Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti zvýšení bělosti kaolinu separací složek s obsahem titanu
Vaculík, Josef ; Švec, Jiří (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je zvyšování indexu bělosti kaolinu a to především odstraněním titanu a železa. Titan sám o sobě, pokud je obsažen v modifikaci anatasu, bělost nesnižuje, spíše naopak. Nežádoucí je přítomnost rutilu, který je tmavý a bělost kaolinu snižuje relativně významně. Největší vliv na bělost kaolinu mají železité složky, ty se zpravidla vyskytují společně s titanem v minoritních minerálech obsažených v kaolinové surovině. Hlavním cílem práce bylo otestovat vliv hydrotermálních podmínek na separaci podílů s obsahem titanu a železa z kaolinové suroviny. Separace v hydrotermálních podmínkách byla prováděna vyluhováním kaolinu do roztoků kyselin o různých koncentracích. Ke zjištění výsledné bělosti kaolinové suroviny po hydrotermálním zpracování bylo použito metody UV-VIS s reflektančním modulem a ke zjištění množství železa a titanu převedených hydrotermálním zpracováním do roztoku kyselin bylo použito metody ICP-OES.
Přístupy ke zvyšování inovační výkonnosti výrobních podniků
Žižlavský, Ondřej ; Vaculík, Josef (oponent) ; Koráb, Vojtěch (oponent) ; Zámečník, Roman (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Inovace jsou hlavním prvkem zvyšování efektivity podniku a jeho rozvoje. Dizertační práce se snaží metodicky definovat hlavní přínosy rozvoje inovačního potenciálu podniku a navrhnout přístupy ke zvyšování efektivity inovačních aktivit a tím i celé výkonnosti podniku, představit možností měření inovační výkonnosti a vytvořit určitou metodiku pro její zvyšování s využitím rozvoje inovačního potenciálu. Tato problematika je aktuální nejen z důvodu globální konkurenceschopnosti našich podniků, ale především z důvodu udržení si tržního podílu a přečkání současné ekonomické krize. Dobře řízené a úspěšně uvedené inovace na trh představují pro podniky nástroj, kterým mohou získávat konkurenční výhody umožňující podniku prosperovat i v podmínkách současné recese. V každém podniku existuje určitý inovační potenciál, který je nutné objevit, podporovat, využívat a soustavně rozvíjet. Práce se zaměřuje na splnění dvou základních cílů, poznávacího a tvůrčího, a také na potvrzení nebo vyvrácení zformulovaných hypotéz. V rámci poznávacího cíle je analyzován současný stav řešené problematiky, kde jsou popsány aktuální názory našich i zahraničních odborníků v oblasti inovací a rozvoje podniku. Také se zde popisují základní definice související s řešenou problematikou. Prostřednictvím primárního výzkumu v podnicích jsou zkoumány faktory rozvoje inovační výkonnosti. Navazující druhý tvůrčí cíl je zaměřen na navržení metodického postupu zvyšování inovační výkonnosti použitelného pro české podniky. Závěrem jsou zdůrazněny přínosy dizertační práce pro teorii a její přínosy pro rozvoj podniku a manažerskou praxi.
Vliv stimulačních systémů na náklady a výnosy podniku
Šimánková, Monika ; Mikoláš, Zdeněk (oponent) ; Kubík, Josef (oponent) ; Vaculík, Josef (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá problematikou stimulačních systémů odměňování pro pracovníky dělnických profesí. Empirický výzkum je zaměřen na zmapování situace v oblasti odměňování zaměstnanců v segmentu zakázkových strojírenských společností působících na území České republiky. Poznatky získané při výzkumu se stali východiskem při tvorbě predikčního modelu. Hlavním cílem disertačním práce byla právě tvorba tohoto modelu. Model nabízí dva základní způsoby odměňování zaměstnanců dělnických profesí. Umožňuje nastavení modelu na konkrétní podnik a zobrazuje vliv volby systému i jeho nastavení do výsledků hospodaření podniku.
Hodnota pro zákazníka v návaznosti na CRM a jeho význam pro konkurenceschopnost podniku
Keřt, Radim ; Vaculík, Josef (vedoucí práce)
V předložené disertační práci se zabývám hodnotou pro zákazníka v rámci CRM (Customer Relationship Management) s důrazem na význam pro konkurenceschopnost podniku. Obsahem práce je jednak vypracování metodiky pro úspěšnou implementaci, inovaci celkového konceptu řízení vztahů se zákazníky (tj. metody CRM), ale také stanovení kritérií k měření úspěšnosti implementace, inovace celkového konceptu řízení vztahů se zákazníky (tj. metody CRM) ve vztahu ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku.
Spínaný zdroj pro obloukové svařování
Vaculík, Josef ; Hejkrlík, Jan (oponent) ; Červinka, Dalibor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá objasněním principu činnosti pulsního zdroje použitelného jako zdroj svářecího proudu. Vysvětluje činnost použitého jednočinného propustného měniče a uvádí i příklady jiných typů měničů. Dále jsou zde navrženy výkonové konstrukční části zdroje, tedy vstupní filtr, impulsní transformátor, výstupní tlumivka a výkonové polovodičové prvky spolu s nutnými částmi měniče. Je zde navrženo výstupní čidlo proudu a desky výkonové a řídící části měniče.
Svářečka pro obloukové svařovaní se spínaným zdrojem
Vaculík, Josef ; Klíma, Bohumil (oponent) ; Červinka, Dalibor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá objasněním principu činnosti pulsního zdroje svářecího proudu. Vysvětluje činnost použitého jednočinného propustného měniče a uvádí i příklady jiných typů měničů. Úkolem je navrhnout jednotlivé konstrukční části zdroje, tedy vstupní filtr, impulsní transformátor, výstupní tlumivku a výkonové polovodičové prvky. Nutnou součástí jsou samozřejmě také regulační obvody měniče, pomocný zdroj a budící obvody tranzistorů . Pokud bude vše v pořádku, bude vytvořen prototyp zdroje, který bude dále měřen a výsledky porovnávány s teoretickými předpoklady.
Zdravotní pojištění v České republice a ve vybraných zemích
Lněničková, Kamila ; Bílková, Diana (vedoucí práce) ; Vaculík, Josef (oponent)
Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat zdravotní pojištění v ČR a vybraných zemích. Zaměřila jsem se na problematiku výdajů na zdravotní péči a soukromé zdravotní pojištění. V první kapitole jsem se zaměřila na zdraví obyvatel a faktory, které zdraví obyvatel determinují. V druhé kapitole jsem charakterizovala jednotlivé druhy zdravotního pojištění. Třetí kapitola je věnovaná zdravotním pojišťovnám v ČR, především specifickému postavení VZP. Ve čtvrté kapitole se věnuji zdravotnímu pojištění v ČR. Kladla jsem velký důraz na soukromé zdravotní pojištění v ČR. Na praktickém příkladě jsem demonstrovala výpočet předepsaného pojistného konkrétních produktů. Poslední kapitola charakterizuje fungování zdravotního pojištění v Německu, Nizozemsku a Belgii.

Viz též: podobná jména autorů
2 Vaculík, Jakub
5 Vaculík, Jan
2 Vaculík, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.