Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 281 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aktuální otázky postavení poškozeného a náhrada škody v trestním řízení
Šeflová, Jaroslava ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem postavení poškozeného a oběti v trestním řízení a náhradou škody, nemajetkové újmy a vydáním bezdůvodného obohacení v trestním řízení. Práce podává legální definici poškozeného i oběti trestného činu a zabývá se jejich postavením v trestním řízení. U poškozeného v trestním řízení se práce zaměřuje na definici a postavení poškozeného a otázky související s adhezním řízením, v němž soud rozhoduje o nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného obohacení. Těžištěm otázek týkajících se obětí trestných činů je jejich postavení a práva jim přiznaná s ohledem na nedávno přijatý zákon, který novelizuje zákon o obětech trestných činů, a na mezinárodní úpravu. V průběhu celé práce vyvstávají nejrůznější otázky týkající se správnosti a účelnosti platné právní úpravy, což přináší zamyšlení nad současným stavem a zároveň návrhy de lege ferenda. Práce je systematicky rozdělena do čtyř hlavních částí. V úvodní kapitole práce je pro lepší orientaci a pochopení souvislostí popsán historický vývoj postavení poškozeného, od právní úpravy poškozeného před rokem 1950 až po současný trestní řád, s jeho nejvýznamnějšími novelami. V další části se práce věnuje poškozenému v trestním řízení a aktuálním otázkám s tím souvisejícími. Definuje...
Trestní odpovědnost mladistvých - komparace úprav v ČR a Anglii a Walesu
Němcová, Jana ; Vanduchová, Marie (oponent) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Cílem této diplomové práce je představit a vzájemně porovnat úpravy trestní odpovědnosti a trestání mládeže v České republice a v Anglii a Walesu. Práce je rozdělena do tří částí, kdy první z nich se věnuje úpravě české, druhá úpravě Anglie a Walesu a třetí jejich vzájemnému porovnání spolu s úvahami de lege ferenda ohledně možného využití poznatků z anglické jurisdikce v českém právním řádu. V první části této práce jsou systematicky popsána relevantní ustanovení zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (ZSVM). Tento zákon vychází částečně ze sociálně-opatrovnického modelu, když akcentuje ochranu mladistvého před rizikovými vnějšími faktory, částečně i z justičního modelu, když mladistvému ukládá povinnost převzít odpovědnost za své protiprávní jednání. Nadto se hlásí k principům restorativní justice - zdůrazňuje povinnost mladistvého odčinit způsobenou újmu, uspokojit poškozeného a zapojit se do společnosti. ZSVM zná tři druhy sankcí - výchovná, ochranná a trestní. Trestní odpovědnost počíná v České republice okamžikem dosažení 15. roku věku, výchovná a ochranná opatření však lze uložit i dětem mladším 15 let. Druhá část této práce zkoumá, jak je soudnictví ve věcech mládeže upraveno v Anglii a Walesu. Protože neexistuje komplexní úprava v jednom zákoníku jako v České republice, je nutné...
Pomoc obětem trestných činů
Lustig, Jakub ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
90 Abstrakt Název diplomové práce: Pomoc obětem trestných činů Tato práce se zabývá pomocí obětem trestných činů, převážně ve smyslu zákonné úpravy a její aplikace, byť poskytuje rovněž teoretický výklad o obětech a představuje některé ze subjektů, které pomoc obětem prakticky poskytují. Reflektuje přitom aktuálně účinnou úpravu, zároveň je však zpracována rovněž novela zákona o obětech, která byla v době zpracovávání práce v legislativním procesu. Práce je členěna do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. V úvodní kapitole jsou pouze vymezeny cíle, k nimž by práce měla směřovat. Následující kapitola vymezuje pojmy poškozeného a oběti a nabízí jejich srovnání, další kapitola pak obsahuje teoretické pojednání přímo o obětech trestných činů z hlediska kriminologie i viktimologie a též vymezení druhů újmy, jež může oběť utrpět. Těžiště práce spočívá v kapitole rozebírající zákonnou úpravu. První část této kapitoly je věnována některým institutům dle trestního řádu, přičemž v případě předběžných opatření se objevuje srovnání i s předpisy občanského práva. Významnější část této kapitoly však pracuje se zákonem o obětech. Další členění této kapitoly odpovídá systematice zákona o obětech, kdy podkapitoly v této práci kopírují díly zákona o obětech. Práce zdůrazňuje problematická ustanovení a snaží se o návrhy,...
