Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku
Valenta, Martin ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca „Návrh optimalizácie logistiky a skladového hospodárstva“ je zameraná na optimalizáciu procesov dopravy a riadenia zásob, pomocou aplikovania analýzy ABC a nákupu nového vozidla. Hlavným cieľom práce je zlepšenie procesu z finančného a časového hľadiska. Prvá kapitola obsahuje teoretické znalosti z oblasti logistiky, dopravy a riadenia zásob, ktoré budú využité pri analyzovaní súčasného stavu a následnom návrhu zlepšenia slabých stránok týchto procesov.
Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě
Pešta, Mikuláš ; Koura, Jan (vedoucí práce) ; Rákosník, Jakub (oponent) ; Valenta, Martin (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému tématu se přistupuje pomocí východisek transnacionálních studií, která byla v souvislosti s tímto fenoménem dosud použita jen výjimečně, navzdory četným paralelám v různých státech. Ohnisko výzkumu spočívá v analýze italsko-německé teroristické sítě jako celku, kontaktů mezi jednotlivými organizacemi a vzájemnému vlivu. Významnou část práce tvoří také přímé i nepřímé srovnání spolupracujících teroristických organizací. Důležitým transnacionálním fenoménem se stalo již samotné protestní hnutí, jež propuklo na konci šedesátých let a z nějž vzešly jako jeho nejradikálnější odnože budoucí teroristické skupiny. První kapitola se věnuje rozboru tohoto hnutí s důrazem na příčiny jeho vzniku a na jeho vztah k politickému násilí. Představeny jsou studentské a dělnické aspekty hnutí, ale také starší kořeny v protifašistickém odboji nebo v dílech marxistických autorů. Obzvláštní inspiraci pro radikalizující se levici nachází práce v událostech ve Třetím světě. Práce dále zkoumá jednotlivé teroristické skupiny, zvolené podle jejich významu a podle relevance jejich kontaktů se zahraničím, s důrazem na dvě nejznámější organizace, tedy Frakci Rudé armády a Rudé...
Příčiny studentského protestního hnutí ve Spolkové republice Německo v 60. letech 20. století
Renner, Tomáš ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Valenta, Martin (oponent) ; Pažout, Jaroslav (oponent)
Autor disertačni prace se zabyva přičinami a duchovnimi zdroji studentskeho protestniho hnuti ve Spolkove republice Německo v 60. letech 20. stoleti. S pomoci metodologie dějin myšleni představuje dva společenske koncepty v povalečne Spolkove republice Německo. Myšlenka "formovane společnosti" ma původ v intelektualnich kruzich v okoli kancleře Ludwiga Erharda. Jeji duchovni kořeny lze nalezt ve zkušenosti ekonomickeho a politickeho padu Vymarske republiky a naslednem devastujicim konfliktu 2. světove valky. Myšlenka "dlouheho pochodu institucemi" byla formulovana studentskymi vůdci v protestnim hnuti konce 60. let dvacateho stoleti pote, co nedošlo k marxisticke revoluci v zapadni Evropě. Ačkoli oba společenske koncepty ztratily přitažlivost v dalšim vyvoji Spolkove republiky Německo, stale zůstavaji důležitym intelektualnim přispěvkem k modernizaci povalečne zapadoněmecke společnosti a současně odpovědi po ideovych přičinach studentskeho protestniho hnuti.
