Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Theory and application of optical spectroscopic methods for structural molecular studies
Hudecová, Jana ; Bouř, Petr (vedoucí práce) ; Setnička, Vladimír (oponent) ; Valenta, Jan (oponent)
Název práce: Teorie a aplikace optických spektroskopických metod pro strukturní studie molekul Autor: RNDr. Jana Hudecová Katedra / Ústav: Ústav organické chemie biochemie AVČR, v.v.i. Vedoucí doktorské práce: Prof. RNDr. Petr Bouř, DSc. Abstrakt: V dizertační práci byly použity metody chiroptické spektroskopie (Ramanova optická aktivita, elektronový a vibrační cirkulární dichroismus a cirkulárně polarizovaná luminiscence) k získání informací o struktuře chirálních molekul. Ve čtyřech hlavních projektech jsme se zaměřili na vylepšování přesnosti kvantově-chemických výpočtů potřebných pro interpretaci změřených spekter, zahrnutím anharmonických korekcí, rozpouštědla, flexibility molekul a dynamických efektů. V prvním projektu jsme se věnovali metodě optimalizace geometrie v normálních módech a nalezli optimální frekvenční limit zajišťující realistické rozšíření vibračních pásů. Dále jsme zkoumali schopnost harmonických a anharmonických výpočetních přístupů popsat C-H valenční vibrace pro tři molekuly terpenů a čtyři spektroskopické metody. Třetí projekt byl zaměřen na roli disperzních sil u různých organických rozpouštědel pro konformační rovnováhu a dynamiku cyklických dipeptidů obsahujících tryptofan. V posledním projektu pomohla volná energie získaná z molekulárně-dynamických simulací vysvětlit spektrální...
Výzkum vulkanických struktur pomocí geofyzikálních metod, lokalita Rybí loučky v Jizerských horách
Fait, Václav ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Skácelová, Zuzana (oponent)
V této práci jsou nastín ny základní principy t í geofyzikálních metod (gravimetrie, magnetometrie a elektrické odporové profilování), které byly použity pro výzkum v lokalit Rybí lou ky, za ú elem objasnit zdejší geologické pom ry. Dále je tená obeznámen se vznikem maarové diatrémy, o které je uvažováno, že se ve zkoumané lokalit vyskytuje. V další ásti je popsán princip terénního m ení a postup p i vyhodnocování výsledk . V poslední ásti jsou graficky vyhodnoceny výsledky. Ty jsou také porovnávány s p edchozími výzkumy v téhle lokalit . Geofyzikální práce ukázaly, že geologická situace Rybích lou ek neodpovídá jednoduché p edstav diatrémy. Zárove se ale nejedná o strukturu formovanou pouze p sobením ledovce. P vod je nejspíše kombinací tektonické predispozice, vulkanické aktivity a následné selektivní eroze.
Měření absolutních kvantových výtěžků luminiscence
Smísitel, Petr ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Herynková, Kateřina (oponent)
V této bakalářské práci se budeme zabývat určováním absolutního kvantového výtěžku (účinnosti) fotoluminiscence, která je rovna podílu počtu vyzářených fotonů a počtu absorbovaných fotonů. Velmi častým postupem měření je porovnání absorpčního a luminiscenčního spektra. Hlavními problémy ex- perimentu bývá odstranit vliv úhlové závislosti reflexe, emise a rozptylu. Proto je vhodné použít v experimentu integrační kouli, která eliminuje většinu problémů relativního měření výtěžku. Podrobně si popíšeme metodu měření výtěžků luminiscence s pomocí integrační koule včetně použité aparatury, procesu zpracování naměřených dat a odhadu nejistoty měření. Následně uvedený postup aplikujeme na kapalné i pevné vzorky obsahující křemíkové nanokrystaly. Změříme závislost kvantových výtěžků luminiscence na vlnové délce excitačního záření. 1
Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles
Greben, Michael ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Linnros, Jan (oponent) ; Vácha, Martin (oponent)
Název práce: Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček Autor: Michael Greben Školící pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky Školitel: Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Abstrakt: Polovodičové kvantové tečky (KT) jsou několik nanometrů velké krystality, v nichž je pohyb vybuzených elektronů a děr omezen ve všech třech rozměrech, což vede ke kvantování jejich energie - tzv. kvantový rozměrový jev (KRJ). V důsledku toho, KT často jeví velmi odlišné fyzikální vlastnosti ve srovnání s jejich objemovými protějšky. Z optického hlediska je zvláště zajímavé rozšířování zakázaného pásu s klesající velikostí KT. Velká lokalizace částice v prostoru také vede k "rozmazání" hybnosti (Heisenbergův princip neurčitosti) a způsobí větší překrytí vlnových funkcí nosičů, a tedy významné zvýšení pravděpodobnosti zářivé rekombinace (v případě polovodičů s nepřímým zakázaným pásem). To dělá z povodičových KT slibné kandidáty pro nové generace fotonických a fotovoltaických součástek. Tato disertační práce je primárně zaměřena na podrobnou spektroskopickou charakterizaci souborů přímých (PbS) a nepřímých (Si) polovodičových KT, a to jak v koloidní formě (toluen), tak zabudované v matrici (vícevrstvé oxidy a oxinitridy). PbS KT pasivované kyselinou olejovou byly získány od komerčních dodavatelů, Si KT...
Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles
Greben, Michael ; Valenta, Jan (vedoucí práce)
Název práce: Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček Autor: Michael Greben Školící pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky Školitel: Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Abstrakt: Polovodičové kvantové tečky (KT) jsou několik nanometrů velké krystality, v nichž je pohyb vybuzených elektronů a děr omezen ve všech třech rozměrech, což vede ke kvantování jejich energie - tzv. kvantový rozměrový jev (KRJ). V důsledku toho, KT často jeví velmi odlišné fyzikální vlastnosti ve srovnání s jejich objemovými protějšky. Z optického hlediska je zvláště zajímavé rozšířování zakázaného pásu s klesající velikostí KT. Velká lokalizace částice v prostoru také vede k "rozmazání" hybnosti (Heisenbergův princip neurčitosti) a způsobí větší překrytí vlnových funkcí nosičů, a tedy významné zvýšení pravděpodobnosti zářivé rekombinace (v případě polovodičů s nepřímým zakázaným pásem). To dělá z povodičových KT slibné kandidáty pro nové generace fotonických a fotovoltaických součástek. Tato disertační práce je primárně zaměřena na podrobnou spektroskopickou charakterizaci souborů přímých (PbS) a nepřímých (Si) polovodičových KT, a to jak v koloidní formě (toluen), tak zabudované v matrici (vícevrstvé oxidy a oxinitridy). PbS KT pasivované kyselinou olejovou byly získány od komerčních dodavatelů, Si KT...
Návrh jeřábové traverzy o nosnosti 15 tun.
Valenta, Jan ; Pokorný, Přemysl (oponent) ; Šťastný, Antonín (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje návrh konstrukčního řešení jeřábové traverzy jednoduché s pevnou roztečí závěsných prvků. Práce obsahuje rešerši základních používaných typů jeřábových traverz, vlastní návrh traverzy, pevnostní výpočet, model ve 3D a výkresovou dokumentaci.
New Possibilities in Fluorescence Correlation Spectroscopy
Benda, Aleš ; Hof, Martin (vedoucí práce) ; Hozák, Pavel (oponent) ; Valenta, Jan (oponent) ; Vácha, František (oponent)
rg l sit lillltili al s i1ttl11tigl a uD ... EEJ Ěts ; i išl it gilBg*E Ě i: : .liiEt t liiiiH aŮ i ĚÉ;Eg gšgiiíilgaggi$Ěgi$Éiiiť6!= gggii;gggpiiigiífugii!.ilii;i iglgi iĚiigíiiliiiil F giii it gi ii Ě{iiÉÉ{ĚĚÉEá}iIEEE;gEÉEEÉi Igig;i';;;i *'i'*ĚiiE ; E'iEĚš gEEEĚB] ggg;gálsgggltĚaa*aĚ:áisil! titlltgiitgillrĚllĚgE'! iEeIĚEEiEEE: glii ttgit11tglá1,š šl ilti1laig : x o o. G o- x o CL (o o- o o (u .9 CL CL q a) ts 3 9.= P ;i!!= řpEšE'- ža:- ':9YE,E TEPšij=;^yo 9EBV-' H g ya I eĚĚ99Ě=Éo o Ě.q9€y EEŽsp r'tr.=k e5;S* ?a.E9'YE,XŤóxqĚrl - .= t O L,-GUT :E!.i.o óěEx= .^5ě(n6 oEEt+4 €E€ýp= B:ž:řb Hšťo;^F"č'= 9;ŤĚE:*řoo EiSšJbDY ěřxF 9,E fr -'3 gEg ĚĚěiE ĚigE -,, --"a; Ě??E=: ič99 C) Ep,E Ě.E!E.P EE2'E E ĚřiEÉEEiEeEĚŤE i g€EEřEÉaEř Eitěi a EE;É€lĚEEĚ EĚBóa : t:gi;Ť!Eá**i.;E€ř.gÉE É"E Ť.g g ř tí€ tc E #-! E $ .} i ;t íe];a= E E ÉěE E : t E,,! 2 EÉÉEÉĚĚEiEEĚEĚEěEia g:ei!:€EÉĚtEEEEE#ii i!= H g"a" *is; :F- ; gÉE3 Eé = o a o o o d hD o € bo E o l-.. JO ,o i>ro 1 ójt )é) 4O Na tu-E- ýc ž.( oo) o;o' o' € F. 6 o G0 o r o o ,o lÉ I^ )o JQ !ř € 9 E E E ?: E '$E,3; E EB: Eei€Ř iEi e*ĚE-: Ée EF.9 už ÉE E;E;E E,g tE;iÉ ;Ě fi Ě i š; ? t t Ě€Eř g ó o.a E á! t e E E :5i.q6':É9= EEE:EagEĚ igEHÉEEE! ĚgEiĚtÉě.'z éz; E ě i = t E a E ; ae:: € E o bo oo aEEiEÉEiEigEEEiiEÉi EEÍeĚE*EIĚIěiiI:EEi EŤ€ĚiÉi!EE{E€EE5;tĚ aiEĚt?€iiŤÉÉEEitÍzÉ...
