Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 273 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Činnost probační a mediační služby při výkonu alternativních trestů
Vambera, Michael ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Tato práce, nazvaná Činnost probační a mediační služby při výkonu alternativních trestů, má za cíl popsat roli Probační a mediační služby ČR zejména při zajištění výkonu alternativních sankcí, její legislativní zakotvení a případné problémy, které mohou nastat při těchto činnostech. Probační a mediační služba ČR je organizací, která napomáhá uplatňování principů restorativní justice a zefektivňuje alternativní sankcionování. V České republice tyto činnosti dříve vykonávaly různé osoby, samotná specializovaná Probační a mediační služba je poměrně mladá, působí od roku 2001. Práce je členěna do 10 kapitol, které se zabývají různými dílčími tématy. Samostatná kapitola je věnována historickému vývoji alternativního trestání a probace. Důležitou kapitolou je část definující pojem alternativního trestu a zákonný základ těch trestů, jejichž výkon zajišťuje Probační a mediační služba. Práce obsahuje také popis struktury Probační a mediační služby, práva a povinnosti jejích pracovníků a informovanost české veřejnosti o této instituci. Nejdelší kapitolou je podrobný popis praktické stránky výkonu alternativních trestů z pohledu probačních úředníků. Na závěr je zařazena i kapitola o činnostech Probační a mediační služby v rámci mediace, neboť ta je nedílnou součástí restorativního přístupu a alternativního...
Resocializace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody i po jeho výkonu
Prasková, Lenka ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Účelem trestu odnětí svobody je mimo ochrany společnosti také výchova pachatele k řádnému životu na svobodě a jeho resocializace. Je účelné využít pobyt odsouzeného ve vězení k pozitivnímu působení na něj. Mimo to má ale výkon trestu v kriminogenním umělém prostředí pro odsouzeného další důsledky. Dochází k narušení pozitivních sociálních vazeb, sociální stigmatizaci, prizonizaci, rozvoji pasivity vězňů, narůstání zadluženosti a mnoho dalšího. Tato negativa pak ústí v otázku, zda je možné dosáhnout nápravy pachatele, jeho úspěšné resocializace. Tato diplomová práce se zabývá možnostmi resocializace osob ve výkonu trestu odnětí svobody a po jeho výkonu. V textu je věnována pozornost jednotlivým aktivitám v rámci programů zacházení, zejména pak pracovním a vzdělávacím, které představují silný resocializační prostředek ve výkonu trestu odnětí svobody, přesto však patří mezi nejproblémovější oblasti penitenciární péče. Práce v další části seznamuje čtenáře se současným nastavením postpenitenciární péče poskytované jak subjekty státními, se zaměřením především na sociální kurátory, tak nevládními neziskovými organizacemi. Jejím cílem je uvedení do problematiky komplikovaného přechodu propuštěných vězňů do občanského života, jejich opětovná reintegrace je složitým, komplexním procesem s řadou překážek,...
Trestný čin nebezpečného pronásledování podle § 354 TZ
Řeháková, Tereza ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Resumé Tématem, kterým se zabývá tato diplomová práce, je trestný čin nebezpečného pronásledování podle §354 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Tento trestný čin ve své skutkové podstatě postihuje celospolečensky škodlivý psychologický jev, který nazýváme výrazem přejatým z anglického jazyka: stalking. Práce cílí na komplexní uchopení trestného činu nebezpečného pronásledování a to zejména v kontextu fenoménu stalkingu v jeho forenzně psychologické rovině. Z těchto poznatků pak vychází závěry ohledně trestného činu samotného. Zároveň je cílem této diplomové práce poskytnutí návrhů de lege ferenda prostřednictvím komparace české trestněprávní úpravy s vybranými úpravami zahraničními. Materie této diplomové práce je představena vymezením pojmu stalkingu a náhledem na jeho chápání jednotlivých etapách historie lidstva. Ve světle moderní doby jsou pak předkládány poznatky vyvracející časté mýty s fenoménem stalkingu spojené. Následující kapitoly pojednávají o formách a pachatelích stalkingu a představují problematiku tohoto jevu tak, jak je chápána zejména forenzní psychologií. Forenzně psychologické poznatky nám tak poskytují nezbytný odrazový můstek pro možnost dalšího zkoumání tohoto jevu optikou trestního práva. Pozornost je věnována specifickým formám stalkingu pro účel této práce nejzásadnějším....
Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon
Hanus, Adam ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Shrnutí Hlavním cílem této diplomové práce bylo vymezit ze všech stran jeden z alternativních trestů, konkrétně trest obecně prospěšných prací. Byl pojat z historického hlediska, popsán ohledně postupu svého ukládání a dále byl konkrétněji rozepsán i jeho výkon, tedy zejména spolupráce s probační a mediační službou. Nastíněny byly i alternativní konce výkonu, tedy odložení trestu, přerušení trestu a upuštění od výkonu trestu, ke kterým může pachatel dospět. Podrobně byly rozebrány klady a zápory tohoto trestu, jeho postavení v systému trestů, zejména konkurence s trestem domácího vězení. Práce obsahuje samozřejmě postup při nesplnění uloženého trestu obecně prospěšných prací, tedy přeměnu v nepodmíněný trest odnětí svobody, její podmínky rozsah a další aspekty. Část práce pak obsahuje srovnání se zahraničními právnimi úpravami, zejména slovenskou, která je mladší než česká. Druhá polovina práce se pak zabývá zčásti nenaplněným potenciálem trestu obecně prospěšných prací, jeho kladům a schopnosti vyprázdnit věznice a stát se svým způsobem univerzálním trestem u méně závažných deliktů. Vyjmenovány jsou podmínky, které je nutné naplnit pro to, aby byl tento trest ukládán častěji, ať už to jsou úpravy obsažené v zákonné úpravě, lepší komunikace s probační a mediační službou nebo odbřemenění soudů od agendy...
Alternativní trest domácího vězení v České republice a v Anglii a Walesu
Kábrtová, Barbora ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Resumé Alternativní trest domácího vězení v České republice a v Anglii a Walesu Tato diplomová práce se zaměřuje na popis trestu domácího vězení existujícího v právním řádu České republiky a Anglie a Walesu. Hlavním účelem práce je poskytnutí přehledu jednotlivých forem trestu domácího vězení v obou právních řádech. Spolu s tímto popisem jsou vyloženy podmínky pro jejich uložení a nastíněn proces jejich výkonu a také řešení v případech porušení jejich podmínek. Porovnáním platných forem trestu v obou jurisdikcích pak mají být nastíněny nedostatky především v české úpravě trestu domácího vězení. Práce je dělena do čtyř hlavních částí, které přehledně popisují vybranou problematiku trestu domácího vězení. V první části je vysvětlen samotný pojem trestu, jeho účel a funkce. Dále je popsán vývoj historie trestání, včetně vývoje ukládání alternativních sankcí, do kterých patří i trest domácího vězení. Pozornost je věnována i myšlenkám restorativní justice, které představují teoretický základ vzniku alternativních sankcí vykonávaných ve společnosti a ovlivňují i ukládání trestu domácího vězení. Do této části práce je zařazen také popis vývoje elektronického monitoringu pachatelů spolu s nastíněním hlavních technik, které jsou v současnosti k elektronickému sledování pachatelů používány. V druhé části práce je...
Problematika oběti trestného činu v kriminologii
Voláková, Martina ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Resumé Předložená diplomová práce se zabývá problematikou oběti trestného činu v kriminologii. Cílem je dané téma uceleně popsat a zmapovat současné viktimologické poznatky a zhodnotit současnou (relativně novou) právní úpravu v zákoně o obětech trestné činnosti a v případě zjištění nedostatků navrhnout vhodné změny. Práce je z hlediska systematiky členěna, vyjma úvodu a závěru, do osmi kapitol, jež se pak dále dělí na příslušné podkapitoly. První kapitola mapuje historický vývoj role oběti v trestním řízení. Druhá představuje viktimologii, tedy vědu o obětech, kterou považujeme za součást kriminologie. Další kapitoly této práce se pak věnují hlavním oblastem viktimologie, mezi které patří biologické a psychologické charakteristiky obětí ve třetí kapitole, proces viktimizace ve čtvrté, včetně role oběti ve viktimizaci a vztah mezi ní a pachatelem, dále její rolí v soudním projednávání deliktu a v kapitole šesté pomoc obětem, prostřednictvím laické pomoci okolí i odborníků a zejména řady neziskových organizací, jako Bílý kruh bezpečí. Důležitou oblastí je viktimologická prevence v kapitole osmé, která se realizuje jak prostřednictvím různých osvětových akcí a přednášek v rámci prevence primární, tak i odbornou péčí terapeutů, policistů a dalších v rámci prevence sekundární a terciární. Práce věnuje zvláštní...
Trestněprávní a kriminologické aspekty nebezpečného pronásledování
Kopalová, Tereza ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Tématem diplomové práce jsou "Trestněprávní a kriminologické aspekty nebezpečného pronásledování". S fenoménem známým ve světě coby stalking se setkáváme ve společnosti od nepaměti, nicméně teprve před několika lety začal být kriminalizován. Česká republika zavedla novou skutkovou podstatu nebezpečného pronásledování do ustanovení § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, s účinností od 1. 1. 2010. Nebezpečné pronásledování představuje široké spektrum možných předem nepředvídatelných forem obtěžujícího jevu, tudíž je nutné k němu přistupovat interdisciplinárně. Předkládaná diplomová práce je vnitřně členěna do 6 kapitol, jež na sebe vzájemně logicky navazují. V úvodní kapitole je vymezena problematika definování samotného pojmu nebezpečného pronásledování, jsou zde uvedeny obecné informace o stalkingu, jež jsou nezbytné pro hlubší pochopení tohoto jevu, je popsána historie nebezpečného pronásledování a důvody přijetí antistalkingových zákonů nejen v českém právním řádu. Kriminologická část přináší pohled na osobu pronásledovatele a jeho oběti a dále je blíže vymezena jejich typologie. Cílem této části je nastínění základních charakteristických rysů osob, které se stávají potencionálními pachateli pronásledování, ale i jeho oběťmi, současně s pohledem na důsledky nebezpečného pronásledování...