Volebný úspech die LINKE v Nemecku na spolkovej a zemskej úrovni: prípad Hamburgu
Mjartanová, Zuzana ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Valenta, Martin (oponent)
Zuzana Mjartanová Volebný úspech die LINKE v Nemecku na spolkovej a zemskej úrovni: prípad Hamburgu. Die LINKE je nová, radikálne ľavicová strana v Nemecku, ktorá sa etablovala ako strana sociálnej spravodlivosti, protestu voči kapitalizmu a pacifizmu. Na rozdiel od jej predchodkyne PDS, Strany demokratického socializmu, sa jej podarilo zakoreniť nielen vo východných spolkových krajinách ale aj na západe a zabezpečiť si volebnú podporu. Táto práca skúma dôvody úspechu die LINKE na spolkovej úrovni vo voľbách do spolkového snemu v roku 2009 a dôvody úspechu v zemských parlamentoch na západe v rokoch 2007- 2011, čo je podporené samostatnou kapitolou o histórii strany a jej úspešnosti v Hamburgu. Na začiatku práce je zhrnutý historický kontext, ktorý slúži pre porovnanie úspešnosti terajšej strany a jej predchodkýň. Potom sa práca zameriava na vysvetlenie úspechu strany a za hlavné faktory úspešnosti považuje zmenenú politickú, ekonomickú a sociálnu situáciu v Nemecku, premenu členskej a volebnej základne strany, charakter a program strany. Na príklade Hamburgu je vysvetlený rozdiel medzi zemskou a spolkovou úrovňou a príčiny úspechu strany v tomto meste. Teoretická analýza je podporená aj empiricky, anketou medzi respondentmi z Hamburgu. Práca tak podáva komplexný obraz o príčinách volebného úspechu...
Bauhaus a reformní pedagogika v kontextu společenského vývoje konce 19. a počátku 20. století
Valenta, Martin ; Pelánová, Anita (vedoucí práce) ; Helus, Zdeněk (oponent)
V kapitole druhé se budu věnovat popisu sociálně-politické reality konce 19. a počátku 20. století. Budu sledovat revoluční procesy industrializace, urbanizace, sekularizace, nacionalizace, vzniku hierarchizované a segregované třídně-stavovské moderní či před-moderní společnosti, počátek emancipačních procesů i opatrnou demokratizaci. Tato kapitola chce přiblížit prostředí a atmosféru, ze které vzešly stěžejní impulsy k reformě výchovy i vzdělání. V kapitole třetí popíši tradiční státní školství a jeho proměny v 19. století. Akcentována bude vysoká diference mezi výchozím neohumanistickým ideálem a realitou německého školství v epoše vilémovského Německa. Nastíním pedagogický systém J.F. Herbarta a jeho následovníků, který byl teoretickým pilířem výchovy a vzdělání v 19. století. Smyslem této kapitoly bude přiblížení dobových poměrů ve školství, které začaly podléhat široké kritice a staly se jednou z hlavních příčin vzniku reformní pedagogiky. V následující kapitole přiblížím mentální atmosféru přelomu 19/20. století a klíčové impulsy pro vznik nové školy. Stručně popíši myšlenkový odkaz jejích předchůdců (Rousseau, Pestalozzi, Frobel) a uvedu obecnou charakteristiku a členění nápravné pedagogiky. S pátou kapitolou se ocitáme v centru práce. Po přiblížení německého Werkbundu, který v mnohém předznamenal...
Komunální politické koalice v statutárním městě České Budějovice
Valenta, Martin ; Čmejrek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Markéta, Markéta (oponent)
Komunální politika je v rámci politické vědy spíše novou disciplínou, které se zejména v českém prostředí věnuje pozornost až v posledních dvou dekádách. Zatímco v zahraničí se politologové zabývají komunální politikou již delší dobu, v českém prostředí stál výzkum lokálních problémů po dlouhá léta na okraji zájmu autorů. Téma diplomové práce se nezaměřuje na výzkum české komunální politiky jako celku, ale zabývá se výzkumem konkrétního lokálního politického systému v Českých Budějovicích v průběhu posledního čtvrtstoletí. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké krajské město, je zde možné předpokládat určitou propojenost komunální politiky s politikou celostátní, jejíž projev je patrný nejen v zastoupení jednotlivých parlamentních stran v městském zastupitelstvu, ale také při utváření jednotlivých povolebních koalic. Metodicky má práce charakter komparativní studie, která vychází z teoretické koncepce vztahující se k lokální demokracii, participaci občanů na veřejném životě, k stranickým systémům, volebnímu procesu a formování volebních i exekutivních koalic na lokální politické úrovni. V praktické části je práce založena na studiu a analýze dokumentů samosprávných orgánů Českých Budějovic, programů tradičních českých politických stran a dalších subjektů, které se v některých případech staly integrální součástí českobudějovického lokálního stranického systému. Praktická část práce je dále ve velké míře založena na komparaci volebních dat Českého statistického úřadu.
