Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava fúzních ligandů a ověření jejich vazby na NK buněčné receptory
Nepokojová, Tereza ; Vaněk, Ondřej (vedoucí práce) ; Grantz Šašková, Klára (oponent)
NK buňky (z angl. natural killers - "přirození zabíječi") jsou důležitou součástí přirozené imunity. Na svém povrchu nesou komplexní skupinu receptorů, které používají různé signalizační motivy k aktivaci nebo k inhibici. NK buňky jsou schopny cíleně zabíjet aberantní buňky, tedy virové, infikované a nádorové buňky, pomocí speciálních cytotoxických mechanismů, kterými vyvolají apoptózu. Mezi aktivační receptory patří také receptory NKG2D, rozeznávající ligand MICA, a NKp30, který rozeznává ligand B7-H6. Pro imunitní systém člověka je tedy přirozené, že rakovinné buňky jsou ničeny pomocí NK buněk. Současné terapeutické cíle v léčbě nádorových onemocnění se zaměřují především na posilování vlastní přirozené schopnosti těla bojovat proti rakovině a je k tomu využíváno právě NK buněk. Vedle NK buněk jsou také nejen k léčbě rakoviny hojně využívány protilátky. Z velké části se jedná o monoklonální protilátky, avšak v současné době začínají být hojně využívané také fragmenty protilátek. Tato práce pojednává o přípravě tří bifunkčních fúzních proteinů: B7-H6-L-aHER2, MICA-L-aHER2 a aHER2-L-MICA, které obsahují imunoligandy aktivačních receptorů NK buněk a VHH fragment antiHER2 protilátky, v linii lidských embryonálních ledvinných buněk HEK293T. Proteiny byly úspěšně připraveny a dále byla ověřena vazba na...
Příprava receptoru AICL ve fúzi s Fc fragmentem lidského IgG
Runová, Alžbeta ; Vaněk, Ondřej (vedoucí práce) ; Hlouchová, Klára (oponent)
NK buňky (z angl. "natural killer cells", přirozeně zabíječské buňky) jsou jedním ze základních prvků vrozené imunity. Hrají klíčovou roli v obraně proti virem infikovaným, nádorovým nebo jinak stresovaným buňkám. NK buňky mají na svém povrchu aktivační receptory spouštějící cytotoxické mechanismy vedoucí k apoptóze cílové buňky a inhibiční receptory zajišťující buněčnou toleranci. Rovnováha signálů NK buněčných receptorů určuje výslednou reakci NK buňky s cílovou buňkou. Mezi receptory podobné lektinům typu C patří aktivační receptor NKp80 a jeho ligand AICL. AICL je myeloidně specifický aktivační receptor exprimovaný na nádorových buňkách. Komplex NKp80:AICL podporující cytolýzu maligních myeloidních buněk je studován v souvislosti s imunoterapií nádorových onemocnění. Tato bakalářská práce popisuje přípravu vektorů obsahujících geny kódující expresní kostrukty AICL a následnou produkci proteinů v linii lidských embryonálních ledvinných buněk (HEK293S GnTI- ). Expresní konstrukty obsahují část extracelulární domény AICL, zásahové místo pro TEV proteasu a Fc fragment. Byly připraveny dva různé konstrukty - jeden obsahující nativní sekvenci AICL a druhý mutaci C87S.
