Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 299 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Věková hranice trestní odpovědnosti a otázky související
Vopěnková, Kateřina ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Název diplomové práce: Věková hranice trestní odpovědnosti a otázky související Diplomová práce komplexně zpracovává problematiku věkové hranice trestní odpovědnosti. Snaží se popsat faktory, které se s hranicí pojí, a které ovlivňují výsledný praktický dopad hranice a s ní spojených ustanovení na mladistvé. První kapitola popisuje historický vývoj právních úprav věkové hranice trestní odpovědnosti se zaměřením na oblast České republiky. Nabízí možnost sledovat posuny v trestním právu nad mladistvými a jeho vývoj až do konce 20. století. Druhá kapitola se věnuje trestnímu mezinárodnímu právu v oblasti mládeže a popisuje, jak se různé mezinárodní organizace a jimi vytvořené dokumenty staví k věkové hranici trestní odpovědnosti. V třetí kapitole jsou popsány čtyři hlavní způsoby vymezení věkové hranice trestní odpovědnosti, se kterými je možné se v zahraničí setkat. V kapitole je možno nalézt příklady úprav jednotlivých států a vysvětlení kladů i záporů jednotlivých systémů. Čtvrtá kapitola popisuje vývoj českého práva nad mládeží v poslední době a úpravu věkové hranice trestní odpovědnosti v České republice. Detailněji se pak věnuje skupině dětí a skupině mladistvých a popisuje jejich postavení v rámci českého trestního práva. Pátá kapitola se věnuje sankcionování mládeže. Podrobně popisuje...
Kritická analýza ochranného léčení a zabezpečovací detence v systému ochranných opatření
Benda, Jiří ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Rigorózní práce Kritická analýza ochranného léčení a zabezpečovací detence v systému ochranných opatření se zabývá právní úpravou ochranného léčení a zabezpečovací detence v rámci české právní úpravy ochranných opatření. V úvodních dvou kapitolách práce je vymezen samotný smysl a účel ochranných opatření, proveden jejich základní přehled se zaměřením na základní zásady a instituty, které jsou s ochrannými opatřeními úzce spojeny. Současně je popisem historického vývoje právní úpravy na českém území upozorněno na některé dílčí problematické aspekty, které jsou v dalších kapitolách podrobně rozebrány. Následně ve třetí a čtvrté kapitole, které se týkají již samotného ochranného léčení a zabezpečovací detence, jsou tyto dva instituty shodným způsobem, pro možnost vzájemné komparace, kriticky analyzovány a zařazeny do systému trestních sankcí. V rámci obou institutů je i podrobně rozebrána odpovídající německá a rakouská právní úprava, která je porovnána s českou právní úpravou. Kritické analýze je tak podrobena zejména právní úprava ochranného léčení i zabezpečí detence se zaměřením na celý rozhodovací proces soudu při ukládání, ukončování, či prodlužování délky trvání výkonu obou trestních sankcí. V rámci analýzy je poukázáno na dílčí nevhodnosti právní úpravy. Po komparaci s obdobnou právní úpravou...
Význam viktimologie pro prevenci kriminality
Macurová, Eliška ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je analyzovat přínos poznatků viktimologie v oblasti prevence kriminality a ve vybranných kriminogeních situacích vyvodit obecné rady a preventivní doporučení, ke kterým viktimologie na základě svého výzkumu v současné době dospěla. Z obsahového hlediska jsem práci rozčlenila do sedmi hlavních kapitol, včetně úvodu a závěru. V první kapitole je definována viktimologie jako vědní disciplína v obecné rovině, pozornost je věnována také pojmu oběti trestného činu, pro úplnost uvádím také základní typologie obětí. V rámci této kapitoly se take podrobněji zabývám pojmy viktimnost a viktimizace, které jsou stežejní pro následující kapitoly mé diplomové práce. V rámci druhé kapitoly je poskytnut ucelený výklad týkající se prevence kriminality, kterou jsem vymezila nejdříve v obecné rovině a poté se zaměřila na jednotlivé druhy prevence, jejich vzájemnou návaznost a souvislosti. Třetí kapitola se podrobněji zabývá viktimologickou prevencí, která je pro účely mého zkoumání stěžejní. Po počátečním výkladu pojmu uvádím přehled jednotlivých typů této prevence, hodnotím vliv médií v oblasti prevence a zabývám se také souvisejícím problémem, kterým je strach z kriminality. V samostatné podkapitole hodnotím význam viktimologie pro prevenci kriminality a reflektuji spojitosti mezi...
