Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rekombinantní aspartátové proteasy krev sajících parazitů
Váchová, Jana
Krev sající parazité klíště obecné Ixodes ricinus a krevnička střevní Schistosoma mansoni produkují trávicí aspartátovou proteasu typu katepsinu D, která zahajuje degradaci hemoglobinu, jež je jejich hlavním potravním zrojem. Pro katepsin D z I. ricinus (IrKatD) byl sestaven a optimalizován protokol pro refolding rekombinantního enzymu a byl určen způsob aktivace IrKatD, při níž zymogen odštěpuje propeptid auto-aktivačním mechanismem v kyselém pH. Dále byly studovány funkční vlastnosti IrKatD s využitím kinetického měření v přítomnosti fluorogenního substrátu. Takto bylo určeno pH optimum, substrátová a inhibiční specificita IrKatD. V práci byla dále popsána příprava dvou izoenzymů rekombinantního katepsinu D ze S. mansoni (SmKatD). Pro jejich produkci byl použit expresní systém E. coli. Produkované proteiny byly izolovány z inkluzních tělísek pomocí afinitní chromatografie za denaturačních podmínek a byl sestaven a optimalizován protokol pro jejich refolding. Studované aspartátové proteasy jsou zajímavé z medicinálního pohledu: inhibitory SmKatD představují potenciální chemoterapeutika pro léčbu schistosomosy a IrKatD je perspektivní antigen pro vývoj nových protiklíštěcích vakcín.
Rekombinantní aspartátové proteasy krev sajících parazitů
Váchová, Jana ; Entlicher, Gustav (oponent) ; Konvalinka, Jan (vedoucí práce)
Krev sající parazité klíště obecné Ixodes ricinus a krevnička střevní Schistosoma mansoni produkují trávicí aspartátovou proteasu typu katepsinu D, která zahajuje degradaci hemoglobinu, jež je jejich hlavním potravním zrojem. Pro katepsin D z I. ricinus (IrKatD) byl sestaven a optimalizován protokol pro refolding rekombinantního enzymu a byl určen způsob aktivace IrKatD, při níž zymogen odštěpuje propeptid auto-aktivačním mechanismem v kyselém pH. Dále byly studovány funkční vlastnosti IrKatD s využitím kinetického měření v přítomnosti fluorogenního substrátu. Takto bylo určeno pH optimum, substrátová a inhibiční specificita IrKatD. V práci byla dále popsána příprava dvou izoenzymů rekombinantního katepsinu D ze S. mansoni (SmKatD). Pro jejich produkci byl použit expresní systém E. coli. Produkované proteiny byly izolovány z inkluzních tělísek pomocí afinitní chromatografie za denaturačních podmínek a byl sestaven a optimalizován protokol pro jejich refolding. Studované aspartátové proteasy jsou zajímavé z medicinálního pohledu: inhibitory SmKatD představují potenciální chemoterapeutika pro léčbu schistosomosy a IrKatD je perspektivní antigen pro vývoj nových protiklíštěcích vakcín.
Zdravotní stav dřevin v Přírodní památce Buky na Bouřňáku
Wiedenová, Barbora ; Čížková, Dana (vedoucí práce) ; Vachová, Jana (oponent)
V bakalářské práci jsem se věnovala pozorování výskytu dřevokazných hub na dřevinách v oblasti Přírodní památky Buky na Bouřňáku. Zmapované byly dvě plochy o rozměrech 100 x 100 m, každá po sto kusech dřevin různého druhu, zvláště pak buku lesního (Fagus sylvatica). V úvodu shrnuji informace o lokalitě a dále popisuji vyskytující se dřevokazné houby a jejich šíření, poškození biotické a abiotické a stav korun buku lesního. Pozorování probíhalo od dubna do listopadu, kdy jsem na začátku musela zpracovat důslednou inventarizaci dřevin a provést jejich označení. Každý následující měsíc jsem pozorovala změny na konkrétních dřevinách, zaznamenávala je a nalezené houbové exempláře vyfotografovala. Jednotlivé druhy nalezených dřevokazných hub ve své práci popisuji. Kromě dřevokazných hub jsem v terénu pozorovala také důsledky biotických činitelů, které byly patrné na kmenech, větvích nebo asimilačních orgánech. Pro jednotlivé dřeviny buku lesního jsem zaznamenávala stav dřeviny podle defoliace koruny. Nejvíce vyskytovanou dřevokaznou houbou byl v celé přírodní památce pevník korkovitý (Stereum rugosum), který se dále šíří a způsobuje odumírání několika jedinců buku lesního. Bukové porosty bych i přes to ponechala samovolnému vývoji, už jen proto, že se jedná o maloplošné chráněné území, přesněji o přírodní památku.