Rekombinantní exprese proteinu NKp46 a jeho ligandu Epa1
Houserová, Jana ; Vaněk, Ondřej (vedoucí práce) ; Kubíčková, Božena (oponent)
NK buňky (z angl. natural killer cells - "přirozené zabijácké" buňky) jsou buňky nespecifické imunity a hrají důležitou roli v imunitní odpovědi organismu. Tyto buňky jsou schopny spouštět cytotoxické mechanismy při kontaktu s infikovanými, stresovanými či nádorovými buňkami. Spuštění mechanismů závisí na přítomnosti aktivačních a inhibičních ligandů na povrchu buněk. Na povrchu NK buněk jsou aktivační a inhibiční receptory, které po vazbě na příslušné ligandy vysílají signál NK buňce. Jeden z aktivačních receptorů NK buněk je NKp46. Jedná se o receptor ze skupiny NCR (z angl. natural cytotoxicity receptor - receptory přirozené cytotoxicity). Tento receptor má mnoho ligandů a jedním z nich je adhesin Epa1 z kvasinky Candida glabrata. Tato práce se zaměřuje na přípravu plasmidů a produkci extracelulární části receptoru NK buněk NKp46 a jeho ligandu adhesinu Epa1. Interakce receptoru a jeho ligandu bude zkoumána později. Plasmidy obsahující geny NKp46 a Epa1 byly úspěšně připraveny a ověřeny DNA sekvenací. Protein NKp46 byl produkován v eukaryotickém expresním systému buněčné linie HEK293S GnTI- . Byla připravena stabilně transfekovaná linie HEK293S GnTI- buněk a protein NKp46 byl následně extracelulárně sekretován a izolován z kultivačního média pomocí chelatační afinitní chromatografie a následně...
Vliv mutace S159A na oligomerní stav NKR-P1A receptoru lidských NK buněk
Hausleitner, Filip ; Vaněk, Ondřej (vedoucí práce) ; Kožíšek, Milan (oponent)
Přirozeně zabíječské buňky (NK buňky) jsou lymfocyty schopné ničit nádorové a viry infikované buňky bez předešlé antigenní senzitizace. Využívají k tomu svoje aktivační a inhibiční povrchové receptory, které interagují s povrchovými molekulami cílových buněk. Imunitní odpověď NK buněk závisí na celkovém součtu signálů z obou typů receptorů. Receptor NKR-P1A lidských NK buněk patří do strukturní rodiny receptorů podobných lektinům C-typu. Tento receptor interaguje s jeho ligandem LLT1 ze stejné proteinové rodiny, přičemž tato interakce je charakterizována nízkou afinitou a vysokou specifitou. Vytvoření komplexu NKR-P1A:LLT1 mezi NK buňkou a cílovou buňkou inhibuje cytotoxicitu NK buňky, a tak je součástí regulace imunitní odpovědi. V této práci byl studován vliv mutace S159A na oligomerní stav rozpustné ektodomény lidského NKR-P1A v roztoku. Pro tento účel byla úspěšně rekombinantně připravená mutantní forma rozpustné ektodomény lidského NKR-P1A G90-S225 S159A ve stabilně transfekovaných lidských embryonálních ledvinných buňkách 293 (HEK293S GnTI" ). Připravený konstrukt byl purifikován pomocí afinitní a gelové permeační chromatografie a následně analyzován pomocí SDS-PAGE a sedimentační analýzy. Výsledky potvrzují, že absence N-vázané glykosylace v pozici 157 podporuje dimerizaci ektodomény v...
Příprava expresních vektorů pro produkci fúzního proteinu NS2-NS3 virů Zika a Dengue
Novotný, Pavel ; Konvalinka, Jan (vedoucí práce) ; Vaněk, Ondřej (oponent)
Viry Zika a Dengue, náležející do rodiny Flaviridae, způsobují horečnatá onemocnění. Infekce může být bezpříznaková či s příznaky lehké virózy, nicméně se může rozvinout až po život ohrožující komplikace. V případě Dengue může nemoc přerůst až do hemorrhagické horečky. Infekce virem Zika je také nebezpečná pro těhotné ženy kvůli zvýšenému riziku výskytu mikrocefalie u novorozenců. Tyto viry jsou přenášeny komáry rodu Aedes, řadí se tak mezi arboviry. Pro boj s těmito chorobami je vhodná vakcinace, zároveň ale probíhá vývoj virostatik. Inhibitory virových proteas jsou důležitými klinicky schválenými virostatiky proti HCV a HIV. Zda by vhodným cílem nových léčiv mohly být i proteasy virů Dengue nebo Zika není zatím zcela zřejmé, nicméně tyto proteasy jsou velmi zajímavé i z pohledu základního výzkumu. Flavivirová proteasa se nachází v polyproteinu syntetizovaném aparátem hostitelské buňky, a to v doméně NS3. Tento enzym potřebuje aktivační doménu NS2B, mechanismus interakce však není zcela prostudován. NS3 je multidoménový enzym, kromě proteasové aktivity vykazuje ještě aktivitu NTPasovou, helikasovou a RNA 5'-trifosfatasovou. Není zřejmé, proč tyto enzymy koexistují v jedné proteinové doméně. Abychom mohli odpovědět na některé tyto otázky, je vhodné připravit expresní systémy pro zkoumání enzymové...
