Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 321 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání trestněprávní úpravy terorismu v České republice a Ruské federaci
Zakreničnyj, Nikolaj ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Srovnání trestněprávní úpravy terorismu v České republice a Ruské federaci Abstrakt Tato diplomová práce si klade za cíl čtenářům přiblížit problematiku trestněprávní úpravy terorismu s ohledem na její aktuálnost, konkrétně přiblížením úpravy v českém trestním právu a v ruském trestním právu, následně tyto právní úpravy srovnat, poukázat na největší rozdíly a případně navrhnout změny českého trestního práva v této oblasti. Dříve, než je přistoupeno k rozboru právních úprav, je popsán fenomén současného terorismu. Rovněž je popsáno problematické vymezení samotného terorismu, s uvedením několika jeho verzí. Krátce rozebrána je i jeho historie. Jsou také popsány základní formy terorismu, protiteroristická politika ČR a rovněž je okrajově probírána problematika terorismu a lidských práv, zejména při boji s ním. V následující části je rozebírána trestněprávní úprava terorismu v českém trestním právu. Zpočátku je popsána úprava dříve existujícího trestního zákona a jeho východiska. Následně je věnována pozornost autora na současný trestní zákoník a vymezení v něm. Dále jsou vyloženy jednotlivé skutkové podstaty některých důležitých trestných činů, vztahujících se k terorismu, a je poukázáno na některé procesní aspekty úpravy terorismu. Z hlediska systematiky je následně věnována pozornost trestněprávní úpravě...
Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ
Brázdová, Lucie ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
v českém jazyce Název: Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ Autor: Lucie Brázdová Tato práce se zabývá problematikou potřeby další existence speciální zákonné úpravy trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ. První kapitola věnovaná vzniku a vývoji tohoto ustanovení zákona proto nejprve představuje okolnosti, za kterých se tento trestný čin ocitl v současném znění trestního zákoníku. Prostřednictvím rozboru systematiky trestního zákoníku i ústavněprávních předpisů ukazuje následující kapitola hodnoty, na nichž je současné trestní právo postaveno a které je třeba mít na paměti v rámci úvah o možných změnách či úplném zrušení zkoumaného ustanovení zákona. Třetí kapitola je přehledem základních informací o skutkové podstatě trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou. Neopomíjí však ani některé sporné aspekty, které s ním souvisí, a to včetně otázky přesného okamžiku počátku lidského života. Zkoumaný trestný čin je z hlediska teorie tzv. "privilegovanou skutkovou podstatou". K základní skutkové podstatě v takových případech přistupuje okolnost, která snižuje společenskou škodlivost trestaného jednání. Právě otázce privilegované skutkové podstaty a její potřebnosti v rámci trestního zákoníku je věnována závěrečná část třetí kapitoly, přičemž problematiku...
Vybrané problémy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice
Radová, Zuzana ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
1 Vybrané problémy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá vybranými problémy právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, tedy zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Hlavním cílem práce je zaměřit se na neurčitá ustanovení zákona a dále na taková, v jejichž důsledku je případné trestní stíhání velmi neefektivní. V první kapitole práce seznamuje čtenáře s průběhem přijímání zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a diskusemi, které přijetí trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu provázely. Druhá kapitola v krátkosti popisuje koncepci trestní odpovědnosti právnických osob, která byla zvolena při zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Další kapitoly se věnují již vybraným problémům, které souvisejí s aplikací zákona č. 418/2011 Sb. Třetí kapitola pojednává o kriminalizaci jednání právnických osob. Věnuje se nejen velkému rozsahu trestných činů, za které může být právnická osoba odpovědná, ale také skutečnosti, že v ustanovení § 7 ZTOPO najdeme několik trestných činů, u kterých si lze obtížně představit, jak je může spáchat právnická osoba, a naopak některé trestné činy, u kterých by se dalo očekávat, že...
Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody
Drastich, Michal ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Má diplomová práce se věnuje tématu alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, a proto jsem se zaměřil na alternativní tresty v užším smyslu, tedy na podmíněné odsouzení, podmíněné odsouzení s dohledem, obecně prospěšné práce, peněžitý trest a domácí vězení. Cílem diplomové práce je rozebrat platnou právní úpravu alternativních trestů, vyhodnotit jejich ukládání v praxi a případně navrhnout změny de lege ferenda, které by mohly zvýšit míru aplikace těchto trestů. Tato práce se skládá z úvodu, sedmi kapitol a závěru, přičemž první tři kapitoly jsou koncipovány jako obecné. První kapitola se zabývá pojmem trestu a jeho účelem. Současně v této kapitole je také nastíněn koncept restorativní justice, který představuje další způsob, jak reagovat na páchání trestné činnosti. Druhá kapitola je zaměřena nejprve na nepodmíněný trest odnětí svobody a problematiku krátkodobých trestů. Dále je zde vysvětlen pojem alternativních trestů a činnost mezinárodních organizací v této oblasti, především Rady Evropy a OSN. Poslední podkapitola obsahuje vývoj těchto trestů na našem území po roce 1989. V rámci třetí kapitoly je pojednáno o institutech souvisejících s restorativní justicí, a to konkrétně o probaci a mediaci. Zároveň je zde popsána organizace a činnost Probační a mediační...
Problematika výjimečného trestu
Hejdová, Petra ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Problematika výjimečného trestu - Abstrakt Cílem diplomové práce je poskytnout co nejkomplexnější přehled o trestněprávním institutu výjimečného trestu, zahrnující jeho historický vývoj na našem území, většinu otázek týkajících se jeho platné právní úpravy v České republice, rozbor konkrétního případu, ve kterém byl tento trest uložen, komparaci s vybranými zahraničními právními úpravami včetně zamyšlení nad trestem smrti jakožto jeho možnou alternativou. První část je zaměřena na vymezení pojmu trestu a jeho smyslu obecně. Věnuje se porovnání dvou základních koncepcí, jejichž rozdíl spočívá v odlišném pojetí účelu trestu. Zatímco koncepce absolutní vnímá trest především jako odplatu, pro pojetí relativní trest ztělesňuje spíše nástroj převýchovy pachatele. Současné pojetí trestu však vychází z teorie slučovací, která představuje pojítko mezi oběma těmito koncepcemi. Záměrem první části je pak vystihnout konkrétní účel výjimečného trestu, který vychází z obecného účelu trestu, založeného na teorii slučovací. S ohledem na skutečnost, že je pojem výjimečného trestu nutné vykládat v časových i teritoriálních souvislostech, je v části druhé kladen důraz na podrobný rozbor historického vývoje této trestněprávní sankce na našem území. Stěžejní část diplomové práce pak spočívá ve třetí, na ní tematicky navazující...
Trestní odpovědnost právnických osob a možnost jejich vyvinění prostřednictvím compliance programů
Doležal, Michal ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob, a to zejména institutem vyvinění ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Právní úprava institutu vyvinění v tomto zákoně totiž budí značnou řadu otázek právní nauky i právní praxe, přičemž tyto otázky nejsou dosud rozhodovací praxí tuzemských soudů zpravidla zodpovězeny. Za cíl si tato práce klade představení v tuzemském právu nepříliš známého nástroje v podobě compliance programu, který tvoří systém preventivních, detekčních a reaktivních opatření, jež mají za cíl předcházet protiprávnímu jednání v rámci činnosti právnické osoby, taková jednání případně odhalovat a vhodně na ně reagovat. Současně může být funkční compliance program předpokladem pro aplikaci institutu vyvinění. Ačkoliv se tato práce věnuje hlavně trestněprávní odpovědnosti právnických osob, neopomíjí ani souvislosti s odpovědností správněprávní a soukromoprávní. Práce je rozčleněna do čtyř kapitoly. První kapitola představuje institut trestní odpovědnosti právnických osob v širších historických, právních i mezinárodních souvislostech. Obsahem této kapitoly je též vylíčení okolností přijímání právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice....
Ochrana oběti trestného činu
Brdlíková, Denisa ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Práce se zabývá ochranou obětí trestných činů, především z hlediska formální stránky jejich zaručení. Cílem práce je uvést práva obětí náležející těmto osobám na základě právních předpisů, s ohledem na nedostatky zákona přijetého za účelem ochrany obětí a jeho následné novelizace, spolu s konkrétními dopady na postavení oběti. Práce je za tím účelem rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola je věnována nezbytné definici pojmů stěžejních pro tuto práci, jako jsou oběť, poškozený a zvlášť zranitelná oběť, jakož i stanovení základních rozlišovacích znaků mezi pojmy oběť trestného činu a poškozený. Druhá kapitola se zabývá legislativnímu vývoji ochrany obětí trestných činů, a to na úrovni mezinárodní, evropské i české. Zároveň je v této kapitole stručně shrnut legislativní vývoj přijetí prvního samostatného zákona na ochranu obětí na území České republiky. Ve třetí kapitole jsou uvedeny nejpodstatnější nedostatky původního znění zákona na ochranu obětí, které byly tvůrcům zmíněného zákona hojně vytýkány, a které vyšly najevo převážně až při praktické aplikaci zákona. Vady tohoto právního předpisu byly takového rázu, že se zákonodárce v brzké době rozhodl pro novelizaci zákona. Čtvrtá kapitola je věnována právě jednotlivým novelizačním změnám, které měly za cíl jednak odstranit zmíněné nedostatky...
