Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Život, dílo a přínos PaedDr. Stanislava Šidláka
Štěpánová, Václava ; Saláková, Magdalena (vedoucí práce) ; Valášek, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá osobou a dílem kantora, ředitele základní školy, sbormistra, skladatele, klavíristy a dirigenta PaedDr. Stanislava Šidláka (1904-1987), jehož život je neodmyslitelně spjat s Trutnovskem, Úpickem a Malosvatoňovickem. Tato osobnost se stala významným kulturním hybatelem v regionu Severovýchodních Čech, oblasti Sudet. Rozvíjel kulturní dění v dané lokalitě. Zakládal a vedl sbory (např. pěvecký sbor Vítězslav Novák), pěvecká komorní uskupení, jedním z nichž bylo mezinárodně úspěšné Dívčí pěvecké trio. Působil i jako dirigent Strážkovické hornické hudby (uskupení typického pro danou oblast). Pro svá tělesa upravoval množství lidových písní pro různá uskupení. Rovněž sám komponoval, je autorem např. suit, kantát, několika mužských a smíšených sborů i hudby k (ve své době populární) operetě na motivy Boženy Němcové Pantáta Hájek. Tělesa nejen vedl, ale aktivně se zapojoval i jako řadový člen (např. Pěvecký sbor českých učitelů). Byl též vyhledávaným tenoristou. Zabývá nejen životem, hudebními a vlasteneckými aktivitami spjatými se Stanislavem Šidlákem (včetně korespondencí s osobnostmi jako byl Josef Bohuslav Foerster, Vítězslav Novák, Josef Plavec), ale snaží se i částečně nastiňovat historický kontext doby v daném regionu, které byl svědkem. V závěru se bakalářská práce...
Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
Lišková, Marie ; Valášek, Marek (vedoucí práce) ; Stříteská, Leona (oponent)
Diplomová práce se zabývá Celostátní přehlídkou školních dětských pěveckých sborů. Snaží se postihnout její zrod na počátku devadesátých let a sleduje její průběh a proměny z hlediska především organizačního. Zvláštní kapitoly jsou věnovány propozicím a také repertoáru zúčastněných sborů, jehož seznamem je práce doplněna. Klíčová slova dětské pěvecké sbory, přehlídka, festival, sbormistr, dětská sborová tvorba
Příbramské pěvecké sbory v současnosti a jejich vliv na kulturní život města
Štefaniková, Marie ; Bělohlávková, Petra (vedoucí práce) ; Valášek, Marek (oponent)
Štefaniková, M.: Příbramské pěvecké sbory v současnosti a jejich vliv na kulturní život města: Diplomová práce: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Praha Vedoucí práce: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D Klíčová slova, slovní spojení: příbramské sbory, historie, současná činnost, sbormistr, zájem veřejnosti o sborový zpěv, propagace a prezentace sborů, informovanost, budoucnost, možné cesty. Diplomová práce se zabývá pěveckými sbory, které v současnosti působí v Příbrami. V pevně stanoveném pořadí hlavních kapitol u každého sboru přibližuje jeho více či méně dlouhou historii a dosavadní působení. Upřesňuje profilaci (zaměření) sboru, ukazuje jeho koncertní činnost. Poskytuje také informace týkající se chodu sboru a nabízí profily jednotlivých sbormistrů. Snaží se o vytvoření celistvého obrazu každého ze sborů - propojuje informace, ukazuje konkrétní sbor v různých souvislostech, hledá jeho místo v kulturním dění města v současnosti. Pro názornost využívá historické i soudobé materiály, jež jsou přehledně řazeny v přílohách. Tamtéž v tabulce vedle sebe prezentuje vybrané zajímavé informace. Závěr práce nabízí celkové shrnutí a vyjádření autora k současnému sborovému zpívání i jeho budoucnosti.