Problematika oběti trestného činu v kriminologii
Králová, Barbora ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Resumé Diplomová práce se zabývá problematikou obětí trestného činu v kriminologii. Cílem práce je popsat postavení oběti, její práva, představit viktimologii a poznatky s ní související, popsat současnou právní úpravu, týkající se obětí, především zákon o obětech trestných činů. Práce je členěna na úvod, dále na 10 kapitol, které jsou dále systematicky děleny v podkapitoly, zakončena je závěrem. První kapitola pojednává o viktimologii, jejím vývoji a předmětu. Druhá kapitola vysvětluje pojem oběti trestného činu, viktimnost a speciální typy obětí, jako nepravá a mnohočetná oběť. Kapitola třetí pojednává o viktimizaci a jejích prvcích. Obsahem kapitoly je také snaha o vyvrácení nejznámějších viktimologických mýtů. Kapitola čtvrtá popisuje dopad trestného činu na oběť, případné vyústění prožité viktimizace v posttraumatickou stresovou poruchu, zmiňuje, jaké okolnosti prohlubují viktimizaci a popisuje syndromy obětí. Následuje kapitola, která představuje specifické oběti. V kapitole šesté jsou čtenáři přiblíženy viktimologické výzkumy. Pomoc obětem trestných činů je zařazena v kapitole sedmé. Viktimologickou prevencí se zabývá kapitola osmá. Klíčové téma právní úpravy problematiky obětí trestných činů následuje. Diplomová práce je zakončena pojednáním o restorativní justici. Práce se snaží přinést ucelený...
Zvlášť zranitelné oběti a jejich ochrana v trestním řízení
Výborná, Růžena ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá zvlášť zranitelnými obětmi trestných činů a jejich ochranou především v rámci trestního řízení. Otázka ochrany obětí je jedním z rozvíjejících se trendů v oblasti trestního práva, a jelikož jde o problematiku, která byla právním řádem upravena relativně nedávno, je zde prostor pro její zhodnocení a případně i rozbor problematických míst této právní úpravy. Cílem práce je objasnit současnou právní úpravu postavení a ochrany zvlášť zranitelných obětí trestných činů, kterou přinesl zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Práce se skládá z pěti kapitol, které se dále dělí na podkapitoly, a k jejímu vypracování byly použity především právní předpisy, důvodové zprávy a komentáře k nim, odborná právnická literatura a časopisecké články. První kapitola se zabývá historickým vývojem, který vedl k současné legislativní úpravě ochrany obětí trestných činů, a to jak v českém právním řádu, tak na mezinárodní úrovni. Ve druhé kapitole jsou definovány jednotlivé pojmy důležité pro tuto práci (oběť a zvlášť zranitelná oběť) z hlediska současné právní úpravy. Také je zde v krátkosti představen pojem trestní řízení a jeho specifika vzhledem k postavení oběti trestného činu. Viktimologie, jako vědní obor zabývající se obětmi trestných činů, je představena v kapitole čtvrté. Je v ní...
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana
Wipplerová, Tereza ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana Diplomová práce se zabývá postavením poškozeného v trestním řízení a jeho ochranou. Je členěna do šesti kapitol, z nichž první tvoří úvod a poslední závěr. Práce čerpá z právních předpisů, odborné literatury, ze soudní judikatury a rovněž z elektronických zdrojů. Druhá kapitola je zaměřena na vymezení pojmu poškozeného. Věnuje se také tomu, jaký je rozdíl mezi poškozeným a obětí trestného činu. V třetí kapitole diplomové práce jsou vyjmenována možná hlediska členění práv poškozeného. V této části diplomové práce jsou kromě první podkapitoly věnované hlediskům členění práv další čtyři podkapitoly. První z nich je věnována právům poškozeného bez nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení a druhá právům poškozeného, který tento nárok má. V rámci těchto podkapitol uvádím příkladmý výčet těchto práv a následně se věnuji některým vybraným oprávněním. Tato oprávnění podrobněji rozepisuji a uvádím nedostatky této právní úpravy. Čtvrtá podkapitola se zaměřuje na práva poškozeného stanovená v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže a pátá podkapitola na práva nezletilého poškozeného. Čtvrtá kapitola se zabývá výhradně nemajetkovou újmou. Konkrétně se zaměřuje na východiska a kritéria, která berou soudy v potaz při rozhodování o...
Problematika oběti trestného činu v kriminologii
Nypl, Tomáš ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Problematika oběti trestného činu v kriminologii Tato práce se zabývá problematikou oběti trestného činu v kriminologii. V rámci kriminologie se oběťmi trestných činů speciálně zabývá věda viktomologie. Předtím, než viktimologie vznikla, měla oběť v trestním řízení velmi omezenou pozici. Viktimologie se zasloužila o to, že se v posledních několika desetiletích začala obětem věnovat velká pozornost. Vrcholem tendencí, které posilují postavení oběti nejen v trestním řízení, bylo v České republice přijetí zákona o obětech trestných činů. Jedním z cílů práce je uceleně popsat viktimologické poznatky o obětech trestných činů. Dalším cílem práce je přiblížit právní úpravu, která se vztahuje k ochraně obětí, a posoudit její přínosy a nedostatky s ohledem na zjištěné viktimologické poznatky. Práce se v první kapitole zabývá historickým vývojem role oběti, popisuje vznik viktimologie a předmět jejího studia. Druhá kapitola věnuje pozornost nejužívanějším typologiím obětí a dále popisuje hlavní biologické, psychologické a sociologické charakteristiky obětí. Třetí kapitola popisuje viktimizaci, a to jako újmu způsobenou trestným činem a její dopad na oběť. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na negativní jev sekundární viktimizace a jeho hlavní původce, kteří zasazují obětem další zbytečné rány. V páté kapitole...
