, HMOX-1, NQO-1, NF-kB2, PTGS2 and TXNRD1 mRNA expression; three months exposure increased the expression of these genes. Three months exposure caused a significant decrease in the percentage of granulocytes in the spleen cells, and affected the production of IL-10 and IL-6 by lipopolysaccharide-stimulated leukocytes. In summary, our study revealed changes in the expression of genes involved in the oxidative stress response following acute ZnO NP exposure. Subchronic ZnO NP exposure induced immunomodulatory effects in the spleen.
Determination of permeability of ulra-fine lead oxide aerosols through military filters
Kellnerova, E. ; Večeřa, Zbyněk ; Kellner, J. ; Zeman, T. ; Hylak, Č.
Military filters introduced in the Army of the Czech Republic are most commonly used when working with combat equipment and weapons and in manoeuvring activities in the terrain with the use of explosives or chemical warfare agents. During such activities, a large number of pollutants in the form of nanoparticles are released. Nanoparticles, irrespective of their chemical composition, are classified as carcinogenic to humans and therefore it is necessary to eliminate them from the air. Military filters, especially the combined ones, which contain a filtration as well as sorption component, are most widely used and are designed for the widest range of pollutants. However, the current methodology to evaluate the effectiveness of military filters does not fix a duty to monitor the ability of the filters to capture relevant pollutants across the whole range of sizes. The paper evaluates the efficiency of selected types of military filters using the methodology and instrumentation introduced in the accredited laboratories of the Institute of Analytical Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The testing has been carried out simultaneously with two concentrations of ultra-fine aerosols containing lead oxide nanoparticles ranging in size from 7.6 nm to 299.6 nm. It is an aerosol, the physicochemical and toxicological properties of which are known. During the work the basic parameters of permeability of aerosols tested by filters have been evaluated, especially: size and number of particles in front of and behind the filter, the efficiency and penetration of nanoparticles by the filter.
Vliv inhalovaných nanočástic oxidů kovů na orgány exponovaných myší
Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Dočekal, Bohumil ; Čapka, Lukáš ; Křůmal, Kamil ; Coufalík, Pavel ; Moravec, Pavel ; Buchtová, Marcela ; Míšek, Ivan ; Vrlíková, Lucie ; Smutná, Tereza ; Dumková, J. ; Hampl, A. ; Fictum, P.
Dospělé myši byly kontinuálně vystaveny nanočásticím oxidů kovů v různých časových intervalech. Na konci experimentu byly orgány myší (plíce, mozek, ledviny, játra a slezina) analyzovány chemickými, biochemickými, histologickými a elektron mikroskopickými analýzami.
SMV-2017-706: Ověření účinnosti spalování CH4 a záchyt CO2
Večeřa, Zbyněk
Testování a vývoj zařízení řady ”V3H14C”, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H (THO, T2O) je silikagel, sorbentem pro 14C (14CO2) je vodný roztok 3M hydroxidu sodného. Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C např. z jaderných zařízení.
Charakterizace organických sloučenin v PM1 aerosolu v Košeticích a v Brně v zimním období 2017
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
V této práci byly měřeny organické sloučeniny a markery, které slouží pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. Byly analyzovány anhydridy monosacharidů (emise ze spalování biomasy), polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany a sterany (doprava, spalování uhlí) a alkany.
Stanovení anorganických aniontů v ovzduší pomocí modernizovaného aerosolového vzorkovače
Čapka, Lukáš ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Spojení původního vzorkovače ACTJU s kondenzační růstovou jednotkou na bázi vody (CGU), umístěné před ACTJU, umožnilo vzorkovat částice aerosolu o rozměrech v řádech nanometrů. Odtah z ACTJU je kontinuálně odsáván a v něm obsažené vodou rozpustné sloučeniny online analyzovány pomocí iontové chromatografie.
Stanovení obsahu kadmia v rostlinném pletivu smrku ztepilého a buku lesního po aplikaci nanočástic oxidu kademnatého.
Svozilová, Eva ; Mikuška,, Pavel (oponent) ; Večeřa, Zbyněk (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je sledovat obsah kadmia v jehličí smrku ztepilého a listech buku lesního po řízené expozici nanočásticemi oxidu kademnatého, a vyhodnotit potenciální nebezpečí těchto nanočástic pro rostliny. Jehlice a listy byly odebrány po jednotýdenní a dvoutýdenní expozici a před analýzou na obsah kadmia byly upravovány příslušnými procedurami. Vzorky byly mineralizovány v kyselině dusičné pomocí tlakového mikrovlnného mineralizátoru a následně analyzovány metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS) s elektrotermickou atomizací na obsah kadmia. Na základě výsledků AAS analýzy, porovnáním obsahu kadmia v jednotýdenním a ve dvoutýdenním experimentu, v umytých a neumytých vzorcích jehlic a listů, byl vyhodnocen transport nanočástic do rostlinného pletiva sledovaných rostlin.
Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Kladně-Švermově v zimním období v roce 2017
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Tato práce se zabývá stanovením organických sloučenin a markerů používaných pro identifikaci hlavních emisních zdrojů v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany.
SMV-2016-719: Detekce a identifikace zdrojů nanočástic produkovaných činností vojenské techniky
Večeřa, Zbyněk
V rámci studie, která probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru „Vyškov“ a na trenažerech Univerzity obrany v Brně, se sledovaly zdroje nanočástic produkovaných různými druhy vojenské techniky. Předběžné výsledky ukazují, že zdrojem nanočástic jsou zejména výfukové zplodiny motorů pohánějících studovanou vojenskou techniku a povýstřelové zplodiny. Možný vliv nanočástic na obsluhu vojenské techniky se v současnosti vyhodnocuje.
SMV-2016-736: Odezva vegetace na přítomnost nanočástic CdO v ovzduší
Večeřa, Zbyněk
Studie vlivu zvýšené koncentrace nanočástic oxidu kademnatého v ovzduší na obsah Cd v jehličnatém smrku ztepilém (Picea abies) a listnatém buku lesním (Fagus sylvatica). Odhad citlivosti městských lesů a dřevin k působení abiotických stresů a extrémních klimatických událostí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 108 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Večeřa, Zdeněk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.