New approaches in higt-resolution shallow seismic prospection
Valenta, Jan ; Dohnal, Jiří (vedoucí práce) ; Rudajev, Vladimír (oponent) ; Bárta, Jaroslav (oponent)
11 Závěr Tato disertačrrípráce ukazuje dvě rrově vyvirruté metody zpracovárrí seismic- kýclr dat _ modifikaci metody tinre-term a nový způsob extl.a]<ce S-vlrl. 3D mělká refrakčníseismilra je metodou, která si v současnédobě rrachází cestu do ob]asti rutirrrrí seisnrické prospekce, zatínr však ještě nerrí hojrrě vy- užívána'Zpracovárrí dat je větširror.r pr.ováděno pornocí seisnrÍckétomografie' která' jak bylo ukázáno, má i svá omezerrí a negativa. Proto byla vyťvoi.erra rrrodifi.kace rrretocly tirrre-term' která se slražíseisrnickou tomosrafii r,lrodriě doplriol,at. A, jak b),]o u]<ázárro v této práci, tnůŽe v nekteryclr pŤípacleclr seismickou tolnogl.afli i překonat' \,Iel;oda 1iltrov;rlrí S-vlrr rra, zz1kla'dtj jqiclr podobnosti lra sorrseclníclr zázna. rrrcc}r v1paclti' porrrět'trč sli.|lrrč. Na'víctrcpotřellrrjc ž1rrlrrézv]1r'štrrízclr.o.jc S-r'llr _ telérrrrílriěřcrrí tr:rl1' ngj.... lirllitoválra rrralott crrergií getierovattotr spec'i:rli- zovarýnri zclro.ji S-r'lrr. \feřcní ponocí S-vlrr tlále rozšiř-uie možnosti scisrriir:]<ti prospekce, zvltištčpa,li spoiečntl, ilrtet'pt.ctace P- a S.vln. T)'to Ízrlttory tuoltoti naporrroci-častějšírrrrr1louŽír.áníS-vlri v rrlělké refralrčrríseistrrice' Nevýlroclou zatírrr zťrsttivlr zrlitlrrlr:lvti zprirt:ov1lrrí zllzl'ltltl'tit př.i filtrtx:i. Dalšívývoj této...
Studium Diendorf-Boskovické struktury pomocí geofyzikálních metod
Alexa, Martin ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Levý, Oldřich (oponent)
Cílem této práce je srovnat možnosti použití seismických a geoelektrických metod a uvést doporučení pro jejich aplikace v dalších etapách průzkumu, především ověření použitelnosti reflexní seismiky pro mělký průzkum. Dalším cílem bylo ověření předpokládaného průběhu tektonických linií a mocnost a charakter sedimentární výplně, které jsou důležité pro výpočet seismického ohrožení dle aktuálních standardů v souvislosti se snahou o prodloužení licence a zároveň rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Při vytipování lokalit byla snaha zastihnout okraj geologické struktury Diendorf-Boskovické brázdy, nebo zlomových struktur protínajících toto těleso. Mapování bylo provedeno pomocí multielektrodové odporové metody (odporové tomografie), mělké refrakční seismiky a reflexní seismiky.
Protetika dolních končetin a její možnosti v cyklistice
Valenta, Jan ; Šolc, Zdeněk (vedoucí práce) ; Černý, Pavel (oponent)
Název: Protetika dolních končetin a její možnosti v cyklistice Cíle: Hlavním cílem této práce je přinést ucelený zdroj informací týkajících se protetiky dolních končetin. Dílčími cíli je ukázat možnosti protetických pomůcek v oblasti cyklistiky i možnosti hendikepovaných cyklistů v tomto sportu. Metody: Tato práce je vypracována metodou systematické rešerše adekvátních literárních a elektronických zdrojů. Ucelené informace jsou prezentovány formou této práce. Výsledky: Tato práce přinesla bohatý zdroj informací v oblasti protetiky dolních končetin, zásad jejich výroby a následného použití v cyklistice. Dále popisuje možnosti cyklistiky pro hendikepované sportovce. Klíčová slova: protetika, dolní končetina, amputace, cyklistika

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Valenta, Jakub
13 Valenta, Jaroslav
5 Valenta, Jiří
3 Valenta, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.