Dohoda o vině a trestu: srovnání české a německé právní úpravy
Sakařová, Michaela ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá institutem dohodovacího řízení pocházejícím z angloamerických plea bargain, který se od konce minulého století dostal do mnoha trestních procesů zemí kontinentální Evropy. Státy s kontinentálním typem právní kultury zavádí do trestního řízení dohody v různých podobách jako alternativu ke standardnímu řízení, jejímž účelem má být jeho zrychlení a zjednodušení. Jednotlivé varianty dohod se od sebe navzájem liší, ale společným prvkem je přiznání obviněného ke spáchání stíhaného skutku a skutečnost, že orgány činné v trestní řízení na oplátku obvykle učiní jisté ústupky při potrestání pachatele. Ačkoli se daný způsob řešení přetížení orgánů činných v trestním řízení může zdát pozitivním, našlo si dohodovací řízení i mnoho kritiků, a to zejména pro jejich rozpor s některými základními principy kontinentálního trestního procesu. Tato práce představuje dohodovací řízení v obecné rovině, krátce nastiňuje jeho původ a soustředí se zejména na jeho právní úpravu v České republice a Německu. Český zákonodárce zavedl dohodu o vině a trestu do trestního řízení novelou trestního řádu č. 193/2012 Sb. jako zcela nový typ odklonu, resp. zvláštního způsobu řízení, s cílem zrychlit fázi řízení před soudem. V Německu oproti tomu došlo v roce 2009 zákonem na úpravu dohod v trestním...
Příprava k trestnému činu
Verner, David ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Diplomová práce se komplexně věnuje problematice přípravy k trestnému činu a některým sporným otázkám, které jsou s tímto vývojovým stadiem trestné činnosti spojeny. Důraz je v práci kladen především na vymezení přípravy v českém trestním právu, přičemž jsou zohledněna relevantní soudní rozhodnutí nezbytná k výkladu poměrně stručných zákonných ustanovení. Cílem práce je kriticky zhodnotit současnou právní úpravu postihování přípravy, poukázat na problematické oblasti a případné nedostatky, které se mohou vyskytovat i v praxi. Na tomto základě se snažím navrhnout určitá řešení zjištěných problémů či alespoň přispět k diskuzi o nich. Práce je členěna do pěti kapitol, přičemž první obecně zařazuje přípravu do systému trestního práva, popisuje její jednotlivé formy, vymezuje ji k ostatním vývojovým stadiím trestné činnosti a stručně popisuje historický vývoj jejího trestání na našem území. Druhá kapitola se věnuje problematice nezpůsobilé přípravy a otázkám její trestnosti a trestání. Třetí kapitola se zabývá specifickým důvodem zániku trestní odpovědnosti za přípravu, a to sice dobrovolným upuštěním od dalšího přípravného jednání. Pozornost je věnována účelu tohoto institutu a také podmínkám, které je nutno k zániku trestnosti naplnit. Zvláštnostem trestání přípravy se věnuje kapitola čtvrtá, která...
Základy trestní odpovědnosti právnických osob
Gvozdek, Filip ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Předmětem této diplomové práce jsou vybrané hmotněprávní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob, která byla do českého právního řádu zavedena zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen "ZTOPO"), jenž nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012. Zakotvení institutu trestní odpovědnosti právnických osob představuje pro české trestní právo významný mezník, k němuž se český zákonodárce odhodlal zejména pod tíhou mezinárodních závazků a skutečnosti, že narůstající trestná činnost je v poslední době často páchána právě právnickými osobami. Cílem předkládané diplomové práce je rozbor pozitivní právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob s přihlédnutím ke kladům a záporům účinné právní úpravy. Jde však především o rozbor těch hmotněprávních ustanovení ZTOPO (s výjimkou úpravy sankcionování právnických osob), které jsou (nejen) odbornou veřejností vnímány přinejmenším jako problematické. Diplomová práce je členěna do tří částí. První část se zaměřuje na historický exkurz s mezinárodním přesahem spolu s posouzením argumentů pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, dále na možné koncepce odpovědnosti právnických osob a na legislativní proces týkající se trestní odpovědnosti právnických osob na území České republiky. Součástí první...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 273 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.