Školní pěvecký sbor jako prostředek zvyšování zájmu o hudbu a jako alternativa její výuky na čtyřletých gymnáziích
Spiritová, Martina ; Valášek, Marek (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Pecháček, Stanislav (oponent)
Abstrakt: Disertační práce se věnuje výuce hudby na gymnáziích (čtyřletých, vyšším stupni osmiletých.) Popisuje experimentální výukovou koncepci, která je založena na principu, že žáci nenavštěvují klasickou výuku, ale jsou členy školního pěveckého sboru. Na skladbách, které ve sboru studují, se učí tomu, co by se jinak učili v běžné výuce. Text nejprve popisuje legislativu spojenou s výukou hudby na gymnáziích, seznamuje se současnou situací a poté popisuje koncepci a na dvou příkladech ukazuje, jak může v praxi fungovat. Dále přináší drobnou výzkumnou sondu zaměřenou na efektivitu této koncepce. Hlavní část práce obsahuje vzorový školní vzdělávací program a především seznam notového materiálu, na kterém lze tuto koncepci realizovat. Sborník skladeb je rozdělen na dvě části - kompozice z oblasti tzv. vážné hudby a kompozice skladeb populárních včetně hudby lidové. Závěr práce pak ukazuje určité nevýhody koncepce a další vize, jak gymnáziím koncepci přiblížit. Klíčová slova: gymnázium, pěvecký sbor, experimentální výuka, školní vzdělávací program, vážná hudba, populární hudba, efektivita výuky
Studiové nahrávání z komplexního a pedagogického pohledu interpreta. Ve studiu Sono Records
Melcrová, Hana ; Nedělka, Michal (vedoucí práce) ; Valášek, Marek (oponent)
Práce pojednává o problematice přípravy na nahrávání a samotného aktu nahrávání. Je určena začínajícím hudebníkům. Je rozdělena na dvě základní části, které se dělí na další menší oddíly. První část je zaměřena na přípravu na nahrávání a projednává výběr materiálu, řešení různých bodů jako je text, hudba, příprava nástrojů a další úkony. Dále se zaměřuje na výběr studia, hodnotí, za jakých okolností je vhodné si k nahrávání přizvat producenta a producentskou práci v České republice také mapuje. Část je také věnována distribuci, propagaci a finanční stránce nahrávání. V neposlední řadě se snaží nastínit, jak celý projekt naplánovat. Opírá se především o prameny vycházející z konzultací, jelikož tato problematika není v literatuře dostatečně obsažena. Druhá část se zabývá nahráváním. Přibližuje proces nahrávání kapely, a zároveň ukazuje zvláštnosti studiové interpretace. Kapitoly obsahují příklady zajímavých nahrávacích technik a srovnání nahrávání v České republice a v zahraničí. Nahrávání zde prochází všemi fázemi - zvučením, nahráváním, finalizací. V závěru práce zhodnocuje obsažené informace a s nimi spojené zdroje, ukazuje problémy při řešení problematiky, jako například malé množství zdrojů, a vyvozuje základní teze, které ze zpracování vyšly.
Výuka příčné flétny na základních uměleckých školách
Svobodová, Helena ; Valášek, Marek (vedoucí práce) ; Hurníková, Kateřina (oponent)
Výuka příčné flétny na základních uměleckých školách, bakalářská práce Helena Svobodová Tato práce se zabývá problematikou výuky hry na příčnou flétnu na základních uměleckých školách. Pokouší se na výuku nahlédnout ze dvou hledisek - praktického, které se soustředí na průběh vyučování, včetně různých metodik, i technického, jež se zaměřuje spíše na nástroj samotný. Obě tato hlediska se spojují v dotazníku určeném pro učitele hry na příčnou flétnu v ZUŠ. Z něj vyplývají názory několika respondentů na dané problematiky flétnové hry.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 VALÁŠEK, Michal
1 Valášek, M.
9 Valášek, Martin
3 Valášek, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.