Targeted modifications of the protein-protein interactions: Ternary complex of interferon-γ as a model system
Zahradník, Jiří ; Schneider, Bohdan (vedoucí práce) ; Obšilová, Veronika (oponent) ; Vaněk, Ondřej (oponent)
Klíčovým požadavkem pro detailní porozumění biologických procesů, až na molekulární úroveň, je znalost struktury interagujících molekul a jejich komplexů. Jako modelový systém, pro naši studii, jsme si zvolili IFN-γ. Ačkoliv je tato molekula jedním ze zásadních modulátorů imunitní odpovědi, a je studována již více než 60 let, tak struktura přídavného receptoru (IFN-γR2) a porozumění celému komplexu je nedostačující. V této práci jsme se nejprve zabývali binárním systémem IFN-γ s jeho receptorem, který vykazuje vysokou afinitu k IFN-γ a prostorová struktura obou dvou molekul je známa. Zaměřili jsme se tedy na modulaci afinity mezi IFN-γ a tímto receptorem. Náš přístup spočíval v inovativní metodě založené na modulaci stability protein-proteinových interakcí pomocí mutagenizace aminokyselinových zbytků umístěných uvnitř struktury proteinu. Podařilo se nám zvýšit afinitu testované interakce sedmkrát. Druhá část projektu byla zaměřena na krystalizaci, vyřešení a popis struktury druhého - přídavného receptoru pro IFN-γ. Naše analýza variabilních aminokyselinových zbytků na povrchu tohoto proteinu a strukturně příbuzných receptorů z rodiny typu II odhalila možné vazebné místo pro IFN-γ. Ve třetí části naší práce jsme se zaměřili na krystalizaci IFN-γ z platýze druhu Paralichthys olivaceus a tuto...
Neuroprotective effects of food intake regulating peptides in vitro and in vivo
Kasperová, Barbora Judita ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Vaněk, Ondřej (oponent)
Alzheimerova nemoc (AN) je jedním z nejzávažnějších onemocnění současnosti. Patogeneze AN je dosud neznámá, a tudíž neexistuje účinná léčba. AN je charakterizována dvěma neuropatologickými znaky, a to tvorbou extracelulárních senilních plaků amyloidního β peptidů a intracelulárních neurofibrilárních spletí proteinu Tau. Mnohé experimentální studie potvrdily, že metabolické poruchy jako je diabetes mellitus 2. typu (DM2T) či obezita výrazně přispívají právě k rozvoji kognitivních poruch a tedy i k rozvoji AN. V této diplomové práci byl zkoumán potenciální neuroprotektivní vliv peptidů ovlivňujících příjem potravy a to jak v in vitro experimentech, tak in vivo. Jako první byl zkoumán potenciální neuroprotektivní vliv liraglutidu, analogu glukagonu podobného peptidu 1 užívaného jako léku proti DM2T, peptidu uvolňujícího prolaktin a jeho pamitoylovaného analogu palm11 -PrRP31 po působení toxického methylglyoxalu na buněčnou linii SH-SY5Y. Bylo prokázano, že peptidy samotné nejsou toxické a signifikantně nesnižují viabilitu SH-SY5Y buněk. Testované peptidy vykazovaly preventivní účinky proti cytotoxicitě a buněčné smrti indukované toxickým methylglyoxalem. Dále byl sledován neuroprotektivní účinek palm11 -PrRP31 na hyperfosforylaci proteinu Tau a aktivaci markerů neurogeneze v hipokampech THY-Tau22 myší...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.