Trestní odpovědnost právnických osob
Malinová, Kateřina ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Předložená diplomová práce je zaměřena na trestní odpovědnost právnických osob, problematiku, která byla zakomponována do českého právního řádu před šesti lety zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části jsou rozebrány základy trestní odpovědnosti právnických osob. Autorka se snaží vystihnout pojem právnické osoby ve světle současné úpravy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byl připravován ještě podle předchozího občanského zákoníku (tj. zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník). Dále se autorka v rámci této kapitoly zabývá podmínkami existence trestní odpovědnosti právnických osob a také aspekty, které vedou právnické osoby k páchání trestné činnosti. Zmíněny jsou také podmínky přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a zařazena je i podkapitola o sankcích, které lze ukládat právnickým osobám. Úprava trestní odpovědnosti právnických osob doznala zejména v posledních letech několika podstatných změn. Právě některým novelizacím je věnována druhá. část. Autorka rozebírá zejména rozšíření výčtu trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit, dále problematiku účinné lítosti. Velká pozornost je věnována také problematice...
Trestní odpovědnost právnických osob v souvislosti s veřejnými zakázkami
Suchomelová, Hana ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Trestní odpovědnost právnických osob v souvislosti s veřejnými zakázkami Předkládaná práce pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob účastnících se procesu zadávání veřejných zakázek. Práce zpracovává zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále i jen jako "zákon o ZVZ") s ohledem na předchozí úpravu, tj. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V kontextu budoucích změn je pak pracováno se zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále i jen jako "zákon o TOPO"), kdy je věnována pozornost novele zákona o TOPO, kterou je zákon č. 183/2016 Sb., účinný od 1. 12. 2016. Úvodní kapitola se týká veřejných zakázek a podává stručný vhled do této problematiky. Definuje termín veřejné zakázky, blíže specifikuje pojem zadavatele a poskytuje obecný přehled postupu zadávání veřejných zakázek, včetně uplatňovaných principů. Závěrem kapitoly práce shrnuje některé významné změny, které přináší nový zákon o ZVZ. Ve druhé kapitole se práce zabývá vybranými aspekty trestní odpovědnosti právnických osob, které mají spojitost s problematikou veřejných zakázek. Jedná se tak zejména o specifické sankce zakazující účast na veřejných zakázkách, či přijímání dotací a subvencí. S ohledem na aktuální otázku možnosti vyvinění právnické osoby se práce zabývá i...
Státní zástupce v přípravném řízení trestním
Hájek, Jaroslav ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Státní zástupce v přípravném řízení trestním Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou činnosti státního zástupce v přípravném řízení trestním. Úvodní část práce představuje státní zastupitesltví jakožto soustavu orgánů států vytvořenou za účelem hájení veřejného zájmu v trestním řízení. Konkrétně se zabývá působností státního zastupitelství, soustavou státního zastupitelství a problematickými otázkami zařazení státního zastupitelství v Ústavě České republiky a nezávislosti státního zastupitelství. Následuje stručné vymezení pojmu přípravné řízení trestní, neboť v právě v této fázi trestního řízení je těžiště činnosti státního zástupce. Další části práce jsou věnovány podrobnému rozboru postavení státního zástupce v přípravném řízení podle platné právní úpravy v České republice. Nejprve se autor zabývá obecnými otázkami postavení státního zástupce v přípravném řízení. Státní zástupce v přípravném řízení vykonává dozor. Dozor v přípravném řízení trestním je výkonem oprávnění státního zástupce zakotvených v zákoně č. 141/1961 Sb., soudní řád trestní, ve znění pozdějších předpisů, k zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Jedná se o druh kontrolní činnosti posuzující činnost policejních orgánů a vykonávané průběžně v celém přípravném řízení. V dalších kapitolách je věnována pozornost konkrétním...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 321 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.