Trestní řízení proti právnickým osobám
Novotná, Eva ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Cílem této práce je shrnout problematiku trestního řízení proti právnickým osobám a nastínit názory předních odborníků zabývajících se intenzivně tímto tématem. Abychom však byli schopni náležitě objasnit jednotlivá specifika tohoto řízení, je nezbytné nejprve definovat základní pojmy trestního řízení a odpovědnosti právnických osob. První kapitoly pojednávají o pojmech jako je trestní řízení a právnická osoba, dále je osvětlena trestní odpovědnost právnických osob z hlediska hmotného práva. Pozornost je věnována právnické osobě jako pachateli trestného činu, přičitatelnosti, a výčtu trestných činů, za které je právnická osoba trestně odpovědná. Dále jsou popsány prameny práva, které se v řízení proti právnické osobě použijí. Podstatnou část této práce tvoří rozbor ustanovení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který obsahuje v části čtvrté úpravu některých specifik trestního řízení. Jednotlivé kapitoly se zabývají některými zásadami trestního řízení, zajišťovacími instituty, právem právnické osoby na obhajobu či úkony právnické osoby. Závěrem je věnována pozornost výkonu zvláštních druhů trestů, které je možné právnické osobě uložit.
Oběti domácího násilí a jejich trestněprávní ochrana
Sedláčková, Veronika ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Oběti domácího násilí a jejich trestněprávní ochrana Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku domácího násilí, jeho oběti a možnosti ochrany, které jim poskytuje trestní právo. Domácí násilí představuje díky svým výrazným specifikům velmi citlivé téma, o kterém se řadu let vůbec nemluvilo. K tomu přispěla zejména skutečnost, že k násilným incidentům dochází mimo kontrolu veřejnosti, v soukromí domova, což mnohé jedince vede k přesvědčení, že se jedná o ryze soukromou záležitost, která nemá být státem řešena. Za několik posledních desítek let však došlo k výraznému posunu, kdy se díky zájmu odborné i laické veřejnosti začíná o tomto fenoménu více hovořit a jsou vytvářeny různé preventivní programy a plány, které mají za cíl takto týraným osobám pomoci. I přes tento posun představuje domácí týrání velmi rozšířený problém, který navíc, vzhledem k intimnímu domácímu prostředí, ve kterém se odehrává, provází vysoká míra latence. Cílem této práce je přiblížit charakteristiky domácího napadání, zejména s ohledem na jeho klíčové znaky, projevy, typy pachatelů a obětí a existující právní úpravu. V úvodní části je blíže popsán samotný vývoj pojmu domácího násilí s jeho obecným vymezením, popis faktorů, které mohou vést ke vzniku této agrese, přetrvávající mýty a dominující znaky, které jsou s tímto...
Kriminologické aspekty trestní odpovědnosti právnických osob
Náhlovská, Lenka ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Shrnutí Práce pojednává o tématu kriminologických aspektů trestní odpovědnosti právnických osob. Při přijímání zákona je nezbytné vždy zkoumat jeho dopady na společnost a také na jednotlivce. Český zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob byl ovšem přijat zejména kvůli tlakům evropského práva. To je pravděpodobně důvodem toho, že nebylo zkoumání kriminologických aspektů trestní odpovědnosti právnických osob či její prevence věnováno dostatek pozornosti, a to až do této doby. Proto je vypracování práce tohoto zaměření nezbytné. První kapitola práce pojednává o historickém konceptu kriminality bílých límečků, který přivedl na svět jeden z největších kriminologů dvacátého století - Edwin H. Sutherland. Po prozkoumání jeho díla na toto téma, a dále děl na něj navazujících, se autorka snaží shrnout základní charakteristiku kriminality právnických osob. Poslední část kapitoly se zabývá vymezením předmětu, kterému se bude práce věnovat v následujících částech. Druhá kapitola je zaměřena na etiologii kriminality právnických osob, tedy důvodů jejího páchání. Autorka se v této části práce pokouší zanalyzovat data o kriminalitě právnických osob získaná jak v zahraničí, tak především těch dat pocházejících z českého prostředí, zejména pak informace poskytnuté Ministerstvem spravedlnosti a dalšími...
Trest smrti
Hodrmentová, Michaela ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zaobírá jedním z instrumentů trestního práva, konkrétně trestem smrti. Trest smrti je již dlouhá léta kontroverzním tématem, o kterém se diskutuje po celém světě. I když tento trest mají mnohé státy několik let či desetiletí zrušený, popřípadě ho neuplatňují, velmi se debatuje o tom, zda by neměl být opětovně zaveden. Po úvodním vysvětlení, proč jsem si, jako téma své diplomové práce, vybrala zrovna trest smrti, následuje pojednání o trestu obecně, jeho druzích, účelu spolu s teoriemi, které na něj nahlížejí, a dále konkrétněji o tom, co je přesně míněno pojmem trest smrti a jaký účel, z již uvedených, se vztahuje právě k němu. V další části mé práce najdeme obecný historický vývoj tohoto institutu, vývoj absolutního trestu v českých zemích a také mezinárodní dokumenty týkající se lidských práv a mého tématu též. V rámci obecného historického vývoje se podíváme, jak to s trestem smrti vypadalo ve starověku, středověku, v období absolutismu až se postupně dostaneme do současnosti. V rámci českých zemí se zaměříme na vývoj do roku 1918, na období první republiky, období protektorátu, na poválečný vývoj a na vývoj do roku 1990, kdy byl trest smrti na našem území zrušen. Co se týče mezinárodních dokumentů, pojednáme zde o významných dokumentech Organizace spojených národů, Rady...