Aktuální otázky postpenitenciární péče
Prixová, Veronika ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Předkládaná práce se zabývá současnou právní úpravou postpenitenciární péče. Je rozdělena do šesti tematických okruhů. Úvodní kapitola práce vymezuje pojem penitenciární a postpenitenciární péče a pojem resocializace. Druhou kapitolu uvozuje rozbor právní úpravy penitenciárního zacházení, včetně aktivit OSN a Rady Evropy v této oblasti. Pozornost je věnována také novému způsobu diferenciace odsouzených ve výkonu trestu. Následuje popis právní úpravy programů zacházení s pachateli ve výkonu trestu odnětí svobody, včetně výčtu jejich standardizovaných forem. O jednotlivých aktivitách programu zacházení je pojednáno s důrazem na aktivity pracovní a vzdělávací. Poslední podkapitola se věnuje popisu průběhu propuštění z výkonu trestu. Těžiště práce spočívá ve třetí a čtvrté kapitole, které se zabývají postpenitenciární péči a problémy propuštěných. První podkapitola se soustřeďuje na vývoji péče o propuštěné z výkonu trestu na českém území od pádu rakousko-uherské monarchie dodnes. Druhá podkapitola rozebírá současnou podobu poskytování postpenitenciární péče formou sociálních služeb a pomoci v hmotné nouzi. Struktuře poskytovatelů včetně detailního rozboru aktivit nejvýraznější české nestátní neziskové organizace RUBIKON Centrum je věnována podkapitola třetí. Čtvrtá kapitola popisuje problémy, kterým...
Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. zák.
Junek, Martin ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Má diplomová práce se zabývá trestnými činy vraždy a zabití podle § 140, resp. 141 českého trestního zákoníku. Hlavním cílem je rozebrat obligatorní i fakultativní znaky skutkových podstat těchto trestných činů, zejména za použití související právnické literatury a několika desítek soudních rozhodnutí. Toto nicméně není dost dobře možné, aniž by čtenář byl uveden do tématu v širších souvislostech, proto práce rozebírá i některá další témata bezprostředně související se zmíněnými trestnými činy. Po krátkém úvodu následuje pojednání o lidském životě. Považuji tuto kapitolu za významnou, neboť lidský život je chráněným objektem obou předmětných trestných činů a vymezení počátku a konce lidského života je klíčové. Usmrtit jiného lze pouze v případě, že jeho život v očích trestního práva již začal. V práci rozebírám zejména většinový názor odborné veřejnosti, ke kterému se zároveň přikláním, okrajově však zmiňuji i některé další názory a poukazuji na jejich úskalí. Konec lidského života je pak ještě důležitější, neboť v usmrcení jiného vražda a zabití spočívají; ohledně konce lidského života však rozpaky zásadně nenastávají. Druhou z obecnějších kapitol, které mají za úkol čtenáře uvést do tématu, je pojednání o vývoji právní úpravy úmyslných usmrcení. Kapitola je rozdělena do tří podkapitol členěných...
Pomoc obětem trestných činů - komparace úprav v České republice a Finsku
Tomsová, Karolína ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Cílem této práce je poskytnout ucelené srovnání legislativy České republiky a Finska upravující pomoc poskytovanou obětem trestných činů. Důraz je kladen zejména na analýzu příslušné zákonné úpravy obou států, nicméně práce obsahuje i historický kontext dané problematiky včetně rozboru mezinárodních požadavků na úrovni Rady Evropy, Evropské unie, ale také Organizace spojených národů. Na závěr komparace je provedeno zhodnocení úrovně ochrany oběti a předloženy konkrétní návrhy de lege ferenda pro každý z obou států. První kapitola se věnuje historickému a mezinárodnímu kontextu pomoci obětem trestných činů, a to od starověku až do současnosti. Druhá kapitola pojednává o zakotvení pomoci obětem v legislativě České republiky a Finska. Třetí kapitola analyzuje jednotlivé druhy poskytované pomoci, se kterými se lze v praxi setkat bez ohledu na to, zda mají relevantní právní zakotvení. Čtvrtá kapitola vysvětluje pojem oběti a poškozeného trestným činem, a to zejména s ohledem na nutnost jejich rozlišování a užívání v dalších kapitolách této práce. Pátá kapitola rozebírá postavení poškozeného v trestním řízení včetně možností, jak dosáhnout uspokojení jeho nároků. Šestá kapitola poskytuje uvozující výklad k systému odškodňování oběti. Sedmá kapitola pojednává o uplatňování nároku oběti v rámci trestní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 299 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.