Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výuka příčné flétny na základních uměleckých školách
Svobodová, Helena ; Valášek, Marek (vedoucí práce) ; Hurníková, Kateřina (oponent)
Výuka příčné flétny na základních uměleckých školách, bakalářská práce Helena Svobodová Tato práce se zabývá problematikou výuky hry na příčnou flétnu na základních uměleckých školách. Pokouší se na výuku nahlédnout ze dvou hledisek - praktického, které se soustředí na průběh vyučování, včetně různých metodik, i technického, jež se zaměřuje spíše na nástroj samotný. Obě tato hlediska se spojují v dotazníku určeném pro učitele hry na příčnou flétnu v ZUŠ. Z něj vyplývají názory několika respondentů na dané problematiky flétnové hry.
Hudební pohádka jako motivační a integrační prostředek v práci s dětským sborem
Froňková, Anna ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Valášek, Marek (oponent)
Autorský abstrakt Diplomová práce "Hudební pohádka jako motivační a integrační prostředek v práci s dětským sborem" se zabývá hudební pohádkou a jejím vlivem při zkouškách dětského pěveckého sboru Kvítek při ZŠ Václava Havla v Poděbradech. Teoretická část diplomové práce seznamuje s historií pohádky jako literárním žánrem a jejími druhy. S pohádkou se setkáváme již od dob starověku, kdy vznikaly první příběhy s mystickými bytostmi, které se následně díky různým cestám předávaly po celém světě. Další kapitola se věnuje hudební pohádce, která patří do podskupiny pohádky literární. Je obohacena o hudební složku, díky které dochází k rozvoji hudebních dovedností a schopností dětí při samotné realizaci pohádky. Závěrečné kapitoly teoretické části jsou věnované hlasové výchově a didaktickému postupu nácviku písní. Cílem diplomové práce je pomocí experimentu nacvičit hudební pohádku Hrníčkové kouzlo s dětským pěveckým sborem Kvítek a zmapovat, jaký má pohádka vliv jako motivační prostředek při zkouškách s dětmi a zároveň jaký má pohádka vliv na samotného diváka těsně po jejím zhlédnutí. Klíčová slova: Hudební pohádka, mezipředmětové vztahy, dětský pěvecký sbor, hlasová výchova, nácvik pohádky
Současné chrámové sbory v Praze
Vitteková, Lucia ; Stříteská, Leona (vedoucí práce) ; Valášek, Marek (oponent)
Bakalářská práce s názvem Současné chrámové sbory v Praze se zabývá charakteristikou a popisem deseti pěveckých smíšených sborů, které aktivně působí při významných chrámech v Praze. Obsah kapitol je zaměřen na historii sborů, jejich působiště, organizační strukturu, repertoár, vydaná CD, atmosféru a spolupráci uvnitř sborů i ve farnostech. Zdrojem informací jsou rozhovory se sbormistry, dotazníkové šetření se členy sboru a jiné dostupné materiály. Výstupem této práce je sumarizace a porovnání získaných informací.
Umělecká agentura v kulturním životě na Ašsku
Benešová, Alexandra ; Nedělka, Michal (vedoucí práce) ; Valášek, Marek (oponent)
V diplomové práci bude zmapována novodobá historie (po roce 1989) kulturního života regionu Ašsko. Objeví se v ní charakteristika umělecké agentury v podmínkách regionální kultury a celorepublikové srovnání obdobných institucí. Cílem práce je zmapovat činnost takové agentury, její výsledky a přínosy v oblasti školství, obecné prospěšnosti, církevních aktivit a evropské spolupráce. V celkové analýze budou specifikovány prostředky, kterými se dospělo k daným cílům, zhodnocení úspěchů i problematiky dané činnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 VALÁŠEK, Michal
1 Valášek, Marek
9 Valášek, Martin
2 Valášek, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.