Trestný čin vraždy dle § 140 TZ, trestněprávní a kriminologické aspekty
Kadlecová, Zuzana ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Tato diplomová práce "Trestný čin vraždy dle § 140 TZ, trestněprávní a kriminologické aspekty" se soustředí na rozbor nejdůležitějších trestněprávních a kriminologických aspektů souvisejících s trestným činem vraždy. Cílem práce je komplexní zpracování tématu, proto se snaží zpracovat i související právní instituty. Práce je členěna na 7 kapitol, které jsou provázané a logicky na sebe navazují. Napříč prací jsou vyjádřeny i návrhy de lege ferenda. Úvodní část práce se zabývá historickým vývojem právní úpravy vraždy, a to od středověku až do nabytí účinnosti nového trestního zákoníku z roku 2009, který v oblasti vražd přinesl hned několik významných změn. Práce se dále zabývá vymezením lidského života, přesně vymezuje jeho počátek a konec, neboť definice lidského života jako objektu trestného činu je pro účely práce stěžejní. Práce tedy podává výklad o tom, kdy lze z hlediska trvání lidského života hovořit o vraždě a kdy nikoliv. V rámci komplexnosti je stručně zpracován i přehled vnitrostátní a mezinárodní úpravy týkající se ochrany lidského života. Jádro práce tvoří rozbor současné právní úpravy vraždy. Jsou rozebrány a popsány jednotlivé obligatorní znaky skutkové podstaty, dále jsou rozebrány jednotlivé typy vražd a definovány pojmy, které jsou pro jejich správnou kvalifikaci klíčové. V...
Činnost probační a mediační služby při výkonu alternativních trestů
Vambera, Michael ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Tato práce, nazvaná Činnost probační a mediační služby při výkonu alternativních trestů, má za cíl popsat roli Probační a mediační služby ČR zejména při zajištění výkonu alternativních sankcí, její legislativní zakotvení a případné problémy, které mohou nastat při těchto činnostech. Probační a mediační služba ČR je organizací, která napomáhá uplatňování principů restorativní justice a zefektivňuje alternativní sankcionování. V České republice tyto činnosti dříve vykonávaly různé osoby, samotná specializovaná Probační a mediační služba je poměrně mladá, působí od roku 2001. Práce je členěna do 10 kapitol, které se zabývají různými dílčími tématy. Samostatná kapitola je věnována historickému vývoji alternativního trestání a probace. Důležitou kapitolou je část definující pojem alternativního trestu a zákonný základ těch trestů, jejichž výkon zajišťuje Probační a mediační služba. Práce obsahuje také popis struktury Probační a mediační služby, práva a povinnosti jejích pracovníků a informovanost české veřejnosti o této instituci. Nejdelší kapitolou je podrobný popis praktické stránky výkonu alternativních trestů z pohledu probačních úředníků. Na závěr je zařazena i kapitola o činnostech Probační a mediační služby v rámci mediace, neboť ta je nedílnou součástí restorativního přístupu a alternativního...
Resocializace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody i po jeho výkonu
Prasková, Lenka ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Účelem trestu odnětí svobody je mimo ochrany společnosti také výchova pachatele k řádnému životu na svobodě a jeho resocializace. Je účelné využít pobyt odsouzeného ve vězení k pozitivnímu působení na něj. Mimo to má ale výkon trestu v kriminogenním umělém prostředí pro odsouzeného další důsledky. Dochází k narušení pozitivních sociálních vazeb, sociální stigmatizaci, prizonizaci, rozvoji pasivity vězňů, narůstání zadluženosti a mnoho dalšího. Tato negativa pak ústí v otázku, zda je možné dosáhnout nápravy pachatele, jeho úspěšné resocializace. Tato diplomová práce se zabývá možnostmi resocializace osob ve výkonu trestu odnětí svobody a po jeho výkonu. V textu je věnována pozornost jednotlivým aktivitám v rámci programů zacházení, zejména pak pracovním a vzdělávacím, které představují silný resocializační prostředek ve výkonu trestu odnětí svobody, přesto však patří mezi nejproblémovější oblasti penitenciární péče. Práce v další části seznamuje čtenáře se současným nastavením postpenitenciární péče poskytované jak subjekty státními, se zaměřením především na sociální kurátory, tak nevládními neziskovými organizacemi. Jejím cílem je uvedení do problematiky komplikovaného přechodu propuštěných vězňů do občanského života, jejich opětovná reintegrace je složitým, komplexním procesem s řadou překážek,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 281 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.