Studium druhového spektra houbových patogenů douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii Mirb./Franco) na provenienčních plochách
Lísková, Aneta ; Pešková, Vítězslava (vedoucí práce) ; Vachová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením výskytu houbových patogenů vzhledem k různým proveniencím douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirbel /Franco). Výzkum probíhal na provenienční ploše Jizbice - LS Vlašim. Na této ploše byla posuzována přítomnost hub rodu Armillaria. Pomocí standardních fytopatologických metod byly odebírány vzorky jehlic, výhonů douglasek a zjišťován výskyt jednotlivých druhů sypavek. V terénu probíhala předběžná determinace a kvantifikace napadení houbovými patogeny. Následně bylo v laboratoři mikroskopicky upřesněno a doplněno druhové spektrum hub. Zjištěným druhem byla houba Rhabdocline pseudotsugae (skotské sypavky douglasky). Na jehlicích některých zkoumaných proveniencí byla nalezena houba rodu Rhizosphaera. Výskyt václavky (Armillaria spp.) nebyl potvrzen. Bylo zjištěno, že velmi záleží na tom, ze které provenience napadený strom pochází. Nejodolnější provenience pochází z Britské Kolumbie, jedná se o provenienci Nimkish (1025) pocházející ze severní části ostrova Vancouver. Nejméně odolná z hlediska defoliace byla vyhodnocena provenience Merritt (1028) ze státu Britská Kolumbie. Výsledky korespondenční analýzy ukázaly, že provenience 1010 a 1028 vykazovaly nejvyšší počet jedinců a je možné předpokládat jejich lepší odolnost proti působení abiotických vlivů a biotických škodlivých činitelů.
Manažerský pohled na formy přechodu podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným
Váchová, Jana ; Hajdíková, Taťána (vedoucí práce) ; Havlíček, Josef (oponent)
Cílem práce je právní, účetní a daňová analýza forem přechodu podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným a následný výběr nejvhodnější varianty na základě rozhodovací matice pro konkrétní podnik. Na podkladu teoretického rámce odvození doporučení pro řešení problematiky přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným v praxi.
Tvořivé využití textilu v činnostech dětí v MŠ
VÁCHOVÁ, Jana
Hlavním cílem bakalářské práce bylo najít co nejvíce možností, metod nápadů a postupů, jak dětem předškolního věku přiblížit textil tak, aby začaly vnímat jeho důležitost a variabilnost v životě člověka. Seznamovaly se s různými technikami jeho využití v tvořivých činnostech a hrách. K těmto činnostem budeme používat především textil v podobě příze, metráže, látkových hraček nebo v podobě oblečení, které je naší každodenní součástí. Toto seznámení bude probíhat formou tvořivosti ve výtvarných, pohybových a herních aktivitách. V teoretické části se zaměřím na objasnění pojmu textil, na jeho výrobu a vývoj, barvení a rozdělení textilních vláken. Na objasnění pojmu {\clq}qtvořivost,`` na podporu tvořivého myšlení u dětí předškolního věku a na to, co znamená textilie v životě člověka. V praktické části se zaměřím na vysvětlení výroby tradičního textilu ze lnu, využitím pohádkového příběhu {\clq}qJak krtek ke kalhotkám přišel`` a na tvořivé využití textilií v různých činnostech a aktivitách dětí. Všechny popsané činnosti obsažené v mé práci jsou vyzkoušené s dětmi předškolního věku a budou opatřeny podrobným postupem a návodem. Věřím, že tato práce bude přínosná nejen pro mě, ale i pro učitelky jiných mateřských škol a pro všechny, kteří se zajímají o tvořivou textilní tvorbu.
Systém posttraumatické péče v rámci IZS.
VÁCHOVÁ, Jana
Systém posttraumatické péče v rámci IZS Tato bakalářská práce se zabývá systémem posttraumatické péče v rámci integrovaného záchranného systému. V úvodu práce je nastíněn obsah práce a důvod volby zpracovávaného tématu. Jednotlivé kapitoly seznamují s integrovaným záchranným systémem, psychologickou službou u Hasičského záchranného sboru v České republice, s psychologickou službou u Policie České republiky, se Zdravotnickou záchrannou službou a psychosociální složkou v armádě. Zaměřuje se na to, jak je poskytována posttraumatická intervenční péče u jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Pojednává o zřízení systému této péče, anonymní telefonní lince pomoci v krizi a podrobně vysvětluje jednotlivé fáze posttraumatické péče. Zabývá se problematikou traumatu, stresových reakcí, posttraumatickou stresovou poruchou, krizí a krizovou intervencí. Cílem této práce je stručně seznámit se systémem poskytování posttraumatické intervenční péče u složek integrovaného záchranného systému. A především zjistit, jak je rámec pomoci při reakcích na stres u složek integrovaného záchranného systému ošetřen, zpracován a realizován a zda je posttraumatická stresová porucha u příslušníků Hasičského záchranného sboru vyšší než u příslušníků Policie České republiky. K praktické části této práce jsem použila dotazník, který bylo nutné nejdříve sestavit a uzpůsobit danému tématu. Zkoumaným souborem byli náhodně vybraní příslušníci Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky. Závěr je věnován diskuzi a rozboru výsledků zjištěných faktů.

Viz též: podobná jména autorů
11 VÁCHOVÁ, Jana
2 Váchová, J.
11 Váchová, Jana
1 Váchová, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.