Vyhledávání fotografií podle obsahu
Valenta, Martin ; Mlích, Jozef (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem metod vhodných k vyhledávání fotografií na základě obsahu a následným návrhem a implementací aplikace pro vyhledávání budov. Cílem zmíněné aplikace je vytvořit interaktivního průvodce městem s využitím kombinace webových a klientských technologií (mobilních, desktopových). Podrobněji jsou popsány jednotlivé kroky rozpoznávání. Extrakce klíčových bodů obrazu metodou SURF, vytvoření vizuálního slovníku pomocí algoritmu k-means, váhování slovníku metodou TF-IDF. K popisu obrazových dat je využit postup Bag of Words. V textu jsou dále zmíněny nové trendy v této oblasti a shrnut návrh aplikace a dosažené implementační výsledky.    
Predikce proteinových domén
Valenta, Martin ; Martínek, Tomáš (oponent) ; Burgetová, Ivana (vedoucí práce)
Práce představuje oblast proteinů a jejich domén. Stručně popisuje metody získání proteinové struktury na různých úrovních hierarchie. Pozornost je dále věnována existujícím nástrojům pro predikci proteinových domén a databázím sdružujícím informace o doménách. Dále jsou představeni vybraní zástupci metod predikce pracující jak s informacemi o vnitřní struktuře molekuly, tak se sekvencí aminokyselin. V příslušné kapitole je nastíněn realizovaný postup predikce hranic domén z primární struktury proteinu, využívající neuronovou síť. Zbývající část práce se zabývá testováním vytvořené implementace metodou křížové validace a možnostmi jejího dalšího rozvoje.
Trendy podnikových informačních systémů v oblasti CRM
Valenta, Martin ; Basl, Josef (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Tato práce analyzuje trendy spojené s řízením vztahů se zákazníky (CRM) s důrazem na CRM software. Hlavní trendy CRM byly za pomoci řady analytických zpráv a odborných serverů identifikovány a později analyzovány z věcného i časového hlediska. Hlavním cílem práce bylo zhodnotit možné přínosy identifikovaných trendů CRM pro podniky ve vybraném tržním odvětví. Pro tento účel byl vybrán tržní segment bankovnictví. Autor práce analyzoval, zda a jakým způsobem se vybrané trendy odrážejí přímo v reálném projektu implementace operativního CRM v bance působící na trhu v České republice. Následně byla provedena řada interview s odborníky na problematiku CRM v bankovním prostředí s cílem zjistit, jak trendy pravděpodobně vnímá celkový bankovní sektor v ČR. Za pomoci vybraných odborníků byla zachycena zralost trendů a jejich možné současné a budoucí přínosy pro vybraný tržní segment. Pro posouzení zralosti trendů a jejich připravenosti k implementaci byla použita lehce modifikovaná hype křivka od společnosti Gartner. Pro posouzení přínosů bylo použito číselného ohodnocení trendů s definovanou interpretací hodnot. Průměrné ohodnocení přínosů každého z trendů pro různé časové horizonty je v práci zachyceno ve dvou přehledných tabulkách, kde jsou trendy seskupeny podle jejich věcné problematiky. Nakonec bylo ohodnocení přínosů trendů CRM pro bankovnictví zobrazeno vizuálně tak, aby bylo umožněno uživatelům srovnat své vnímání trendů s vnímáním dotázaných odborníků z oboru. Tento jednoduchý nástroj dává uživatelům možnost zaměřit se na pravděpodobně velmi přínosné současné trendy a potenciálně přínosné budoucí trendy a zároveň se vyhnout trendům, jejichž implementace nemá (podle názorů odborníků) v českém bankovnictví velký význam.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 VALENTA, Milan
3 Valenta, Marek
2 Valenta, Milan
1 Valenta, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.