Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzájemná komunikace studentů češtiny jako cizího jazyka při práci ve dvojicích
Rosenová, Anna ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Valková, Jarmila (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje interakci studentů češtiny jako cizího jazyka na nízké jazykové úrovni při práci ve dvojici. Zaměřuje se na způsoby překonávání obtíží, ke kterým dochází v procesu komunikace. Cílem práce je prozkoumat, které komunikační strategie při této formě práce studenti volí, a popsat průběh vyjednávání významu. K tomuto účelu byla provedena analýza přepsaných nahrávek interakce na jazykové lekci, během níž byly studentů zadány dva úkoly. Tyto úkoly, vybízející k obousměrné komunikaci, měly studentům poskytnout co nejvíce příležitostí k vyjednávání významu. Klíčová slova: čeština jako cizí jazyk, interakce, vyjednávání významu, komunikační strategie, práce ve dvojici
Vývoj češtiny Andreje Babiše z pohledu osvojování druhého jazyka
Benešovský, Vít ; Valková, Jarmila (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Tématem práce je vývoj češtiny politika a podnikatele slovenského původu Andreje Babiše, jehož projevy se v posledních letech staly součástí veřejného prostoru. Cílem je popsat, jak se Babišův jazyk v čase mění a jak se v něm projevuje interference ze slovenštiny. Hypotézy se zaměřují na chybovost, podíl slovakismů na celkovém počtu chyb, převládající typ chyb a poměr interlingválních a intralingválních problémů. Teoretická část představuje hlavní pojmy z oboru SLA (osvojování druhého jazyka), z jehož poznatků vycházíme při chybové analýze následující v části praktické. Pozornost je věnována také lexikálním, syntaktickým, morfologickým, fonetickým, fonologickým a jiným rozdílům mezi češtinou a slovenštinou, které jsou zdrojem negativního transferu v Babišově češtině. Závěr ukazuje, jak se během šesti let změnily parametry politikova projevu, a nabízí vysvětlení těchto změn.
Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka v současných učebnicích češtiny pro cizince
Valková, Jarmila ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Hádková, Marie (oponent) ; Škodová, Svatava (oponent)
Komunikační přístup k vyučování druhého jazyka v současných učebnicích češtiny pro cizince Jarmila Valková Abstrakt Obecná část práce nastiňuje pozadí, současné chápání a hlavní principy komunikačního přístupu k vyučování druhého jazyka s ohledem na jejich základ v přímé orální metodě. Cíl, vyučovací postupy a učebnicové komponenty obvyklé v komunikačním vyučování jsou srovnány s tím, jak jsou koncipovány ve vyučování gramaticko-překladovém, se záměrem ukázat zásadní rozdíl mezi přímým a nepřímým způsobem osvojování jazyka a jejich implikace pro povahu komponent učebních materiálů. Ve výzkumné část práce jsou podrobeny zkoumání vybrané učební materiály, o nichž předpokládáme, že ztělesňují následující tendence v současné tvorbě učebnic češtiny pro cizince: a) konsistentní využití gramaticko-překladové metody a pro ni typických výukových komponent, b) výběrové uplatňování gramaticko-překladových strategií spolu s určitými prvky komunikačního přístupu a c) soustavné uplatňování postupů a učebnicových komponent vycházejících z tradice komunikačního přístupu. Přítomnost těchto tendencí v současných učebnicích češtiny pro cizince je dokázána na základě rozboru vybraných materiálů s využitím pěti metodologicky příznakových parametrů. Jsou jimi volba formálního vs. obsahového budujícího principu kapitoly, převaha...
Alternativní metody ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Kočová, Kateřina ; Hrdlička, Milan (vedoucí práce) ; Valková, Jarmila (oponent)
1 Abstrakt Tato diplomová představuje tři alternativní metody užívané ve výuce cizích jazyků - metodu sugestopedie, Nepustilovu metodu a metodu výuky dramatem Act and Speak. Cílem práce je přiblížit tyto metody jak z hlediska historického, tak z hlediska metodologického. Největší pozornost je věnována hospitacím na alternativních školách doplněným o dotazníky studentů a vlastní obrazový materiál z výuky. Teoretická část je věnována zmíněným metodám z hlediska jejich historického vývoje, způsobu prezentace gramatiky a učebních materiálů. Představuje základní principy a rysy alternativních metod s možností jejich aplikace při výuce češtiny pro cizince. Praktická část prezentuje výzkum složený z hospitací na zkoumaných alternativních školách a z rozhovorů se zakladateli a přímými pokračovateli těchto metod. Její součástí je analýza dotazníku zjišťujícího názory a povědomí lektorů ohledně efektivity a využitelnosti netradičních metod ve výuce. Výsledky praktických hospitací a závěry vyvozené z dotazníku ukázaly, že jako nejpřínosnější hodnotí lektoři metodu Act and Speak. V závěru praktické části jsou rovněž prezentovány návrhy vlastních aktivit pro výuku češtiny pro cizince vycházející principielně z popisovaných alternativních metod. V poslední kapitole je vypracována shrnující tabulka mapující uplatnění...

Viz též: podobná jména autorů
14 VALKOVÁ, Jana
14 VÁLKOVÁ, Jana
1 Válková, J.
14 Válková, Jana
1 Válková, Julie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.